Serviciul Contabilitate

Atribuţii

 • urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute, atât pentru necesităţile proprii, cât şi în relaţiile cu băncile şi organele fiscale;
 • asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare folosite precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
 • răspunde de respectarea planului de conturi, modelelor registrelor şi formularelor comune privind activitatea contabilă şi a normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 • întocmeşte balanţa de verificare, darea de seamă contabilă, anexele şi rapoartele explicative;
 • participă la inventarierea patrimoniului în colaborare cu Serviciul Evidenţa şi Administrare Patrimoniu;
 • înregistrarea sistematică şi cronologică a documentelor intrate în Contabilitate;
 • ţine evidenţa tuturor intrărilor şi consumurilor de materiale şi obiecte de inventar pentru toate Centrele, Creşele (Centre multufncţionale) şi Căminul de bătrâni;
 • asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea datelor în contabilitate;
 • organizează contabilitatea veniturilor pe surse conform titlurilor, capitolelor şi subcapitolelor bugetare;
 • conduce contabilitatea plăţilor efectuate din credite deschise sau repartizate pe capitole şi subcapitole, iar in cadrul acestora, pe categorii de cheltuieli;
 • organizează în mod distinct, pe structura clasificaţiei economice, contabilitatea sintetica şi analitică a plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective, potrivit bugetului aprobat; 
 • ţine evidenţa analitică a tuturor furnizorilor şi debitorilor;
 • ţine evidenţa analitică şi sintetică a mijloacelor fixe existente în cadrul instituţiei;
 • întocmeste ordinele de plată pentru ajutoarele speciale şi verifică borderourile pe fiecare Oficiu Poştal şi ţinerea evidenţei mandatelor poştale returnate;
 • ţine evidenţa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi utilizate conform Normelor Metodologice în vigoare.

Date de contact

Adresa: str. Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.129.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001