Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuţie temporar vacante

30.03.2023

---

28.03.2023

---

22.03.2023

---

15.03.2023

---

 

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie temporar vacante

Denumirea posturilor vacante și a structurilor în cadrul cărora se află acestea:

PROTECȚIE SOCIALĂ

1.1.

 • 1 post infirmierăîn cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice "Sf. Mucenic Fanurie";
 • 1 post inspector de specialitate, gradul II în cadrul Cantinei Sociale.

1.2.

 • Pentru postul de infirmieră prevăzut la art. 1.1 al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 40 ore/săptămână,  lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte), iar contractul individual de muncă se încheie pe perioadă determinată de 6 luni;
 • Pentru postul de inspector de specialitate gradul II prevăzut la art. 1.1 al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, iar contractul individual de muncă se încheie pe perioadă determinată de 6 luni;

Dosarul de concurs

2.1. În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40, Sector 6, în perioada 07.03.2023-13.03.2023, luni-joi 09:00-16:00 și vineri în intervalul orar 09:00-13:00.

2.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

2.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, împreună cu anunțul de concurs.

2.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

2.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

2.6.  Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

2.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Candidații au obligaţia de a se prezenta la Serviciul Resurse Umane cu documentele prevăzute la punctul 2.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.
Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

2.8. Nerespectarea prevederilor prevăzute la punctele  2.1. -  2.7. conduce la respingerea candidatului.

2.9. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Condițiile specifice prevăzute în fişa postului:

PROTECȚIE SOCIALĂ

4.1. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de infirmieră în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice " Sf. Mucenic Fanurie":
Studii: generale;
Vechime în muncă: nu este cazul;
Certificat de calificare infirmieră;
Lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte).

4.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Cantinei Sociale:
Studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
Vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 13.03.2023 inclusiv, ora 16.00, la Registratura Generală a instituției din str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București.

 Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 14.03.2023, ora 10.00, la sediulDirecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40.
 Data, ora şi locul organizării probei scrise: 21.03.2023, ora 10,00, Aleea Ţibleş, nr. 64, Sector 6, Bucureşti
 Data, ora şi locul organizării interviului: 27.03.2023, ora 10,00, Aleea Ţibleş, nr. 64, Sector 6, Bucureşti

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40 și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica “Carieră”.

Candidații declarați respinși vor depune personal, la Serviciul Resurse Umane sau la adresa de email resurseumane@dgaspc6.com, o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la Serviciul Resurse Umane din sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr 38-40, Sector 6, București.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc mai jos.

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str.Cernișoara nr.38-40, sector 6 București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com

Bibliografia și tematica de concurs:

PROTECȚIE SOCIALĂ

Centrul pentru Persoane Vârstnice Sf. Mucenic Fanurie- infirmieră

 1. Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligatii, angajat- angajator);
 2. Legea 17/2000 – privind asistenta sociala a persoanelor varstnice , republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Programul Național de Pregătire a Infirmierelor – Note de curs – publicat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Modulul III – Tehnici de îngrijire, lit. B “Îngrijiri ale pacienților”  - pagina 76-115.

Cantina Socială – inspector de specialitate

 1. Ordinul 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate ȋn dificultate, precum şi pentru serviciile acordate ȋn comunitate, serviciile acordate ȋn sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa 9 – Standardele minime de calitate pentru cantina socială.
 2. Legea nr. 116/20020 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligații, angajat-angajator);

Calendarul de desfășurare a concursului:

07.03.2023 – 13.03.2023,
de luni până joi în intervalul orar 09.00 – 16.00,
iar vinerea în intervalul orar 09.00 – 13.00

 • perioada de depunere a dosarelor de concurs

14.03.2023

 • selecție dosare

15.03.2023

 • afişare rezultate selecţie dosare

16.03.2023

 • depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

17.03.2023

 • afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

21.03.2023, ora 10.00

 • data desfăşurării probei scrise

22.03.2023

 • afişare rezultate proba scrisă

23.03.2023

 • depunere contestaţii proba scrisă

24.03.2023

 • afişare rezultate contestaţii proba scrisă

27.03.2023, ora 10.00

 • data de desfăşurare a interviului

28.03.2023

 • afişare rezultate interviu

29.03.2023

 • depunere contestaţii interviu

30.03.2023

 • comunicare rezultate contestaţii interviu

30.03.2023

 • comunicare rezultate finale

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la sediul instituției din Str. Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, București și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro .

ATRIBUȚII

ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI  PENTRU POSTUL DE INFIRMIERĂ DIN CADRUL CENTRULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SF. MUCENIC FANURIE

 • respectă normele de protecție a muncii și de sănătate, potrivit reglementărilor în vigoare şi regulile de prevenire şi stingerea incendiilor; poartă uniforma în timpul serviciului;
 • respectă secretul de serviciu şi confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii din centru; în relaţiile cu mass-media respectă deciziile conducerii centrului;                                         
 • se asigura ca cerintele beneficiarului sunt determinate si satisfacute in scopul cresterii satisfactiei acestuia
 • indeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea asistentului medical, şefului Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Mucenic Fanurie”, directorului general adjunct precum şi a directorului general al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi pune în aplicare modificările legislative ulterioare
 • efectuează ori de câte ori este necesar igiena individuală (corp, scalp, fanere) a beneficiarului imobilizat sau cu dificultăţi de mobilizare atât ziua cât şi în cursul nopţii, conform graficului de lucru;
 • are obligaţia de a asigura igiena corporală şi de vestimentaţie a beneficiarilor imobilizaţi,  a cazarmamentului (cearceaf, pătură, faţă de pernă) ori de cate ori este necesar, zi şi noapte;
 • asigură supravegherea şi securitatea beneficiarilor din centru;
 • participă activ la programul de întreţinere, mobilizare, la terapia în grup şi recuperare împreună cu personalul de specialitate;
 • semnalează evoluţia beneficiarilor rezidenţi asistentului medical;
 • ajută asistenta medicală la recoltarea probelor biologice;
 • transportă rufele murdare ale beneficiarilor conform normelor igienico-sanitare în vigoare, le spală și le predă cu nume şi semnătură;
 • asigură igiena paturilor şi a întregului mobilier din camere; asigură igiena şi curaţenia camerelor; efectuează aerisirea periodică a camerelor;
 • la ieșirea din tură, infirmierele din tura de noapte au obligaţia de a preda serviciul turei următoare, în bune condiţii igienice (beneficiari şi încăperi);                
 • se îngrijeşte să asigure spălarea ploştilor, urinarelor, scuipătorilor şi altor obiecte sau materiale în munca de îngrijire a beneficiarilor;
 • colectează şi transportă deşeurile cu risc biologic conform normelor sanitare;
 • asigură distribuirea alimentelor în condiţii de igienă perfectă, hrăneşte toți beneficiarii ; au obligaţia de a strânge vesela distribuită persoanelor nedeplasabile, în timp util;
 • asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului pe care îl are în primire;
 • consemnează şi raportează programul de baie în caietele de evidenţă privind îmbăierea beneficiarilor;
 • transportă decedaţii la camera mortuară şi îi pregăteşte pentru înhumare;
 • semnalează orice eveniment deosebit petrecut în timpul serviciului (probleme medicale ale beneficiarilor, comportamente neadecvate sesizate atât la persoanele asistate, cât şi la ceilalţi angajaţi);
 • semnalează serviciului administrativ orice deficienţă apărută în funcţionarea instalaţiilor electrice, sanitare şi termice din centru;
 • pe timpul efectuării serviciului, are obligaţia de a fi în permanenţă în mijlocul beneficiarilor, pentru a preveni evenimente de orice natură;
 • pe tura de noapte, sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite cu maximă seriozitate; în cazul constatării neîndeplinirii acestora de către tura care preia schimbul, se semnalează conducerii unitaţii şi se iau măsurile de rigoare.

ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI  PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CANTINEI SOCIALE

 • Respectă normele legale în vigoare privind protecția muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare și regulile de prevenire și stingerea incendiilor;
 • Păstrează confidențialitatea datelor personale ale beneficiarilor cantinei sociale;
 • Respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și Regulamentul de Organizare  Internă al cantinei sociale;
 • Participă la întâlniri periodice organizate de șeful ierarhic;
 • Preia atribuții de serviciu ale colegilor, pe timpul concediilor de odihna sau incapacitate de munca ale acestora;
 • Răspunde pentru nerespectarea atribuțiilor din fișa postului conform legii;
 • Își însușește și este la curent cu legislația în vigoare, privind asistența socială a beneficiarului;
 • Elaborează periodic rapoarte de activitate și alte documente la solicitarea instituției, sau a altor instituții abilitate;
 • Emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;
 • În relațiile cu mass-media colaborează cu serviciul de specialitate;
 • Colaborează cu serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;
 • Îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea șefului Cantinei Sociale, Directorului General Adjunct precum și a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și pune în aplicare modificările legislative ulterioare;
 • Înregistrează și verifică cererile și dosarele depuse ale persoanelor, în vederea stabilirii eligibilității serviciului social solicitat;
 • Însoțește asistentul social la efectuarea anchetelor sociale la domiciliul solicitanților în vederea evaluării situației socio-economice;
 • Reevaluează periodic (trimestrial) situația beneficiarilor sau când situația impune, în vederea menținerii sau sistării serviciului social acordat;
 • Întocmește listele zilnice de evidență și actualizează baza de date cu beneficiarii cantinei sociale;
 • Aplică chestionare beneficiarilor în vederea evaluării gradului de satisfacție;
 • Respectă și aplică întocmai procedurile elaborate la nivelul cantinei sociale, în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate pentru cantina socială;
 • Asistă la procesul de servire a mesei și relaționează cu beneficiarii;
 • Participă la recepția produselor;
 • Informează șeful cantinei sociale despre problemele apărute în desfășurarea activității în cel mai scurt timp.

Rețele sociale

 

 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”

 

Magazinul caritabil SocialXChange

Campanii active

 Încep înscrierile la cursurile gratuite de dezvoltare personală în Sectorul 6

 Proiectul

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

Telefonul Vârstnicului – o linie telefonică gratuită și confidențială

0800 800 660 - Telefonul Copilului in sectorul 6 / 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001