Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție

12.07.2024

---

11.07.2024

---

05.07.2024

---

01.07.2024

---

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București organizează concurs de recrutare pentru funcțiile contractuale de execuție, în data de 04.07.2024-proba scrisă și 10.07.2024-interviul, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.VII alin.(2) lit. a) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.115/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de natură contractuală, funcții de execuție, cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

1. Denumirea posturilor vacante și a structurilor în cadrul cărora se află acestea:

 • 1 post asistent social în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,
 • 1 post asistent social în cadrul Serviciului Management de Caz si Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilitati
 • 1 post asistent social în cadrul Cantinei Sociale
 • 1 post asistent social în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice
 • 4 posturi îngrijitor la domiciliu în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

2. Dosarul de concurs vezi detalii

2.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune fizic dosarul de concurs la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din Strada Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, de luni până vineri între  orele  09:00-13:00

2.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat pe site;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi înspecialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului saude către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

2.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, împreună cu anunțul de concurs.

2.4. Adeverinţa  care   atestă starea de   sănătate  conţine,  în  clar,  numărul,   data, numele  emitentului  şi  calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării deadaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

2.5. Copiile de pe actele prevăzute la lit.b) – e) precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea ,,conform cu originalul,, de către secretarul comisiei de concurs.

2.6. Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

2.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Direcția Resurse Umane cu documentele prevăzute la punctul 2.2. lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

2.8.   Nerespectarea prevederilor punctelor 2.1. - 2.7. conduce la respingerea candidatului.

2.9. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

3. Condiţii generale necesare ocupării posturilor vezi detalii

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

4. Condițiile specifice de participare vezi detalii

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent social în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,
Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;
Aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Astenţilor Sociali din România;
Vechime: nu este cazul.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent social în cadrul Serviciului Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilități

Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;
Aviz de exercitare a profesiei emis de Colegiul Astenţilor Sociali din România;
Vechime: nu este cazul.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuție de asistent social în cadrul Cantinei Sociale
Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;
Aviz de exercitare a profesiei emis de Colegiul Astenţilor Sociali din România;
Vechime: nu este cazul.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent social în cadrul Unitatii ,,Ingrijiri la Domiciliu Persoane Varstnice,,
Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială;
Aviz de exercitare a profesiei emis de Colegiul Astenţilor Sociali din România;
Vechime: nu este cazul.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede îngrijitor la domiciliu în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice
Studii: generale
Vechime: nu este cazul

5.  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

6. Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul fizic de concurs în perioada 12.06.2024-26.06.2024 inclusiv, de luni până vineri între orele  09:00-13:00, la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr. 38-40 Sector 6 București.

Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 01.07.2024 ora 14:30, la sediulDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr.38-40 Sector 6 București.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 04.07.2024, ora 10:30, – în sediul din Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6 - Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală "Conacul Golescu Grant" București.

Data, ora şi locul organizării interviului: 10.07.2024, ora 10:30, – în sediul din Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6 - Centrul de Recreere și Dezvoltare personală " Conacul Golescu Grant" București.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr. 38-40 și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica "Carieră".

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro , la secțiunea "Carieră" și la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București.

7. Coordonate de contact

Adresa: Str.Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com

8. Bibliografia și tematica de concurs vezi detalii

Complex de Servicii Sociale  Căsuțe de Tip Familial “Acasă”- asistent social

 • Legea nr. 272/2004 cu privire la protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare – integral;
 • Hotărârea nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului – integral;
 • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:
  Modulul 1. Accesarea serviciilor: Standardul 1. Admiterea în complex (paginile 1 -4)
  Modulul 2. Evaluare și planificare: Standardul 1 și 2 (paginile 5-8)
  Modulul 5. Activități specifice/servicii. Standardul 1, 2, 3 și 4 (paginile 19-24)
 • Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare - Capitolul II - Executarea  contractului individual de muncă.

Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilități - asistent social

 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/2023, privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr.1218/2019, pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități.

Cantina Sociala - asistent social

 • Legea 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare;
  Capitolul II - Executarea  contractului individual de muncă.
 • Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
  Cap.I   Dispozitii generale, definitii și principii- Art 3, Art 5.
  Cap. II Drepturile persoanelor cu handicap Art. 6
 • Ordin 29/2019 Standardele minime de calitate anexa 9;
  Modulul 1- accesarea serviuciului;
  Modulul 2- acordarea serviciilor;
  Modul 4 -drepturile beneficiarilor;

Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice-  asistent social

 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.7/2023, privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr.1218/2019, pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități.

Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice - îngrijitor la domiciliu

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi și obligații, angajat-angajator)
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa nr. 8 – Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu modificările și completările ulterioare.

9. Calendarul de desfășurare a concursului vezi detalii

12.06.2024 – 26.06.2024

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

01.07.2024

Afișare rezultate selecție dosare

02.07.2024

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

03.07.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

04.07.2024

Data desfăşurării probei scrise

05.07.2024

Afişare rezultate proba scrisă

08.07.2024

Depunere contestaţii proba scrisă

09.07.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

10.07.2024

Data de desfăşurare a interviului

11.07.2024

Afişare rezultate interviu

12.07.2024

Depunere contestaţii interviu

15.07.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

16.07.2024

Comunicare rezultate finale

10. Atribuțiile posturilor vezi detalii

Atribuțiile postului de asistent social în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,

 • Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Respectă Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C sector 6;
 • Respectă normele de protecție a muncii și de sănătate potrivit reglementările în vigoare;
 • Respectă regulamentul de Organizare Internă și Procedurile de lucru ale Complexului de Servicii Sociale Cășute de tip familial ”Acasă”;
 • Își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului;
 • Respectă obligațiile asumate prin respectarea contractului individual de muncă;
 • Respectă Codul Deontologic al profesiei;
 • Păstrează confidențialitate informațiilor legate de situația copiilor și a activităților desfășurate;
 • Participă la însușirea și aplicarea măsurilor de prim-ajutor;
 • În relațiile cu mass-media respectă deciziile conducerii complexului;
 • Participă la cursuri privind protecția copilului și alte teme, în vederea unei pregătiri profesionale continue;
 • Participă la întâlnirile echipei pluridisciplinare, precum și la ședințele administrative organizate în cadrul complexului;
 • Participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din cadrul complexului;
 • Apără și respectă drepturile și interesele superioare ale copiilor;
 • Îndeplinește alte atribuții și sarcini la solicitarea medicului, șefului complexului, Directorului General Adjunct precum și a Directorului General al D.G.A.S.P.C Sector 6 și pune în aplicare modificările legislative ulterioare;
 • Întocmește anchete sociale, după caz, pentru clarificarea situației familiale a copiilor, efectuând vizite la domiciliul reprezentanților copilului, în timp util;
 • Completează dosarele copiilor și obține actele necesare clarificării situației juridice a acestora;
 • Însoțește copii/tineri în instanță sau alte organe publice (poliție, școală și alte instituții publice specifice) la cererea instituției/la cererea șefului de complex, prin delegație a reprezentatului legal;
 • Completează dosarele copiilor și efectuează demersuri în vederea obținerii certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/expertiză și orientare școlară/profesională;
 • Participă la reevaluarea fiecărui caz ori de câte ori intervine o modificare în situația copilului și dacă este necesar, va prezenta cazul în fața Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6;
 • Colaborează împreună cu echipa pluridisciplinară privind implementarea și desmșurarea proiectelor ce privesc sprijinerea copiilor din cadrul complexului;
 • Păstrează permanent contactul cu părinții copiilor instituționalizați în cadrul complexului sau cu reprezentanții legali ai acestora, prin vizite la domiciliu;
 • Informează, îndrumă și consiliază familia copilului cu privire la îmbunătățirea situației sociale;
 • Informează copilul în legătură cu orice schimbare survenită cu privire la situația sa familială;
 • Colaborează cu ceilalți specialiști ai echipei pluridisciplinare, urmărind interesul superior al copilului;
 • Sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară din complex despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;
 • Participă la întruniri periodice pentru schimburi de experiență cu asistenții sociali din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Participă la întruniri periodice cu părinții copiilor din cadrul complexului;
 • Contribuie la întocmirea programelor de vizite în și în afara căsuțelor sociale de tip familial, a membrilor familiei și altor persoane importante pentru copilul instituționalizat;
 • Menține legătura permanentă cu managerul de caz, privind realizarea obiectivelor Programului de Intervenție Personalizată, a Programului de Intervenție Specifică, cât și a Deprinderilor de Viață Independentă, conform Standardelor Minime Obligatorii;
 • Stabilește împreună cu echipa multidisciplinară învoirea copiilor instituționalizați, în conformitate cu normele interne de funcționare, după care aduce la cunoștință educatorilor responsabili și informează șeful de complex;
 • Asigură, alături de tot personalul din complex, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor;
 • Abordează relațiile cu copiii instituționalizați în mod nediscriminator, mră antipatii sau favoritisme, respectând în totalitate standardele și prevederile legii;
 • La cererea șefului ierarhic va participa în cadrul echipei pluridisciplinare, în scopul analizării și rezolvării unor cazuri punctuale ivite în complex;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 • Întocmește rapoarte cu privire la activitatea desfășurată sau pentru diferite situații, ori de câte ori este necesar;
 • Colectează, analizează, selectează riscurile cuprinse în formularele Alertă de risc;
 • Elaborează formularul Notă de informare pe cere îl transmite conducătorului structurii organizatorice și angajaților nominalizați de către acesta să participe la întruniri;
 • Organizează întruniri pentru discutarea infomațiilor cuprinse în formularul Notă de informare (informează participanții, distribuie documentația, asigură logistica);
 • Redactează formularul Proces Verbal la încheierea întrunirii;
 • Completează, actualizează și listează formularul Registrul riscurilor;
 • Inițiază procesul de revizuire a riscurilor la nivelul serviciului și redactează cel puțin o dată pe an formularul Raport privind managementul riscurilor și se preocupă de primirea autorizațiilor pe document;
 • Transmite, cu aprobarea șefului de serviciu, orice document sau situație solicitată, la termenele stabilite, către organismele solicitante;
 • Arhivează toate fonnularele redactate și aprobate, precum și întreaga documentație aferentă;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Răspunde pentru orice activități desfășurate conform fișei de post;

Atribuțiile postului de asistent social în cadrul Serviciului Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilități

 • Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Cunoaște şi respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate şi acționează în conformitate;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • Identifică nevoile clientului, împreună cu acesta, precum şi resursele necesare soluționării cazului, pe această linie;
 • Identifică, furnizează și monitorizează sprijinul în comunitate necesar persoanei cu dizabilități;
 • Coordonează, monitorizează și evaluează îndeplinirea planului individual de servicii precum şi a măsurilor luate în legătură cu adultul cu handicap;
 • Pregătește și participă la procesul de tranziție și transfer în comunitate a persoanelor cu dizabilități;
 • Monitorizează îndeplinirea etapelor specifice procesului de dezinstituționalizare, precum și implementarea Planului individual post-transfer;
 • Menține colaborarea cu alte instituții publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției sociale, în vederea  identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma activității desfășurate cu persoanele care solicită protecție socială;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării  opiniei publice față de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Întocmește şi prezintă rapoarte de activitate la cererea șefilor ierarhici;
 • Are obligația să participe la cursurile de perfecționare la propunerea conducerii;
 • Își însușește şi respectă normele şi instrucțiunile de protecția muncii, PSI şi  măsurile de aplicare ale acestora;
 • Suportă rigorile legii pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șefii ierarhici, cu respectarea legislației în vigoare;
 • Asistentul social identifică toate aspectele legate de starea și nevoile specifice ale beneficiarului. Evaluarea situației acoperă toate aspectele vieții beneficiarului: sociale, psihologice, medicale, educaționale, juridice și este realizată în colaborare cu beneficiarul/reprezentantul legal, profesioniștii implicați;
 • Asistentul social identifică situațiile privind suspiciunea de risc/vulnerabilitate/ dificultate a persoanei cu dizabilități;
 • Acesta elaborează Planul de acțiune, utilizând ca principale instrumente de lucru Planul Individual de Servicii al beneficiarului și Programul Individual, stabilite de către SECPAH al DGASPC, care are ca obiectiv general obținerea  dezvoltării personale și a autonomiei beneficiarului;
 • Identifică persoanele responsabile în furnizarea activităților și serviciilor și trece în Planul de acțiune numele complet și datele de contact ale acestora;
 • Evaluează resursele de care dispune beneficiarul și/sau grupul informal din jurul său pentru a pune în practică activitățile și serviciile recomandate;
 • Stabilește în Planul de acțiune termene pentru acoperirea necesităților imediate ale beneficiarului, identificate prin evaluare;
 • Organizează și coordonează ședințe de caz în care, împreună cu membrii echipei implicate, se asigură că beneficiile, activitățile și serviciile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților beneficiarului;
 • Reevaluează periodic Planul de acțiune și, în funcție de nevoile beneficiarului, decide revizuirea Planului Individual de Servicii și face propuneri concrete de completare/modificare;
 • Înaintează Planul Individual de Servicii cu propunerile de completare/modificare către SECPAH în vederea revizuirii;
 • Aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare orice modificare survenită în situația beneficiarului;
 • Verifică modul de furnizare a serviciilor către beneficiar și asigură fluxul de informații între toți cei implicați, astfel încât activitățile și serviciile să se desfășoare conform planificării;
 • Realizează vizite de monitorizare la sediile/locațiile unde se furnizează serviciile ori de câte ori consideră necesar;
 • Urmărește ca prin acțiunile, activitățile și serviciile destinate, beneficiarul să își consolideze abilitățile de viață independentă și să trăiască în comunitate, bucurându-se de resursele, serviciile și oportunitățile pe care aceasta le poate oferi. Legătura cu beneficiarul/reprezentantul legal și cu profesioniștii implicați, se realizează prin orice mijloace de comunicare;
 • Stabilește, împreună cu beneficiarul/aparținătorii și profesioniștii implicați, prioritățile și ordinea acordării serviciilor. Beneficiarul va fi încurajat să își exprime opiniile cu privire la toate aspectele care îl privesc;
 • Are rol de mediator în relația dintre beneficiar/reprezentant legal și profesioniști atunci când este cazul;
 • Identifică și asigură colaborarea/parteneriatul cu organizații ale persoanelor cu dizabilități sau ale reprezentanților acestora și cu alte structuri implicate în îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități;
 • Evaluează și reevaluează periodic, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, efectele tuturor acțiunilor destinate persoanei cu dizabilități, progresele sau alte aspecte legate de îngrijire, abilitare și reabilitare sau incluziune socială și propune măsuri de limitare/diversificare/îmbunătățire;
 • Propune/solicită, la nevoie și după caz, colaborarea cu alți specialiști din afara echipei;
 • Accesibilizarea informațiilor cu privire la întregul proces de dezinstituționalizare pentru persoanele cu dizabilități;
 • Asistentul social pune în aplicare măsurile de prevenire a instituționalizării sau a reinstituționalizării, prin acordarea de servicii corespunzătoare și, ulterior, monitorizarea acordării acestora;
 • În ceea ce privește procesul de reintegrare socială a persoanei aflate în regim rezidențial, asistentul social încurajează participarea activă a persoanei cu dizabilități, respectând principiul autodeterminării;
 • Ghidarea persoanei cu dizabilități în conturarea viziunii de viață și stabilirea soluțiilor concrete pentru realizarea acestei viziuni;
 • Analizarea necesității înființării unor noi servicii în comunitate necesare persoanelor cu dizabilități, ca urmare a procesului de dezinstituționalizare;
 • Managementul riscurilor în procesul de dezinstituționalizare;
 • Estimarea necesarului de locuințe și actualizarea periodică;
 • Sprijinirea persoanei cu  dizabilități în vederea accesării beneficiilor pentru locuire și de tranziție;
 • Contribuie la formarea și menținerea unei relații de sprijin între membrii familiei și persoana cu dizabilități;
 • Stabilirea unei proceduri de lucru care să permită prevenirea și sancționarea cazurilor de abuz asupra persoanelor cu dizabilități din partea familiei sau a prietenilor;
 • Coordonarea procesului de însușire a deprinderilor de bază în cadrul familiei sau în comunitate;
 • Utilizarea chestionarelor de calitate a vieții pentru evaluarea serviciilor oferite și măsura în care acestea reușesc să sprijine și să stimuleze viața independentă;
 • Raspunderea asupra conținutului documentației întocmite și pentru instrumentarea conformă a cazurilor revine exclusiv fiecărui manager care le întocmește;
 • La închiderea cazului, asistentul social, transmite raportul de închidere a cazului către furnizorul de servicii sociale, care îl înregistrează conform procedurii interne.  Consolidarea rezultatelor obținute după perioada de acordare a serviciilor sociale, se va urmări în perioada de monitorizare post servicii. Aceasta se va desfășura timp de 6 luni, termen la care asistentul social întocmește un raport de monitorizare post servicii.

Atribuțiile postului de asistent social  in cadrul Cantinei Sociale

 • Respectă normele legale în vigoare privind protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare și regulile de prevenire și stingerea incendiilor;
 • Păstrează confidențialitatea datelor personale ale beneficiarilor cantinei sociale;
 • Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 6 , Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și Regulamentul de Organizare  Internă al Cantinei Sociale;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 • Obținerea avizului de exercitare a profesiei de asistent social;
 • Preia atribuții de serviciu ale colegilor, pe timpul concediilor de odihna sau incapacitate de munca ale acestora;
 • Răspunde pentru nerespectarea atribuțiilor din fișa postului conform legii;
 • Își însușește și este la curent cu legislația în vigoare, privind asistența socială a beneficiarului;
 • Elaborează periodic rapoarte de activitate și alte documente la solicitarea instituției, sau a altor instituții abilitate;
 • Emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;
 • În relațiile cu mass-media colaborează cu serviciul de specialitate;
 • Colaborează cu serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului      sector 6, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;
 • Înregistrează și verifică cererile și dosarele depuse ale persoanelor, în vederea stabilirii eligibilității serviciului social solicitat;
 • Asigură egalitatea șanselor privind accesul persoanelor asistate la informații, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;
 • Sprijină persoanele asistate în eforturile lor de a identifica și clarifica scopurile, în vederea alegerii celei mai bune opțiuni;
 • Efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor și monitorizează situația acestora conform legii;
 • Completează dosarele personale ale beneficiarilor cu toate actele necesare solicitate, în vederea includerii acestora în programul cantinei sociale;
 • Respectă și aplică întocmai procedurile elaborate la nivelul Cantinei Sociale, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate pentru cantina socială;
 • Întocmește referate necesare emiterii de Dispoziții de către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6, privind acordarea/încetarea serviciului de cantină socială;
 • Asigură aducerea la cunoştinţa beneficiarilor/reprezentantului legal dispoziţiile Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Reevaluează periodic (trimestrial) situația beneficiarilor sau când situația impune, în vederea menținerii sau sistării serviciului social acordat;
 • Asigură încheierea contractului de servicii sociale dintre furnizorul de servicii și beneficiar;
 • Asigură informarea beneficiarilor/reprezentanților legali cu privire la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Organizare Internă, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor beneficiarului serviciului social acordat;
 • Întocmește listele zilnice de evidenţă și actualizează baza de date cu beneficiarii Cantinei Sociale;
 • Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;
 • Întocmește documentele necesare funcționării cantinei sociale în conformitate cu standardele minime de calitate;
 • Realizează arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor, pe suport de hârtie sau electronic, conform legislației stabilite în acest sens;
 • Informează șeful cantinei sociale despre problemele apărute în desfășurarea activităţii în cel mai scurt timp;
 • Îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea șefului Cantinei Sociale, Directorului General Adjunct precum și a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și pune în aplicare modificările legislative ulterioare;
 • Informează șeful cantinei sociale despre problemele apărute în desfășurarea activității în cel mai scurt timp;

Atribuțiile postului de asistent social  în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

 • Desfăşoară activităţi în conformitate cu cerințele Ordinului nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  – Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice,.
 • Participă la elaborarea, difuzarea și monitorizarea documentelor și înregistrărilor asociate Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice.
 • Efectuează ancheta socială în urma deplasării la domiciliul persoanei vârstnice care solicită acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
 • Completează datele referitoare la persoana vârstnică evaluată, cuprinse în Fișa de evaluare socio-medicală: evaluarea socială, evaluarea situației economice, evaluarea gradului de dependență, servicii sociale și de îngrijire apte să răspundă nevoilor identificate.
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma efectuării investigatiilor în mediul familial al persoanelor vârstnice solicitante.
 • Efectuează evalurea inițială/reevaluarea situației socio-economice și a stării de sănătate a persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii sociale tip îngrijire la domiciliu, anual sau la nevoie.
 • Elaborează Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire în funcție de nevoile individuale ale persoanei vârstnice evaluate.
 • Desfăşoară activități de monitorizare și evaluare a îndeplinirii Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire.
 • Desfășoară activități de informare și consiliere socială.
 • Organizează și coordonează ședințe de caz în care, împreună cu membrii echipei implicate, se asigură că activitățile și serviciile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților beneficiarului.
 • Promovează păstrarea confidenţialităţii cazurilor sociale aflate în atenţia serviciului.
 • Urmărește și evaluează permanent situația beneficiarului pentru a se asigura de realiarea obiectivelor stabilite, identifică dificultățile întâmpinate, pe care le discută cu beneficiarul /reprezentantul legal și cu profesioniștii, în vederea identificării și aplicării soluțiilor de remediere.
 • Verifică modul de furnizare a serviciilor către beneficiar și asigură fluxul de informații între toți cei implicați, astfel încât activitățile și serviciile să se desfășoare conform planificării.
 • Realizează vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarilor unde se furnizează serviciile ori de câte ori consideră necesar.
 • Elaborează documentaţia necesară acordării serviciilor sociale în cadrul unității.
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare.
 • Realizează baza de date a solicitărilor şi a beneficiarilor de servicii de ȋngrijire la domiciliu.
 • Centralizează sumele, colectate o dată pe lună de îngrijitori, reprezentând contribuția beneficiarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu, stabilite conform angajamentului de plată și le depune la casieria instituției.
 • Participă la instruirea şi coordonarea îngrijitorilor la domiciliu, utilizând ca elemente de referință standardele menţionate mai sus, precum şi legislatia asociată.
 • Furnizează servicii de suport persoanelor vârstnice, tip consiliere socială.
 • Propune, șefului Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice programul de lucru al îngrijitorilor în raport cu nevoile beneficiarilor.
 • Efectuează verificarea în teren şi monitorizarea modului în care personalul încadrat ca îngrijitor la domiciliu îşi desfăşoară activitatea.
 • Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii profesionale.
 • Elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea şefului Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • Rezolvă și alte sarcini care cad în sfera sa de activitate, trasate de şeful Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează.
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Colaborează cu celelalte servicii din instituţie şi cu toate instituţiile implicate în protecţia persoanelor vârstnice;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
 • Colectează, analizează, selectează riscurile cuprinse în formularele Alertă de risc;
 • Elaborează formularul Notă de informare pe care îl transmite conducătorului structurii organizatorice și angajaților nominalizați de către acesta din urmă, să participe la întruniri;
 • Organizează întruniri pentru discutarea  informațiilor cuprinse  în  formularul Notă de informare (informează participanții, distribuie documentația);
 • Redactează formularul Proces verbal la încheierea întrunirii;
 • Completează, actualizează și listează formularul Registrul riscurilor;
 • Inițiază procesul de revizuire a riscurilor la nivelul structurii organizatorice și redactează, cel puțin o dată pe an, formularul Raport privind managementul riscurilor și se preocupă de primirea autorizărilor pe document;
 • Transmite, cu aprobarea conducătorului structurii organizatorice, orice document sau situație solicitată, la termenele stabilite, către organismele solicitante;
 • Arhivează toate formularele redactate și aprobate, precum și întreaga documentație aferentă;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție,
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită
 • Comunică direct beneficiarilor de servicii sociale dar și colaboratorilor politica sistemului de management anti-mită.
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită.
 • Raportează orice conflict de interese în desfășurarea activității profesionale derulate conform fișei postului.
 • Îndeplinește alte atribuţii şi sarcini la solicitarea superiorilor ierarhici, care au legătură cu specificul activităţii serviciului şi al D.G.A.S.P.C. sector 6 şi punerea în aplicare a modificărilor legislative ulterioare.

Atribuțiile postului de îngrijitor la domiciliu în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

 • Asigură furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice pentru care s-a emis o Dispoziție de admitere în acest tip de serviciu social și pentru care s-au făcut recomandări în Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire, în funcție de nevoile și de solicitările individuale ale beneficiarului.
  Asigură furnizarea serviciilor de bază în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului:
  • ajutor pentru igiena corporală: igiena gurii şi a feţei, spălarea mâinilor, gâtului, toracelui, spălarea regiunii genitale, spălarea picioarelor, baie generală – duş, baie generală – cadă, baie generală – pat, spălarea părului, uscarea părului, pieptănat, bărbierit, îngrijiri de aparenţă, tăierea unghiilor – mâini, tăierea unghiilor – picioare, dezinsectare păduchi, prevenirea escarelor.
  • ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare: îmbrăcare/dezbrăcare partea superioară, îmbrăcare/dezbrăcare partea inferioară.
  • ajutor pentru igiena eliminărilor: punerea ploştii şi igienizarea ei, toaleta intimă a persoanei cu sondă,  însoţire şi mobilizare la wc.
  • ajutor pentru hrănire şi hidratare: servirea mesei – încălzit, pasat şi servirea propriu – zisă.
  • ajutor pentru transfer şi mobilizare: mobilizare în poziţie şezând – la pat, mobilizare în poziţie şezând – pe scaun, făcutul patului cu persoana mobilizată în pat, făcutul patului fără persoană, schimbat lenjerie de pat.
  • ajutor pentru deplasare în interior.
  • comunicare cu beneficiarul (conversaţie, citit presa/tv).
 • Asigură furnizarea serviciilor instrumentale în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului:
  • ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia: gătit/ ajutor la gătit.
  • ajutor pentru efectuarea de cumpărături.
  • ajutor pentru activităţi de menaj: întreţinere curăţenie în cameră, bucătărie, baie, spălat rufe manual, spălat rufe maşină,călcat rufe, spălat vase,supraveghere persoane dezorientate.
  • însoţire la plimbări, vizite.
  • însoţire pentru rezolvarea problemelor administrative.
  • activităţi de administrare şi gestionare: plata facturilor
 • Asigură furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu în regim de urgență (sevicii de bază și servicii instrumentale), persoanelor vârstnice aflate în situație de risc, în conformitate cu Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire.
 • Completează Fişa de monitorizare servicii de îngrijire la domiciliu cu activitățile desfășurate pentru fiecare beneficiar în parte, conform programului zilnic de furnizare de servicii .
 • Colectează o dată pe lună, pe bază de proces verbal, contribuția beneficiarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu, stabilită conform angajamentului de plată.
 • Manifestă disponibilitatea de adaptare a programul zilnic în funcţie de situaţiile apărute în viața persoanei vârstnice, pentru asigurarea unei îngrijiri eficiente a persoanei asistate, dar şi pentru asigurarea confortul fizic şi psihic al acesteia.
 • Acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele unor posibile incidente;
 • Respectă şi aplică corect prescripţiile medicale  și asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice, după caz;
 • Ajută în limita competențelor asistenta medicală la recoltarea probelor biologice, în caz de nevoie;
 • Asigură supravegherea şi securitatea beneficiarilor în timpul furnizării serviciilor de îngrijire la domiciliu;
 • Participă activ la programul de întreţinere, mobilizare şi recuperare împreună cu personalul de specialitate, după caz;
 • Semnalează șefului de serviciu și asistentului social aspectele importante cu privire la evoluţia beneficiarilor de îngrijiri la domiciliu,
 • Semnalează șefului de serviciu și asistentului social orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (ex.probleme medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate la persoanele asistate, imposibilitatea de a contacta beneficiarul ),
 • Îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor; are o atitudine și o ţinută corespunzătoare faţă de beneficiari şi aparţinători

Înapoi

Data publicării: 11 iun 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA