Biroul Control Intern și Managementul Calității Serviciilor Sociale, Monitorizare și Analiză

Biroul Control Intern și Managementul Calității Serviciilor Sociale, Monitorizare și Analiză îndeplinește următoarele atribuții:

 • planifică şi coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentaţiei conform Standardelor de Control Intern Managerial (proceduri cerute de standard, instrumente de lucru standardizate), în conformitate cu cerințele Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • adaptează şi transmite informaţia în vederea elaborării procedurilor operaţionale, conform standardelor minime obligatorii, respectiv standardelor generale de calitate;
 • verifică conformitatea procedurilor operaționale și de sistem elaborate în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în ceea ce privește formatul standard de prezentare;
 • monitorizează sistematic funcționalitatea în ansamblu a sistemului de control intern;
 • se asigură că politica în domeniul calităţii este comunicată şi înţeleasă în cadrul instituției;
 • se asigură de existența obiectivelor calităţii la nivelul instituției;
 • efectuează instruiri în domeniul calităţii;
 • reprezintă instituția în relaţiile cu părţi externe în probleme referitoare la sistemul de control al calității;
 • efectuează demersurile necesare în vederea implementării sistemului de management al calității la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015;
 • asigură respectarea cerinţelor organismului de certificare;
 • evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente, conform standardelor de calitate;
 • elaborează proiectul planului anual de control;
 • elaborează proiectul programului anual de audit în domeniul calității;
 • realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele de calitate de către serviciile sociale, aflate în subordinea DGASPC sector 6;
 • desfășoară acţiuni de consiliere şi informare cu privire la necesitatea respectării prevederilor legale.
 • acordă asistență, sprijin și coordonează procedura de acreditare a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

Legislația aplicabilă:

 • Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Standard SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015;
 • Legea nr. 197 /2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 118/2014 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hot. nr. 867 / 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 292/2011 –Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • acte normative specifice domeniului asistenței sociale, care reglementează activitatea fiecărui serviciu/birou controlat.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001