Examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut

Rezultate (23.02.2022)

Rezultate (21.02.2022)

---

Rezultatele selecției dosarelor (15.02.2022)

---

Potrivit prevederilor art. 478 alin. (1), alin. (2) și alin. (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c) si d) și alin. (2) coroborat cu art 597 alin. (1) lit. h) și art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art.126^1 și 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și funcționarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează examen în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici care îndeplinec condițiile legale în acest sens, conform anexei.

Desfășurarea concursului:

 • Proba scrisă – 21.02.2022, ora 10:00
 • Interviul – 24.02.2022, ora 10:00

Locul de desfășurare:

 • Aleea Țibleș nr. 64, sector 6, București

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data afișării anunțului, atât la sediul din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, cât și pe adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane: resurseumane@dgaspc6.com, respectiv în perioada 21.01.2022-09.02.2022.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 10.02.2022-16.02.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro.

Durata timpului de muncă: durata normal a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 alin. (1) lit. a), c) si d) coroborat cu art. 597 alin. (1) lit. h) și art. 618 alin. (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul bine la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Dosarul de înscriere depus de către candidați la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
 2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară care să nu fi fost radiate;
 4. formular de înscriere.

Actele mai sus menționate se prezintă în copii însoțite de documentele originale și se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul coisiei de concurs.

Bibliografia și tematica stabilite și atribuțiile conform fișelor de post se regasesc pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București: www.asistentasociala6.ro, la secțiunea “Carieră”.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str. Cernișoara 38-40, sector 6, București.
Telefon/fax: 021.745.72.37 int.133 / 021.745.62.29
Email: resurseumane@dgaspc6.com

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ pentru examenul de promovare în gradul profesional imediat superior

I. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

A. Serviciul Resurse Umane
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;
- LEGEA nr. 53/2003 – CODUL MUNCII
- LEGEA nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţii de interes public şi normele de aplicare ale acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. Serviciul Achiziții, Monitorizare Contracte
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
-  LEGEA nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
-  H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
- LEGEA nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de acizitie publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

C. Birou Buget, Salarizare
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
- Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. Direcția Protecție Socială Adulți

A. Serviciul Ajutor Social
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare.

B. Serviciul Asistență Persoane Vârstnice:
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGEA asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

C. Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent:
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI- Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 268 din 14 martie 2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

D. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (PARTEA VI - Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice);
- LEGEA nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
- LEGEA nr. 487 din 11 iulie 2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburăripsihice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

III. Direcția Protecția Copilului

A. Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie
- ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- LEGEA 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şifuncţionarea comisiei pentru protecţia copilului
- ORDIN nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
- ORDIN nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie.

ATRIBUȚII

I. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

A. Serviciul Resurse Umane – 1 post inspector grad profesional superior

 • Colaboreaza si comunica zilnic cu toate serviciile din cadrul institutiei;
 • Gestioneaza dosarele salariatilor institutiei;
 • Intocmeste formele legale pentru incadrarea in munca al salariatilor: contracte de munca, acte adiţionale, dispozitii de incadrare;
 • Intocmeste decizii de numire in functii publice pentru candidatii admisi in urma concursurilor de recrutare, promovare,  concurs sau examen;
 • Intocmeste anunturile de organizare a concursurilor pentru functiile publice vacante cat si pentru functiile  contractuale;
 • Urmareste, gestioneaza si asigura indrumarea si asistenta la intocmirea de catre seful ierarhic al salariatilor, atat la angajare, cat si pe parcursul anului sau atunci cand intervin modificari,  a urmatoarelor documente: fise de post;  fise de evaluare;  raport de evaluare;  raport de stagiu; declaraţii de avere si de interese; referate promovare; mutare;
 • Intocmeste formele legale pentru incetarea activitatii personalului, note de lichidare sau dosare profesionale pentru functionarii publici;
 • Intocmeste si verifica dosarul profesional al functionarilor publici la plecare cat si la angajare ;
 • Intocmeste lunar dispozitii de : promovari, mutari in cadrul altui serviciu, dispozitii privind acordarea si incetarea dreptului de a beneficia de concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, delegari, detasari, dispozitii privind transformarea contractului de munca, acordare gradatie etc.;
 • Inregistreaza si distribuie dispozitiile eliberate de serviciul resurse umane cat si de alte servicii ale institutiei;
 • Indeplineste functia de secretar pentru comisiile de incadrare si promovare in munca si in comisiile de recrutare si concurs pentru functiile publice;
 • Intocmeste si distribuie actele necesare  secretariatului comisiilor de incadrare si promovare in munca atat pentru personalul contractual cat si pentru functionarii publici;
 • Actualizeaza lunar sporul de vechime al salariatilor in vederea acordarii corecte a gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, apoi le distribuie salariatilor si Biroului Buget Salarizare;
 • Verifica si avizeaza lunar pontajele intocmite de servicii, le supune spre aprobare conducerii institutiei, apoi le transmite Biroului Buget Salarizare;
 • Completeaza si elibereaza la cerere adeverinte ce atesta calitatea de angajat al institutiei spre a fi inmanate diferitelor institutii: spitale, policlinici, scoli, medic de familie, banci, etc;
 • Asigura completarea formularelor tip primite cu informatii  statistice privind numarul, structura personalului si inaintarea acestora la institutiile solicitate;
 • Intocmeste si elibereaza legitimatiile si ecusoanele de salariat;
 • Evidentiaza lunar: concediile de odihna anuale si restante, concediile medicale, concediile fara salariu si concediile de studii ale angajatilor, le introduce in baza de date si le transmite Biroului Buget Salarizare;
 • Raspunde in scris sau in format electronic, cererilor, petitiilor sau altor solicitari adresate serviciului;
 • Raspunde de calitatea si corectitudinea lucrarilor care ii sunt incredintate;
 • Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al institutiei;
 • Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare;
 • Pastreaza confidentialitatea datelor si informatiilor pe care le detine;
 • Indeplineste orice alte atributii stabilite de sefii ierarhici superiori specifice activitatii resurselor umane.
 • Prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

B. Serviciul Achiziții, Monitorizare Contracte – 1 post inspector grad profesional principal

 • Asigură desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse, servicii și lucrări care sunt înscrise în Programul Anual al Achizițiilor Publice și care au finanțarea asigurată;
 • Participă la elaborarea documentațiilor de atribuire, strategiilor de contractare, DUAE pentru procedurile de atribuire reglementate de Legea 98/2016;
 • Transmite în SICAP anunțurile de participare simplificate, licitații deschise, anunțurile de atribuire (inclusiv pentru contractele subsecvente/acordurile cadru), după caz;
 • Participă la elaborarea proceselor verbale ale ședințelor comisiilor de evaluare pentru procedurile de atribuire, a comunicărilor intermediare privind rezultatul etapelor de evaluare elaborate în cadrul procedurilor, a rapoartelor și comunicărilor privind rezultatele aplicării procedurilor de atribuire;
 • Asigură, în calitate de utilizator SICAP, transmiterea în SICAP a comunicărilor intermediare privind rezultatul etapelor de evaluare elaborate în cadrul procedurilor, a rapoartelor și comunicărilor privind rezultatele aplicării procedurilor de atribuire;
 • Asigură publicarea în SICAP a măsurilor adoptate înainte de data limită de depunere a ofertelor ca urmare a notificării prealabile și contestațiilor formulate de operatorii economici interesați, în termenul stabilit;
 • Asigură publicarea în SICAP a contestațiilor în termen conform legii;
 • Asigură publicarea în SICAP  a denumirii și datelor de identificare a ofertanților/candidaților/ofertanților asociați/subcontractanților/terților susținători în termen de 5 zile de la expirarea termenelor limită de depunere a ofertelor în condițiile art. 63 din Legea 98/2016;
 • Întocmește dosarele achizițiilor publice asigurându-se că este respectat conținutul prevăzut de Legea 98/2016;
 • Întocmește și publică documentele constatatoare cu privire la îndeplinirea obligațiilor contractuale în conformitate cu prevederile art. 166 din HG 395/2016 în baza proceselor verbale de recepție a produselor, serviciilor și lucrărilor întocmite de comisiile de recepție și transmise de compartimentele de specialitate care au urmărit executarea contractelor;
 • Transmite, în termenul legal, către operatorii economici documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea/neîndeplinirea obligațiilor contractuale;
 • Asigură transmiterea către CNSC a documentelor/documentațiilor  în vedera soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziții publice;
 • Transmite în SICAP notificări cu privire la achizițiile directe, după caz;
 • Ține evidența contractelor de achiziții de produse/servicii/lucrări și a contractelor de concesiune lucrări și servicii publice;
 • Transmite copii ale contractelor de achiziții compartimentelor de specialitate care urmăresc executarea acestora;
 • Păstrează și arhivează conform prevederilor legale dosarele procedurilor de achiziții publice;
 • Îndeplinește cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod coștiincios îndatoririle de serviciu ce îî revin;
 • Respinge orice faptă care ar putea aduce prejudicii de orice natură Direcției;
 • Păstrează secretul de serviciu, secretul datelor și informațiilor care au caracter confidențial deținute sau la care are acces în urma exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • Participă la instructajele privind securitatea și sănătatea în muncă, PSI și situații de urgență, răspunde de însușirea și aplicarea lor;
 • Sesizează șeful ierarhic superior asupra oricăror probleme apărute sau identificate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă normele de sănătate, securitate și igienă în muncă, normele de prevenire și stingere a incendiilor, și de acțiune în caz de urgență precum și normele de protecție a mediului înconjurător;
 • Respectă normele interne și procedurile de lucru privitoare la postul său;
 • Respectă Regulamentul de Organizare Interioară (ROI) al unității sanitare;
 • Participă ca membru în comisiile de evaluare
 • Duce la îndeplinicre orice alte dispoziții trasate de către șeful ierarhic superior cu scopul îndeplinirii obiectivelor postului, în limitele respectării prevederilor legale;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

C. Birou Buget, Salarizare - 1 post inspector grad profesional principal

 • Calculatia costului /mediu prin evidenta si gestionarea costurilor pe tipuri de servicii, bugete distincte , titluri si articole bugetare
 • Intocmire ordine de plata cheltuieli personal
 • Preluare , inregistrare si operare a dosarelor de inscriere in cadrul centrelor de zi , de tip cresa .
 • Emiterea de contracte, acte aditionale si negatii privind solicitarile de inscriere in cadrul centrelor de zi , de tip cresa,
 • Tine evidenta facturilor intrate pe fiecare furnizor in parte ,
 • Completeaza concediile medicale cu bazele de calcul a indemnizatiilor zilnice de calcul a concediilor medicale suportate de catre FNUASS si Societate,
 • Predarea lunara a situatiei furnizorilor catre Departamentul Financiar,
 • Colaboreaza si comunica zilnic cu toate serviciile din  : Directia Economica
 • Respectă normele de protecția muncii și sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă regulamentul intern;
 • Alte atibutii stabilite de Directorul General, Directorul Executiv sau Seful de Serviciu, dupa caz.
 • Respecta prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementarilor in vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigura ca cerintele beneficiarului sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestuia;
 • Comunica RMC-ului orice oportunitate de imbunatatire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunica superiorilor ierarhici orice neconformitate identificata.
 • Prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu si in limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 • Pastreaza confidentialitatea asupra datelor personale pe care le prelucreaza;
 • Prelucreaza datele cu caracter personal numai pentru aducerea la indeplinire a atributiilor de serviciu;
 • Respecta masurile tehnice si organizatorice stabilite pentru pastrarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat;
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.

II. Direcția Protecție Socială Adulți

A. Serviciul Ajutor Social – 1 post inspector grad profesional principal

 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern ale D.G.A.S.P.C.  sector  6;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi acţionează în conformitate;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind acodarea ajutorului social, ajutorului de urgență, alocaţiei pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat,  gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, alte legi şi acte normative specifice activităţii serviciului;
 • Primeşte şi înregistrează cererile privind acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi;
 • Întocmeşte situaţiile centralizatoare cu privire la beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
 • Primește și înregistrează cererile pentru acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei;
 • Soluționează cererile referitoare la ajutorul social/alocația pentru susținerea familiei și întocmește referatul privind acordarea sau neacordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei;
 • Întocmește referatul pentru încetarea, modificarea sau suspendarea plații ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei și îl supune spre avizare și aprobare șefilor ierarhic superiori;
 • Răspunde pentru propunerea făcută prin referatul privind încetarea, modificarea sau suspendarea plății ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei;
 • Răspunde pentru neefectuarea în termenul stabilit de lege a anchetei sociale privind acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei, precum și pentru neîntocmirea concomitentă a referatului cu propunerea de acordare sau neacordare a ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei;
 • Primește și înregistrează cererile privind acordarea sau neacordarea ajutorului de urgență, întocmește referatul privind acordarea sau neacordarea ajutorului de urgență și il supune spre avizare și aprobare șefilor ierarhic superiori;
 • Efectuează anchete sociale pentru acordarea ajutorului de urgență;
 • Răspunde pentru neefectuarea în termenul legal a anchetei sociale privind acordarea ajutorului de urgenţă.
 • Primeşte corespondenţa repartizată de catre şeful de serviciu în vederea rezolvării;
 • Răspunde pentru veridicitatea datelor cuprinse în toate tipurile de anchete sociale pe care le efectuează;
 • Întocmeşte adeverinţe din care să rezulte, la solicitarea petenţilor, dacă aceştia beneficiază  sau nu de ajutor social, de  alocaţie pentru susţinerea familiei, de ajutor pentru încălzirea locuinţei, ajutor de urgență;
 • Transmite lunar sau periodic, la solicitarea altor instituţii, situaţii centralizatoare cu privire la numărul de beneficiari şi sumele alocate pentru toate tipurile de ajutoare sociale aflate în evidenţa serviciului;
 • Realizează demersuri pentru implementarea Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – acordarea de pachete alimentare și pachete cu produse de igienă;
 • Verifică lunar situaţia transmisă către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 cu persoanele apte care trebuie să presteze munca în folosul comunităţii;
 • Realizează relaţia cu publicul, prin formularea de răspunsuri la petiţii, reclamaţii şi sesizări scrise, conform termenelor prevăzute de lege;  
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activităţile desfăşurate;
 • Păstrează confidenţialitatea lucrărilor de serviciu;
 • Colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;
 • Efectuează orice alte activităţi solicitate de şeful ierarhic, conform competențelor;
 • Întocmeşte rapoarte şi orice situaţii solicitate de şeful ierarhic;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de şeful ierarhic;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse  de conducerea executivă a instituţiei;
 • Îşi  perfecţionează continuu pregătirea profesională;
 • Îşi însuşeste si respectă normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementarilor în vigoare;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679;

B. Serviciul Asistență Persoane Vârstnice – 1 post inspector grad profesional superior

 • Desfășoară activități de comunicare cu publicul și de informare a beneficiarilor;
 • Realizează informarea şi consilierea persoanei vârstnice (familiei, reprezentantului legal) privind drepturile şi obligaţiile persoanelor vârstnice, tipurile de sprijin disponibil, serviciile sociale şi modalităţile de obţinere, realizează îndrumarea acestora către instituții, O.N.G.-uri sau alte unități sociale acreditate în acordarea de servicii sociale;
 • Efectuează anchete sociale, ca urmare a unor sesizări primite din partea unor persoane fizice sau juridice privind acordarea asistenţei sociale persoanelor vârstnice, identifică nevoile acestora și efectuaează demersuri specifice în scopul adoptării de măsuri de protecție, dacă situația impune;
 • Efectuează demersurile şi întocmeşte documentaţia referitoare la acordarea serviciilor sociale persoanelor vârstnice aflate în dificultate (persoane vârstnice încadrate în diferte grade de dependență, persoane vârstnice cu handicap, etc.), precum și documentația necesară instituționalizării în centre rezidențiale pentru persoane vârstnice;
 • Colaborează cu O.N.G.-uri cu care D.G.A.S.P.C. Sector 6 a încheiat parteneriate în vederea acordării de servicii sociale sau O.N.G.-uri care desfășoară activități specifice pentru persoanele vârstnice aflate în dificultate, după caz;
 • Colaborează cu servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și cu alte instituții, după caz, în vederea asigurării asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza sectorului 6, respectiv acordarea de servicii sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Monitorizează şi reevaluează periodic situația socială a beneficiarilor, în funcție de tipurile de servicii sociale acordate, după caz;
 • Colaborează cu personalul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice și cu personalul Compartimentului Servicii Sociale Seniori în procesul de evaluare a persoanelor vârstnice, în scopul acordării de servicii sociale adecvate;
 • Colaborează cu centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. sector 6 ;
 • Realizează informarea persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale și efectuează anchete sociale, după caz ;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea persoanei vârstnice sau a instanţei de judecată privind rezilierea actului juridic încheiat de persoana vârstnică în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale;
 • Realizează informarea cuplurilor de persoane vârstnice care solicită acordarea premiului și a diplomei de fidelitate, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la încheierea căsătoriei și efectuează anchete sociale, după caz;
 • Înregistrează solicitările, sesizările, petițiile adresate Serviciului Asistență Persoane Vârstnice și realizează baze de date cu beneficiarii;
 • Elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea instituţiei sau a altor instituţii abilitate;
 • Emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;
 • Îşi însuseşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi a persoanelor adulte cu handicap;
 • Își însușește, respectă și aplică metodologia elaborată la nivelul serviciului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Are obligația să participe la cursuri de perfecționare, ca urmare a propunerilor efectuate în acest sens;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare – SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată.
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Respectă normele de protecţia muncii, PSI şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare, precum și măsurile de protecție, atât la birou cât și în teren, referitoare la prevenirea răspândirii infecției cu virusul SARS - COV-2;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern al Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și codul de conduită etică și profesională al funcţionarilor publici;
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea şefului de serviciu, directorului executiv, a directorului general, care au legatură cu specificul activităţii compartimentului şi al D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi pune în aplicare modificările legislative ulterioare;
 • Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii profesionale la nivelul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice;
 • Elaborează periodic rapoarte de activitate şi situaţii la solicitarea şefului Serviciului Asistență Persoane Vârstnice;
 • Răspunde pentru nerespectarea atribuţiilor din fişa postului, conform legii.

C. Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent – 2 posturi inspector grad profesional superior

 • Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi actionează în conformitate;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidential al informaţiilor cu privire la activităţiile desfăşurate;
 • Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate la cererea şefilor ierarhici;
 • Are obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare la propunerea conducerii;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protectia muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Suportă rigorile legii pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679;
 • Efectuează investigaţii în mediul familial al persoanei cu handicap, în vederea monitorizării situaţiei socio-economice şi a respectării programului individual de reabilitare şi integrare socială de către persoana adultă beneficiară de certificat cu valabilitate permanentă, o dată pe an sau de câte ori situaţia o impune;
 • Formulează propuneri privind stabilirea de prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap permanent identificate si monitorizate la domiciliul acestora, după caz;
 • Urmăreşte aducerea la indeplinire a termenelor inscrise de catre șeful de serviciu privind revenirea la domiciliul persoanei cu handicap, în cazul rapoartelor de vizită
 • Solicită efectuarea de anchete sociale pentru pentru persoanele cu handicap permanent, cu domiciliul in fapt in afara sectorului 6, monitorizând obţinerea răspunsului pentru acestea, cu propuneri privind stabilirea de prestaţii sociale, după caz;
 • Efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei adulte cu handicap permanent, la solicitarea Serviciului Contabilitate și a APISMB, pentru mandatele returnate, formulând propuneri privind stabilirea de prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap, după caz;
 • Efectuează investigaţii în mediul familial, la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice, pentru persoanele care domiciliaza in sectorul 6 si pentru persoanele adulte cu handicap, beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, care locuiesc în fapt pe raza sectorului 6;
 • Monitorizeaza situatia acordarii prestatiilor sociale persoanelor adulte cu handicap permanent care locuiesc in afara Romaniei, emit periodic corespondenta cu acestia, solicitand documente de monitorizare si fac propuneri corespunzatoare privind situatia acordarii prestatiilor sociale, dupa caz. Informează șeful serviciului asupra stadiului monitorizarii periodice a acestor persoane.
 • Emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările provenite de la alte instituţii şi organisme ce au ca obiect de activitate furnizarea serviciilor de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu handicap permanent;
 • Actualizează date referitoare la domiciliile in fapt ale persoanelor cu handicap, internări in centre, precum şi la anchetele sociale si rapoartele de vizită efectuate sau primite de la alte institutii, în aplicația DSMART
 • Consiliază persoanele cu handicap cu privire la drepturile, facilităţile şi obligaţiile pe care le au potrivit prevederilor legale, precum şi demersurile pe care trebuie să le efectueze pentru a beneficia de respectivele drepturi sociale;
 • Asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, dand prioritate situaţiilor de urgenţă;
 • Identifică problemele cu care se confruntă beneficiarul şi vine în sprijinul acestuia cu soluţii viabile, propunându-i  oferta de servicii sociale a DGASPC sector 6 ;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului  nr. 2016/679;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.

D. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială – 1 post inspector grad profesional principal

 • Colaborează şi comunică zilnic cu toate serviciile din: Direcţia Protecţia Copilului, Direcţia Economică, Direcţia Protecţie Socială Adulți şi cu serviciile subordonate Directorului General;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind asistenţa socială a persoanelor adulte;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activităţile desfăşurate;
 • Depistează, evaluează şi monitorizează persoanele/familiile aflate în situaţii de criză în urma sesizărilor primite de la cetăţeni sau prin intermediul partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, poliţie, biserici, administraţii de bloc etc.);
 • Asigură identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de risc, în vederea realizării de acţiuni şi măsuri cu scopul de a preveni situaţiile de criză;
 • Are responsabilitatea de a informa persoana/familia în legătură cu drepturile pe care le are, precum şi asupra modalităţii de acordare a drepturilor de asistenţă socială;
 • Propune şi aplică măsuri de urgenţă în vederea înlăturării situaţiei de criză a persoanei/familiei;
 • Asigură întocmirea documentaţiei cu privire la acordarea sprijinului financiar pentru suportarea unei părţi din restanțele pe care persoanele/familiile marginalizate social le au la serviciile publice de strictă necesitate, în condiţiile prevederilor Legii nr.116/2002;
 • Asigură întocmirea documentaţiei cu privire la acordarea sprijinului financiar constând în plata chiriei unei locuințe, pentru persoanele cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • Asigură evaluarea categoriilor de persoane vulnerabile din comunitate (persoane fără adăpost, persoane cu probleme de sănătate cronice, persoane cu dizabilități, persoane cu probleme de sănătate mintală, tineri dezinstituționalizați, persoane consumatoare de substanțe interzise, rromi, persoane eliberate din sistenul de detenție, etc.) și identifică nevoile acestora, stabilind măsuri în vederea reintegrării sociale (redactare corectă de cereri, perfectare acte identitate, cantină socială, acces la servicii medicale în vederea obținerii unor drepturi din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 sau altor instituții, facilitarea accesului în centre sau adăposturi de noapte, orientare către piața muncii, etc.);
 • Facilitează (prin acompaniere și consiliere socială) accesul categoriilor de persoane vulnerabile din comunitate prin colaborarea cu alte instituții, în vederea obținerii unor drepturi fundamentale (dreptul la locuință, la asistență socială, medicală, la educație, loc de muncă);
 • Consiliază și informează categoriile de persoane vulnerabile din comunitate  în vederea depășirii problematicii sociale (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuință, de sănătate, loc de muncă, etc.);
 • Asigură instituționalizarea și managementul de caz pentru persoanele vulnerabile din comunitate cu probleme medicale aflate în situații urgente de dificultate;
 • Asigură evaluarea și colaborează cu parteneri sociali din domeniu, în vederea aplicării de măsuri de protecție pentru cazurile de persoane victime ale violenței domestice;
 • Realizează evaluarea inițială, întocmește anchete sociale, rapoarte de deplasare și răspunde pentru corectitudinea informațiilor culese ;
 • Întocmește și modifică planul de intervenție (împreună cu beneficiarul de servicii sociale), urmărind obiectivele propuse;
 • Reevaluează/Monitorizează periodic (trimestrial) sau ori de câtre ori este nevoie situația beneficiarilor de servicii /beneficii sociale ;
 • Asigură întocmirea trimestrială sau la termenele prevăzute de actele normative în vigoare, a rapoartelor de specialitate privind situaţia beneficiilor sociale acordate şi numărul de beneficiari; 
 • Asigură aducerea la cunoştinţa beneficiarilor dispoziţiile Primarului, în termenul legal prevăzut de lege ;
 • Asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Sector 6, privind măsurile de asistenţă şi protecţie socială stabilite pentru combaterea efectelor marginalizării sociale;
 • Emite răspunsuri, în conformitate cu prevederile legale, pentru care s-au adresat cereri de solicitare de servicii/beneficii de asistență socială;
 • Preia atribuțiile de serviciu ale colegilor, pe timpul concediilor de odihnă sau incapacitate de muncă ale acestora;
 • Informează serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 sau instituţiile abilitate să acorde ajutor şi asistenţă acestor persoane/familii cu probleme deosebite;
 • Derulează parteneriate cu societatea civilă (ONG, sponsori), având ca scop sprijinirea persoanelor/familiilor, în vederea prevenirii riscului de marginalizare socială;
 • Asigură buna desfășurare a programului de relații cu publicul, ce se defășoară în conformitate cu programul stabilit ;
 • Efectuează orice alte activităţi solicitate de şeful ierarhic;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de şeful ierarhic;
 • Întocmeşte rapoarte şi orice situaţii solicitate de şeful ierarhic;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C. Sector  6;
 • Îşi însușeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

III. Direcția Protecția Copilului

A. Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie -– 1 post inspector grad profesional superior

 • Evaluează şi analizează situaţiile problematice şi nevoile declarate ale potenţialilor beneficiari, asistându-i pe durata scrierii sesizării;
 • Realizează evaluarea inițială a cazului în acord cu standardele minime obligatorii în domeniu ; stabileşte conformitatea sesizării cu domeniul de intervenție și criteriile de eligibilitate ale serviciului/instiuției; referă sesizarea care nu se înscrie în criteriile de eligibilitate către alte servicii sau instituţii ;
 • Participă la realizarea evaluării complexe a situaţiei semnalate prin realizarea unei evaluări a mediului familial şi social al copilului și întocmește raportul de evaluare detaliată;
 • Identifică resursele necesare în vederea remedierii situaţiei problematice cu care se confruntă beneficiarul şi întocmește planul de servicii, în colaborare cu copilul și familia acestuia ; 
 • Desfășoară activitățile prevăzute în plan și monitorizează evoluția beneficiarilor pe tot parcursul acordării serviciilor/prestaţiilor sociale;
 • Identifică şi propune echipei multidisciplinare măsuri alternative la protecţia de tip rezidenţial pentru copilul aflat în dificultate prin integrarea acestuia în familia extinsă sau substitutivă;
 • Evaluează din punct de vedere social capacitatea familiei extinse sau substitutive de a lua în grijă copilul aflat în dificultate;
 • Colaborează cu managerii de caz, în calitate de membru al echipei, în vederea instituirii unei măsuri de protecție precum și pentru realizarea şi revizuirea periodică a planului individualizat de protecţie pentru copil;
 • Facilitează şi intermediază relaţia beneficiarilor cu alte instituţii şi servicii în scopul rezolvării problemelor identificate;
 • Coordonează activităţile în care este implicat ca responsabil al planului de intervenţie specifică pentru copil, conform responsabilităţilor stabilite în cadrul echipei;
 • Participă la monitorizarea măsurii de protecție specială, prin demersuri vizând înregistrarea evoluţiei şi progreselor copilului apărute pe parcursul implementării planului individualizat de protecție;
 • Monitorizează și încurajează menținerea legăturii copilului aflat în plasament cu părinții/familia extinsă;
 • Identifică problemele legate de încălcarea drepturilor copilului în cazurile pe care le instrumentează şi acţionează pentru adoptarea măsurilor cele mai potrivite;
 • Monitorizează situaţia beneficiarilor post intervenţie în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu ;
 • Monitorizează situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate conform reglementărilor în vigoare ; acordă informare și consiliere privind demersurile necesare în asemenea situații;
 • Evaluarea socială a situaţiei copiilor care manifestă tulburări de conduită precum și a celor care comit fapte antisociale dar nu răspund penal;
 • Oferă servicii de informare, orientare și consiliere de specialitate persoanelor care se adresează serviciului ;
 • Colaborează cu celelalte servicii ale DGASPC sector 6 în vederea rezolvării situației problematice identificate;
 • Efectuează anchete psiho-sociale la cererea altor instituţii care îşi desfăsoară activitatea în domeniul protecţiei copilului sau care sunt abilitate prin lege să facă acest lucru;
 • Întocmeşte şi completează periodic documentaţia/dosarul ce însoţeşte acţiunile sale în cadrul serviciului în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu ;
 • Întocmeşte rapoarte periodic, la cererea șefului ierarhic, privind activitatea desfăşurată;
 • Organizează şi susţine şedinţe de caz cu membrii echipei pluridisciplinare ;
 • Participă la şedinţele periodice organizate la nivelul serviciului;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Îndeplinște orice alte atribuții conform domeniului de activitate, la solicitarea șefului ierarhic;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activitătile desfăşurate;
 • Colaborează cu celelalte servicii ale DGASPC sector 6.
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare-SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată.
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită, conform ISO 37001
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită
 • Comunică direct beneficiarilor de prestații sociale și/sau facilități, precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul sistemului de management anti-mită
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001