Arhiva Proiecte derulate de DGASPC Sector 6

SELECȚIE PARTENERI în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"

12.04.2019

DGASPC Sector 6 anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării unui proiect și a depunerii cererii de finanțare aferente acestuia, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor"

Informații suplimentare aici

 

 

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  aflate in stadiul de  IMPLEMENTARE in anul 2013

1. Denumire proiect: „REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL HARAP-ALB”

Program de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
Perioada de desfăşurare: 18 luni
Buget proiect: -suma totală  4168880,00 lei
Obiectiv general: Proiectul “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centru Social Multifuncțional Harap-Alb” își propune să transforme unitatea actuală într-o destinație multifuncțională care va putea acoperi o gamă variată de servicii esențiale de tip sănătate, educație, protecție socială și siguranța publică conforme cu normele Uniunii Europene, contribuind astfel, la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale.
Obiectivul principal  al acestui proiect îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii la nivelul Centrului Social Multifuncțional Harap-Alb și asigurarea îmbunătățirii serviciilor sociale oferite în mod echilibrat pe întreg teritoriul Sectorului 6 al capitalei pentru asigurarea unui acces egal al cetățenilor din sector la astfel de servicii.
Prin proiectul “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centru Social Multifuncțional Harap-Alb”  ne dorim crearea unui sistem unitar și comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum și să contribuie la creșterea calității vieții persoanei pe raza Sectorului 6.
În scopul rezolvării problemelor specifice la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este necesară intervenția pentru refacerea, reabilitarea, echiparea și modernizarea acestui centru social în vederea accesului crescut la serviciile sociale oferite în prezent și a maximizării gradului de protecție socială pentru familiile și copii asistați în prezent în sector.

PROIECTE CU FINANŢARE LOCALĂ aflate in stadiul de  IMPLEMENTARE in anul 2013

1. Denumire proiect: Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru persoane cu handicap Neuropsihic “Uverturii”

Program de finanţare : Bugetul Local Sector 6
Perioada de desfăşurare: 18 luni

2. Denumire proiect : Școală după școală

Program de finanțare : Bugetul Local Sector 6
Perioada de desfășurare : 12 luni
Obiectiv general : Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului Şcoală după Şcoală  ce va oferi participarea activă a elevilor din clasele I-VIII (7-16 ani) din toate şcolile generale de pe raza sectorului 6 în procesul instructiv-educativ  prin sprijinirea elevilor dezavantajaţi (proveniţi din familii care nu le pot asigura un suport material-fianaciar şi instructiv-educativ corespunzător; elevii din medii sociale la risc ). După orele de şcoală, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului de după orele de curs.

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  aflate in stadiul de  IMPLEMENTARE in anul 2013 -  ÎN PARTENERIAT

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  -  Aplicant principal

“ECHILIBRU – O NOUĂ ABORDARE A VIEŢII FAMILIALE CU CEA PROFESIONALĂ”

În cadrul proiectului “ Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională ” ID 60002 implementat de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale împreună cu  Primăria Sector 6 București prin  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 6 București, acesta în calitatea  de partener 5 își asumă să desfășoare următoarele activități:

 • punerea la dispoziție a spațiul necesar dezvoltării centrului de excelență ce se va constitui într-un model pentru activitatea complexă ce va fi derulată acolo: centru de zi pentru activități "școala după școală", centru de tip creșă,
 • centru de formare continuă a profesioniștilor,
 • monitorizarea  continuă și  implicarea  în realizarea investiției și organizarea centrului.
 • preluarea  pe o perioadă de cel puțin 5 ani, după finalizarea proiectului, a  finanțării  centrului și a personalului ce lucreaza în el.
 •  implicarea în programul de formare și în  selectarea persoanelor ce vor fi baby sitters,
 •  asigurarea  experienței practice în domeniu,
 •  intervenții punctuale și în cadrul seminariilor de informare din proiect prin prezentarea exemplului "personal" altor autorități locale.

Bugetul proiectului : - valoare totală  20.514.656 lei
Durata de desfăşurare : 36 luni

 

PROIECTE FINALIZATE

1. Denumire proiect: Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local sector 6- Strategii Europene, cod SMIS 12541.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 270.450 leicontribuţie DGASPC : 83.001,105 lei + 46.188 lei TVA
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Elaborarea Strategiei DGASPC  sector 6 pe 7 ani – Dezvoltarea Strategică pe termen lung pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a DGASPC sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai bună planificare instituţionalizată.
Grup ţintă: 24 de şefi de servicii şi funcţionarii serviciului Strategii programe
Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC sector 6, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi administrative.

 

2. Denumire proiect: ”Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” SMIS 17642

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă  892 932,00  lei, contribuţia din Fondul Social European reprezentând 875,073.36 lei (98%), contribuţia DGASPC Sector 6 fiind de 17858, 64 (2%).
Durata de desfăşurare : 12 luni
Scop : Pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei de Asistenta Socială si Protectia Copilului sector 6 Bucuresti în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului Operaţional Multianual Bucuresti 2007 – 2013” şi a „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 2008 – 2013”
Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucuresti în vederea dezvoltării viabile a structurii şi a proceselor de management la nivelul  politicilor publice, pentru o mai bună implementare a acestora.

 

3. Denumire proiect: Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” şi implementarea metodei – premiza pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenta publica pentru copii si adulti.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 774.166 leicontribuţie DGASPC : 410.619,32 lei + 42.750 lei TVA
Durata de desfăşurare : 14 luni

Parteneri :  -
Scop : Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenta publica si eficientizarea managementului cazurilor de copii si adulti in procesul de luare a deciziilor in conformitate cu drepturile acestora  prevazute de lege.
Obiectiv general: Imbunatatirea calitatii si eficientei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in implementarea serviciilor sociale catre populatie.

 

4. Denumire proiect: „Mediul: descoperă-l şi protejează-l!”

Program de finanţare: Programul ”Tineret în acţiune”, Acţiunea 1- Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.1 – Schimburi de tineri;
Perioada de desfăşurare: 31.04.2009 – 31.07.2010
Buget proiect: suma totală 8.922 euro; contribuţia DGASPC: 1.940 euro
Obiectiv general: cooperarea interculturală în rândul tinerilor, în vederea unei dezvoltări individuale şi sociale durabile;
Obiective specifice:

 • promovarea educaţiei ecologice în rândul tinerilor;
 • sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte protecţia mediului favorizând descoperirea de noi soluţii şi materii reciclabile şi practica activităţilor în aer liber;
 • promovarea respectului între oameni, al solidarităţii şi respectuluifaţă de mediul înconjurător şi faţă de dreptulla bunăstare al semenilor;
 • responsabilizarea tinerilor prin implicarea lor în gestiunea activităţii cotidiene şi a activităţilor de grup;
 • dezvoltarea reţelelor sociale active ca bază de experienţă în formarea unor atitudini propice cooperării, implicării sociale, elaborării de metode şi de urmărire a efectelor pe perspectiva extinsă.

5. Denumire proiect: “Orizont 2009”- în parteneriat cu DGASPC Sector 1, finanțat din Fondul social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale;

 

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DEPUSE LA AUTORITATEA FINANŢATOARE ŞI AFLATE  ÎN STADIUL DE EVALUARE

1. Proiectul “Solidaritate pentru dezvoltare” ID 124011 – în parteneriat cu Asociația Colfasa finanțat din Fondul social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

2. Proiectul “O altă perspectivă a dizabilității prin calificare pe piața muncii” ID 124486 – în parteneriat cu Asociatia Centrul de Resurse si Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) “ Pro Vocație”, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

3. Proiectul “Centrul de Incluziune Socială – șanse egale și o strategie viabilă de ocupare a famiilor monoparentale din regiunea București Ilfov” ID 124283 – în parteneriat cu SC Green Team Actual SRL ”, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

4. Proiectul “PROGRES – Noi competențe pentru piața muncii” ID 124615 – în parteneriat cu EnAIP (Ente Acli Istruzione Professionale) Veneto, Agenția Națională pentru Romi și SIVECO Romania SA, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare

5. Proiectul “Pentru o societate mai bună” ID 124616 – în parteneriat cu Asociatia Partida Romilor Pro- Europa și SC SIVECO Romania SA, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

6. Proiectul “Implementarea unui program structurat de formare si promovare a incluziunii sociale pentru imbunatatirea accesului pe piata muncii persoanelor cu dizabilitati din regiunea Bucuresti Ilfov” ID 123959 – în parteneriat cu Asociatia Ahava, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

7. Proiectul “Centrul de integrare pe piața muncii” ID 123980 – în parteneriat cu Asociatia Four Change, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;
8. Proiectul “Handicapul nu mă impiedică să muncesc, acordă-mi o șansă pe piața muncii” ID 123700 – în parteneriat cu Fundația Estuar, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

9. Proiectul “Integrare pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati din regiunea Bucuresti - Ilfov” ID 124688 – în parteneriat cu Asociatia Nationala Pentru Protectia Consumatorilor Si Promovarea Programelor Si Strategiilor Din Romania – A.N.P.C.P.P.S. Romania și cu SC Development Projects and Strategies SRL, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

10. Proiectul „Investește în educație – Program pentru deprinderea din școală de abilități și competențe pentru viață și profesie” ID 124656 – în parteneriat cu Asociatia Junior Achievement Romania, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

11. Proiectul “Șanse egale în comunitatea noastră” ID 124026, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

12. Proiectul “Incluziune sociala durabila prin antreprenoriat feminine - IDAF” ID 124654 – în parteneriat cu S.C. European Project Consulting SRL,  Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.2 – îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii – în evaluare ;

13. Proiectul “Formarea unui atelier protejat în vederea integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi din regiunea Bucureşti-Ilfov”, - în parteneriat, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.1 – dezvoltarea economiei sociale – în evaluare ;
14. Proiectul “Întreprindere socială pentru valorificarea competenţelor şi pentru reinserţia socială a persoanelor de etnie rromă din regiunea Bucureşti-Ilfov”, - în parteneriat, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenție 6.1 – dezvoltarea economiei sociale – în evaluare ;
15. Proiectul „Incluziune sociala prin meseria ta” finanțat din  Fondul Social European-POSDRU, proiect în parteneriat cu un ONG al etniei romilor,  aflat în curs de evaluare ;

16. Proiectul „Acces pe piața muncii a persoanelor de etnie romă din Bucuresti, sector 6 prin crearea de intreprinderi sociale”, proiect în parteneriat cu un ONG al etniei rromilor,  aflat în curs de evaluare .

17. Proiectul “Centrul de Economie Socială - O nouă șansă de integrare pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din regiunea București – Ilfov” finanțat din Fondul Social European prin  Programul operaţional dezvoltarea resurselor umane, Axa prioritară 6 – promovarea incluziunii sociale,  aflat în faza de evaluare

PROIECTE DEPUSE LA CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 ÎN VEDEREA FINANŢĂRII  DIN BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2013

1. Denumire proiect: „Apartamentul social pentru fete”

Partener: Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Obiectiv: prevenirea marginalizării sociale pentru tinerele care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului 
Grup ţintă: tineri defavorizați din grupa de vârstă de peste 18 ani care părăsesc, în condițiile legii, sistemul de stat de protecție de tip rezidențial din Sectorul 6.
In anul 2013, un număr de 9  tineri din grupul ţintă menţionat mai sus vor beneficia în mod direct de serviciile sociale furnizate în cadrul proiectului A.S.I.S., dintre care:

 • 4 vor continua şi finaliza programul personalizat de acumulare de deprinderi de viaţă independentă şi de (re)integrarare socio-profesională şi familială în care au intrat în anii precedenţi;
 • 5 vor fi selectaţi şi referiţi de DGASPC S6 pentru a intra în programul A.S.I.S. în anul 2013.

Serviciile de asistenta sociala acordate:

 • primire si gazduire pe perioada determinata
 • ingrijire si suport pentru o existenta decenta         
 • informare / educare / instruire; modul de lucru cu tinerii este individual si se realizeaza in baza  programelor de interventie specifica stabilite de fiecare tanar impreuna cu  responsabilul de caz
 • consiliere sociala
 • petrecerea timpului liber /socializare
 • monitorizarea integrarii si suport post-integrare

Buget: – 139 598 lei

2. Denumire proiect: Cantina socială „Harul”

Partener: Centrul Creştin Bucureşti 
Obiective:

 • Derularea pe durata anului 2013 a proiectului Cantina Socială ,,Harul,,  prin care se vor furniza servicii de cantină socială pentru un număr de 250 de persoane marginalizate social sau în risc de marginalizare socială de pe raza sectorului 6 Bucureşti.
 • Derularea de activităţi de îngrijire, educaţie, recreere – socializare, pentru un număr de 100 de copii cu vârstă cuprinsă între 3-14 ani  proveniţi din familii defavorizate prin activităţi de pregătire a temelor şcolare, de consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi orientare şcolară.
 • Pregătirea de pachete de alimente pentru un număr de 150 de persoanele marginalizate social.

Grupurile ţintăvizate de proiectul propus se împart în următoarele categorii:

 • Copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea venitului social;
 • Tinerii care urmează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care provin din familii defavorizate;
 • Persoane care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condiţiile legii şi al căror venit  este de până la nivelul salariului minim lunar pe economie pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
 • Pensionarii al căror venit nu depăşeşte 700 lei lunar pe membru  de familie;
 • Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
 • Persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie pe membru de familie;
 • Orice persoană care, temporal, nu realizează venituri.

Buget: -  2.449.192LEI

3. Denumire proiect: Centrul Pilot Multifuncţional România Kids

Partener: Centrul Creştin Bucureşti 
Obiective: Derularea proiectului Centrul Pilot Multifuncţional România Kids  pentru un număr de 60 de copii preşcolari cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani aflaţi în dificultate şi  pentru familiile acestora de pe raza sectorului 6.

 • Proiectul cuprinde de asemenea un numar de 50 de şcolari cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani care vor beneficia de asistenţă pentru pregătirea temelor şcolare precum şi activităţi ludice şi de socializare.

Grupul ţintă: Proiectul cuprinde de asemenea un numar de 50 de şcolari cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani care vor beneficia de asistenţă pentru pregătirea temelor şcolare precum şi activităţi ludice şi de socializare.
Buget: -  2.295.232   LEI

4. Denumire proiect: Sprijin la bătrâneţe

Partener: Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Obiectiv principal: dezvoltarea şi consolidarea  programului  de furnizare de servicii care să asigure accesul la îngrijire a persoanelor dependente, prin acordarea de servicii medico - sociale la domiciliu.
Obiectivul specific: derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din cadrul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  în scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare socială prin asigurarea îngrijirii medicale in comunitate.
Grupul ţintă: 50 de persoane vârstnice şi cu probleme sociale de pe raza sectorului 6 care prezintă diferite afecţiuni medicale
Servicii oferite

 • Asistenţă medicală şi îngrijire (măsurarea principalilor parametri fiziologici, aplicare condom urinar, aplicare scutec absorbant pentru persoane incontinente,  îngrijiri de igiena corporală, alimentaţia persoanelor cu tulburari de deglutiţie, alimentaţia pe sondă nazogastrică, administrarea medicamentelor, perfuzii, îngrijirea plăgilor, pansamente, îngrijirea stomelor, sondaje, spălături, clisme, măsurarea glicemiei, recoltarea analizelor, alte servicii medicale).
 • Kinetoterapie şi recuperare / reabilitare medicală;
 • Consiliere medicală(comunicare, consiliere, informare privind patologia pe care o are,  ergoterapie)
 • Asistenţă paliativă - îngrijirea în faza terminală a asistaţilor şi susţinerea familiei – bereavement.

Buget: 228.972 lei

5. Denumire proiect: Centrul de ocrotire a copiilor “Acasa”

Partener: Fundaţia Filantropică „Metropolis” 
Obiectivele proiectului :

 • A:   reinserţia socială a copiilor separaţi temporar sau definitiv de familia lor
 • dezvoltarea capacitaţii de autonomie personală a copiilor
 • dezinstituţionalizarea şi păstrarea relaţiei cu familia naturală/lărgită, cu scopul  integrării/reintegrării în familie
 • B: Ca obiectiv principal este prevenirea situaţiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinţii săi, prin asigurarea unor activităţi de îngrijire şi educaţie (formală, non-formală şi informală) pe timpul zilei pentru copii şi prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinţi sau alte persoane care au în îngrijire copiii, având rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor dificile.

Grupurile țintă :

 • A: Copii cu vârsta cuprinsă între 5- 26 ani - 36
 • B: Copii de vârstă şcolară (6-15 ani), elevi ai şcolilor în care este organizat serviciul de zi, care: - 25
 • beneficiază de prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor de părinţi;
 • beneficiază de prestaţii şi servicii destinate prevenirii intrării copilului şi familiei în situaţii de dificultate;
 • beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 • au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie.

Familia naturală/extinsă/substitutivă a copilului beneficiar.
Activități :

 • A:  acordarea de găzduire, ocrotire, educaţie pentru copiii beneficiari în vederea satisfacerii  nevoilor de bază:
 • motivarea familiei şi a copilului în scopul reunificării şi reabilitării familiei pe plan financiar şi moral;
 • consiliere acordată familiei pentru a-şi cunoaşte drepturile şi responsabilităţile;
 • asistarea copiilor şi tinerilor în demersurile făcute pe lângă autorităţi în vederea obţinerii actelor specifice;
 • acordarea de asistenţă socială, psihopedagogică, medicală, religioasă şi juridică prin parteneriate cu alte organizaţii;
 • integrarea treptată a adolescenţilor în societate, prin sprijin oferit în găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe pe termen limitat ale căror costuri vor fi preluate treptat de către tânăr;
 • terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participă şi voluntari din ţară şi din străinatate;
 • legaturi de ataşament faţă de  familia naturală/substitut/persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • valorizare a persoanei stimă, respect; dezvoltarea abilităţilor.
 • B: activităţile desfăşurate în cadrul centrului de zi urmăresc promovarea şi respectarea drepturilor copilului.
 • acţiunile propuse în programul centrului de zi au ca obiectiv, de asemenea, implicarea şi responsabilizarea părinţilor/reprezentanţilor legali în procesul formativ-educativ şi de dezvoltare armonioasă a personalităţii copiilor.
 • activităţile desfăşurate în cadrul centrului vor respecta următoarea ordine:
 • exerciţii de tip recreativ;
 • hrană;
 • efectuarea temelor;

Buget total: –  1.917.255 lei

6. Denumire proiect: Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

Partener: Centrul Creştin Bucureşti 

Obiective:derularea pe parcursul anului 2013 a  proiectului ,, Îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice” prin care se oferă următoarele servicii:                  
- Pachete cu alimente -350 persoane
- Pachete cu materiale de curăţenie - 350 persoane
- Îngrijire la domiciliu - 50 persoane

 • Promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa comunităţii, prin respectarea principiului ,,îmbătrânirii active”
 • Îmbunătăţirea stării de sănătate prin autoîngrijire vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general, prin activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, activităţi cultural educative.

Grupurile ţintă vizate de proiect: Beneficiarii direcţi ai serviciilor de îngrijire la domiciliu sunt persoane vârstnice, care se află într-una din următoarele situaţii:

 • de dependenţă totală sau parţială, fiind imobilizate sau greu deplasabile,
 • familia sau reprezentant legal nu le poate asigura îngrijirea corespunzătoare (nu este calificat pentru acest tip de îngrijire, timpul său este limitat, are probleme de sănătate sau locuieşte în altă localitate),
 • sunt singure și în imposibilitatea de a-şi asigura un trai sau condiţii de locuit decente,
 • sunt tolerante în locuinţa unor terţi  (cu sau fără grad de rudenie) care nu doresc să îi îngrijească, dar sunt de acord cu serviciile de îngrijire comunitară, solicită ajutor în acest sens.

Buget: -  790.000 LEI

7. Denumire proiect: Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală ID 64373

Partener: Fundația Estuar
Grupul țintă este format din 200 de beneficiari

Buget: -  646.020 LEI

8. Denumire proiect: Complex socio-medical Sfântul Nectarie

Partener: Asociația Ahava
Proiectul susţine asistenţa socio-medicală a adulţilor marginalizaţi social, persoane cu situaţie socială dificilă, cu venituri mici sau fără venituri, cu vârsta de peste 18 ani, neinstituţionalizate, bătrâni, şomeri, adulţi fără venituri, cu venituri mici la nivelul venitului mimim garantat, cu o situaţie familială dificilă şi având o situaţie medicală care necesită o intervenţie recuperatorie de specialitate. Admiterea într-o instituţie medicală a acestor persoane întâmpină nevoile unei categorii profund afectate de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa cunoştinţelor din domeniu, de ignoranţă, de alte urgenţe şi priorităţi impuse, de lipsa mijloacelor de intervenţie recuperatorie adecvată în perioada de recuperabilitate, de criza economică care a afectat o parte importantă a populaţiei prin creşterea şomajului, scăderea puterii de cumpărare, degradarea bio-funcţională a persoanelor, întârzierea actului medical ceea ce agravează patologia ( se ştie că pacienţii ajung în mediul spitalicesc adesea în stadii avansate ale bolilor şi asta indiferent de vârstă, de la vârste tinere până la persoane de vârsta a 3 a).
Proiectul :

 • facilitează accesul persoanelor adulte marginalizate la servicii medicale de specialitate, furnizate de DGASPC sector 6, servicii de găzduire, medicale, de terapie  conform standardelor de calitate şi a modelelor de bune practici în domeniu, recuperare medico-psiho-socială;
 • vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte marginalizate din sectorul 6;
 • se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor ;
 • doreşte modernizarea sistemelor de evaluare şi recuperare adaptate la cerinţele legislaţiei în vigoare ;
 • promovează principiul şanselor egale, respectului faţă de oameni şi al confidenţialităţii;

Grupul țintă :

 • Beneficiarii vor fi 1000 de persoane/ lunar  cu diferite diagnostice în diferite domenii medicale;
 • Vârsta beneficiarilor va fi peste 18 ani;  
 • Situaţie socială : venituri mici, somaj, situaţie medicală şi socială de vulnerabilitate, etc

Buget: -  9.095.596 LEI

9. Denumire proiect: Cabinete socio-medicale cu cele două componente „Cabinet stomatologice” şi „Cabinet oftalmologice”,

Partener: Asociația Ahava
Proiectul „Centru medico-social” continuă acordarea de asistenţă medicală de specialitate pentru persoane aflate în dificultate, care necesită măsuri de protecţie socială. Se propune astfel continuarea funcţionării cabinetelor medicale care vor deservi persoanele vârstnice rezidente şi persoanele aflate în dificultate din comunitate care necesită protecţie socială. De asemenea, de servicii medicale vor beneficia şi copiii aflaţi într-o formă de protecţie socială sau cei din mediul familial care nu au posibilităţi în acest sens.
Scopul proiectului este acela de a oferi servicii medico-sociale în Centrul medico-social, cu două componente, respectiv cabinet stomatologice şi cabinet oftalmologice, la nivelul comunităţii sectorului 6 şi acordarea de asistenţă medicală de specialitate pentru persoane aflate în dificultate, care necesită măsuri de protecţie socială. Precizăm că în prezent numărul mare de persoane defavorizate care au nevoie de acces la consultaţii medicale de specialitate impune continuarea desfăşurării proiectului şi dezvoltarea acestor servicii.
Grupul ţintă este reprezentat de următoarele categorii:

 • copii (copii beneficiari de servicii sociale în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 – copii din centre de zi, copii aflaţi în plasament familial, copii din apartamente sociale, copii care provin din familii defavorizate cu un risc crescut de marginalizare socială);
 • persoane adulte aflate în dificultate şi persoane cu dizabilităţi (persoane beneficiare de ajutor social sau de alte forme de sprijin social, persoane/familii cu risc crescut de marginalizare socială, fără locuinţă, care au nevoie de suport specific şi intervenţii interdisciplinare);
 • persoane vârstnice (instituţionalizate în cadrul Complexul de Servicii Sociale “Floare Roşie” şi Centrul de Servicii Sociale “Sfântul Mucenic Fanurie”, persoane vârstnice din comunitatea locală beneficiare de programe sociale sau care necesită acordarea unor măsuri de protecţie socială).

Buget: -  5.218.544 LEI

10. Denumire proiect: Centrul pilot social multifuncţional Buburuza Mare

Partener : Asociația Ahava
Obiective :

 • Asigurarea de activităţi educaţionale pentru 120 copii cu vârsta cuprinsă între 3 si 6 ani într-un cadru adecvat;
 • Acordarea de asistenţă de specialitate în cadrul centrelor  sociale multifuncţionale pentru 120 de copii preşcolari în primul an de funcţionare;
 • Sprijinirea familiilor acestor copii, pe alte paliere decât şcolarizarea, astfel încât să-şi amelioreze condiţiile de existenţă;
 • Oferirea de servicii sociale pentru familiile defavorizate din comunitate (informare, consiliere, consiliere familială, consiliere juridică şi administrativă) în vederea evitării instalării riscului de abandon şcolar/familial în rândul copiilor marginalizaţi;
 • Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor proveniţi din familii aflate în situaţii de criză;
 • Implicarea persoanelor defavorizate în cadrul unor activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber şi familiarizarea acestora cu anumite servicii sociale;
 • Prevenirea marginalizării sociale, motivarea părinţilor în scopuri lucrative şi promovarea unei educaţii adecvate pentru copiii acestora;
 • Sprijinirea părinţilor aflaţi în dificultate în vederea reintegrării sociale;
 • Implicarea altor factori (autorităţi, firme private, cetăţeni, alte O.N.G.-uri) în sprijinirea acestui tip de centru pilot social multifuncţional, accesibil copiilor şi familiilor în dificultate socio-economică;
 • Creşterea accesibilităţii copiilor preşcolari din cadrul familiilor defavorizate la educaţie;
 • Creşterea gradului de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la necesitatea şi rolul educaţiei în societate;
 • Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în reducerea cauzelor care generează sărăcia, şomajul şi instituţionalizarea copiilor;
 • Dezvoltarea unui parteneriat solid cu un O.N.G. în vederea acordării de servicii de specialitate copiilor şi familiilor defavorizate.

Grup ţintă :
Număr de beneficiari estimat pentru 12 luni: 120

 • beneficiari direcţi: copii preşcolari aflaţi în dificultate;
 • beneficiari indirecţi: familiile defavorizate cu risc crescut de marginalizare socială din rândul cărora provin copiii preşcolari.

Buget: -  4.503.980 LEI

11. Denumire proiect: Sprijin pentru seniorii sectorului 6

Obiective :

 • Să ajute pensionarii cu venituri mici din Sectorul 6 prin acordarea unui pachet cu alimente / lunar;
 • Acordarea unui pachet cu alimente / lunar pentru un număr de 400 persoane vârstnice;
 • Intervenţie directă în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii pensionarilor defavorizaţi din Sectorul 6;
 • Dezvoltarea parteneriatului cu asociaţii de pensionari, respectiv Consiliul Persoanelor Vârstnice Sector 6 în vederea identificării persoanelor vârstnice care necesită sprijin alimentar.

Beneficiari :
Număr de beneficiari estimat : 400 persoane vârstnice / lunar
Grup ţintă :
persoane vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au împlinit vârsta legală de pensionare şi au venituri mici (venitul de 700 lei / membru familie);

Buget: -  336.000 LEI

12. Denumire proiect: Școala de voluntari

Obiective :

 • Crearea unei reţele de voluntariat comunitar care  să sprijine intervenţiile sociale atât la nivelul serviciilor cât şi al proiectelor din cadrul DGASPC sector 6;
 • Organizarea şi coordonarea activităţilor de voluntariat la nivelul comunitatii sectorului 6. 

Beneficiari :
Număr de beneficiari estimat : 40
Grup ţintă :
Voluntarii activi care doresc să se implice în activităţi de scurtă sau de lungă durată pe raza sectorului 6

Buget: -  20.200 LEI

13. Denumire proiect : Liga tinerilor sportivi

Obiective :

 • Identificarea, monitorizarea situaţiei sociale şi consilierea copiilor cu probleme de comportament de pe raza sectorului 6.
 • Implicarea copiilor cu probleme de comportament în activităţi sportive organizate ce pot constitui o alternativă la modelele de comportament învăţate precum şi oferirea posibilităţii de responsabilizare  şi valorizare.
 • Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru toţi copiii aflaţi în dificultate prin organizarea unor competiţii de fotbal, tenis, snooker, baschet şi scrimă.
 • Popularizarea DGASPC sector 6 şi a serviciilor  pe care le oferă în rândul copiilor ce ar putea beneficia de acestea.

Grup țintă : 90 de copii defavorizaţi cu probleme de comportament ( 30 la fotbal, 10 la tenis, 20 la baschet, 20 la scrimă, 10 la snooker)

Buget : 139000 LEI

13. Denumire proiect: Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de aacorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

Obiective :

 • Acordarea de prestaţii sub formă de bonuri valorice pentru achiziţia de alimente, în cuantum de maximum 200 lei lunar, pentru o perioada de maximum 6 luni pe an, pentru copii ale căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare şi/sau materiale, nu reuşesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază.
 • Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum maxim de 4000 lei/familie, o singură dată, pentru familii care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi în situaţii excepţionale de risc, pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei (ex: afecţiuni medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuinţă degradată care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, alte situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile).
 • Acordarea de prestaţii sub formă de bani, în cuantum de maximum 300 lei lunar pentru o perioada de maximum 6 luni într-un an, pentru copii ale căror caror familii nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile de susţinere a acestora în programele de îngrijire şi  educaţie necesare, corespunzătoare vârstei (creşă, grădiniţă cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool).
 • Acordarea de prestaţii sub formă de bani sau bonuri valorice, în cuantum de maximum 600 lei lunar, pentru copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, şi/sau o alimentaţie specială mai costisitoare decât cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora.

Grup ţintă :
Copii şi familii din categorii sociale vulnerabile.

 • Copii din familii care, temporar, din cauza lipsei/insuficienţei resurselor material-financiare, nu reuşesc să le asigure o îngrijire corespunzatoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană.

Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 60

 • Copii aflaţi într-o situaţie excepţională de risc pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depăşesc posibilităţile familiei (ex: afecţiuni medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuinţă degradată care necesită o reparaţie urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, familii aflate în situaţie de evacuare, alte situaţii excepţionale pe care comisia pentru acordarea prestaţiilor le va considera eligibile)

Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 15

 • Copii din familii care nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile de susţinere a acestora în programele de îngrijire şi  educaţie necesare, corespunzătoare vârstei (creşă, grădiniţă cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool)

Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 20  

 • Copii cu nevoi speciale, încadraţi într-un grad  de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale şi intervenţii medicale repetate, şi/sau o alimentaţie specială mai costisitoare decât cea obişnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora

Număr minim estimat de beneficiari direcţi în cadrul proiectului: 50                                         

Buget: -  200.000 LEI

14. Denumire proiect: Lumea celor 64 de pătrate – proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați

Obiective :

 • Identificarea, iniţierea şi susţinerea pentru practicarea şahului de performanţă pentru 30 de copii defavorizaţi de pe raza sectorului 6.
 • Diseminarea şahului ca activitate educativă, sportivă şi ludică în rândul copiilor şi al personalului de îngrijire din sistemul de protecţie al DGASPC sector 6.
 • Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru copiii şi vârstnicii aflaţi în dificultate pe raza sectorului 6 prin organizarea unui turneu intergeneraţional cu premii.
 • Dezvoltarea personală a copiilor participanţi la proiect în sensul îmbunătăţirii gândirii logicocombinative, a atenţiei distributive, eliminarea tracului şi antrenarea capacităţii de a lua decizii în termen scurt.

Grup ţintă : 30 de copii între 6-14 ani, beneficiari ai sistemului de asistenţă socială din sectorul 6

Buget: -  39.000 LEI

15. Denumire proiect:  Liga tinerilor karatiști – program de activități sportive pentru dezvoltarea personala a copiilor și tinerilor de pe raza sectorului 6

Partener:  Club sportiv „Sonkeifree”, 
Obiective :

 • Identificarea, monitorizarea situaţiei sociale şi consilierea copiilor şi tinerilor de pe raza sectorului 6.
 • Implicarea copiilor cu probleme de comportament în activităţi sportive organizate ce pot constitui o alternativă la modelele de comportament învăţate precum şi oferirea posibilităţii de responsabilizare şi valorizare.
 • Constituirea unei alternative de petrecere a timpului liber pentru toţi copiii  de pe raza  sectorului 6  şi cu  prioritate pentru copiii aflaţi în dificultate prin organizarea unor concursuri de arte marţiale.
 • Popularizarea DGASPC sector 6 şi a serviciilor pe care le oferă în rândul copiilor ce ar putea beneficia de acestea.

Grup ţintă : Între 30 şi 100 de copii  de pe raza sectorului 6 pentru fiecare locaţie.

Buget: -  359.000 LEI

16. Denumire proiect:  Plata chiriei unor locuința pentru persoane/familii marginalizate social

Obiective :

 • Plata chiriei pentru un număr de 50 locuinţe, destinate persoanelor singure/familiilor aflate într-o situaţie de marginalizare socială sau aflate în risc de marginalizare socială, în cuantum maxim de 900 lei/lună, pentru o perioadă de maxim 24 luni, cu  reevaluarea  trimestrială a condiţiilor pentru care persoana sau familia a beneficiat de acest serviciu social.

Grup ţintă :
Condiţii de identificare a grupului ţintă 
Prin persoană marginalizată social, conform art.49 din H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, se înţelege persoana care beneficiază de venit minim garantat sau care face parte dintr-o familie  beneficiară de venit minim garantat, în condiţiile Legii nr. 416/2001 şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:
1. nu au loc de muncă;
2. nu au locuinţă în proprietate sau folosinţă;
3. locuiesc în condiţii improprii;
4. au unul sau mai mulţi copii în intreţinere sau fac parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
5. sunt persoane vârstnice, fără susţinători legali;
6. sunt încadrate în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
7. au în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
8. au executat o pedeapsă privativă de libertate. 
Aceasta trebuie să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6, de minim un an de zile.
Prin persoană aflată în risc de marginalizare socială se înţelege persoana/familia care are venitul net situat între venitul minim garantat şi echivalentul venitului minim brut pe
economie.

Buget: -  540.000 LEI

17. Denumire proiect: Tu alegi – proiect de prevenire a violenței între tineri

Obiectiv :

 • Prevenirea violenţei între tineri, în mediul şcolar, între profesori, adulţi şi tineri

Grup ţintă :
Elevii  claselor a VIII-a şi a IX-a din şcoli generale, respectiv din licee  

Buget: -  18.750 LEI

18. Denumire proiect: La teatrale cu matale

Obiectiv :

 • Realizarea unui demers pentru dezvoltarea personală a copiilor beneficiari ai serviciilor DGASPC sector 6, a copiilor cu comportament de risc şi a copiilor defavorizati de pe raza sectorului 6, prin stimularea abilităţilor artistice datorate frecventării cursurilor de teatru şi a evoluţiei pe scenă în cadrul festivalului.

Grup ţintă :
20 de copii între 8-14 ani, beneficiari ai sistemului de asistenţă socială din sectorul 6.

Buget: -  10.250 LEI

19. Denumire proiect: Tabere de dezvoltare personală

Obiectiv :

 • Pregătirea unui număr de 20-30 de voluntari în domeniul animaţiei socio-educative în vederea susţinerii unor activităţi de lucru cu copiii beneficiari ai sistemului de protecţie socială din cadrul comunităţii sectorului 6;
 • Oferirea unei alternative de petrecere a timpului  liber specific vacanţei de vară şi de prevenire a comportamentelor predelincvente şi delincvente pentru un număr de aproximativ 100 de copiii proveniţi din medii sociale cu risc de marginalizare de pe raza sectorului 6 . 

Grup ţintă :
Copiii proveniţi din medii sociale cu risc de marginalizare de pe raza sectorului 6 

Buget: -  20.000 LEI

20. Denumire proiect: Sunt special dar vreau să știu

Obiectiv :

 • Evaluarea si diagnosticarea in mediile de preşcolari si şcolari a copiilor ADHD,ADD; ODD, MR  sau cu alte forme de Tulburari de dezvoltare psihologica Fobii, Anxietăţi, Depresii infantile, Tulburări de ritm si fluenţă, Tulburări Alimentare sau de Somn)
 • Introducerea copiilor diagnosticaţi în programe de  recuperare terapeutică
 • Consilierea familiei din care provine copilul ADHD/ADD sau cu altă tulburare de dezvoltare psihologică în scopul reunirii, armonizării familiei şi constientizării rolului primordial pe care îl au în recuperarea propriului lor copil.
 • Educarea şi instruirea specifică a părinţilor copiilor speciali, implementarea unor reguli si metode specifice de educatie pe care acestia trebuie sa le aplice copiilor pentru a-i ajuta sa invete, sa se integreze in familie, societate si in  învăţământul public de masă;
 • cadrele didactice şi voluntarii implicati in educarea copiilor speciali vor fi instruiti de specialisti pentru a recunoaste, intelege,  si oferi suport şi intervenţie psiho-educativă specifică copiilor ADHD, ADD sau cu alte Tulburari de dezvoltare Psihologica,  preşcolari şi şcolari  (2-/16 ani), din sectorul 6;
 • copiii diagnosticati cu ADHD/ADD; ODD; MR  sau alte Tulburari de dezvoltare psihologica înscrişi în învăţământul de  masă în anii 2012 şi 2013 sunt diagnosticati, consiliati si  monitorizaţi din punct de vedere psiho-comportamental pe parcursul anului şcolar şi  sprijiniti cu ajutorul terapiilor specifice în vederea menţinerii integrării în şcoală prin înfiinţarea programului „special after school”.

Grup ţintă :

 • copiii diagnosticaţi cu ADHD, ADD; ODD, MR  sau alte Tulburari de dezvoltare psihologica (cu sau fără certificat eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă - DGASPC 6) cu vârste cuprinse între 2-12/14 ani;
 • copiii  diagnosticati cu una din Tulburarile de  Dezvoltare Psihologica si neintrodusi in tratamente de consiliere si recupearere terapeutica si care au pierdut sansa la continuarea studiilor in invatamantul de masa datorita neintelegerii si marginalizarii 
 • parinti cu sau fara unul sau mai multi copii speciali, specialişti, cadre didactice,  ( educatori, învăţători, consilieri şcolari şi logopezi) din unităţile de învăţământ de masă ale sectorului 6, voluntari care sunt sau vor sa se implice in recuperarea si integrarea copiilor speciali;

Buget: -  65.000 LEI

22. Denumire proiect: Școala  părinților și a adolescenților – proiect pentru optimizarea și dezvoltarea abilităților parentale ale părinților copiilor cu vârste între 11 și 16 ani, respectiv optimizarea și dezvoltarea personală a adolescenților

Obiectiv :

 • Creşterea capacităţii de intervenţie educativă eficientă a părinţilor pentru copiii lor. 
 • Dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi responsabilizarea privind luarea unor decizii conştiente şi asumate, de către tinerii participanţi. 
 • Crearea unei reţele de suport între părinţi cu sprijinul specialiştilor în domeniu pentru stimularea disponibilităţii şi capacităţilor de a fi un bun părinte.
 • Supervizare / formare profesională pentru specialiştii DGASPC sector6.

Grup ţintă :
Un număr de 20 de persoane selectate dupa următoarele criterii :

 • copii cu vârsta cuprinsă între 11- 16 ani care au dificultăţi de adaptare şcolară, care au dificultăţi de relaţionare/comunicare cu părinţii/ reprezentanţii legali. 
 • părinţi în cuplu mama-tata sau un singur membru al acestui cuplu ai copiilor mai sus menţionaţi ce beneficiază de serviciile de specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 sau care frecventează una din şcolile sectorului 6, alţii decât beneficiarii serviciilor de asistență socială.

Buget: -  5.000 LEI

23. Denumire proiect: Șanse la integrare – proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu autism sau cerințe educative speciale în învățământul de masă

Obiectiv :

 • copiii cu autism preşcolari sunt ajutaţi să se integreze în învăţământul public de masă din sectorul 6;
 • părinţii devin coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copilului cu autism în învăţământul public de masă;
 • cadre didactice, părinţi şi voluntari sunt formaţi/pregătiţi pentru a oferi un suport şi intervenţie intructiv-educativă specifică copiilor cu autism preşcolari şi şcolari din ciclul primar (7-10/11 ani), din sectorul 6;
 • copiii cu autism înscrişi în învăţământul de masă în anii 2011, 2012 și 2013 sunt monitorizaţi din punct de vedere al parcursului şcolar şi sprijiniţi în vederea menţinerii integrării în şcoală prin înfiinţarea programului „after school”.

Grup ţintă :

 • copiii diagnosticaţi cu autism (cu sau fără certificat eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă - DGASPC 6) cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani;
 • copiii cu dizabilităţi pentru care s-au identificat cerinţe educative speciale;
 • specialişti, cadre didactice ( educatori, învăţători, consilieri şcolari şi logopezi) din unităţile de învăţământ de masă ale sectorului 6;

Buget: -  60.000 LEI

24. Denumire proiect: Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite în cadrul echipei mobile – proiect privind recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilități

Obiectiv :

 • Ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora printr-un program de servicii de recuperare, desfăşurat sub supraveghere specializată (cu specialişti din cadrul echipei mobile), la domiciliul copiilor
 • Părinţii copiilor cu dizabilităţi participă la sesiunile de lucru, iar specialiştii vor dezvolta împreună cu aceştia o serie de activităţi terapeutice şi educaţionale
 • Specialiştii (psihologii) din cadrul echipei mobile vor fi formaţi/pregătiţi pentru a oferi un suport şi intervenţie specifică copiilor cu dizabilităţi

Grup ţintă :

 • Copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora care nu sunt incluşi în programe de recuperare
 • Copiii cu handicap care nu pot fi strămutaţi (din diverse motive, cum ar fi: probleme medicale, lipsa de transport, sărăcie, familii mono-parentale, analfabetism), având în vedere respectarea dreptului lor de a primi servicii specializate de recuperare

Buget: -  22.500 LEI

 

PROIECTE DEPUSE LA CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 ÎN VEDEREA SUBVENŢIONĂRII DIN BUGETUL LOCAL, ÎN BAZA LEGII 34/1998

1. Proiectul :,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan”

 • Suma soliciată: 305.200  lei  din bugetul local,  în  anul 2013;
 • Pondere contribuţie financiară din bugetul local sector 6: aproximativ 70,87% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 • Serviciile de asistenţă socială acordate:     
 • Cantină socială pentru copii şi familii aflate în dificultate : Constă în asigurarea unei mese calde la prânz pentru 140 de persoane pe zi, de luni până vineri, beneficiarii acestui program fiind batrâni cu posibilităţi financiare limitate, persoane aflate în prag de marginalizare socială, precum şi copii ce provin din familii ce întâmpină dificultăţi de natură socio-economică (100 adulţi şi 40 de copii).
 • Clubul Copiilor - Programul de prevenire a abandonului şcolar: Acest serviciu se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, care întâmpină dificultăţi şcolare, educaţionale şi/sau materiale sau care se pregătesc pentru examenele naţionale. Numarul de copii înscrişi în cadrul acestui program este de 40.
 • Clubul Seniorilor - Program de reinserţie socială a persoanelor de vârsta a III-a: Principalul obiectiv al acestui serviciu este acela de a le oferi bătrânilor posibilitatea de a socializa, de a se implica în viaţa comunităţii, de a se simţi utili. Numărul de beneficiari ai acestui program este de 20 persoane.
 • Consiliere şi orientare socio-profesională: Acest serviciu are ca scop final inserţia profesională a persoanelor fără loc de muncă.
 • Asistenţă medicală gratuită: Beneficiarii acestui serviciu îşi vor însuşi informaţii şi vor dezvolta deprinderi pentru o viaţă sănătoasă, principalul efect vizat fiind acela al prevenirii îmbolnăvirilor.
 • Consiliere psihologică gratuită : Acest serviciu poate fi accesat prin apel la mai multe tipuri de activităţi de profil: consiliere psihologică pentru părinţi, consiliere psihologică pentru adolescenţi şi copii, grupuri de suport pentru diverse categorii de beneficiari (adolescenţi, copii, etc).
 • Consiliere juridică gratuită: Acest serviciu vizează rezolvarea problemelor de ordin juridic ale beneficiarilor.
 • Ajutor financiar de urgenţă:Pe parcursul anului 2011 am primit foarte multe solicitări de ajutor financiar din partea beneficiarilor noştri si astfel am hotarat ca începând cu acest an să instituim un nou serviciu social – ajutor financiar de urgenţă. Acest serviciu este acordat pentru cheltuieli medicale de urgenţă, plata contra valorii chirei, susţinerea financiară a unui copil cu rezultate şcolare excepţionale.
 • Număr de beneficiari : 220 de persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza sectorului 6, din care :
 • 140 de persoane pentru cantină socială;
 • 40 de persoane pentru programul de prevenire a abandonului scolar;
 • 20 de persoane pentru programul de reinserţie socială a persoanelor de vârsta a III-a;
 • 10 persoane pentru serviciul de consiliere şi orientare socio-profesională

2. Proiectul „ Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi severe multiple”  al Fundaţiei „Copii în Dificultate”

 • Suma solicitată : 158.400 lei din bugetul local, în anul 2013;
 • Pondere contribuţie financiară: aproximativ 63,51% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 • Serviciile de asistenţă socială acordate :
 • gazduire pe perioada nedeterminata;
 • asistenta medicala si ingrijire;
 • asistenta paliativa;
 • suport emotional;
 • recuperare si reabilitare;
 • socializare si petrecere  timpului liber;
 • reintegrare familiala si comunitara.

Număr de beneficiari :  6 copii                           

3. Proiectul : “Centrul de Îngrijiri Paliative” al Fundaţiei „Sf. Irina”

 • Suma solicitată: 100.000 lei din bugetul local, în anul 2013;
 • Pondere contribuție financiară: aproximativ 5,68% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 • Serviciile de asistenţă socială acordate :

Fundaţia asigură asistenţă medicală şi socială persoanelor aflate într-o situaţie de marginalizare atât la nivel familial cât şi la nivelul comunităţii, societăţii prin gravitatea diagnosticului cu prognostic rezervat.

 • Număr de beneficiari :   6 persoane bolnave de cancer sau leucemie în stadiu terminal

 4. „Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare Equilibre

 • Suma solicitată: 129.600 lei din bugetul local, în anul 2013;
 • Pondere contribuție financiară: aproximativ 83,33% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 • Serviciile de asistenţă socială acordate :
 • asistenţă socială primară şi specializată, cu servicii concrete de: evaluare şi re-evaluare socială, consiliere socială;
 • ingrijirea la domiciliu a persoanelor în vârstă;
 • centrul de zi cu activităţi de club, drama terapie, consiliere psihologică, consiliere administrativă şi financiară, psihoterapie.
 • Numărul de beneficiari este de 250 în Sector 6, Bucureşti, din care se cere subvenţie pentru 50 persoane.

5. Proiectul : “Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

 • Suma solicitată: 686.837 lei din bugetul local, în anul 2013;
 • Pondere contribuție financiară: 60% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 • Serviciile de asistenţă socială acordate :

Politica şi obiectivele planului strategic al serviciilor sociale sunt cuprinse in Proiectul Socio- Educativ şi  în Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Asociaţiei Fraţilor Marişti.
Ele sunt structurate astfel:

 • INTEGRAREA PERSONALĂ

-  primirea beneficiarilor
-  socializarea împreuna cu toţi beneficiarii
-  trăirea religioasa
-  rezolvarea de conflicte

 • INTEGRAREA SOCIALĂ ŞI PE PIAŢA MUNCII
  • orientare socio-profesională
  • Pregătirea intelectuală (calificarea profesională).
 •  INTEGRAREA ÎN FAMILIE
  • cunoaşterea situaţiei familiale
  • asumarea propriei situaţii familiale
  • implicarea in rezolvarea propriei situaţii personale si familiale
  • integrarea definitiva in propria familie
  • pregătirea familiilor pentru a primi pe copiii acasă.
 • Număr de beneficiari : 32 de băieţi şi fete.


6. Proiectul : “Centrul Comunitar Generaţii” al Asociaţiei „Principesa Margareta a României”

 • Suma solicitată: 100.800 lei din bugetul local, în anul 2013;
 • Pondere contribuție financiară: 3,08% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 • Serviciile de asistenţă socială acordate :
 • Suport educaţional (meditaţii şi sprijin în efectuarea temelor şcolare, cursuri de limbi străine, etc);

Meditaţiile  se adresează copiilor şi tinerilor  cu vârste cuprinse între 6 şi 25 de  ani, care întâmpină dificultăţi şcolare implicaţi direct voluntarii şi seniori, foşti profesori care doresc să ofere spijinul lor.

 • Servicii de socializare, recreative şi petrecere a timpului liber

Principalul obiectiv al acestui serviciu este acela de facilitarea a relaţiilor interpersonale dintre copii, dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă prin oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber a tuturor beneficiarilor, de socializare şi creştere a stimei de sine.
Participanţii  vor putea să opteze în funcţie de preferinţe pentru una sau mai multe activităţi: cursuri de calculatore, gimnastică, confecţionare de obiecte decorative, pictură, teatru, cor intergeneraţional, dans, activităţi de socializare ( sah, scrabble, rummy, monopoly).
În acelaşi timp un obiectiv la fel de important va fi acela de a oferi copiilor/tinerilor cu aptitudini posibilitatea de a şi le pune în valoare într-un cadru instituţional care să le stimuleze creativitatea şi dorinţa de a evolua.

 • Consiliere socială;

Acest serviciu constă în sprijinirea şi asistarea familiilor în vederea obţinerii unor anumite drepturi legale, prin informarea cu privire la instituţiile abilitate să le ofere aceste drepturi şi întocmirea actelor,  documentelor necesare.

 • Consiliere psihologică se adresează atât copiilor, tinerilor, persoanelor vârstnice şi părintilor copiilor. Scopul

 acestui demers este acela de a oferi beneficiarilor  sprijin în luarea unor decizii importante, în găsirea unor soluţii alternative în situaţii dificile şi de a rezolva o situaţie de criză.

 • Consiliere parentală;

În cadrul activităţii de consiliere se încearcă oferirea unor răspunsuri prin cunoaşterea şi însuşirea unor reguli simple în relaţia cu copilul, descoperirea schimbărilor mici care aduc beneficii mari în creşterea acestuia, educarea lui fără a folosi pedepse inadecvate şi dăunătoare, formarea unor aşteptări în funcţie de vârsta pe care o are copilul, cunoaşterea lui şi construirea unei relaţii bune cu acesta.

 • Consilierea şi orientare şcolară are în vedere asistarea tinerilor în conceperea şi întocmirea documentaţiei necesare pentru angajare ( cv, scrisoare de intenţie, simularea unui interviu), motivarea tinerilor pentru a-şi menţine locul de  muncă, cât şi a păinţilor copiilor ce au rămas fără un loc de muncă.
 • Suport alimentar;

Acest serviciu constă în asigurarea unei mese calde şi/sau pachet cu alimente pentru beneficiarii direcţi ai Centrului Generaţii. Masa va fi servită în cadrul cantinei Colegiului Ucecom. Pentru a evita dependenţa de acest serviciu, vor fi căutate, în fiecare caz în parte, soluţii alternative: dezvoltarea capacităţii de auto-susţinere, apelarea la membrii familiei lărgite, apelarea la prieteni, vecini sau alţi membrii ai comunităţii.

 • Sprijin material, pentru copii şi familiile aflate în situaţii de urgenţă;

Acest serviciu constă în acordarea de ajutor material pentru beneficiarii Centrului Generaţii în funcţie de necesităţi şi disponibilitatea materială a FPMR, care traversează o perioadă de criză sau se confruntă cu diverse probleme. În urma accesării acestui serviciu beneficiarul va fi ajutat să depăseasca situaţia de criză fie prin dispariţia cauzei care a generat-o fie prin găsirea de soluţii alternative.

 • Număr de beneficiari : 40 copii şi familiile lor.

 

PROIECTE CÂȘTIGATE AFLATE PE LISTA DE AȘTEPTARE

Denumire proiect: „REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PINOCHIO”

Program de finanţare: Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
Buget proiect:
-suma totală 3999070   lei
-contribuţia DGASPC:  322507  lei

Obiectiv general: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 realizează la nivelul Sectorului 6 măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Proiectul “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centrul Social Multifuncţional Pinochio” îşi propune să transforme unitatea actuală într-o destinaţie multifuncţională care va putea acoperi o gama variată de servicii esenţiale de tip sănătate, educaţie, protecţie socială şi siguranţă publică conforme cu normele Uniunii Europene, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.

Obiectivul principal  al acestui proiect îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii la nivelul Centrului Social Multifuncţional Pinochio şi asigurarea îmbunătăţirii serviciilor sociale oferite în mod echilibrat pe întreg teritoriul Sectorului 6 al capitalei pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor din sector la astfel de servicii.
Prin proiectul “Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echipare Centru Social Multifuncţional Pinochio”  ne dorim crearea unui sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii vieţii persoanei pe raza Sectorului 6.
În scopul rezolvării problemelor specifice la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este necesară intervenţia pentru refacerea, reabilitarea, echiparea şi modernizarea acestui centru social în vederea accesului crescut la serviciile sociale oferite în prezent şi a maximizării gradului de protecţie socială pentru familiile şi copiii asistaţi în prezent în sector.

Centrul social cu destinaţie multifuncțională pe care dorim să-l refacem va putea  acoperi o gamă variată de servicii, cu scopul de a ajuta familiile şi copiii aflaţi în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care aceştia se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor cursuri pentru părinţi sau activităţi de petrecerea timpului liber pentru copii.

Obiective specifice:
Proiectul “ Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centru Social Multifuncțional Harap-Alb” își propune urmatoarele obiective specifice, în conformitate cu valorile ce stau la baza accesului la servicii sociale (informare, acces garantat, parteneriat real între organismele furnizoare de servicii sociale pe de-o parte și ceilalți actori ai societății civile, evaluarea impactului social) :

 1. Îmbunătățirea infrastructurii actuale a Centrului vizându-se:
  • Reabilitarea, modernizarea, echiparea și extinderea clădirii în care Centrul funcționează, avându-se în vedere  extinderea spațiilor destinate activităților zilnice și cazării, a spațiilor de luat masa, a zonelor destinate grupurilor sanitare și a zonelor de  recreere;
  • Crearea de facilități de acces pentru persoanele cu dizabilități (rampe) ;
  • Amenajarea unor spații de lucru în cadrul centrelor sociale pentru a se organiza cursuri pentru părinți sau activități de petrecerea timpului liber pentru copii;
  • Amenajarea de noi spații de primire/consiliere pentru persoanele asistate care să satisfacă cererea crescută de astfel de servicii;
  • Dotarea cu echipamente adaptate serviciilor oferite de centrul social, inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilități;
  • Înlocuirea parțială a mobilierului actual;
  • Igienizarea și reamenajarea clădirii actuale, utilizandu-se o vopsea poliuretanica cu rolul de a creea o suprafață antipraf, rezistentă la zgâriere și mătuire. Prin aplicarea acesteia se va forma o peliculă elastică, protectoare, uniformă, rezistentă la agenți chimici și ușor de curățat;
  • Instalarea unui sistem de supraveghere video ;
  • Montarea unui sistem de aer condiționat.
 2. Creșterea eficienței energetice prin lucrări de reabilitare termică, prin îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii existente (refacere instalații termice, electrice și sanitare și instalarea unei centrale termice) și prin instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii care să suporte o parte din consumul actual; precum și instalarea a trei sâtlpi de iluminat cu energie solară în incinta centrului.
 3. Îmbunătățirea comunicării și informării asupra drepturilor și beneficiilor serviciilor sociale
  • Asigurarea veridicității și calității informațiilor;
  • Monitorizarea furnizării serviciilor sociale pentru urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor;
  • Adaptarea comunicării la soluțiile moderne oferite de tehnologie prin îmbunătățirea interacțiunii cu persoanele asistate sau interesate de serviciile oferite de centru ;
  • Campanii de informare, de popularizare a serviciilor și oportunităților.
 4. Îmbunătățirea managementului și organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale:
  • Adaptarea sistemului de servicii sociale la nevoile în evoluție ale diferitelor categorii vulnerabile de populație;
  • Consilierea și sprijinul acordat părințiilor/reprezentanților legali ai copiilor prin personal angajat specializat;
  • Contribuția adusă la depistarea precoce a situaților de risc care pot determina separarea copiilor de părinții săi;
  • Consiliere și cursuri pentru părinți;
  • Activități de petrecere a timpului liber pentru copii.

 

Vă aducem la cunoştinţă că până în data de 31 octombrie 2011, orele 16.30, puteţi depune cererea de solicitare a subvenţiei din bugetul Consiliulului Local sector 6, pentru anul 2012, în pachet închis la Registratura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, din strada Cernişoara 38-40, conform legii nr. 34/1998.

I. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN DESFĂŞURARE ÎN ANUL 2011

1. Denumire proiect: Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică Consiliul Local sector 6- Strategii Europene, cod SMIS 12541.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 270.450 lei; contribuţie DGASPC : 83.001,105 lei + 46.188 lei TVA
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Elaborarea Strategiei DGASPC  sector 6 pe 7 ani – Dezvoltarea Strategică pe termen lung pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a DGASPC sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai bună planificare instituţionalizată.

Grup ţintă: 24 de şefi de servicii şi funcţionarii serviciului Strategii programe
Principalele activităţi:

4 Module de consultare comunitară

Studiu cercetare socială – platformă online de monitorizare a potenţialului de schimbare socială prin intervenţia DGASPC sector 6

Curs – Planificare strategică

Curs – Managementul calităţii

Seminar partenerial şi de informare publică

Seminar curs:  egalitate de şansă

Seminar curs:  dezvoltare durabilă

Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă şi performanţă administrativă a DGASPC 6

Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC sector 6, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi administrative.

II. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN DESFĂŞURARE ÎN ANUL 2010

 

1. Denumire proiect: ”Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” SMIS 17642

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă  892 932,00  lei, contribuţia din Fondul Social European reprezentând 875,073.36 lei (98%), contribuţia DGASPC Sector 6 fiind de 17858, 64 (2%).

Durata de desfăşurare : 12 luni

Scop : Pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei de Asistenta Socială si Protectia Copilului sector 6 Bucuresti în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului Operaţional Multianual Bucuresti 2007 – 2013” şi a „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 2008 – 2013”

Beneficiari 178 angajati

Cursuri pentru 166 de angajati. 12 vor participa la vizita de studiu in Marea Britanie 2011

Curs - Modulul de formare ECDL

Curs - Modul de formare limba engleza

Curs - Modul de formare management de proiect

Curs - Modul de formare in comunicare, relatii publice si managementul imaginii institutionale

Curs - Modul Management Organizational

Seminar curs:  egalitate de sansa

Seminar curs:  dezvoltare durabila

Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 Bucuresti în vederea dezvoltării viabile a structurii şi a proceselor de management la nivelul  politicilor publice, pentru o mai bună implementare a acestora.

2. Denumire proiect: Înfiinţarea Departamentului „Management de Caz” şi implementarea metodei – premiza pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenta publica pentru copii si adulti.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 774.166 lei; contribuţie DGASPC : 410.619,32 lei + 42.750 lei TVA
Durata de desfăşurare : 14 luni
Parteneri :  -
Scop : Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenta publica si eficientizarea managementului cazurilor de copii si adulti in procesul de luare a deciziilor in conformitate cu drepturile acestora  prevazute de lege.
Obiectiv general: Imbunatatirea calitatii si eficientei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in implementarea serviciilor sociale catre populatie.

III. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN DESFĂŞURARE ÎN ANUL 2009

1. Numele proiectului:  „Dreptul la Şanse Egale”

Program de finanţare: Phare 2004-2006/018-147.04.02 Coeziune economică şi socială. Servicii sociale;
Perioada de desfăşurare: 03.11.2008 -  30.11.2009 ;
Parteneri: Fundaţia Estuar;
Buget proiect: suma totală : 159.346,00 euro (fără TVA); contribuţia DGASPC: 10.271,65 euro
Obiectiv general:
Crearea unui serviciu social complex de integrare a adulţilor cu probleme de sănătate în comunitate.
Obiective specifice:

 • Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe în favoarea includerii sociale a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi în favoarea reducerii spitalizării psihiatrice pe termen lung;
 • Promovarea parteneriatului şi cooperării cu organizaţiile neguvernamentale şi cu ceilalţi actori sociali pentru dezvoltarea unei structuri comunitare de servicii de îngrijire pentru adulţii cu probleme de sănatate mintală, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european.

2. Denumire proiect: „Complex de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip familial”

Program de finanţare: Programul de interes naţional PIN 1/2008 ”Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente” al ANPDC;
Perioada de desfăşurare: 04.12.2008 – 04.12.2009
Buget proiect: suma totală 2.632.500 lei; contribuţia DGASPC: 832.500 lei
Obiectiv general: creşterea calităţii îngrijirii şi protecţiei copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi prin infiinţarea unui complex de servicii de tip familial;
Obiective specifice:

 • achiziţionarea unui numar de 5 apartamente, renovarea şi dotarea acestora pentru gazduirea şi îngrijirea de tip familial a copilului separat definitiv sau temporar de parinţii săi;
 • formarea unui număr de 21 de persoane, angajate în proiect , în vederea acordării serviciilor de îngrijire a copilului separat definitiv sau temporar de părinţii săi în apartamente sociale de tip familial;
 • închiderea instituţiei de tip vechi, Centrul de Plasament „Orhideea”, prin transefrul unui număr de 37 de copii din sistemul de găzduire şi îngrijire specific instituţiilor de tip vechi în sistemul de găzduire şi îngrijire de tip familial;
 • acordarea de servicii de găzduire şi îngrijire în apartamente sociale de tip familial, în limita a 30 de locuri, pentru copii separaţi definitiv sau temporar de părinţi.

3. Denumire proiect: „Mediul: descoperă-l şi protejează-l!”

Program de finanţare: Programul ”Tineret în acţiune”, Acţiunea 1- Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.1 – Schimburi de tineri;
Perioada de desfăşurare: 31.04.2009 – 31.07.2010
Buget proiect: suma totală 8.922 euro; contribuţia DGASPC: 1.940 euro
Obiectiv general: cooperarea interculturală în rândul tinerilor, în vederea unei dezvoltări individuale şi sociale durabile;
Obiective specifice:

 • promovarea educaţiei ecologice în rândul tinerilor;
 • sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte protecţia mediului favorizând descoperirea de noi soluţii şi materii reciclabile şi practica activităţilor în aer liber;
 • promovarea respectului între oameni, al solidarităţii şi respectuluifaţă de mediul înconjurător şi faţă de dreptulla bunăstare al semenilor;
 • responsabilizarea tinerilor prin implicarea lor în gestiunea activităţii cotidiene şi a activităţilor de grup;
 • dezvoltarea reţelelor sociale active ca bază de experienţă în formarea unor atitudini propice cooperării, implicării sociale, elaborării de metode şi de urmărire a efectelor pe perspectiva extinsă.

IV. PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DEPUSE LA AUTORITATEA FINANŢATOARE ŞI AFLATE  ÎN STADIUL DE EVALUARE

1. Denumire proiect: Dezvoltarea Capacităţii Administrative de Planificare Strategică a Serviciului Strategii Programe – Noua Strategie 2009-2012.

Program de finanţare : Fondul Social European . Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

Bugetul proiectului : suma totală : 703.748 lei; contribuţie DGASPC : 216.000 lei + 133.712,12 lei TVA
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Elaborarea Strategiei DGASPC  sector 6 pe 3 ani – Dezvoltarea Durabilă a Serviciului Strategii Programe pentru adecvarea măsurilor de intervenţie socială la nevoile comunităţii prin îmbunătăţirea capacităţii administrative a DGASPC sector 6 de a eficientiza strategia organizaţiei pentru o mai bună planificare instituţionalizată.
Obiectiv general: îmbunătăţirea durabilă a capacităţii DGASPC sector 6, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici sociale şi administrative.

2. Denumire proiect: SAS 6 - Pentru servicii mai aproape de cetăţean – Serviciile  de Asistenţă Socială de Proximitate SAS Drumul Taberei, SAS Militari, SAS Giuleşti-Crângaşi

Program de finanţare : Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Bugetul proiectului : suma totală : 1.093.162 lei; contribuţie DGASPC : 21.863,24 lei
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  -
Scop : Scăderea cu 50% a duratei furnizarii serviciilor de asistenta sociala prin crearea Serviciilor de Asistenta Sociala de Cartier – SAS Militari, SAS Drumul Taberei, SAS Crangasi - Giulesti
Obiectiv general: Imbunătăţirea calitatii şi eficienţei serviciilor furnizate de către Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucureşti

V. PROIECTE FINALIZATE

1. Denumire proiect: „O şansă în plus independenţei”

Program de finanţare : Phare 2006 prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
Bugetul proiectului : suma totală : 124 540 euro
Durata de desfăşurare : 12 luni
Parteneri :  DGASPC 6 a fost partener al acestui proiect, aplicantul principal fiind Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
Obiectiv general: Creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a tinerilor peste 18 ani care se pregătesc să părăsească sistemul de stat privind protecţia copilului
Obiective specifice:

 • Creşterea cu 50% a accesului la informaţie cu privire la inserţia socio-profesională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului;
 • Creşterea cu 50% a gradului de conştientizare a tinerilor care se pregătesc să părăsească sistemul de protecţie a copilului;
 • Creşterea cu 70% a nivelului de dezvoltare a abilităţilor psiho-sociale necesare pentru identificarea, obţinerea şi menţinerea uni loc de muncă;
 • Creşterea cu 50% a implicării societăţii civileîn sprijinirea inserţiei pe piaţa muncii.

2. Denumire proiect: Educaţia civică pentru inserţia socială

Program de finanţare: Phare 2006 prin Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
Perioada de desfăşurare: 24.12.2008 – 23.10.2009
Parteneri :  DGASPC 6 este partener al acestui proiect, aplicantul principal fiind Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană
Obiectiv general: Creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a copiilor şi tinerilor din sistemul de stat privind protecţia copilului;
Obiective specifice: - iniţierea activităţilor de educaţie civică în vederea pregătirii copiilor şi tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili în momentul integrării în societate.

VI. PROIECTE FINANŢATE DIN BUGETUL CONSILIULUI LOCAL ÎN ANUL 2009

1. Denumire proiect: „Apartamentul social pentru fete”

Partener: Asociaţia „Sprijinirea Integrării Sociale”
Obiectiv: prevenirea marginalizării sociale pentru tinerele care părăsesc sistemul de stat de protecţie a copilului
Grup ţintă: persoanele asistate sunt tineri (fete)defavorizati (care parasesc sistemul de protectie a statului si/sau fara adapost ) cu varste peste 18 ani. Numarul de persoane asistate: 5
Serviciile de asistenta sociala acordate:

 • primire si gazduire pe perioada determinata
 • ingrijire si suport pentru o existenta decenta         
 • informare / educare / instruire; modul de lucru cu tinerii este individual si se realizeaza in baza  programelor de interventie specifica stabilite de fiecare tanar impreuna cu  responsabilul de caz
 • consiliere sociala
 • petrecerea timpului liber /socializare
 • monitorizarea integrarii si suport post-integrare

Buget: – 79.236 lei

2. Denumire proiect: Cantina socială „Harul”

Partener: Centrul Creştin Bucureşti
Obiectiv: derularea pe durata anului 2009 a  proiectului Cantina Socială “Harul”, în parteneriat DGASPC Sector 6 – Centrul Creştin Bucureşti, prin care se vor furniza servicii de cantină socială pentru un număr de 150 de personae marginalizate sau în risc de marginalizare socială de pe raza Sectorului 6 Bucureşti.
Categorii de beneficiari: -copiii în varstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
-tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce functionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depaşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care provin din familii defavorizate;
-persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul salariului minim  lunar pe economie. pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
-pensionarii al căror venit nu depăşeşte 600 lei lunar pe membru de familie;
-persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
-persoane cu handicap al căror venit nu depăşeşte salariul mediu net lunar pe economie pe membru de familie;
-orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.
     Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din contravaloarea mesei.
Buget: 390.000 lei

3. Denumire proiect: „Sistem integrat de servicii comunitare destinate adulţilor cu probleme de sănătatate mintală în sectorul 6 Bucureşti”

Partener: Fundaţia Estuar
Obiectiv: dezvoltarea unui sistem integrat de servicii comunitare pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală în vederea facilitării dezinstituţionalizării şi prevenirii apelului la servicii rezidenţiale;
Grupurile ţintă sunt formate din: -adulţi cu probleme de sănătate mintală – min.200 persoane;
-aparţinători ai adulţilor cu probleme de sănătate mintală – min. 350 persoane;
-specialişti în domeniu (medici psihiatri, psihologi, asistenţi sociali, din spitalele de psihiatrie / centrele de recuperare neuropsihiatrică / azil de noapte) – min. 50 pers
Buget: 155.400 lei

4. Denumire proiect: „Îngrijiri socio-medicale complexe pentru persoane vârstnice cu nevoi speciale din sectorul 6

Partener: Fundaţia „Crucea Alb-Galbenă”
Obiectiv: îngrijirea socio-medicală la domiciliul personal a unui număr de 250 de persoane vârstnice dependente de pe raza sectorului 6 Bucureşti prin asigurarea programului de recuperare şi întreţinere medicală sau a îngrijirii paliative

Grupul ţintă: 250 de persoane vârstnice de pe raza sectorului 6 care prezintă caracteristici în funcţie de tipul afecţiunii medicale şi serviciile oferite
Servicii oferite:
-Asistenta medicala si ingrijire (masurarea principalilor parametri fiziologici, aplicare condom urinar, aplicare pampers pentru persoane incontinente,  ingrijiri de igiena corporala, alimentatia persoanelor cu tulburari de deglutitie, alimentatia pe sonda nazogastrica, administrarea medicamentelor, perfuzii, ingrijirea plagilor, pansamente, ingrijirea stomelor, alimentatie prin sonda gastrica, sondaje, spalaturi, clisma, masurarea glicemiei, recoltarea analizelor.
-Consiliere psiho-socio-medicala (comunicare, consiliere psihologica, informare
privind patologia pe care o are, consiliere privind drepturile persoanelor ingrijite,
ergoterapie )
-Asistenta paliativa - ingrijirea in faza terminala a asistatilor.
-Suport material - pentru.cazuri sociale grave.
Buget: 360.000 lei

5. Denumire proiect: Centrul de ocrotire a copiilor “Acasa”

Partener: Fundaţia Filantropică „Metropolis”
Scopul Centrului “Acasă”  este  furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
Obiective Generale:
-reinsertia sociala a copiilor separati temporar sau definitiv de familia lor
-dezvoltarea capacitatii de autonomie personala a copiilor
-dezinstitutionalizarea si pastrarea relatiei cu familia naturala/largita, cu scopul  integrarii/reintegrarii familie
Obiective specifice:
-asistenta sociala acordata copiilor separati temporar sau definitiv de familia lor
-plasarea copiilor in Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasa” pana la reintegrarea in familie sau plasarea la asistenti maternali prin proiectul „Familia – casa mea”
-orientarea vocationala si cultivarea talentelor naturale
-recuperare prin activitati terapeutice, educationale si sportive
-pregatirea copilului pentru reintegrare in societate
-pregatirea copilului pentru reintegrarea in sistemul educational
-monitorizarea familiilor si sprijinirea in vederea depasirii situatiei care a dus la separarea de copil
-dezvoltarea abilitatilor si deprinderilor  prin intermediul atelierului de tamplarie din cadrul centrului
Activităţile desfăşurate în cadrul serviciilor de tip rezidential sunt urmatoarele :
-acordarea de gazduire, ocrotire, educatie pentru copiii beneficiari in vederea satisfacerii  nevoilor de baza:
-motivarea familiei si a copilului in scopul reunificarii si reabilitarii familiei pe plan financiar si moral;
-consiliere acordata familiei pentru a-si cunoaste drepturile si responsabilitatile;
-asistarea copiilor si tinerilor in demersurile facute pe langa autoritati in vederea obtinerii actelor specifice;
-acordarea de asistenta sociala, psihopedagogica, medicala, religioasa si juridica prin parteneriate cu alte organizatii;
-integrarea treptata a adolescentilor in societate, prin sprijin oferit in gasirea unui loc de munca, a unei locuinte pe termen limitat ale caror costuri vor fi preluate treptat de catre tanar;
-terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participa si voluntari din tara si din strainatate;
-legaturi de atasament fata de  familia naturala/substitut/persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;
-valorizare a persoanei stima, respect;
-dezvoltarea abilităţilor.
Buget total – 1.449.540 lei din care 418.680 lei finanţare de la bugetul local

6. Denumire proiect: „Serviciu pilot pentru tratamentul consumatorilor de droguri (opiacee)”

Partener: Asociaţia „Forumul Antidrog”-FORAD
Obiectivul general:
-Dezvoltarea unui program pilot destinat tratamentului consumatorilor de droguri. 

7. Denumire proiect: ”Şanse la integrare”

Sursa de finanţare: bugetul local al Sectorului 6 şi alte surse
Bugetul proiectului: suma totală este de 64.850 lei, contribuţia DGASPC 50.000 lei
Durata de desfăşurare: 9 luni
Scop: desfăşurarea unor servicii sociale, consiliere şi formare a adulţilor – părinţi şi specialişti, cadre didactice, voluntari care vin în sprijinul copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 0-8 ani.
Obiectiv general: recuperarea şi abilitarea copiilor cu autism în vederea integrării, accesului la educaţie într-un cadru care să-i ajute la incluziune şi nu la izolare.
Obiective specifice: - constituirea unei echipe multidisciplinare (logoped, terapeut ocupaţional, kinetoterapeut, artist plastic, voluntari formatori în muzicoterapie, psihopedagog, psiholog, asistent social) care să asigure servicii de consultanţă şi evaluare pentru copiii cu autism, consiliere de specialitate părinţilor şi cadrelor didactice;
- identificarea copiilor cu autism cu vârste cuprinse între 0-8 ani din sectorul 6 şi evaluarea, selectarea şi pregătirea acestora pentru procesul de integrare/incluziune în învăţământul de masă preşcolar şi şcolar;
- pregătirea părinţilor pentru a putea fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copilului cu autism în învăţământul de masă;
- organizarea de training-uri pentru cadrele didactice şi consultanţă specializată privind crearea unui mediu incluziv;
- campanie de sensibilizare a membrilor comunităţii privind respectarea drepturilor copilului şi a promovării educaţiei incluzive în comunitatea sectorului 6.
Necesitatea acestui proiect răspunde la depăşirea şi rezolvarea anumitor bariere, probleme interconectate sesizate ca urmare a analizei nevoilor beneficiarilor DGASPC 6 şi a semnalelor părinţilor copiilor cu autism.

VII. PROIECTE SUBVENŢIONATE DIN BUGETUL LOCAL SECTOR 6 ÎN BAZA LEGII 34/1998

1. ,,Centrul Comunitar Ghencea” al Asociaţiei „Sfantul Arhidiacon Stefan”

 1. suma soliciată: 268.000 lei  din bugetul local,  în  anul 2009;
 2. pondere contribuţie financiară din bugetul local sector 6: aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 3. nr. beneficiari: 220 de persoane marginalizate social, domiciliate legal pe raza sectorului 6(copii, adulţi, persoane vârsnice);
 4. servicii prestate: cantina de ajutor social, asistenţă medicală primară, consiliere ocupaţională la clubul seniorilor, clubul şomerilor, clubul copiilor, consiliere psihologică, consiliere juridică;

2. Centrul Maternal „Sfântul Mihail şi Gavril” al Asociaţiei „Semn de Viaţă”

 1. suma solicitată: 54.085 lei de la bugetul local, în  anul 2009;
 2. pondere contribuţie financiară:aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
 3. nr. beneficiari: 4 cupluri mamă-copil/2009;
 4. servicii prestate: găzduire, consiliere în vederea orientării profesionale, consiliere în vederea reintegrării familiale;

3. Complexul de service sociale „Sf. Margareta – Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde al Fundaţiei „Copii în Dificultate”

-  suma solicitată: 32.400 lei  din bugetul local, în  anul 2009;
- pondere contribuţie financiară:aproximativ 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
-  nr. beneficiari: 3 locuri rezervate pentru copii cu dizabilităţi profunde de pe raza sectorului 6;
-  servicii prestate: găzduire, servicii medicale specifice.

4. Centrul de Îngrijiri Paliative al Fundaţiei „Sf. Irina”

- suma solicitată: 92.752 lei din bugetul local, în anul 2009;
- pondere contributie financiară: aproximativ 10% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
- nr. beneficiari: 6 persoane bolnave de cancer sau leucemie în stadiu terminal
- servicii prestate: gazduire, servicii medicale specifice, reintegrare socială şi animaţie, consiliere psihologică individulă şi de grup şi susţinere

5. „Centrul social pentru persoane vârstnice din sectorul 6” al Asociaţiei Umanitare EquiLibre

- suma solicitată: 489.240 lei din bugetul local, în anul 2009;
- pondere contributie financiară: aproximativ 78% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
- nr. beneficiari: 480 persoane vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6;
- servicii prestate: îngrijire la domiciliu, furnizare masă la domiciliu, consiliere psihologică, masă cantină, activităţi de club

6. Centrul de Plasament „Sf. Marcellin Champagnat” al Asociaţiei „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

- suma solicitată: 345.271 lei din bugetul local, în anul 2009;
- pondere contributie financiară: 50% de la bugetul local pentru serviciile prestate;
- nr. beneficiari: 36 copii domiciliaţi pe raza sectorului 6;
- servicii prestate: : servicii de evaluare psiho-socială, găzduire în case de tip familial, consiliere psihologică a copiilor şi familiei acestora, consiliere în vederea  formării deprinderilor de viaţă independentă prin activităţi de atelier şi activităţi de orientare socio-profesională, suport şcolar, activităţi de socializare, consiliere în vederea integrării familiale, asistenţă medicală.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001