Direcția Protecție Socială

Obiectul de activitate   al Direcţiei Protectie Sociala  îl constituie realizarea ansamblului de mãsuri, programe, activitãţi profesionale, servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunitaţilor cu probleme speciale, aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţa.

Serviciile de asistenţã socialã se adreseazã urmatoarelor categorii de persoane:

 • persoane cu handicap;
 • persoane singure;
 • persoane vârstnice;
 • familia şi copilul;
 • oricare persoanã aflatã în nevoie.

Protectia persoane adulteMai concret, Direcţia Protectie Sociala  vine în ajutorul celor defavorizaţi prin:

 • Evaluarea persoanelor cu nevoi (instituţionalizate şi neinstituţionalizate), elaborarea planurilor individuale de intervenţie şi stabilirea nevoilor acestora.
 • Acordarea de support material si financiar persoanelor aflate in nevoie;
 • Asigurarea de servicii de consultanta juridica si consiliere psihologica;
 • Înfiinţarea de servicii comunitare alternative.
 • Formarea/perfecţionarea reţelelor de asistenţi personali şi asisţenti sociali care asigurã asistenţa şi îngrijire persoanelor cu handicap şi celor varstnici.
 • Implementarea şi monitorizarea respectãrii legislaţiei privitoare la accesibilizarea mediului fizic.
 • Promovarea unor mãsuri sociale de protecţie bazate pe respectarea drepturilor omului, privind egalizarea şanselor de participare a persoanelor cu handicap la viaţa economica şi socialã a comunitãţii, combaterea discriminarii şi a excluziunii sociale.
 • Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap de a avea acces la educaţie, orientare şi formare profesionalã şi participare la viaţa socialã, în scopul îmbunãtãţirii atitudinii şi a comportamentului faţã de aceastã categorie de persoane.
 • Initierea unor proiecte cu asociaţii, instituţii publice de protecţie specialã şi învãţãmânt special, organizaţii neguvernamentale dinRomânia şi din alte ţari, în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi a persoanelor vârstnice.
 • Promovarea principiului transparenţei şi al antrenarii tuturor organismelor implicate în sistemul de furnizare a serviciilor, în scopul cresterii calitaţii vieţii şi reintegrãrii sociale a persoanelor defavorizate.

Acţiunile Direcţiei Protecţie Sociala se îndreaptã cãtre prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc pentru persoanele aflate în dificultate, pe care ele sau familiile lor sunt încapabile sã le soluţioneze.

The Social Protection Department

What makes the object of activity of the Social Protection Department is the achievement of measures, programs, professional activities, specialized services for the protection of persons, families, groups and communities with special problems, or those in difficulty as well as people  found at a social risk, who have no opportunity to accomplish a normal and decent way of life through their means and efforts.

Social assistance services are addressed to the following categories of persons:

 • disabled people;
 • single persons;
 • elderly persons;
 • family and child;
 • any person in need.

Protectia persoane adulteMore specifically, the Social Protection Department comes in help to the underprivileged persons by:

 • Evaluating people with needs (institutionalized and non-institutionalized), elaborating individual intervention plans and setting their needs;
 • Providing material and financial support to people in need;
 • Providing legal advice services and psychological counseling;
 • Establishing alternative community services;
 • Training / upgrading the networks of personal assistants and social assistants who provide assistance and care to the disabled and elderly people;
 • Implementing and monitoring the compliance with the legislation process on physical accessibility;
 • Promoting social protection measures based on respect of the human rights, regarding equalizing opportunities for people with disabilities to participate in the economic and social life of the community, combating discrimination and social exclusion;
 • Raising awareness and informing the public about the rights of people with disabilities to have access to education, guidance and training, and participation in social life, in order to improve attitudes and behavior towards this category of people;
 • Initiating projects in partnership with associations, public institutions of special protection and special education, non-governmental organizations in Romania and other countries, tailored especially for the protection of the disabled persons and the elderly persons domains;
 • Promoting the principle of transparency and involvement of all bodies involved in the service delivery system in order to increase the quality of life and social reintegration of underprivileged people;

The actions of the Social Protection Department are aimed at preventing and combating risk situations for people in difficulty, whom they or their families are unable to solve.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA