Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuţie vacante în cadrul Creșei Îngerașii

Având în vedere Hotărarea Consiliul Local al Sectorului 6 nr.185/07.09.2023 privind aprobarea înființării unității de educație timpurie antepreșcolară  Creșa Îngerașii, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 Bucureşti, Sector 6 și  prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  Creșa Îngerașii, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante dupa cum urmează:

Pentru posturile prevăzute în prezentul anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

1. Dosarul de concurs vezi detalii

1.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune personal dosarul de concurs la  sediul Creșei Îngerașii din strada Rușețu nr.6A, Bucureşti, Sector 6, luni - vineri între orele  09:00-13:00.

1.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de nștere și de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

1.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, la rubrica ”Cariera” împreună cu anunţul de concurs și la avizierul Creșei Îngerașii din strada Rușețu nr. 6A.

1.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

1.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

1.6.  Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazier, anterior datei de susţinere aprobei scrise sau, după caz, aprobei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

1.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.Candidații au obligaţia de a se prezenta la sediul Creșei Îngerașii din str. Rușețu, nr. 6A, cu documentele prevăzute la punctul 1.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

1.8.   Nerespectarea prevederilor punctul 1.1.- punctul 1.7. conduce la respingerea candidatului.

2. Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante vezi detalii

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din OUGa  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de  a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

3. Conditii specifice vezi detalii

Educator

Studii superioare:

 • Studii universitare de licenţă, absolvite cu diploma, respectiv studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentă în ramura de științe în Psihologie, Științe comportamentale și Filologie:
  Absolvenții cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învațamântului preșcolar și primar care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educatie timpurie in cadrul derulate de Ministerul Educatiei cu terti; 
 • Absolventi ai programelor de master didactic, specializarea educatie timpurie;
 • Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului: nu este cazul.

Educator puericultor

Studii liceale cu diploma de bacalaureat:

 • Absolventi ai liceului pedagogic, specializarea educator puericultor;
 • Absolventi ai liceului pedagogic sau a unei scoli echivalent, cu specializarea educatoare sau invatatoare, care au urmat sau vor urma pana la 1 septembrie 2025 cursuri de educatie timpurie in cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educatiei cu terti;
 • Vechime în muncă: nu este cazul.

Infirmieră

 • Studii: generale/ liceale cu diploma de bacalureat.
 • Calificare -Absolventi sau ȋn curs de absolvire a unui curs ȋn domeniul ȋngrijirii şi dezvoltării copilului mic, atestat prin certificat sau adeverinţă.
 • Vechime în muncă: nu este cazul.

4. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

5. Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune  personal dosarul  de concurs  în perioada 15.05.2024-28.05.2024 inclusiv, luni - vineri între orele  09:00-13:00, la sediul Creșei Îngerașii, din strada Rușețu, nr.6A, Sector 6, București.

Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare  30.05.2024, la ora 16:00, la sediul din strada Rușețu, nr.6A Sector 6, București.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 05.06.2024, ora 10:30, la sediul din strada Rușețu, nr.6A, Sector 6, București.

Data, ora şi locul organizării interviului: 11.06.2024, ora 10.30, la sediul din strada Rușețu, nr.6A, București.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la avizierul din strada Rușețu, nr.6A, Sector 6, București şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica “Oportunităţi de angajare”.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc mai jos.

6. Coordonate de contact:

Creșa Îngerașii din strada Rușețu, nr.6A, Sector 6.
Persoana de contact:
- Simion Gabriela, Administrator Financiar;

Informații suplimentare la 0726.160.060

7. Bibliografia și tematica de concurs vezi detalii

Educator

 1. Ordinul Ministerului Educației Naționale  nr.4694/2019 privind aprobarea Curricumului pentru  educației timpurie, publicat în M.Of. nr.686 bis/20.08.2019
 2. Ordinul 1456/28.09.2020, cap.1 ,art.18, cap. II, art.21.22,23,34 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru  ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 3. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cap. IV ;
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, ( Contractul individual de munca- Capitolul II Executarea contractului de muncă);
 5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 549-560 cu privire la normele de conduită ale personalului contractual.

Educator Puericultor

 1. Ordinul Ministerului Educației Naționale  nr.4694/2019 privind aprobarea Curricumului pentru  educației timpurie, publicat in M.Of. nr.686 bis/20.08.2019
 2. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cap. IV ;
 3. Ordinul 1456/28.09.2020, cap.1 ,art.18, cap. II, art.21.22,23,34 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru  ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 4. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, (Contractul individual de munca- Capitolul II Executarea contractului de muncă);
 5. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 549-560 cu privire la normele de conduită ale personalului contractual.

Infirmieră

 1. Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,  Capitolul II – (Secțiunea IV-Asigurarea mediului educational adecvat in unitățile de educație timpurie antepreșcolară);
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, (Contractul individual de munca - Capitolul II Executarea contractului de muncă);
 3. Ordinul nr. 1456/28.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihnă şi recreerea copiilor şi tinerilor, Capitolele I, art.13,14,15,16,17 și  Cap.II ( art.21,22,33);

8. Calendarul de desfășurare a concursului vezi detalii

15-28.05.2024 luni - vineri între orele  09.00-13.00

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

30.05.2024

Selecţie dosare

31.05.2024 ora 16.00

Afișare rezultate selecție dosare

03.06.2024

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

04.06.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

05.06.2024 ora 10:30

Data desfăşurării probei scrise

06.06.2024

Afişare rezultate proba scrisă

07.06.2024

Depunere contestaţii proba scrisă

10.06.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

11.06. 2024, ora 10.30

Data de desfăşurare a interviului

12.06.2024

Afişare rezultate interviu

13.06.2024

Depunere contestaţii interviu

14.06.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

17.07.2024

Comunicare rezultate finale

9. Atribuțiile postului vezi detalii

Educator

Fișa postului

 • Desfasoara activitate la grupa de copii conform planificarii coordonatorului personal de specialitate si realizeaza cu copii activitatii care vizeaza:
 • Dezvoltarea fizica, a sanatații și igienei personale;
 • Dezvoltare socio -emotională;
 • Dezvoltarea capacității de învățare;
 • Dezvoltarea limbajului, a comunicării;
 • Dezvoltare cognitivă și cunoașterea lumii;
 • Cunoaste și respectă și aplică curricumul și planul de învățmânt corespunzător nivelului anteprescolar;
 • Asigură managementul grupei de copiii;
 • Foloseste în demersul său didactic strategii personalizate care valorizeaza copilul, îl diferențiază și îl individualizează potrivit ritmului și nevoilor proprii, în vederea sprijinirii sale;
 • Întocmeste pentru fiecare zi Planul de activitate, ținand cont de urmatoarele repere: particularitatile de dezvoltare ale grupei cu care lucreaza, strategii activ-participative si obiective operationale corect formulate;
 • Monitorizează evoluția copiilor din grupă, completand trimestrial sau ori de cate ori e nevoie, fișa de apreciere a progresului copilului;
 • Aduce la cunostința directorului creșei orice problemă întâmpinată de copii în procesul de dezvoltare și pastrează confidențialitatea informațillor oferite/obținute;
 • Propune cu avizul directorului întalniri cu părinții, ori de câte ori consideră că trebuie transmise informații de interes general pentru copiii din grupă;
 • Verifică permanent starea mobilierului, echipamentelor, jucăriilor și a materialelor puse la dispoziția copiilor cu prilejul activitatilor tematice planificate, in vederea prevenirii accidentelor sau a evenimentelor neplacute;
 • Semnalează administratorului nevoia reparațiilor sau înlocuirilor și scoate din folosintă jucăriile sau materialele care nu prezintă sigurantă;
 • Urmarește ca spațiul grupei să fie în permanența curat și igienic și participă activ la efectuarea curățeniei si dezinfectiei;

Educator Puericultor

Fișa postului

 • Realizarea săptămânală a planificării activităţilor instructiv-educative ce urmează a fi desfăşurate conform Curriculumului pentru educația timpurie;
 • Supraveghează și organizează jocuri şi activităţi în aer liber;
 • Participă alături de personalul grupei la toate activitățile și colaborează cu celelalte colege pentru  buna desfăşurare a activităţii creşei;
 • Respectă regulile de igienă în vigoare privind sănătatea copiilor ;
 • In relația cu părinții și cu copiii va avea un comportament nediscriminator, folosind un limbaj adecvat;
 • In absența asistenței medicale efectuează triajul copiilor și consemnează cadrelor medicale problemele de sănătate ale acestora;
 • Participă la administrarea și supraveghearea distribuirii corecte a mesei copiilor respectând regulile de igienă și prescripțiile alimentare;
 • Supraveghează somnul copiilor;
 • Semnalează asistentelor medicale de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • Asigura protecția și siguranță copiilor menţinând un mediu calm și echilibrat;
 • Realizează împreună cu colegele de la grupă programe artistice de serbări la grupă;
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări ;
 • Va participa periodic la cursuri de formare profesională şi perfecţionare;

Infirmieră

Fișa postului

 • Participă la realizarea corectă a programului de viață al copiilor;
 • Participă alături de educatori la activități și colaborează cu  celelalte colege pentru o eficiență maximă ;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi  de autonomie ale copiilor respectând regulile de igienă în vigoare și cu atenție la sănătatea copiilor;
 • Asigură îngrijirea corporală a copiilor;
 • Efectuează dezinfecția în grupă zilnic conform instrucțiunilor pentru jucării, mobilier, pavimente)
 • Efectuează igienizarea veselei conform normelor de igienă în vigoare – precum și ordinea și curățenia în oficii
 • Schimbă și prepară soluția de cloramină zilnic pentru dezinfectarea obiectelor,
 • Aerisește, schimbă și aranjează paturile;
 • Participă alături de educatori  la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă;
 • Semnalează asistentelor medicale orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • Asigură protecția și siguranța copiilor menținând un mediu calm și echilibrat;
 • În lipsa asistentei medicale efectuează observațional triajul copiilor, anunțând asistenta medicală despre eventualele probleme medicale;
 • Efectuează curățenia grupei și a anexelor zilnic și săptămânal și lunar se face curățenie generală.
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări;
 • Se asigură de modul în care copiii sunt predați la plecare părinților;
 • Anunță administratorul de patrimoniu despre epuizarea materialelor de igienizare/ consumabile.
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa;

 

Înapoi

Data publicării: 14 mai 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA