Concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București, organizează concurs  pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 • Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului Sector 6 din Str. Floare Roșie nr. 7A, București.
 • Depunerea dosarele de înscriere: 07.06.2016- 13.06.2016 la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului    Sector 6 din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, Bucuresti
 • Selectie dosare: 14.06.2016
 • Afișare rezultat selecție dosare: 15.06.2016
 • Proba scrisă/practică –  22 iunie  2016, ora 10.00 şi interviul -  28 iunie 2016, ora 10.00.

Condiții de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere

 1. Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 din str. Cernișoara     nr.  38-40, sector 6, București, pâna pe 13.06.2016, ora 16,00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente îndosariate în dosare cu șină:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copie certificat nastere
  4. copie certificat casatorie
  5. copiile documentelor care sa ateste nivelul  studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
  6. carnetul de muncă sau după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie, norma de lucru și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  7. cazierul judicial sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  8. adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  9. Curriculum Vitae.
 2. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 3. În cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciara, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 
 4. Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c)  și d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Nr.

Compartiment

Functie

Atribuţii

Condiții generale si specifice pentru ocuparea posturilor

1.

 Proiect ,,Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’’.

20 posturi îngrijitor la domiciliu
(perioadă determinată  iulie 2016 – decembrie 2016 cu posibilitatea de prelungire)

Fişa postului

 • ajutor pentru igiena corporală;
 • îmbracare/ dezbracare;
 • igiena eliminarilor;
 • hrănire şi hidratare;
 • transfer şi mobilizare;
 • ajutor pentru prepararea hranei;
 • efectuarea de cumpărături;
 • activitati de menaj;
 • însotire pentru rezolvarea problemelor administrative;
 • activitaţi de administrare şi gestionare.

Conditii generale

 • Studii generale/medii;
 • Vechime/experiența în domeniu constituie avantaj;

Condiții specifice:

 • Atestat/ calificare de îngrijitor la domiciliu, conform criteriului nr. 35 (cod serviciu social 8810ID-I) din anexa la HG Nr. 867/2015.

2.

 Proiect ,,Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’’.

6 posturi asistent medical
 (perioadă determinată iulie 2016 – decembrie 2016 cu posibilitatea de prelungire)

Fişa postului

 • monitorizarea parametrilor fiziolofici;
 • efectuarea manevrelor medicale recomandate de medic;
 • administrarea medicamentelor;
 • măsurarea glicemiei cu glucometru;
 • recoltarea probe biologice;
 • clismă, spalături;
 • îngrijirea plagilor simple şi/ sau suprainfectate;
 • îngrijirea escarelor de decubit,
 • îngrijirea stomelor, fistulelor, tubul de dren , canulei traheale;
 • aplicarea de scutec de incontinență,
 • educația pentru sanatate și comunicare în scop terapeutic/psihoterapie
 • îngrijirea pacientilor în faza terminal (îngrijiri paleative) și susținerea familiei – breavement

Conditii generale

 • Studii liceal(liceul sanitar)
 • Scoala postliceala sanitara

Condiții specifice:

 • Operator calculator - nivel mediu
 • Experienta în domeniu constituie avantaj
 • Aviz de liberă practică;

3.

 Clubul Seniorilor Mihai Eminescu

1 post asistent social
(perioadă determintă iulie 2016 - decembrie 2017)

Fişa postului

 • Evaluare și consiliere sociala
 • Identifică resurse comunitare

Conditii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistentă socială.
 • Aviz de exercitarea profesiei de asistent social;

4.

 Complex Servicii Apartamente de Tip Familial

1 post inspector de specialitate
(Se lucrează în ture)
(perioadă determinată  iulie 2016 - ianuarie 2018)

Fişa postului

 • Educator în cadrul complexului

 

 

Conditii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul socio-uman.

 5.

Complex Recuperare la Domiciliu

1 post kinetoterapeut
(perioadă determinată iulie 2016 - octombrie 2017)

Fişa postului

 • Recuperare fizică pe baza recomandărilor medicului specialist.

Conditii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul kinetoterapiei.
 • Autorizație de liberă practică;

6.

Centrul de Zi ,,Sfinții Împărati Constntin și Elena,,

1 post inspector de specialitate (educator)
(perioadă determinată  iulie 2016 - mai 2017)

Fişa postului

 • Desfășoara activitați de predare,învățare,evaluare si formare cu copii din centru
 • Formarea bunelor deprinderi ale copiilor
 • Asigură protectia si seguranța copiilor
 • Mentine un climatt calm și echilibrat

Conditii generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul socio-uman.

7.

Complex Servicii Sociale Istru / Centrul Maternal

1 post referent
(perioadă determinată iulie 2016 - august 2017)

Fişa postului

 • Desfășoară activități de asistență social pentru buna desfășurare a activității.

Conditii generale:

 • Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

8.

Centrul pentru persoane vârstnice ,,Sf.Mucenic Fanurie,,

1 post asistent medical se lucrează în ture
(perioadă determinată iulie 2016 - august 2017)

Fişa postului

 

 • Identifica si acorda asistentă medicală persoane vârstnice
 • Efectuarea manevrelor medicale recomandate de medic;
 • Administrarea medicamentelor;
 • Isi desfășoara activitatea în mod responsabil conform reglementarilor profesionale și cerintelor postului
 • Evidenta si completarea docmentelor medicale.

Conditii generale:

 • Studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă.

Condiții specifice:

 • Aviz de liberă practică;

9.

Centrul pentru persoane vârstnice ,,Sf.Mucenic Fanurie,,

1 post muncitor calificat infirmieră
(Se lucrează în ture)
(perioadă determinată iulie 2016-ianuarie 2018)

Fişa postului

 

 • Asigură zilnic îngrijirea de bază a persoanelor vârstnice din complex, hrănește și supraveghează beneficiarii pe tot parcursul zilei,asigură curatenia camerelor si igienizarea obiectelor necesare beneficiarilor.

Conditii generale:

 • Studii generale;
 • Vechime/experiența în domeniu constituie avantaj;

Condiții specifice:

 • Certificat calificare de infirmieră/îngrijire bătrâni.

Bibliografie:

 • Îngrijitor la domiciliu - Proiect ,,Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’
  • H.G. nr.  1434/2004 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
  • Anexa 8 la Ordinul 2126/2014- Standarde minim de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru personae vârstnice.
 • Asistent medical - Proiect ,,Ingrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6’’
  • H.G Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările și completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator).
  • Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenti medicali. Ghid de nursing, Lucretia Titircă Editura  Viata Medicală Romaneasca, 2005 .
 • Asistent Social - Clubul Seniorilor Mihai Eminescu
  • H.G. nr.1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale.
  • Legea nr. 17/2000 - privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicată.
  • Legea nr.466/2004 - privind statutul asistentului social.
  • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014- privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
 • Inspector de specialitate -  Complex Servicii Apartamente de Tip Familial
  • H.G. Nr.1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • H.G. Nr.1437/2004 - privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protectia Copilului , cu modificările şi completările ulterioare.
  • egea nr.272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legeanr.257/octombrie 2013;
  • egea nr.292/2011 a asistenței sociale.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Kinetoterapeut - Complex Recuperare la Domiciliu
  • H.G. Nr.1434/2004 - privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • H.G. Nr.1437/2004 - privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protectia Copilului,cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legeanr.257/octombrie 2013;
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
  • ,,Bazele generale ale kinetoterapiei,, - Editura BREN, București 2011, Bratu G.I. Mircea.
  • Kinetoterapia în afecțiunile ortopedico-traumatice- deficiențe fizice, ANEFS 2003, Ispas T.Cristian.
 •  Referent - Complex Servicii Sociale Istru / Centrul Maternal
  • H.G. Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • H.G. Nr.1437/2004-privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legeanr.257/octombrie 2013;
  • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Inspector de specialitate -  Centrul de Zi ,,Sfinții Împărați Constntin și Elena
  • H.G. Nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • H.G. Nr.1437/2004-privind organizarea si metodologia de funcționare a Comisiei pentru Protectia Copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.272/2004 cu privire la protectia si promovarea drepturilor copilului, modificată prin Legeanr.257/octombrie 2013;
  • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale.
  • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
  • Legea nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobtă prin Legea nr.233/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Legea nr.544/2001 - privind liberal acces la informațiile de interes public și normele de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare
 • Asistent medical - Centrul pentru persoane vârstnice ,,Sf.Mucenic Fanurie,,
  • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
  • Legea nr.53/2003- Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.
  • Lucretia Titirca “Urgente medico chirurgicale” Editura Medicala 2007 Bucuresti .
  • Lege nr. 307 din 28/06/2004-privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Muncitor calificat (infirmier) -  Centrul pentru persoane vârstnice ,,Sf.Mucenic Fanurie,,
  • H.G nr.1434/2004-privind atributiile si regulamentul cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului .
  • Legea nr.53/2003- Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.
  • Anexa 1 la Ordinul 2126/2014- privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice.
  • Sora Lungu Nicolae “Cartea Infirmierei” Editura AFIR 1999 Bucuresti.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 021/745.72.37.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001