Concurs de recrutare pentru funcții contractuale de execuție vacante în cadrul creșelor din sectorul 6

28.02.2023

---

24.02.2023

---

20.02.2023

---

14.02.2023

---

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara  nr. 38 - 40, sector 6, organizează concurs de recrutare în data de 17.02.2023 proba scrisa si in data de 23.02.2023 proba interviu,  pentru funcții contractuale de execuție vacante, pe perioada nedeterminată cu norma întreagă, durata normală a timpului de lucru fiind de 8 ore/zi si de 40 ore / săptamână, conform prevederilor Hotărârii  Guvernului nr. 1336/din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice după cum urmează:

CRESA HARAP ALB

 • 1 post administrator financiar,
  Cerinte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalenta în domeniul  de licență: Contabilitate, Economie sau Finanțe;
  • experiență în contabilitate bugetară;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 • 1 post  administrator patrimoniu,
  Cerinte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalenta în domeniul stiintelor juridice sau administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

CREȘA PINOCCHIO

 • 1 post administrator financiar
  Cerinte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalenta în domeniul  de licență : Contabilitate, Economie sau Finanțe;
  • experiență în contabilitate bugetară;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.
 • 1 post  administrator patrimoniu,
  Cerinte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalenta în domeniul  stiintelor juridice sau administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

CRESA NEGHINIȚĂ

 • 1 post administrator financiar,
  Cerinte:
  • studii universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalenta în domeniul  de licență : Contabilitate, Economie sau Finanțe;
  • experiență în contabilitate bugetară;
  • vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

Desfășurarea concursului:

Proba scrisă -17.02.2023, ora 10:00;
Interviul 23.02.2023, ora 10:00

Locul de desfășurare:
Cresa Harap Alb  cu sediul in strada Estacadei nr 13 A, sector 6, București.

Dosarele de înscriere la concursse depun la registratura generală a D.G.A.S.P.C Sector 6,cu sediul în str.Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, în termen de maximum 10 zile de la  data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției respectiv în perioada 27.01.2023-09.02.2023, în  intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09:00-13:00, la Serviciul Relații cu Publicul și Registratură.     

Selecția dosarelor de concurs: are  loc în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, în perioada 10.02.2023-13.02.2023 și rezultatul acesteia se va afișa pe pagina de internet 14.02.2023, la secțiunea „Carieră” și la sediul institutiei.

Atribuțiile posturilor:

Relații suplimentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

Înscrierea la concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente conform art. 35 din  Hotararea nr. 1336/ din 28 octombrie 2022:

 1. Formularul de înscriere;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Modelul orientativ al adeverinţei de la punctul e) se regaseste în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului;

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 din  Hotararea nr. 1336/ din 28 octombrie 2022 pentru ocuparea unui post  vacant sau temporar vacant astfel:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
     

Bibliografia si tematica de concurs pentru administrator financiar:

 1. Legea contabilității republicată nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioareîn integralitate;
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare -  în integralitate;
 3. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale - în integralitate;
 4. Legea bugetului de stat- în integralitate;
 5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările - în integralitate;
 6. Legea nr 1/2011 a Educatiei Nationale- în integralitate;
 7. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică din  anexa 1, Cap. I-II-III salarii de baza pentru functiile din invatamant.
 8. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabiitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuile de aplicare a acestuia - în integralitate;
 9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 1.792/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările  ulterioare în integralitate;
 10. O.G nr . 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv modificata si completata de legea 243/2010 în integralitate;
 11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare, în integralitate;
 12. Ordinul 2634/05.11.2015 documente financiar contabile, în integralitate;
 13. Ordonanţă de urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu tematica din Titlul III până la partea  VIII-a, în integralitate;

Bibliografia si tematica de concurs pentru administrator patrimoniu

 • Legea contabilității republicată nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare -în integralitate; 
 • Lege Nr. 273 Din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale - în integralitate;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematică - Cap II Executarea contractului individual  de munca   art. 37,38,39,40;
 • Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale,  cu tematică -SECŢIUNEA a 2-a Educaţia antepreşcolară si SECŢIUNEA a 11-a Răspunderea disciplinară şi patrimonială;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare- în integralitate;
 • Ordinul 2634/05.11.2015 documente financiar contabile- în integralitate;
 • Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare- în integralitate;
 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor - în integralitate;

 

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001