Domeniu de competență:

Persoane, cu domiciliul pe raza sectorului 6, care se găsesc în situaţie de dificultate, marginalizate social sau în risc de marginalizare socială.

Capacitate:

Furnizează servicii de cantină socială pentru un număr de 300 de persoane aflate în dificultate, marginalizate social sau în risc de marginalizare socială care au domicilul pe raza sectorului 6, Bucureşti.

Categorii de beneficiari vezi detalii

Cantina socială "Crângaşi" acordă servicii de cantină socială tuturor categoriilor de persoane care se găsesc în situaţie de dificultate şi distribuie hrana la domiciliu pentru persoane aflate în situaţii deosebite, care au domiciliul pe raza sectorului 6, în funcție de caz.

Beneficiari:

 • persoane pensionate în condițiile legii;
 • persoane care au împlinit vârsta de pensionare și sunt lipsite de venituri;
 • copiii în vârstă de până la 18 ani din cadrul familiilor aflate în dificultate;
 • tinerii care urmează cursurile de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani şi care provin din familii defavorizate;
 • persoane care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare acordate în condiţiile legii;
 • persoane cu handicap;
 • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Criteriile de selecţie ale beneficiarilor cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 vezi detalii

A. Persoane vârstnice:

Persoanele vârstnice, cu domiciliul în sectorul 6, Bucureşti, vor fi selectate potrivit prevederilor art.1, alin (4) şi art.3 din Legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, după cum urmează:
Este considerată persoană vârstnică, persoana care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:
a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane;
b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea nevoilor de bază;
d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii sau a degradării stării fizice sau psihice.

B. Persoane marginalizate social:

Persoanele marginalizate social vor fi selectate potrivit prevederilor art.49 din H.G. nr.1149/2002 (Normele metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale).
Persoana marginalizată social este considerată persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat în condiţiile Legii nr.416/2001 şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
 • locuieşte în condiţii improprii;
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
 • este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
 •  este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate.

C. Persoane aflate în risc de marginalizare socială:

Persoanele aflate în risc de marginalizare socială reprezintă acele categorii de persoane care nu se încadrează în celelalte categorii menţionate de legislaţia în vigoare (persoane cu handicap, persoane beneficiare de venit minim garantat, etc.) şi care din cauza situaţiei socio-economice şi medicale, constatate în urma efectuării anchetei sociale, sunt supuse riscului de marginalizare şi excludere socială.

D. Copiii:

Copiii aflaţi în dificultate (conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului) proveniţi din familii marginalizate sau aflate în risc de marginalizare socială, domiciliate pe raza sectorului 6.

Modalități de acordare:

Persoanele interesate, aflate în situațiile descrise anterior, se vor adresa direct la sediul cantinei sociale, unde vor depune o cerere, urmând ca situația socială să fie analizată în vederea admiterii.
Limita maximă a veniturilor unei persoane pentru acordarea serviciului social  tip cantină socială este echivalentul net al venitului minim brut pe economie, actualizat conform legii.

Activități de socializare și petrecere a timpului liber vezi detalii

Prin activităţile desfăşurate, se contribuire la bunăstarea şi la dezvoltarea indivizilor şi a grupurilor marginalizate social în cadrul comunităţii sectorului 6, precum şi la adaptarea lor la mediul social.

În cadrul Cantinei Sociale "Crângaşi" se derulează următoarele activități:

 • Pregătirea şi servirea prânzului în limita alocaţiei de hrană stabilite pentru un număr de 300 beneficiari.
 • Pregătirea şi distribuirea hranei la domiciliu pentru persoanele aflate în situaţii deosebite, în funcție de caz.

Persoanele vârstnice vor participa și la activităţi de tipul:

 • Activităţi de socializare a persoanelor vârstnice şi organizarea unor evenimente cu impact social în comunitate (premierea cuplurilor din sectorul 6 care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei, organizarea de activitati recreativ-distractive si de petrecere a zilelor onomastice, serate, etc.);
 • Asistenţă în rezolvarea problemelor administrative şi consiliere socială: specialiştii vor putea răspunde problemelor ridicate de persoanele vârtsnice, facilitându-le accesul la informare, precum şi medierea relaţiilor cu celelalte instituţii publice;
 • Servicii comunitare de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale şi sprijin pentru reintegrarea socială, în acest sens, specialiştii putând oferi informaţii privind derularea programelor sociale (acţiuni de sprijin şi suport);
 • Activităţi de voluntariat pentru motivare, animare şi mobilizare a persoanelor aflate în dificultate.

Aceste programe vin în sprijinul persoanelor aflate în dificultate din Sectorul 6, prin creşterea confortului psihic, prin depăşirea situaţiei sociale cu care se confruntă, precum şi prin dezvoltarea unei atitudini de cooperare şi inter-relaţionare între generaţii.

Activităţile din cadrul cantinei sociale pun accent într-o mai mare măsură pe conştientizarea abordării problematicii complexe a persoanei aflate în dificultate, pe categorii de vârstă precum și pe îmbunătățirea calității vieții acestora și în condiții optime de sănătate.

Date de contact:

Adresa: Calea Crângași nr. 42 și nr. 44, bloc 9 - 10, parter, sector 6

Adrese de e-mail: office@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA