Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul instituției

Rezultate finale (24.03.2022)

---

Rezultate interviu (22.03.2022)

---

Rezultate probă scrisă (16.03.2022)

---

Rezultate selecție dosare (09.03.2022)

---

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 organizează concurs conform Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a  unui post post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

Direcția Protecția Copilului

Locul de desfășurare a concursului: sediul din  Aleea Istru, Nr. 4, Sector 6, Bucureşti

Proba scrisă – 15.03.2022, ora 10:00
Interviul – 21.03.2022, ora 10:00

 • 1 post de psihopedagog la Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”;
 • 1 post de psiholog la Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”;
 • 1 post de educator la Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa”;
 • 2 posturi de infirmier la Centrul de zi “Pinocchio”
 • 2 posturi de educator puericultor la Centrul de zi “Harap - Alb”
 • 3 posturi de infirmier la Centrul de zi “Harap - Alb”
 • 1 post de îngrijitor la Centrul de zi “Harap - Alb”

Direcția Protecție Socială Adulți

Locul de desfășurare a concursului: sediul din Aleea Țibleș, nr. 64, Sector 6, București.

Proba scrisă – 15.03.2022, ora 10:00
Interviul – 21.03.2022, ora 10:00

 • 1 post de psiholog   la Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități;
 • 1 posturi de îngrijitor la domiciliu la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice;
 • 2 posturi de asistent social  Compartiment Management de Caz Persoane Adulte cu Handicap;
 • 1 post de asistent social  la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;
 • 1 post de medic specialist la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.

Desfășurarea concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, sau online, la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 22.02.2022-07.03.2022, în intervalul orar 9:00 – 15:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 9:00 – 13:00.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.03.2022-09.03.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București, și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro.

Durata timpului de muncă: durata normal a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, excepție făcând centrul în care activitatea presupune program de lucru în ture.

Condiții generale de participare:

În vederea înscrierii la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. are cetațenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în  România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;     
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, sau care face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de înscriere depus de către candidați la concursul de recrutare, trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează și certificatul de integritate comportamentală;
 6. adeverința medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții specifice:

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psihopedagog la Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu  Dizabilități “Ghencea” – 1 post:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul psihopedagogiei speciale sau psihologiei;
 2. Atestat de liberă practică;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psiholog la Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea” – 1 post:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
 2. Atestat de liberă practică;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de educator la Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa” (se lucrează în ture) – 1 post:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul socio-uman;
 2. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de infirmier la Centrul de zi “Pinocchio” – 2 posturi

 1. Studii generale / medii;
 2. Certificat calificare de infirmieră;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de educator puericultor la Centrul de zi “Harap - Alb” – 2 posturi

 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Cursuri de specialitate de educator;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de infirmier la Centrul de zi “Harap - Alb” – 3 posturi

 1. Studii generale / medii;
 2. Certificat calificare infirmiera/ baby sitter/ îngrijitor copii;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de îngrijitor la Centrul de zi “Harap - Alb” – 1 post

 1. Studii generale;
 2. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de psiholog la Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – 1 post:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul psihologie;
 2. Atestat de liberă practică;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de îngrijitor la domiciliu la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – 1 post:

 1. Studii generale/medii;
 2. Atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu conform criteriului nr. 35 (Cod serviciu social 8810ID-I) din Anexa la H.G. nr. 867/2015;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de asistent social la Compartimentul Management de Caz Persoane Adulte cu Handicap – 2 posturi:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul asistență socială;
 2. Aviz de exercitare a profesiei;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de asistent social la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – 1 post:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul asistență socială;
 2. Aviz de exercitare a profesiei;
 3. Vechime: nu este cazul;

Condiții de participare pentru funcția contractuală de execuție de medic specialist la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – 1 post:

 1. Studii universitare de licență respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul medicină;
 2. Aviz privind exercitarea profesiei de medic;
 3. Vechime: nu este cazul;

Bibliografie pentru concursul din data de 15.03.2022 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

I. Direcția Protecția Copilului

Centru de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea”  – psihopedagog

1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.
2. 
HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului.
3. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
4. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ – Metode de evaluare și intervenție/ Adrian Roșan – București, Editura POLIROM, 2015
CAPITOL 4. Dizabilitatea intelectuală
4.1. Definiții și caracteristici – pag. 99-106
4.3.1 Metoda observației – pag 108-109
CAPITOL 7. Dizabilități multiple
7.1. Definiții și caracteristici – pag. 187-188
7.4.1 Principii în intervenție – pag. 198
7.4.2. Modele de intervenție – pag. 199-201
CAPITOL 8. Tulburările de limbaj și comunicare
8.3.1.2.  Particularitățile dezvoltării limbajului și comunicării – indicatori de screening,
pag. 226-233;
8.4. Intervenții psihopedagogice (Tabelul 8.2. Demersul de intervenție după modelul piramidal al limbajului) – pag. 236-240
CAPITOL 10. Tulburări din spectrul autist,
10.1. Definiții și caracteristici - pag. 271-279
10.4.1. Programele educațional-comportamentale – pag. 290-292
10.4.3.3. Programul ABA – pag. 297-301

REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVÃȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI DE LA NAȘTERE LA 7 ANI/ Studiu UNICEF /  dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... – București: Vanemonde, 2010

Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități “Ghencea” – psiholog

1. Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
2. 
HG nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
3. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
4. GHID APLICATIV DE EVALUARE CLINICĂ A COPIILOR ȘI ADOLESCENȚILOR/ Elena Otilia Vladislav, - București: Editura SPER, 2015

REPERE FUNDAMENTALE ÎN ÎNVÃȚAREA ȘI DEZVOLTAREA TIMPURIE A COPILULUI DE LA NAȘTERE LA 7 ANI/ Studiu UNICEF /  dr. Mihaela Ionescu (coord.), Carmen Anghelescu, Cristiana Boca, ... – București: Vanemonde, 2010

Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa” – educator

 • Manualul educatorului - Educatie pentru integrare sociala – CRIPS – Deprinderile de viață independentă și socializarea – pag. 10 – 44.
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Drepturile copilului, Secțiunea 1- Drepturi și libertăți civile.
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II - Drepturile persoanelor cu handicap – art. 6,7,8; secțiunea a II a – educație.

Centrul de zi “Pinocchio” – infirmier

 • Ordinul nr. 1456/2020 – pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
 • Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 33
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Prevederi contractuale privind drepturi și  obligații, angajat - angajator

Centrul de zi “Harap - Alb” – educator puericultor

 • H.G. nr. 797/2017 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările și completarie ulterioare
 • Legea nr.272/2004 - privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 • Legea nr.53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Metode interactive de grup , autori: Silvia Breben,Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga
 • Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învațământul preșcolar, autori: Georgeta Toma, Daniela Petre, Maruta Ristoiu, Magdalena Anghel

Centrul de zi “Harap - Alb”– infirmier

 • H.G. nr. 797/2017 - privind atribuţiile şi regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările și completarie ulterioare
 • Lege nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 • Ordinul Nr.1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

Centrul de zi “Harap - Alb”– îngrijior

 • Lege nr. 272/2004 cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
 • Ordinul Nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igenă privind unităţile pentru  ocrotirea educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(Prevederi contractuale privind drepturi si obigatii, angajat-angajator)
 • Sora Lungu Nicolae  - « Cartea Infirmierei »  – Ed. AFIR 1999 Bucuresti.

II. Direcția Protecție Socială Adulți

Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități - psiholog

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 487/2002, legea sănătății mintale și a protecției persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;
 • Psihologia dezvoltării umane, Florinda Golu;
 • Defectologie și logopedie, F.E. Verza;

Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – îngrijitor la domiciliu

 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligații, angajat-angajator);
 • Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate ȋn dificultate, precum şi pentru serviciile acordate ȋn comunitate, serviciile acordate ȋn sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa 8 – Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice

Compartiment Management de Caz Persoane Adulte cu Handicap – asistent social

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinul nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – asistent social

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Ordinului nr.2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.
 • Hotărârea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea de Guvern nr. 927/2016.

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap – medic specialist

Atribuțiile posturilor

Atribuţiile postului de psihopedagog la Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”:

 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C./ Sector 6;
 • Respectă declarația de confidențialitate privitoare la datele despre copii și activitățile din centru;
 • Respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • Respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură proprie și participă la instruirea teoretică și practică;
 • Colaborează și comunică cu toate serviciile din Direcția Protecția Copilului, Direcția Economică, Direcția Protecție Socială și cu serviciile subordonate Directorului General;
 • Respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;
 • Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă și promovează un comportament civilizat în raporturile cu colegii de muncă și superiorii;
 • Are grijă față de imaginea instituției (ținută, comportament, disciplină organizatorică);
 • Participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • Inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • Respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă regulamentul intern;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • Răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • Îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • Întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • Alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • Cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Ghencea” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • Evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Evaluare logopedică;
 • Intervenție logopedică;
 • Participă la evaluarea inițială, intermediară și finală multidisciplinară a copilului în centru împreună cu ceilalți specialiști numiți în echipă;
 • Participă la discuțiile de caz  în echipa multidiciplinară;
 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Utilizează terapii specifice psihopedagogice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihopedagogice;
 • Elaborează recomandări psihopedagogice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Întocmește rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă
 • Încurajează autonomia copiilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • Asigurarea informarii şi consilierii preşcolarilor/ elevilor, părinţilor, cadrelor didactice;
 • Asigurarea, prin intermediul metodelor şi tehnicilor specifice, a prevenirii şi diminuării factorilor care determină tulburări de comportament, comportamente de risc, sau disconfort psihic;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și cursuri/ateliere pentru părinţi;
 • Recomandarea consultării altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenta lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Alte evaluări în situaţii care implică componente psihopedagogice;
 • Optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;
 • Poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale;
 • Preluarea  în evidenţă a copiilor cu dizabilități şi elaborarea unui plan de recuperare şi terapeutic
 • Informarea şi pregătirea părinţilor pentru a fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copiilor
 • Acordarea serviciilor de recuperare copiilor cu dizabilități
 • Organizarea unor activităţi de socializare pentru copii cu dizabilități
 • Furnizarea serviciilor de recuperare la domiciul copiilor greu deplasabili prin intermediul echipei mobile 
 • Are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii orice problemă pe care o întâmpină;
 • Participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu în limita competenţelor şi a legalităţii;

Atribuţiile postului de psiholog la Centrul de Zi de Recuperare Pentru Copii cu  Dizabilități  “Ghencea”

 • Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Respectă declarația de confidențialitate privitoare la datele despre copii și activitățile din centru;
 • Respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • Respectă normele PSI și instrucțiunile de protecție a muncii sub semnătură proprie și participă la instruirea teoretică și practică;
 • Colaborează și comunică cu toate serviciile din Direcția Protecția Copilului, Direcția Economică, Direcția Protecție Socială și cu serviciile subordonate Directorului General;
 • Respectă prevederile legislației în vigoare din domeniul de activitate și acționează în conformitate;
 • Respectă ordinea și disciplina la locul de muncă și promovează un comportament civilizat în raporturile cu colegii de muncă și superiorii;
 • Are grijă față de imaginea instituției (ținută, comportament, disciplină organizatorică);
 • Participă la elaborarea și aplicarea de programe destinate informării, sensibilizării opiniei publice și intervenției pe probleme legate de respectarea și protecția drepturilor copilului;
 • Inițiază și/sau menține colaborarea cu alte instituții publice, precum și cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecției drepturilor copilului, în vederea identificării de resurse pentru soluționarea cazurilor;
 • Respectă metodologia de lucru specifică și strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidențial al informațiilor cu privire la activitățile specifice;
 • Respectă normele de protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă regulamentul intern;
 • Respectă prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001:2015;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată;
 • Răspunde de calitatea și corectitudinea lucrărilor pe care le întocmește;
 • Îndeplinește în bune condiții sarcinile și dispozițiile stabilite de șefii ierarhici;
 • Întocmește și prezintă rapoarte de activitate, la cererea șefilor ierarhici;
 • Alte atribuții stabilite de șefii ierarhici superiori, în conformitate cu cerințele postului;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mită, conform SR ISO 37001/2017, sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele deja existente și sunt legate de stabilirea, planificarea, implementarea, gestionarea, monitorizarea, revizuirea și îmbunătățirea permanentă a sistemului de management anti-mită, astfel:
 • se obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților conform fișei postului.
 • Cunoaște obiectivele Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Ghencea” și poate informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului despre obiectivele misiunii acestuia;
 • Evaluare cognitivă şi neuropsihologică;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluare subiectiv-emoţională;
 • Participă la evaluarea inițială, intermediară și finală multidisciplinară a copilului în centru împreună cu ceilalți specialiști numiți în echipă;
 • Participă la discuțiile de caz  în echipa multidiciplinară;
 • Terapii de scurtă durată focalizată pe probleme, prevenții, reeducare și recuperare;
 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitivă și de limbaj, de educaţie şi reabilitare comportamentală pentru copii;
 • Utilizează terapii specifice psihologice adecvate fiecărui copil;
 • Desfăşoară activităţi de educaţie şi reabilitare comportamentală precum şi terapii specifice pentru copii;
 • Colaborează cu ceilalţi specialişti şi cu alţi angajaţi în vederea evaluării, desfăşurării de programe de consiliere şi terapii specifice psihologice;
 • Elaborează recomandări psihologice menite să faciliteze progresul copilului în toate ariile de dezvoltare;
 • Întocmește rapoarte privind progresele fiecărui copil în parte, în urma şedinţelor individuale sau de grup;
 • Participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Participă la activităţi de formare a deprinderilor pentru viaţa independentă
 • Încurajează autonomia copiilor în funcţie de vârsta şi nivelul de dezvoltare oferindu-le ocazii frecvente de practicare a abilităţilor de autoîngrijire ;
 • Stimulează dezvoltarea capacităţilor parentale (a capacităţilor de asigurare a îngrijirii corespunzătoare ale copilului, de promovare a dezvoltării personale a copilului, de îndrumare) şi a unui mediu familial stabil, propice funcţionării dimensiunii parentale;
 • Asigurarea informarii şi consilierii preşcolarilor/ elevilor, părinţilor, cadrelor didactice;
 • Asigurarea, prin intermediul metodelor şi tehnicilor specifice, a prevenirii şi diminuării factorilor care determină tulburări de comportament, comportamente de risc, sau disconfort psihic;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihologică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
 • Asigurarea serviciilor de consiliere și cursuri/ateliere pentru părinţi;
 • Recomandarea consultării altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competența lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice;
 • Participă la cursurile de formare;
 • Alte evaluări în situaţii care implică componente psihologice;
 • Optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere;
 • Poate organiza workshop-uri în cadrul definit de competenţele sale;
 • Preluarea  în evidenţă a copiilor cu dizabilități şi elaborarea unui plan de recuperare şi terapeutic
 • Informarea şi pregătirea părinţilor pentru a fi coterapeuţi în procesul de recuperare şi integrare a copiilor cu autism
 • Acordarea serviciilor de recuperare copiilor cu dizabilități
 • Organizarea unor activităţi de socializare pentru copii cu dizabilități
 • Furnizarea serviciilor de recuperare la domicilul copiilor greu deplasabili prin intermediul echipei mobile 
 • Are obligaţia să anunţe verbal sau în scris conducerii orice problemă pe care o întâmpină;
 • Participă la oricare alte activităţi la solicitarea șefului de serviciu în limita competenţelor şi a legalităţii;

