Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante

11.04.2023

---

 

10.04.2023

---

 

06.04.2023

---

 

03.04.2023

---

 

31.03.2023

---

 

23.03.2023

---

 

În temeiul art.618 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  D.G.A.S.P.C. Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

PROTECȚIE SOCIALĂ

 • 1 post de  inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Ajutor Social;
 • 1 post de  inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale;
 • 1 post de  inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Alocații și Indemnizații;
 • 1 post de  inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Prestații Sociale și Facilități.

PROTECȚIA COPILULUI

 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz;
 • 2 posturi de inspector, clasa I,  grad profesional superior în cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie;
 • 1 post de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități;
 • 3 posturi de inspector, clasa I,  grad profesional superior în cadrul Serviciului Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 • Proba scrisă -  30.03.2023, ora 10:00;
 • Interviul - data și ora vor fi comunicate la afișarea rezultatelor pentru proba scrisă, conform art.56 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

LOCUL DE DESFĂȘURARE:

PROTECȚIE ADULȚI - la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, situat în Str.Floare Roșie nr.7A, sector 6, București.
PROTECȚIA COPILULUI - la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, situat în Str.Aleea Istru nr.4B, sector 6, București.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:  se depun la registratura generală a D.G.A.S.P.C. Sector 6, cu sediul în str.Cernișoara nr.38-40, sector 6, București, în termen de maximum 20 zile de la  data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 28.02.2023-20.03.2023, în  intervalul orar 09:00-16:00 de luni până joi și vineri în intervalul orar 09:00-13:00, la Serviciul Relații cu Publicul și Registratură.     

SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS: are  loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, în perioada 21.03.2023 – 24.03.2023 și rezultatul acesteia se va afișa pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro , la secțiunea „Carieră”.

DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ: condițiile prevăzute de art.465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE: depus de către candidați la concursul de recrutare, va conține în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formularul de înscriere (se pune la dispoziție candidaților din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric, la Registratura Generală - Serviciul Relații cu Publicul și Registratura;
 2. curriculum vitae, modelul comun European;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
  Adeverințele care au alt format decât modelul tip publicat pe pagina de internet, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate, se prezintă în  copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

CONDIȚII DE OCUPARE:

PROTECȚIE SOCIALĂ

Serviciul Ajutor Social
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență asistență socială;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență psihologie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Serviciul Alocații și Indemnizații
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Serviciul Prestații Sociale și Facilități
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

PROTECȚIA COPILULUI

Serviciul Asistență Maternală și Management de Caz
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență psihologie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie          
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 2 posturi
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Serviciul Evaluare Complexă a Copiilor cu Dizabilități
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 1 post
 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - în domeniu de licență psihologie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc
INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR – 3 posturi
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str.Cernișoara nr.38-40, sector 6 București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com
Persoana de contact:
- pentru concurs PROTECȚIE SOCIALĂ - Chirculescu Mirela, inspector superior-Serviciul Resurse Umane;
- pentru concurs PROTECȚIA COPILULUI – Rusin Florentina inspector superior-Serviciul Resurse Umane.

Formulare

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA la concursul organizat în data de 30.03.2023 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante după cum urmează:

PROTECȚIE SOCIALĂ

SERVICIUL AJUTOR SOCIAL - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica Reglementări privind  Statutul funcționarilor publici– prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica-Reglementări în domeniul prevenirii și sancționării tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifcările și completările ulterioare- în integralitate;
 • Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare- în integralitate.

SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica Reglementări privind  Statutul funcționarilor publici – prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica-Reglementări în domeniul prevenirii și sancționării tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor        din Romania, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate.
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulteriore-în integralitate.

SERVICIUL ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica Reglementări privind  Statutul funcționarilor publici – prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica-Reglementări în domeniul prevenirii și sancționării tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • OUG nr. 111/2010  privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările  ulterioare-în integralitate;
 • H.G nr. 52/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările şi completările ulterioare-în integralitate.

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE ȘI FACILITATI - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – cu tematica Reglementări privind  Statutul funcționarilor publici – prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica-Reglementări în domeniul prevenirii și sancționării tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completarile ulterioare- în integralitate;
 • Hotarârea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completarile ulterioare-în integralitate.

PROTECȚIA COPILULUI

SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALA ȘI MANAGEMENT DE CAZ - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata-în integralitate;
 • H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului-în integralitate;
 • ORDINUL nr. 26 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială-în integralitate;
 • Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților, Elena Vladislav, Editura Sper, 2015, capitolele I, II, V, VI.
 • Puncte de cotitură, De la naștere la trei ani, Dezvoltarea emoțională și comportamentală a copilului tău, T. Berry  Brazelton, revizuită împreună cu Joshua D. Sparrow, Editura Fundației Generația, 2007, paginile 383-398;
 • Puncte de cotitură, De la trei la șase ani, Dezvoltarea emoțională și comportamentală a copilului tău, T. Berry  Brazelton, Joshua D. Sparrow, Editura Fundației Generația, 2008, paginile 413-417, paginile 526-529, paginile 548-559.

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea 272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata-în integralitate;
 • H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului-în integralitate;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului-în integralitate;
 • Ordinul nr. 286/2006  pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie-în integralitate;
 • Hotărârea nr.691 din 19.08.2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea-în integralitate.

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea nr.272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata-în integralitate;
 • H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului-în integralitate;
 • Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale-în integralitate;
 • Ghid aplicativ de evaluare clinică a copiilor și adolescenților, Elena Vladislav, Editura Sper, 2015, capitolele I, II, V, VI.
 • Puncte de cotitură, De la naștere la trei ani, Dezvoltarea emoțională și comportamentală a copilului tău, T. Berry  Brazelton, revizuită împreună cu Joshua D. Sparrow, Editura Fundației Generația, 2007, paginile 383-398.
 • Puncte de cotitură, De la trei la șase ani, Dezvoltarea emoțională și comportamentală a copilului tău, T. Berry  Brazelton, Joshua D. SparrowEditura Fundației Generația, 2008, paginile  413-417, paginile 526-529, paginile 548-559.

SERVICIUL EVALUARE INIȚIALĂ ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE RISC - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Constituția României, republicată, cu tematica Reglementări privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a;
 • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare-în integralitate;
 • Legea nr.272/ 2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata-în integralitate;
 • H.G. nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului-în integralitate;
 • Școala pentru viață, job coaching și mentorat - Ghid pentru profesioniștii care lucrează cu tienerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului-în integralitate;

ATRIBUȚIILE POSTULUI

SERVICIUL AJUTOR SOCIAL - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind ajutorul social, ajutorului de urgență, acordarea de alocaţii pentru susținerea familiei, acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibilizi solizi/lichizi, precum și cu alte legi şi acte normative specifice activităţii serviciului; 
 • Primeşte şi înregistrează cererile privind acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinţei energie termică, energie electrică, cu gaze naturale, cu combustibili solizi/lichizi; 
 • Întocmeşte situaţia centralizatoare cu privire la beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale, şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; 
 • Primește și înregistrează cererile pentru acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei; 
 • Soluționează cererile referitoare la ajutorul social/alocației pentru susținerea familiei și întocmește referatul privind acordarea sau neacordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei; 
 • Întocmește referatul pentru încetarea, modificarea sau suspendarea plații ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei și îl supune spre avizare și aprobare șefilor ierarhic superiori; 
 • Răspunde pentru propunerea făcută prin referatul privind încetarea, modificarea sau suspendarea plății ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei;
 • Răspunde pentru neefectuarea în termenul stabilit de lege a anchetei sociale privind acordarea ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei, precum și pentru neîntocmirea concomitentă a referatului cu propunerea de acordare sau neacordare a ajutorului social/alocației pentru susținerea familiei; 
 • Primește și înregistrează cererile privind acordarea sau neacordarea ajutorului de urgență, întocmește referatul privind acordarea sau neacordarea ajutorului de urgență și il supune spre avizare și aprobare șefilor ierarhic superiori; 
 • Efectuează anchete sociale pentru acordarea ajutorului de urgență; 
 • Răspunde pentru neefectuarea în termenul legal a anchetei sociale privind acordarea ajutorului de urgenţă; 
 • Primeşte corespondenţa repartizată de catre şeful de serviciu în vederea rezolvării; 
 • Răspunde pentru veridicitatea datelor cuprinse în toate tipurile de anchete sociale pe care le efectuează; 
 • Întocmeşte adeverinţe din care să rezulte, la solicitarea petenţilor, dacă aceştia beneficiază sau nu de ajutor social, de alocaţie pentru susţinerea familiei, de ajutor pentru încălzirea locuinţei, ajutor de urgență; 
 • Verifică lunar situaţia transmisă către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană sector 6 cu persoanele apte care trebuie să presteze munca în folosul comunităţii; 
 • Verifică  declaraţiile consumatorilor casnici care au solicitat acordarea tarifului social; 
 • Realizează relaţia cu publicul, prin formularea de răspunsuri la petiţii, reclamaţii şi sesizări scrise, conform termenelor prevăzute de lege.    

SERVICIUL PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Oferă consiliere psihologică individuală în situație de criză pentru persoanele din evidența Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale, în vederea (re)inserției familiale și/sau pentru facilitarea (re)integrării sociale;
 • Evaluează clinic persoanele aduse în atenția Serviciului Prevenirea Marginalizării Sociale, în vederea identificării măsurilor de intervenție specializată;
 • Consiliază cazurile aflate în situație de risc pentru depășirea situației de criză, în colaborare cu parteneri sociali din domeniu privind luarea deciziilor proprii, reabilitarea controlului asupra vieții pentru evitarea  discriminării;
 • Evaluează în teren aspectele comportamentele ale persoanelor cu probleme psihice și emite recomandări de intervenție;
 • Adoptă un stil de muncă specific, în vederea atingerii obiectivelor propuse de instituție, pentru respectarea interesului beneficiarului aflat în dificultate;
 • Menţine colaborarea cu alte instituţii publice, precum şi cu organisme private autorizate cu activitate în domeniul protecţiei sociale, în vederea identificării de resurse pentru soluţionarea cazurilor.

SERVICIUL ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Primeşte şi înregistrează cererile privind acordarea de alocații de stat pentru copil, acordarea indemnizației/ stimulentului de inserție pentru creșterea și îngrijirea copilului;
 • Întocmeşte borderourile și situaţia centralizatoare  cu privire la beneficiarii de alocații de stat pentru copil, indemnizație/stimulent de inserție pentru creșterea și îngrijirea copilului;
 • Întocmeşte rapoarte şi orice situaţii solicitate de şeful ierarhic;
 • Întocmeşte anchete sociale dacă este necesar;
 • Răspunde pentru conformitatea datelor înscrise în toate tipurile de lucrări întocmite;
 • Întocmeşte adeverinţe din care să rezulte, la solicitarea petenţilor, dacă aceştia au depus sau nu cerere de alocație de stat, indemnizație /stimulent de inserție pentru creșterea și îngrijirea copilului;
 • Realizează relaţia cu publicul, prin formularea de răspunsuri la petiţii, reclamaţii şi sesizări scrise, conform termenelor prevăzute de lege;
 • Răspunde de corectitudinea şi de realitatea datelor rezultate în urma activităţii desfăşurate cu persoanele care solicită drepturi de protecţie socială;
 • Elaborează şi emite răspunsuri pentru cererile şi sesizările primite, în conformitate cu normelor legale în vigoare;
 • Întocmeşte şi prezintă rapoarte de activitate la cererea şefilor ierarhici;
 • Participă la elaborarea şi aplicarea de programe destinate informării şi sensibilizării  opiniei publice faţă de problemele legate de respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii sociale;
 • Identifică nevoile petentului, împreună cu acesta, precum şi resursele necesare soluţionării cazului, în acest sens;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte.

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE ȘI FACILITĂTI - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Consiliază persoanele cu handicap cu privire la drepturile, facilităţile şi obligaţiile pe care le au potrivit prevederilor legale, precum şi demersurile pe care trebuie să le efectueze pentru a beneficia de respectivele drepturi sociale stabilite ca urmare a încadrării în grad de handicap;
 • Primește certificate de incadrare în gard de handicap/boală de compartimentul specializat, solicitari de la persoanele cu handicap si intocmeşte dosarele administrative ale persoanelor cu handicap, în vederea stabilirii prestaţiilor sociale şi a facilităţilor persoanelor cu handicap grav, accentuat şi mediu, adulti si copii;
 • Verifică și procesează certificatele de incadrare in grad de handicap primate, și actualizeaza baza de date privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (prin aplicatia “DSmart”),  stabilind prestatii sociale conform datelor cuprinse in certificatul de incadrare in grad de handicap, prelucreaza si verifica datele privind operatiunile de dosare intrate/iesite din plata prestaţii sociale şi facilităţi, incetare, suspendare, poprire sau reținere si acordă, verifică și evidentiază  prestatiile sociale restante la plata acestor drepturi, operează cuantumuri ale prestații sociale de reținut, cu monitorizare corespunzătoare până la soldare, acordă indemnizatia corespunzătoare persoanei cu handicap, al cărei asistent personal este in concediu de odihnă, elaboreaza, verifică și editează dispoziţiile de stabilire/suspendare/incetare/reacordare/acordare de prestatii sociale restante, precum si mandatele poștale/documentele de plată pentru plata prestațiilor sociale si de acordare și evidențiere a altor facilitati conform Legii  nr. 448/2006,  indemnizatii de insotitor pentru adultul cu handicap nevăzător, indemnizații conform art. 42, al. 4, prestații sociale pentru minori, indemnizatii lunare gradele I si II, buget personal complementar lunar gradele I, II si III, indemnizatii ale PH cu asistenti personali in concediu de odihna, alocatii pentru hrana copiilor diagnosticati cu virusul HIV.  Actualizează in DSmart date referitoare la domiciliile in fapt ale persoanelor cu handicap, asistení personali, internări in centre de stat/private, locații și date de valabilitate de reședințe, inscriind aceste date in formă constrânsă și pe coperta dosarului administrativ;  Verifică situaţiile centralizatoare privind plăţile de prestatii sociale stabilite pentru luna în curs si inainteaza stick-uri Trezoreriei sector 6 și Serviciului Contabilitate;
 • Evidența și transmite săptămânal la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti a centralizatoarelor solicitărilor de alocaţie de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani și a indemnizaţiei sau sprijinului lunar pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 3 -7 ani, spijin lunar pentru cazul in care persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului si indemnizaţiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu vârstă cuprinsă între 0-3 ani, persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitată acordarea spijinului lunar  pentru creşterea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani, persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicită acordarea sprijinului lunar şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului sănătos cu vârstă cuprinsă între 0-2 ani, persoane cu dizabilitate gravă sau accentuată care solicitată acordarea sprijinului lunar şi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului sănătos cu vârstă cuprinsă între 2-7 ani, persoane care realizează venituri salariale și au program redus de lucru, respectiv 4 ore, care solicită acordarea indemnizației pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 7 - 18 ani, reprezentanți legali ai minorilor cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani (doar cazuri noi), beneficiari de alocație de stat, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii;
 • Instrumentează dosarele copiilor diagnosticaţi cu H.I.V./SIDA în vederea obţinerii alocaţiei lunare de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană, stabilită pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice;
 • Consiliază, întocmeşte, operează/evidențiază şi transmite documentaţia necesară persoanelor cu handicap, după caz, cu privire la obţinerea și deținerea rovinietei, card de parcare, card european de dizabilitate; clasează la dosarul persoanei cu handicap documentației de solicitare a acestor facilități (copie in cazul rovinietei, cardului European de dizabilitate);
 • Consiliază persoanele cu handicap, elaborează, verifică și monitorizează documentația și operează/gestionează acordarea facilității conform art. 27 din Legea nr. 448/2006.

SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ ȘI MANAGEMENT DE CAZ - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Respectă codul deontologic al profesiei;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • Respectă metodologia de lucru şi strategia serviciului din care face parte;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
 • Evaluează din punct de vedere psihologic persoanele care doresc să devină PFAMP, întocmind rapoarte de specialitate;
 • Evaluează psihologic copiii aflaţi în plasament la PFAMP aflaţi în evidenţa serviciului;
 • Consiliere psihologică pentru copiii/familia biologică şi extinsă/asistenţii maternali profesionişti aflaţi în evidenţa serviciului;
 • Participă la potrivirea teoretică şi practică a PFAMP cu copilul în vederea plasării;
 • Participă la monitorizarea relaţiei PFAMP-copil şi evoluţia dezvoltării acestuia pe parcursul măsurii, întocmind planul individual de protecţie împreună cu managerul de caz, asigurând dezvoltarea aptitudinilor, deprinderilor şi a cunoştinţelor necesare vieţii de adult;
 • Participă la monitorizarea relaţiei copil-părinte natural/familie lărgită în vederea reintegrării;
 • pregăteşte şi participă la campaniile de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la asistenţa maternală;
 • Pregăteşte şi participă la  cursurile de formare a iniţială şi continuă a PFAMP organizate de DGASPC sector 6;
 • Colaborează cu reprezentanţii OPA care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei maternale;
 • Participă la cursuri de perfecţionare, independent şi împreună cu alti specialisti din domeniul protectiei copilului;
 • Deplasări pe teren în vederea soluţionării cazurilor repartizate;
 • Călătorii pentru participarea la cursuri, conferinţe;
 • Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă Regulamentul intern;

SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Evaluează şi analizează situaţiile problematice şi nevoile declarate ale potenţialilor beneficiari, asistându-i pe durata scrierii sesizării;
 • Realizează evaluarea inițială a cazului în acord cu standardele minime obligatorii în domeniu; stabileşte conformitatea sesizării cu domeniul de intervenție și criteriile de eligibilitate ale serviciului/instiuției; referă sesizarea care nu se înscrie în criteriile de eligibilitate către alte servicii sau instituţii;
 • Participă la realizarea evaluării complexe a situaţiei semnalate referitoare la copil prin realizarea unei evaluări a mediului familial şi social al acestuia și întocmește în acest sens raportul de anchetă socială, raportul de evaluare detaliată a copilului, raportul de garanții morale și materiale etc.;
 • Evaluează situația socio-familială a copiilor pentru care se solicită includerea în cadrul unor centre de zi de tip after school și realizează demersurile necesare pentru includerea copiilor eligibili în cadrul acestor structuri;
 • Identifică resursele necesare/disponibile  în vederea remedierii situaţiei problematice cu care se confruntă beneficiarul şi face demersurile necesare pentru accesarea acestora;
 • Acordă consiliere socială și acompaniere copilului/familiei în vederea prevenirii separării copiilor de familie/respectării drepturilor acestora conform legislației în vigoare;
 • Întocmește planul de servicii/planul de intervenție specifică în colaborare cu copilul și familia acestuia ;  
 • Desfășoară activitățile prevăzute în plan și monitorizează evoluția beneficiarilor pe tot parcursul acordării serviciilor/prestaţiilor sociale, precum și ulterior acordării acestora;
 • Realizează demersurile pentru instituirea plasamentului de urgență pentru copil în situațiile în care se constată că acesta este pus în pericol/este abandonat de familia/persoana care îl are în grijă;
 • Identifică şi propune echipei multidisciplinare măsuri alternative la protecţia de tip rezidenţial pentru copilul aflat în dificultate prin integrarea acestuia în familia extinsă sau substitutivă;
 • Evaluează din punct de vedere social capacitatea familiei extinse sau substitutive de a lua în grijă copilul aflat în dificultate;
 • Colaborează cu managerii de caz, în calitate de membru al echipei, în vederea instituirii măsurii de protecție de urgență precum și pentru realizarea şi revizuirea periodică a planului individualizat de protecţie pentru copil;
 • Facilitează şi intermediază relaţia beneficiarilor cu alte instituţii şi servicii în scopul rezolvării problemelor identificate;
 • Coordonează activităţile în care este desemnat ca responsabil al planului de intervenţie specifică pentru copil, conform responsabilităţilor stabilite în cadrul echipei;
 • Participă la monitorizarea măsurii de protecție specială, prin demersuri vizând înregistrarea evoluţiei şi progreselor copilului apărute pe parcursul implementării planului individualizat de protecție;
 • Monitorizează și încurajează menținerea legăturii copilului aflat în plasament cu părinții/familia extinsă;
 • Identifică problemele legate de încălcarea drepturilor copilului în cazurile pe care le instrumentează şi acţionează pentru adoptarea măsurilor cele mai potrivite;
 • Monitorizează situaţia beneficiarilor post intervenţie în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu ;
 • Monitorizează situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate conform reglementărilor în vigoare; acordă informare și consiliere privind demersurile necesare în asemenea situații;
 • Oferă servicii de informare, orientare și consiliere de specialitate persoanelor care se adresează serviciului;
 • Colaborează cu celelalte servicii ale DGASPC sector 6 în vederea rezolvării situației problematice identificate;
 • Efectuează rapoarte de anchete sociale, precum și alte demersuri de evaluare în mediul de apartenență al copilului/familiei extinse, la cererea altor instituţii care îşi desfășoară activitatea în domeniul protecţiei copilului sau care sunt abilitate prin lege să facă acest lucru;
 • Efectuează rapoarte de anchete sociale, precum și alte demersuri de evaluare a situației copilului, în vederea obținerii de către părinții/reprezentanții legali ai acestuia a beneficiilor legale pentru aceștia;
 • Întocmeşte şi completează periodic documentaţia/dosarul ce însoţeşte acţiunile sale în cadrul serviciului în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu;
 • Întocmeşte rapoarte periodic, la cererea șefului ierarhic, privind activitatea desfăşurată;
 • Organizează şi susţine şedinţe de caz cu membrii echipei pluridisciplinare;
 • Participă la şedinţele periodice organizate la nivelul serviciului;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Îndeplinește orice alte atribuții conform domeniului de activitate, la solicitarea șefului ierarhic;
 • Îşi însuşeşte şi respectă normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii, PSI şi măsurile de aplicare ale acestora;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sect.6;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind protecţia copilului;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de activitătile desfăşurate;
 • Colaborează cu celelalte servicii ale DGASPC sector 6;

SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite conditii;
 • Deplasări pe teren în vederea soluţionării cazurilor repartizate;
 • Deplasări pentru participarea la cursuri, conferinţe;
 • Colaborează  şi comunică cu toate serviciile din Direcţia Protecţia Copilului, Direcţia Economică, Direcţia Protecţie Socială şi cu serviciile subordonate Directorului General ;
 • Respectă prevederile legislatiei în vigoare din domeniul de activitate si acţioneaza în conformitate;
 • Respectă metodologia de lucru specifică şi strategia serviciului din care face parte;
 • Respectă caracterul confidenţial al informaţiilor cu privire la activitatile specifice;
 • Raspunde de calitatea si corectitudinea lucrărilor pe care le întocmeşte;
 • Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare;
 • Respecta regulamentul intern;
 • Îndeplineşte în bune condiţii sarcinile şi dispozitiile stabilite de şefii ierarhici;
 • Întocmeste şi prezintă rapoarte de activitate, la cererea sefilor ierarhici;
 • Îndeplineşte atribuţiile specifice managerului de caz;
 • Alte atribuţii, în limitele competențelor și prevederilor legale, stabilite de şefii ierarhici superiori;
 • Competenţă evaluare copii cu dizabilităţi ce prezintă deficiente funcţionale grave, nedeplasabili
 • Verifică conținutul fișei psihopedagogice și al certificatului de orientare școlară și profesională și, dacă este cazul, solicită informații și/sau documente suplimentare de la profesioniștii care au efectuat evaluarea educațională și orientarea școlară/profesională, cadrele didactice care lucrează direct cu copilul, precum și de la copil și părinți/ reprezentantul legal;
 • Menține legătura cu unitățile de învățământ, CIEC, SEOSP, COSP și ISJ/ISMB;
 • Aplică criteriile sociale și psihosociale din domeniile 1 și 8 din Fișa de activități și participare;
 • Furnizează informațiile necesare managerului de caz/completează raportul de evaluare complexă în zona sa de competență și semnează; această responsabilitate implică și formularea de propuneri privind serviciile educaționale suplimentare necesar a fi introduse în plan în baza documentelor verificate și a discuțiilor cu copilul și cu părinții/ reprezentantul legal; serviciile educaționale formale sunt propuse de SEOSP sau cadrul didactic care lucrează direct cu copilul;
 • Preia atribuțiile psihologului din serviciu, prin delegrea acestora în perioade determinate;
 • Efectuează evaluarea inițială(pentru cazurile noi) ;
 • Îndeplinește rolul de manager de caz;

SERVICIUL EVALUARE INIȚIALĂ ȘI INTERVENȚII ÎN SITUAȚII DE RISC - INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR

 • Întocmeşte şi completează periodic documentaţia ce însoţeşte acţiunile sale în cadrul serviciului în acord cu stadardele minime obligatorii din domeniu;
 • Întocmeşte rapoarte săptămânale privind activitatea desfăşurată;
 • Răspunde pentru orice activităţi desfăşurate conform fişei de post;
 • Îşi însuşeşte şi este la curent cu legislaţia în vigoare privind formarea continua a adulților, precum și protecţia copilului;
 • Păstrează confidenţialitatea asupra informaţiilor legate de  activitătile desfăşurate;
 • Respectă normele de protecţie a muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare;
 • Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6;
 • Respectă Regulamentul Intern;
 • Participă la proiectarea programelor individualizate de viață independentă pentru copiii din Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial “Acasă” și pentru cei din Complexul de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • Implementează și evaluează periodic programele individualizate de viață independentă pentru copiii din Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial “Acasă” și pentru cei din Complexul de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • Participă la modificarea/îmbunătățirea programelor individualizate de viață independentă pentru copiii din Complexul de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial “Acasă” și pentru cei din Complexul de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial;
 • Cordonează activitățile specifice derulării proiectelor de prevenire aprobate de catre Consiliul Local al Sectorului 6;
 • Gestionează resursele: materiale, financiare și umane, alocate proiectelor de prevenire aprobate de catre Consiliul Local al Sectorului 6;
 • Identifică, propune și implementează activități din domeniul promovării drepturilor copilului: realizarea de cursuri pentru copiii din comunitățile vulnerabile, precum și o serie de activități din domeniul restabilirii autorității parentale: cursuri, mese rotunde, cafenele adresate părinților beneficiari sau nu de servicii sociale, prin identificarea nevoilor, pregătirea activităților, realizare de parteneriate cu instituții relevante pentru comunitate;
 • Dezvoltă și susține programe de educație specifice probelemelor identificate în rândul beneficiarilor de servicii sociale în vederea îmbunătățirii relațiilor familiale ale acestora;

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001