Atribuţiile postului de educator la  Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa”

 • Cunoaşte locul serviciului în cadrul sistemului de servicii sociale şi are responsabilitatea de a informa părinţii sau si reprezentanţii legali ai copilului  despre locul acestuia în sistemul de servicii sociale şi celelalte servicii cu care relaţionează;
 • Participă, ca persoană de referinţă pentru copilul aflat în centru la realizarea programului special de acomodare după admiterea acestuia;
 • Participă la elaborarea PIS-ului (deprinderi de viaţa independentă) în colaborare  cu psihologul din centru şi/sau       alti membrii ai echipei pluridisciplinare;
 • Oferă sprijin concret şi încurajează copiii în a menţine legăturile cu părinţii, cu familia lărgită şi cu alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
 • Informează părinţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa copilului, de dezvoltarea sa fizică şi mentala pe parcursul şederii în centru;
 • Participa la promovarea imaginii centrului în comunitate şi sprijină copiii/tinerii în participarea lor la cât mai multe activităţi în cadrul acesteia;
 • Participă la realizarea programelor de recreere şi socializare extraşcolare în şi în afara centrului;
 •  Participă la însuşirea de către copiii/tinerii din centru a deprinderilor de viaţa independentă;
 • Realizează activităţi de educaţie informală;
 • Însoţeşte şi supraveghează copiii/tinerii pe perioada şederii în centru (servirea mesei, activităţi educative şi   recreative în spatiul special amenajat şi în curtea interioară a cladirii etc);
 • Se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;
 • Supraveghează, alături de personalul medical al centrului starea de sănătate şi bunăstarea copilului/tanarului, semnaleaza în cel mai scurt timp orice incident privitor la sănătatea copilului;
 • Supraveghează copiii/ tineriipe timpul nopţii;
 • Educatorul va aborda relaţiile cu copiii/tinerii din cadrul centrului în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate  prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului faţă de copii/tineri;
 • Asigură copiilor/tinerilor protecţie şi asistentă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor conform legislaţiei în vigoare;sesizează conducerea/echipa pluridisciplinara din centru despre orice tentative sau situaţie de abuz,neglijare sau exploatare acestora;
 • Cunoaşte procedurile prin care primeşte, înregistrează şi participa la soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor din partea copiilor şi părinţilor lor;
 • Asigură, alături de tot personalul, realizarea măsurilor privind siguranţa şi securitatea copiilor/tinerilor din centru, conform  legislatiei in vigoare;
 •  Îndeplineşte atribuţiile “ofiţerului de serviciu” prevăzute în Regulamentul   centrului;
 • Raspunde pentru orice activitate desfasurata conform fisei de post;
 • Se conformează oricăror altor dispoziţii ale şefului de centru în limitele competentelor profesionale;
 • Respecta  Regulamentul de Organizare si Functionare  al DGASPC sector 6;
 • Respectă Regulamentul Intern  şi prevederile din fişa postului;
 • Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • Respectă Normele de protecţie a muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare; 
 • Participa la   instruirea teoretică şi practică;
 • Participă la însuşirea şi aplicarea măsurilor de prim ajutor;
 • Participă la cursuri privind protecţia copilului şi pregătirea profesională;
 • Participă la şedinţele echipei pluridisciplinare şi şedinţele de lucru din centru.

Atribuţiile postului de infirmier la Centrul de zi “Pinocchio”

 • Respectă  prevederile Sistemului de Management implementat conform reglementărilor în vigoare SR EN ISO 9001;
 • Se asigură că cerințele beneficiarului sunt determinate și satisfăcute în scopul creșterii satisfacției acestuia;
 • Comunică RMC-ului orice oportunitate de îmbunătățire a proceselor sau orice risc identificat;
 • Comunică superiorilor ierarhici orice neconformitate identificată.
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile  interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Se obligă să respecte angajamentul anticorupție , conform SR ISO 37001/2017
 • Este responsabil pentru respectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind  activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de  management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și  evaluare a riscurilor  referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în  legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită;
 • Raportează de îndată situația apariției unui conflict de interese în desfășurarea activităților  conform fișei  postului.
 • Respectă  Regulamentul de  Ordine  Interioară  al  D.G.A.S.P.C sector 6;
 • Respectă  ROI  al  Centrului de zi  ,,Pinochio’’;
 • Respectă dispozițiile șefului de centru /serviciu
 • Respectă confidențialitatea  privitoare la datele despre copii și activitățile din centru;
 • Respectă obligațiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • Respectă normele P.S.I și N.T.S.M sub semnătura proprie și participă la instruirea teoretică și practică;
 • Își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului,  Legea 272/2004 și  Legea.  272/2009;
 • Participă la însușirea și aplicarea măsurilor de prim ajutor;
 • Respectă codul deontologic al profesiei,
 • Participă la cursuri privind protecția copilului și pregătirea profesională;
 • Participă la ședințele administrative din centru;
 • Participă la rezolvarea oricărei situații deosebite din centru;
 • Îndeplinește orice alte sarcini de serviciu (în limita competențelor) trasate de șeful centrului
 • Participă la toate activitățile grupei / centrului și colaborează cu tot personalul centrului pentru o eficiență  maximă;
 • Participă la realizarea corecta a programului de viață al copiilor;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (să mănânce singur, să stea la oliță și să     ceară, să se îmbrace și să se dezbrace, etc.) respectând regulile de igienă în vigoare și cu atenție la sănătatea copiilor ;
 • Efectuează toaleta copiilor
 • Efectuează dezinfecția în grupă și în grupurile sanitare zilnic conform instrucțiunilor.
 • Efectuează igienizarea veselei și a tacâmurilor, oalelor (prin spălare, dezinfectare, ștergere și fierbere). Conform normelor de igienă în vigoare – precum și ordinea și curățenia în oficii și a dulapurilor de vase;
 • Schimbă și efectuează soluția cloramină zilnic la oliță, vase, mâini, lenjerie;
 • Aerisește, schimbă și aranjează paturile;
 • Efectuează zilnic curățenia în toate încăperile grupei respectând normele de igienă în vigoare (conform instrucțiunilor). 
 • Înlocuiește și transportă lenjeria murdară la spălătorie în condițiile stabilite (saci de plastic  separați) și primește lenjeria curată;
 • Transportă, mâncarea la grupă în vase acoperite respectând normele de igienă.
 • Porționează și servește masa/hrana copiilor în cele mai bune condiții, respectând normele de igienă.
 • Așază copii pe oliță, îi ridică, curăță olițele și le dezinfectează semnalând asistentei orice  modificare în aspectul scaunului sau al urinei;
 • Efectuează curățenia grupei zilnic. Iar odată pe lună se face curățenie generală ( geamuri, covoare, perdele, etc.);
 • Respectă normele de protecția muncii;
 • Păstrează în bune condiții inventarul grupei și ordinea în debara;
 • Semnalează asistentele  de la grupă sau de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • În lipsa asistentei medicale din grupă, anunță asistenta medicală de la cabinetul medical pentru a efectua triajul epidemiologic.
 • În lipsa asistentei de la grupă va cere părinților relații privitoare la starea de sănătate a copiilor.
 • Răspunde de felul în care sunt predați copiii părinților (curați, spălați și cu toate indicațiile necesare);
 • Asigură protecția și siguranța copiilor menținând un mediu calm și echilibrat;
 • Lucrează alături de asistenta medicală și educatoare la realizarea programelor de dezvoltare psiho-motorie și a serbărilor de la grupă;
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele  accidente;
 • Se va preocupa de ridicarea nivelului profesional;
 • Nu va lua decizii medicale sau administrative fără a anunța asistenta de tură , medicul  , șeful de centru/ administratorul ;
 • Se va purta nediscriminator cu copiii folosind un limbaj adecvat;
 • Anunță șeful de centru și/sau personalul cu atribuții administrative despre lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare sau  consumabilelor de la grupurile sanitare;
 • Anunță șeful de centru și/sau personalul cu atribuții administrative cu privire la eventuale  defecțiuni  sau  proasta  funcționare  a  instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din centru;
 • Va aborda relațiile cu copiii instituționalizați în mod nediscriminatoriu, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectând în totalitate standardele și prevederile  Legii 272/2004- Legea 272/2009;
 • Sesizează conducerea centrului despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a  copilului;
 • Asigură, alături de tot personalul din centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare.

Atribuţiile postului de educator puericultor la Centrul de zi “Harap - Alb”

 • Respectă în totalitate prevederile Legii 272/2004, cu modificările și completările ulterioare referitoare la comportamentul personalului faţă de beneficiarii serviciilor centrului de zi, abordând relaţiile cu aceştia în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate;
 • Respectă Declaraţia de confidenţialitate semnată în centru, privitoare la datele despre copii și activităţile din centru;
 • Asigură aplicarea legislației în vigoare în desfășurarea activităților din centru;
 • Respectă normele de protectia muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare, sub semnătură proprie şi participă la instruirea teoretică şi practică;
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru centru;
 • Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;
 • Respectă metodologia de lucru, strategia centrului din care face parte;
 • Participă la întâlniri ale echipei pluridisciplinare;
 • Apără şi respectă drepturile copiilor;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
 • Participă la asigurarea siguranţei şi securităţii copiilor în centru şi în afara centrului;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de situaţia copiilor şi a activităţilor    desfăşurate;
 • Respectă Standardele Minime Obligatorie prevăzute în legislația în vigoare;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Respectă dispozițiile șefului de centru
 • Participă la activităţi şi cursuri de formare profesională continuă;
 • Participă la şedinţele administrative din centru;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de şeful ierarhic superior în limitele competenței profesionale.
 • Organizarea și participarea la programul de joc al copiilor conform tematicii afișate precum și alte jocuri la liberă alegere – în vederea însușirii diferitelor deprinderi (limbaj, motricitate, cunoaștere, manualitate), supraveghează și organizează jocuri în aer liber;
 • Participă alături de personalul grupei la toate activitățile și colaborează cu celelalte colege pentru o  eficiență maximă;
 • Participă la realizarea corectă a programului de viață al copiilor;
 • Respectă demnitatea copilului și folosește formula de adresare preferată de copil;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (să mănânce singur, să ceară şi să stea la oliță, să se îmbrace și să se dezbrace, etc.) respectând regulile de igienă în vigoare și cu atenție la sănătatea copiilor;
 • Asigură și răspunde de securitatea copiilor și le oferă condiții optime dezvoltării fizice, psihice și afective;
 • Respectă, în  interacțiunea cu copilul, valorile de bază ale unei relații umane de calitate: căldură și afecțiune, limite clare și bine precizate, disponibilitatea de a răspunde întrebărilor copilului;
 • Participă alături de infirmieră la efectuarea curățeniei în grupă, aerisirea, spălarea și dezinfectarea obiectelor și mobilierului, spălarea și dezinfectarea periodică a olițelor și jucăriilor;
 • În relația cu părinții și cu copiii, va avea un comportament nediscriminator  folosind un limbaj și formule de adresare  adecvate;
 • În  absența asistentei medicale de la grupă efectuează triajul copiilor și consemnează cadrelor medicale problemele de sănătate ale acestora;
 • Participă la administrarea și supraveghearea distribuirii corecte a mesei copiilor respectând regulile de igienă și prescripțiile alimentare;
 • Supraveghează activ somnul copiilor;
 • Răspunde de felul în care sunt predați copiii părinților (curați, spălați și cu toate indicațiile necesare);
 • Respectă normele de protecția muncii;
 • Semnalează asistentei de la grupă sau de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • Asigură protecția și siguranța copiilor mențînând un mediu calm și echilibrat;
 • Lucrează colaborând cu colegele la realizarea programelor de dezvoltare psiho-motorie și a serbărilor de la grupă;
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări;
 • Se va preocupa de ridicarea nivelului profesional;
 • Nu va lua decizii medicale sau administrative fără a anunța asistenta de tură /medicul/șeful de centru  sau persoana desemnată cu atribuții administrative;
 • Nu administreaza copiilor medicație fără știrea și acordul unui cadru medical/șeful de centru;
 • Se va purta nediscriminator cu copiii folosind un limbaj adecvat;
 • Respectă și se conformează oricăror alte observații, indicații, solicitări ale șefului de centru /  medicului, în ceea ce privește obiectul activității sale sau în oricare alte situații;
 • Anunță  persoana desemnată cu atribuții administrative din centru privind eventuale defecțiuni sau proasta funcționare a instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din centru;
 • Va aborda relațiile cu copiii în mod nediscriminatoriu, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresare adecvate, respectând în totalitate standardele și prevederile Legii 272/2004 cu modificările și completările ulterioare;
 • Sesizează conducerea centrului despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau  exploatare a copilului;
 • Asigură alături de tot personalul din centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și  Metodologiei de Organizare și Funcționare.

Atribuţiile postului de infirmier la Centrul de zi “Harap - Alb”

 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru centru;
 • Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;
 • Respectă dispozițiile șefului de centru;
 • Se obligă să cunoască şi să respecte Standardele Minime Obligatorie prevăzute conform legislației în vigoare în relaţiile cu copiii şi personalul din centru,precum şi prevederile Legii 272/2004, cu modificările și completările ulterioare referitoare la comportamentul personalului faţă de beneficiarii serviciilor centrului de zi, abordând relaţiile cu aceştia în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate;
 • Respectă Declaraţia de confidenţialitate semnată în centru, privitoare la datele despre copii și activităţile din centru;
 • Asigură aplicarea legislației în vigoare în desfășurarea activităților din centru;
 • Respectă normele PSI şi NTSM, sub semnătură proprie şi participă la instruirea teoretică şi practică;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
 • Participă la însuşirea şi aplicarea măsurilor de prim ajutor;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Participă la cursuri privind protecţia opilului şi pregătire profesională;
 • Respectă metodologia de lucru, strategia centrului din care face parte;
 • Participă la întâlniri ale echipei pluridisciplinare şi şedinţele administrative din centru;
 • Apără şi respectă drepturile copiilor;
 • Participă la rezolvarea oricărei situaţii deosebite din centru,
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de şeful ierarhic superior în limitele competenței profesionale.
 • Participă alături de personalul grupei la toate activitățile și colaborează cu celelalte colege pentru o  eficiență maximă;
 • Participă la realizarea corectă a programului de viață al copiilor;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor (să mănânce singur, să ceară şi să stea la oliță, să se îmbrace și să se dezbrace, etc.) respectând regulile de igienă în vigoare și cu permanenta atenție la sănătatea copiilor;
 • Efectuează toaleta copiilor (îmbracă, dezbracă, toaletă – baie) ;
 • Efectuează dezinfecţia în grupă zilnic conform procedurii de dezinfecţie (pentru vase, oliţe, toalete, mobilier, îmrăcăminte, jucării, spaţii ale grupei),
 • Efectuează igienizarea veselei şi a tacâmurilor, oalelor (prin spălare, dezinfectare, ştergere) conform normelor de igienă în vigoare, precum şi ordinea şi curăţenia în oficii şi în dulapurile de vase);
 • Schimbă şi efectuează soluţia de cloramină zilnic pentru oliţe, vase, tacâmuri;
 • Aeriseşte, dezinfectează, schimbă şi aranjează paturile;
 • Efectuează zilnic curăţenia în toate încăperile grupei respectând normele de igienă în vigoare (mopuri, găleţi, cârpe individualizate, soluţie de cloramină, etc.)
 • Înlocuieşte şi transportă lenjeria murdară la spălătorie în condiţiile stabilite (saci de plastic separaţi), primeşte lenjeria curată şi o depozitează în debara;
 • Transportă mâncarea la grupă în vase acoperite respectând normele de igienă.
 • Participă alături de asistenta grupei la porţionarea mâncării şi la servirea mesei copiilor în condiţii de securitate şi igienă (mâncarea să nu fie prea fierbinte sau prea rece, copilul să nu aspire alimente, să nu verse mâncarea, etc.)
 • Aşează copiii pe oliţă, îi ridică, curăţă oliţele şi le dezinfectează semnalând asistentei orice modificare în aspectul scaunului sau al urinii copiilor;
 • Efectuează curăţenia grupei atât zilnic cât şi la sfârşit de săptămână, iar o dată pe lună se face curăţenie generală (geamuri, perdele, covoare, etc.)
 • Respectă normele de protecţia muncii ;
 • Păstrează în bune condiţii inventarul grupei şi ordinea în debara ;
 • Semnalează asistentei de grupă sau de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • În lipsa asistentei de la grupă, efectuează zilnic triajul copiilor, consemnează în caiet eventualele probleme medicale (febră, scaune diareice, vărsături, etc.) și anunţă medicul şi asistenta de tură. Dacă există motive de repingere la triaj, se va chema medicul/asistenta de tură pentru a constata problema medicală;
 • În lipsa asistentei de la grupă va cere părinţilor relaţii privitoare la starea de sănătate a copiilor, efectuând triajul (temperatura, aspectul tegumentelor şi mucoaselor);
 • La predarea turei, întocmeşte în lipsa asistentei de la grupă raportul cu toate evenimentele care au avut loc ;
 • Răspunde de felul în care sunt predați copiii părinților (curați, spălați și cu toate indicațiile necesare);
 • Asigură protecţia și siguranţa copiilor menţinând un mediu calm şi echilibrat;
 • Lucrează alături de educatoare şi asistente la realizarea programelor de dezvoltare psiho-motorie și a serbărilor de la grupă;
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i permanent în timpul jocului şi a activităţilor în aer liber – pentru a preveni eventualele accidentări;
 • Se va preocupa de ridicarea nivelului profesional;
 • Nu va lua decizii medicale sau administrative fără a anunța asistenta de tură /medicul, șeful de centru  sau persoana desemnată cu atribuții administrative;
 • Nu va administra medicație decât în prezenţa şi la indicaţia unui cadru medical;
 • Respectă  și  se  conformează  oricăror alte observații, indicații, solicitări ale medicului - șefului de centru, în ceea ce privește obiectul activității sale sau în oricare alte situații;
 • Anunţă persoana desemnată cu atribuții administrative din centru despre lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare sau consumabilelor de la grupurile sanitare precum şi a materialelor de curăţenie şi dezinfecţie;
 • Anunță  persoana desemnată cu atribuții administrative din centru cu privire la eventualele defecțiuni sau proasta funcționare  a instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din centru;
 • Sesizează conducerea centrului  despre orice tentative sau situație de abuz, neglijare sau  exploatare a copilului;
 • Asigură, alături de tot personalul din centru, realizarea măsurilor privind siguranța și  securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și  Metodologiei de Organizare și Funcţionare a centrului;

Atribuţiile postului de îngrijitor la Centrul de zi “Harap - Alb”

 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru centru;
 • Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcței Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;
 • Respectă dispozițiile șefului de centru;
 • Se obligă să cunoască şi să respecte Standardele Minime Obligatorie conform legislației în vigoare în relaţiile cu copiii şi personalul din centru,precum şi prevederile Legii 272/2004, cu modificările și completările ulterioare referitoare la comportamentul personalului faţă de beneficiarii serviciilor centrului de zi, abordând relaţiile cu aceştia în mod nediscriminator, fără antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj şi formule de adresabilitate adecvate;
 • Respectă Declaraţia de confidenţialitate semnată în centru, privitoare la datele despre copii și activităţile din centru;
 • Asigură aplicarea legislației în vigoare în desfășurarea activităților din centru;
 • Respectă normele PSI şi NTSM, sub semnătură proprie şi participă la instruirea teoretică şi practică;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
 • Participă la însuşirea şi aplicarea măsurilor de prim ajutor;
 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Participă la cursuri privind protecţia opilului şi pregătire profesională;
 • Respectă metodologia de lucru, strategia centrului din care face parte;
 • Participă la întâlniri ale echipei pluridisciplinare şi şedinţele administrative din centru;
 • Apără şi respectă drepturile copiilor;
 • Participă la rezolvarea oricărei situaţii deosebite din centru,
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de şeful ierarhic superior în limitele competenței profesionale.
 • Efectuează zilnic curățenia în condiții corespunzătoare și respectând regulile igienico – sanitare, a spațiilor repartizate (coridoare, scări, oficii, birouri, wc – băi, vestiar, subsol);
 • În fiecare dimineață face curățenie în birouri, băi, coridoare iar la prânz debarasează obligatoriu gunoiul;
 • Efectuează curățenia tocăriei, ferestrelor, obiectelor sanitare din wc și băi folosind soluțiile dezinfectante necesare și cârpe cu destinații specifice – pe cât posibil de unică folosință;
 • Efectuează aerisirea periodică a spațiului repartizat;
 • Transportă gunoiul și reziduurile la tancul de gunoi în condiții corespunzătoare;
 • Ajută la păstrarea curată a ghenei de gunoi;
 • Curăță și dezinfectează vasele (coș) în care se depozitează și se transportă gunoiul;
 • Udă și îngrijește plantele aflate pe holuri (dușuri periodice, curățare – schimbare ghiveci, etc.);
 • Se îngrijește ca la băi să existe permanent soluții dezinfectante și materiale de toaletă - igienă (sol. lichidă pt. wc, odorizant wc, cloramină, săpun lichid, etc.)
 • Efectuează  curățenia în curtea centrului;
 • Păstrează curățenia în vestiarul personalului;
 • Se îngrijește că periodic să dea perdelele de pe coridoare la spălat;
 • Va colabora cu administratorul centrului în orice problemă – administrativă și de organizare solicitată de șeful de centru.
 • Asigură, alături de tot personalul din centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii.       
 • Anunță  persoana desemnată cu atribuții administrative din centru cu privire la eventualele defecțiuni sau proasta funcționare  a instalațiilor  igienico-sanitare sau oricare alte deteriorări sau lipsuri din centru;
 • Sesizează conducerea centrului  despre orice tentativă sau situație de abuz, neglijare sau  exploatare a copilului;
 • Asigură, alături de tot personalul din centru, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din centru, conform Standardelor Minime Obligatorii și  Metodologiei de Organizare și Funcţionare a centrului;

Atribuţiile postului de psiholog la Centrul de Zi Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități:

 • Întocmeşte o evidenţă clară a fiecărui beneficiar, toate observaţiile făcute sunt consemnate în fişa individuală a acestuia;
 • Realizează evaluarea psihologică a fiecarui beneficiar (examinarea psihologică, aplicarea probelor de cunoştinţe, observarea comportamentului în timpul desfăşurării unor activităţi), numai cu acordul prealabil al acestuia;
 • Realizează activităţi de consiliere psihologică, în funcţie de problematica solicitată de beneficiar;
 • Realizează evaluări şi profile de personalitate;
 • Realizează consilierea şi evaluarea abilităţilor profesionale, la solicitarea beneficiarilor;
 • Desfăşoară activităţi de stimulare senzorio-motorie, cognitiva si de limbaj, pentru beneficiari;
 • Desfăşoară activităţi de de educaţie, abilitare și reabilitare comportamentală, precum şi terapii specifice pentru beneficiarii centrului;
 • Îşi însuseşte şi este la curent cu toate informaţiile din domeniu profesional;
 • Colaborează cu ceilalţi membri ai echipei de specialişti a centrului urmărind interesul superior al persoanei cu dizabilităţi;
 • Oferă servicii de suport, dezvoltare şi recreere pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Oferă informare pentru familiile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Asigură servicii suport care implică printre altele consiliere axată pe tipul de deficienţă specifică;
 • Sprijină persoanele cu dizabilităţi în vederea integrării/reintegrării psihosociale;
 • Oferă servicii de instruire şi dezvoltare a abilităţilor pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • Organizează activităţi cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea şi relaţionarea dintre beneficiari;
 • Realizează activităţi practice în funcţie de tipul de handicap;
 • Informează persoanele cu dizabilităţi/familiile acestora sau reprezentanţii legali cu privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de actele normative în vigoare;
 • Realizează terapii psihologice şi psihopedagogice în funcţie de tipul de handicap;
 • Acordă suport, consiliere, asistenţă de specialitate pentru prevenirea situaţiilor care ar pune în pericol siguranţa persoanelor asistate în cadrul centrului;
 • Asigură programe individuale/grup de consiliere şi asistenţă de specialitate axate pe tipul de deficienţă al fiecărei persoane în parte;
 • Asigură supravegherea beneficiarilor;
 • Inițiază și participă la activităţile de educaţie non-formală;
 • Respectă obligaţiile asumate prin semnarea contractului individual de muncă;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează;
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează;
 • Alte atribuţii, conform reglementărilor sistemului de control intern/managerial:
 • Responsabilităţi în derularea activităţii de editare, implementare şi conştientizare a procedurilor operaţionale şi de sistem:
 • Analizează procedurile operaţionale şi de sistem elaborate şi formulează propuneri de modificări sau completări, dacă este cazul;
 • Conştientizează, implementează şi dezvoltă procedurile operaţionale şi de sistem aprobate.
 • Responsabilităţi în domeniul Managementului riscurilor:
 • Participă la inventarierea proceselor/activităţilor realizate la nivelul structurii organizatorice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea;
 • Identifică şi analizează riscurile;
 • Formulează propuneri şi acţiuni/măsuri de control intern pentru atenuarea riscurilor identificate, pe care le consemnează în formularele de alertă la risc;
 • Participă la implementarea acţiunilor/măsurilor/instrumentelor de control, potrivit competenţei stabilite în registrul riscurilor.
 • Responsabilităţi în derularea activităţii de gestiune a abaterilor, identificarea şi tratarea neconformităţilor:
 • Răspunde de stabilirea şi implementarea acţiunilor corective/preventive aprobate prin Rapoartele de acţiuni corective/preventive, elaborate pentru eliminarea abaterilor de la îndeplinirea procedurilor de lucru, inclusiv a celor comune cu alte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, precum şi pentru minimizarea riscurilor, identificarea şi tratarea neconformităţilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, inclusiv pentru acţiunile presupuse de sistemul de control intern/managerial.
 • Răspunde pentru toate activităţile desfăşurate conform fişei de post.
 • Responsabilități în derularea activităților sistemului de management anti-mităse obligă să respecte angajamentul anticorupție;
 • Este responsabil pentrurespectarea activităților sistemului de management anti-mită;
 • Participă la acțiuni de conștientizare a necesităților și așteptărilor beneficiarilor și de instruire privind activitățile sistemului de management anti-mită;
 • Comunică direct beneficiarilor precum și colaboratorilor direcți și indirecți, politica în domeniul de management anti-mită;
 • Transmite responsabilului pentru supravegherea activităților de conformare, formare și evaluare a riscurilor referitoare la posibilitatea luării și dării de mită, orice neconformitate în legătură cu nerespectarea cerințelor sistemului de management anti-mită.

Atribuţiile postului de îngrijitor la domiciliu la Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice:

 • Respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi Codul de Conduită Etică şi Profesională a personalului contractual;
 • Respectă normele legale în vigoare privind protecţia muncii şi regulile de prevenire şi stingerea incendiilor;
 • Prelucreză datele cu caracter personal în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite prin procedurile interne;
 • Prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Păstrează confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează.
 • Prelucrează datele cu caracter personal numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu;
 • Respectă măsurile tehnice și organizatorice stabilite pentru păstrarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • Aduce la cunoștința șefului ierarhic, în cel mai scurt timp posibil, orice situație de acces neautorizat la datele personale pe care le prelucrează.
 • Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la solicitarea șefului de birou, a personalului de conducere a D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Asigură furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice pentru care s-a emis o Dispoziție de admitere în acest tip de serviciu social și pentru care s-au făcut recomandări în Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire, în funcție de nevoile și de solicitările individuale ale beneficiarului.
 • Asigură furnizarea serviciilor de bază în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului:
 • ajutor pentru igiena corporală: igiena gurii şi a feţei, spălarea mâinilor, gâtului, toracelui, spălarea regiunii genital, spălarea picioarelor, baie generală – duş, baie generală – cadă, baie generală – pat, spălarea părului, uscarea părului, pieptănat, bărbierit, îngrijiri de aparenţă, tăierea unghiilor – mâini, tăierea unghiilor – picioare, dezinsectare păduchi, prevenirea escarelor.
 • ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare: îmbrăcare/dezbrăcare partea superioară, îmbrăcare/dezbrăcare partea inferioară.
 • ajutor pentru igiena eliminărilor: punerea ploştii şi igienizarea ei, toaleta intimă a persoanei cu sondă,  însoţire şi mobilizare la wc.
 • ajutor pentru hrănire şi hidratare: servirea mesei – încălzit, pasat şi servirea propriu – zisă.
 • ajutor pentru transfer şi mobilizare: mobilizare în poziţie şezând – la pat, mobilizare în poziţie şezând – pe scaun, făcutul patului cu persoana mobilizată în pat, făcutul patului fără persoană, schimbat lenjerie de pat.
 • ajutor pentru deplasare în interior.
 • comunicare cu beneficiarul (conversaţie, citit presa/tv).
 • Asigură furnizarea serviciilor instrumentale în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului:
 • ajutor pentruprepararea hranei sau livrarea acesteia: gătit/ ajutor la gătit.
 • ajutor pentruefectuarea de cumpărături.
 • ajutor pentru activităţi de menaj: întreţinere curăţenie în cameră, bucătărie, baie, spălat rufe manual, spălat rufe maşină,călcat rufe, spălat vase,supraveghere persoane dezorientate.
 • însoţire la plimbări, vizite.
 • însoţire pentru rezolvarea problemelor administrative.
 • activităţi de administrare şi gestionare:plata facturilor
 • Asigură furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu în regim de urgență (sevicii de bază și servicii instrumentale), persoanelor vârstnice aflate în situație de risc, în conformitate cu Planul Individualizat de Asistență și Îngrijire.
 • Completează Fişa de monitorizare servicii de îngrijire la domiciliu cu activitățile desfășurate pentru fiecare beneficiar în parte, conform programului zilnic de furnizare de servicii .
 • Colectează o dată pe lună, pe bază de proces verbal, contribuția beneficiarilor la serviciile de îngrijire la domiciliu, stabilită conform angajamentului de plată.
 • Manifestă disponibilitatea de adaptare a programul zilnic în funcţie de situaţiile apărute în viața persoanei vârstnice, pentru asigurarea unei îngrijiri eficiente a persoanei asistate, dar şi pentru asigurarea confortul fizic şi psihic al acesteia.
 • Acordă măsuri de prim ajutor cu rapiditate pentru a înlătura cauzele unor posibile incidente;
 • Respectă şi aplică corect prescripţiile medicale  și asistă personalul medical la efectuarea curelor terapeutice, după caz;
 • Ajută în limita competențelor asistenta medicală la recoltarea probelor biologice, în caz de nevoie;
 • Asigură supravegherea şi securitatea beneficiarilor în timpul furnizării serviciilor de îngrijire la domiciliu;
 • Participă activ la programul de întreţinere, mobilizare şi recuperare împreună cu personalul de specialitate, după caz;
 • Semnalează șefului de serviciu și asistentului social aspectele importante cu privire la evoluţia beneficiarilor de îngrijiri la domiciliu,
 • Semnalează șefului de serviciu și asistentului social orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (ex.probleme medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate la persoanele asistate, imposibilitatea de a contacta beneficiarul ),
 • Îi este interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor; are o atitudine și o ţinută corespunzătoare faţă de beneficiari şi aparţinători.

Atribuţiile postului de asistent social la Compartimentul Management de Caz Persoane Adulte cu Handicap:

 • Coordonează, monitorizează și evaluează îndeplinirea planului individual de servicii precum şi a măsurilor luate în legătură cu adultul cu handicap
 • Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi actionează în conformitate;
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma activităţii desfăşurate cu persoanele care solicită protecţie socială;
 • Identifică nevoile clientului, împreună cu acesta, precum şi resursele necesare soluţionării cazului, pe această linie;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării  opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea  identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidential al informaţiilor cu privire la activităţiile specifice;
 • Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate la cererea şefilor ierarhici;
 • Are obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare la propunerea conducerii;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protectia muncii, PSI şi  măsurile de aplicare ale acestora;
 • Suportă rigorile legii pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Asistentul social cu atribuții de manager de caz identifică toate aspectele legate de starea și nevoile specifice ale beneficiarului. Evaluarea situației acoperă toate aspectele vieții beneficiarului: sociale, psiho-logice, medicale, educaționale, juridice și este realizată în colaborare cu beneficiarul/reprezen-tantul legal, profesioniștii implicați.
 • Asistentul social identifică situațiile privind suspiciunea de risc/vulnerabilitate/ dificultate a persoanei cu dizabilități.
 • Acesta elaborează Planul de acțiune, utilizând ca principale instrumente de lucru Planul Individual de Servicii al beneficiarului și Programul Individual, stabilite de către SECPAH al DGASPC, care are ca obiectiv general obținerea  dezvoltării personale și a autonomiei beneficiarului.
 • De asemenea, urmărește ca activitățile și/sau serviciile planificate prin planul de acțiune să fie realizate, astfel:
 • Identifică persoanele responsabile în furnizarea activităților și serviciilor și trece în Planul de acțiune numele complet și datele de contact ale acestora
 • Evaluează resursele de care dispune beneficiarul și/sau grupul informal din jurul său pentru a pune în practică activitățile și serviciile recomandate
 • Stabilește în Planul de acțiune termene pentru acoperirea necesităților imediate ale beneficiarului, identificate prin evaluare
 • Organizează și coordonează ședințe de caz în care, împreună cu membrii echipei implicate, se asigură că beneficiile, activitățile și serviciile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților beneficiarului
 • Reevaluează periodic Planul de acțiune și, în funcție de nevoile beneficiarului, decide revizuirea Planului Individual de Servicii și face propuneri concrete de completare/modificare
 • Înaintează Planul Individual de Servicii cu propunerile de completare/modificare către SECPAH în vederea revizuirii.
 • Aduce la cunoștința membrilor echipei multidisciplinare orice modificare survenită în situația beneficiarului
 • Verifică modul de furnizare a serviciilor către beneficiar și asigură fluxul de informații între toți cei implicați, astfel încât activitățile și serviciile să se desfășoare conform planificării
 • Realizează vizite de monitorizare la sediile/locațiile unde se furnizează serviciile ori de câte ori consideră necesar
 • Urmărește ca prin acțiunile, activitățile și serviciile destinate, beneficiarul să își consolideze abilitățile de viață independentă și să trăiască în comunitate, bucurându-se de resursele, serviciile și oportunitățile pe care aceasta le poate oferi. Legătura cu beneficiarul/reprezentantul legal și cu profesioniștii implicați, se realizează prin orice mijloace de comunicare.
 • Stabilește, împreună cu beneficiarul/apartinatorii și profesioniștii implicați, prioritățile și ordinea acordării serviciilor. Beneficiarul va fi încurajat să își exprime opiniile cu privire la toate aspectele care îl privesc
 • Are rol de mediator în relația dintre beneficiar/reprezentant legal și profesioniști atunci când este cazul
 • Identifică și asigură colaborarea/parteneriatul cu organizații ale persoanelor cu dizabilități sau ale reprezentanților acestora și cu alte structuri implicate în îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități
 • Evaluează și reevaluează periodic, în colaborare cu membrii echipei multidisciplinare, efectele tuturor acțiunilor destinate persoanei cu dizabilități, progresele sau alte aspecte legate de îngrijire, abilitare și reabilitare sau incluziune socială și propune măsuri de limitare/diversifi-care/îmbunătățire;
 • Propune/solicită, la nevoie și după caz, colaborarea cu alți specialiști din afara echipei.
 • La închiderea cazului, asistentul social cu atribuții de manager de caz transmite raportul de închidere a cazului către furnizorul de servicii sociale, care îl înregistrează conform procedurii interne.
 • Consolidarea rezultatelor obținute după perioada de acordare a serviciilor sociale, se va urmări în perioada de monitorizare postservicii. Aceasta se va desfășura timp de 6 luni, termen la care asistentul social întocmește un raport de monitorizare postservicii.

Atribuţiile postului de asistent social la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:

 • Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi actionează în conformitate;
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma activităţii desfăşurate cu persoanele care solicită protecţie socială;
 • Identifică nevoile clientului, împreună cu acesta, precum şi resursele necesare soluţionării cazului, pe această linie, efectuează activități de lucru cu publicul;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării  opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea  identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidențial al informaţiilor cu privire la activităţiile specifice;
 • Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate la cererea şefilor ierarhici;
 • Are obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare la propunerea conducerii;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protectia muncii, PSI şi  măsurile de aplicare ale acestora;
 • Suportă rigorile legii pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Furnizează expertiza de specialitate cu privire la respectarea şi realizarea drepturilor adulților cu handicap;
 • Asigură informarea beneficiarilor și comunicarea cu publicul interesat cu privire la documentația necesară depunerii dosarului în scopul obținerii certificatului de încadrare în grad de handicap/certificatului de orientare profesională/măsurii de protecție,
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana adultă care solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională şi/sau acordarea măsurii de protecţie;
 • Efectuează anchete sociale în mediul familial pentru instrumentarea cazurilor persoanelor adulte cu handicap care solicită acordarea de servicii sociale în centre de zi/rezidențiale;
 • Efectuează anchete sociale în vederea identificării şi evaluării statutului şi contextului social în care trăieşte persoana care solicită angajarea ca asistent personal profesionist;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice pentru persoanele adulte ce solicită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare profesională, care locuiesc în fapt pe raza sectorului 6;
 • Efectuează anchete sociale la solicitarea altor autorităţi şi instituţii publice pentru persoanele care locuiesc pe raza sectorului 6 şi solicită angajarea ca asistent personal profesionist, pe raza altor unități administrativ – teritoriale,
 • Face recomandările de specialitate necesare întocmirii programului de reabilitare şi integrare socială pentru fiecare adult evaluat, care se încadrează în grad de handicap sau solicită orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;
 • Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul serviciului la elaborarea planului individual de servicii precum şi a programului de reabilitare şi integrare socială a persoanei adulte cu handicap;
 • Colaborează cu celelalte servicii din instituţie şi cu toate instituţiile implicate în protecţia şi inserţia socio-profesională a persoanelor cu handicap;
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma efectuării investigațiilor în mediul familial al persoanelor solicitante;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la organizarea şi la menţinerea ordinii documentelor din arhiva constituită din dosarele persoanelor adulte cu handicap;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;

Atribuţiile postului de medic specialist la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:

 • Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului de Ordine Interioară al D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul de activitate şi actionează în conformitate;
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma activităţii desfăşurate cu persoanele care solicită protecţie socială;
 • Identifică nevoile clientului, împreună cu acesta, precum şi resursele necesare soluţionării cazului, pe această linie;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării  opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea  identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidential al informaţiilor cu privire la activităţiile specifice;
 • Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate la cererea şefilor ierarhici;
 • Are obligaţia să participe la cursurile de perfecţionare la propunerea conducerii;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protectia muncii, PSI şi  măsurile de aplicare ale acestora;
 • Suportă rigorile legii pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de şefii ierarhici, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Furnizează expertiza medicală cu privire la încadrarea persoanelor adulte în grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;
 • Efectuează şi răspunde de corectitudinea evaluării medicale a persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientarea profesională şi/sau măsură de protecţie; în acest caz întocmeste rapoarte de specialitate şi face recomandările necesare;
 • Identifică nevoile de natură medicală ale persoanei adulte care solicită încadrarea în grad de handicap şi/sau orientare profesională şi/sau măsură de protecţie, precum şi resursele necesare soluţionării cazului, pe această linie;
 • Face recomandările de specialitate necesare întocmirii planului individual de servicii precum şi programului de reabilitare şi integrare socială pentru fiecare adult evaluat, care se încadrează în grad de handicap sau solicită orientare profesională şi/sau măsură de protecţie;
 • Colaborează cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul serviciului la elaborarea planului individual de servicii precum şi a programului de reabilitare şi integrare socială a persoanei adulte cu handicap;
 • Efectuează evaluarea din punct de vedere medical a condiţiilor de obţinere a atestatului persoanei care solicită angajarea ca asistent personal profesionist
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în limitele normelor legale în vigoare;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor persoanei adulte cu handicap;
 • Colaborează cu celelalte servicii din instituţie şi cu toate instituţiile implicate în protecţia şi inserţia socio-profesională a persoanelor cu handicap;

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2023 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001