Centrul pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie”

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” este unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6).

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie” funcţionează în Municipiul Bucureşti, la adresa din str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, este un complex modern, cu o capacitate de 48 locuri, unde persoanele aflate în dificultate pot beneficia de servicii specializate adecvate nevoilor acestora.

Astfel, persoanele vârstnice pot beneficia de măsuri de suport specifice situaţiei de dependenţă, prin asigurarea serviciilor de îngrijire în sistem rezidenţial. 

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roşie" prestează următoarele tipuri de servicii, și anume:

 • servicii de tip rezidenţial (regim instituţionalizat) - destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate care au domiciliul legal pe raza sectorului 6 și îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind instituționalizarea;
 • servicii de socializare – destinate persoanelor vârstnice instituţionalizate în cadrul complexului. Se realizează prin programe de socializare, culturalizare și de petrecere a timpului liber, cu ajutorul diverselor parteneriate publice și private;
 • servicii de recuperare socio-medicală – destinate persoanelor adulte cu handicap şi persoanelor vârstnice cu domiciliul pe raza sectorului 6, precum şi persoanelor rezidente în cadrul complexului care au recomandare medicală în acest sens; pot beneficia de program de recuperare şi copiii cu handicap, cu domiciliul pe raza sectorului 6, care au fost evaluaţi de către Comisia de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap pentru care a fost întocmit Planul de recuperare şi au recomandări medicale în acest sens;
 • servicii de salinoterapie – destinate persoanelor vârstnice instituționalizate în cadrul complexului cât și persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 6, indiferent de vârstă, religie, sex, apartenență care au recomandare medicală de la medic specialist în acest sens.

Domeniu de competenţă: asistenţa socială acordată persoanelor vârstnice şi găzduirea acestora.

Categorii de beneficiari: 

Persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 6, Bucureşti (persoane vârstnice = persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare) şi care se află în una din următoarele situaţii:

 • nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 • nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 • nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 • nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 • se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Servicii oferite:

 • Asistenţă socială;
 • Evaluare și consiliere psihologică;
 • Ergoterapie şi petrecere a timpului liber;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
 • Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces.

Acte necesare

Admiterea în căminul pentru persoane vârstnice se va face pe bază de dosar depus la Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6) și cuprinde următoarele documentele:  

 • declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau întreţinători legali; dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică şi să ataşeze eventualele acte doveditoare;
 • adeverinţă de venit impozabil (act de stare materială de la Administraţia Financiară);
 • actel de stare civilă: act de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre divorţ sau certificat deces, după caz;
 • talon pensie recent, dacă este pensionar ;
 • situaţia locativă, după caz : copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresă (a contractului de vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere);
 • fişa de evaluare sociomedicală;
 • ancheta socială;

În funcţie de situaţia economică şi medicală a solicitantului şi a aparţinătorilor, se vor anexa acte doveditoare ale venitului pe persoană pentru aparţinători şi, după caz, acte medicale care să ateste starea de sănătate a acestora.

La acestea se adaugă în momentul internării următoarele acte:

 • Adeverinţa eliberată de INML cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauza în situaţia în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio – medicală are indoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea. În cazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai dupa punerea sub interdicţie, dacă are familie sau intreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure; dacă este pus sub interdicţie nu e cazul;
 • Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazitologic;
 • Adeverinţă medicală care să precizeze ca NU suferă de boli infecto – contagioase.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor:

 • Depunerea cererii persoanei vârstnice la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat la adresa: str. Cernişoara nr. 38 – 40, sector 6 Bucureşti sau Strada Floare Roşie  nr. 7A, sector 6 Bucureşti;
 • Completarea documentaţiei conform Anexei nr. 1 (fără documentele medicale);
 • Efectuarea anchetei sociale de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • Completarea fişei de evaluare socio - medicală:
  • evaluarea medicală va fi efectuată de medicul de familie sau medicul specialist curant; pentru persoanele fără adăpost sau / şi persoane neînscrise la un medic de familie si care sunt în imposibilitatea de a o face, evaluarea medicală va putea fi efectuată de către medicul centrului rezidenţial desemnat de şeful centrului sau, după caz, de către medici din spitalul unde persoana vârstnică este internată;
  • evaluarea socială va fi efectuată de Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • Emiterea dispoziţiei de admitere în căminul pentru persoane vârstnice de către Primarul Sectorului 6 (în 3 exemplare);
 • Întocmirea planului individual de servicii  de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • Completarea dosarului cu documentele medicale necesare admiterii (conform Anexei nr. 1);
 • Întocmirea şi semnarea contractului de servicii sociale (în 2 exemplare);
 • Semnarea, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6, a angajamentului de plată a contribuţiei de întreţinere în căminul pentru persoane vârstnice; în cazul în care procentul de 60% din venitul persoanei vârstnice nu acoperă integral valoarea contribuţiei de întreţinere, se va semna de către aparţinători un angajament de plată (sau, după caz, mai multe angajamente) care va acoperi diferenţa până la valoarea contribuţiei de întreţinere; în cazul în care venitul pe persoană al familiei aparţinătoare (sau al familiilor aparţinătoare) se situează sub nivelul de 782 lei, la dosar se vor ataşa actele doveditoare ale veniturilor aparţinătorilor care nu îşi vor asuma obligaţia de plată a diferenţei mai sus menţionate; în situaţii excepţionale, la dosar se vor ataşa acte medicale doveditoare ale aparţinătorilor în cazul în care aceştia se află în imposibilitatea de a suporta diferenţa până la valoarea totală a contribuţiei de întreţinere, urmând ca situaţia să fie supusă spre analiză şi decizie finală Directorului general adjunct şi Directorului general ai D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Prin intermediul serviciului de “recuperare socio - medicală” existentă la nivelul Complexului de Servicii Sociale “Floare Roşie” sunt acordate servicii atât pentru beneficiarii unităţii rezidenţiale din cadrul complexului, cât şi pentru persoanele din comunitatea locală (persoane adulte și/ sau copii ce deţin un certificat ce atestă încadrarea într-un grad de handicap sau persoane adulte,vârstnice și / sau copii cu domiciliul pe raza sectorului 6) care au recomandare în acest sens.

Tipuri de servicii socio-medicale de recuperare medicală balneofizioterapie:

 • kinetoterapie,
 • masaj terapeutic,
 • hidrokinetoterapie
 • fizioterapie ( curenți de înaltă și joasă frecvență: U.S., CDD, laser, MDF, unde scurte, etc.).

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor medicale balneofizioterapie

A. Persoanele adulte și /sau copii care dețin un certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, pot beneficia gratuit de servicii socio-medicale, conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut.

B. Persoanele adulte, vârstnicesi /sau copiicu domiciliul legal pe raza sectorului 6-  pot beneficia de maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare pe an, conform recomandărilor medicului  specialist balneofizioterapeut, în funcţie de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

Costul integral al serviciilor este in cuantum de 500 lei

 • persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia de servicii gratuit/maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare pe an;
 • persoanele cu un venit  situat între 706 lei/membru – 1000 lei/membru vor achita 30% din costuri;
 • persoanele cu un venit  situat între 1001 lei/membru - 1500 lei/membru vor achita 50% din costuri;
 • persoanele cu un venit  situat între 1501 lei/membru -  2000 lei/membru vor achita 70% din costuri;
 • persoanele cu un venit  de peste 2000 lei/membru vor achita costurile serviciilor furnizate, integral.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor medicale balneofizioterapie cu plată integrală: persoane adulte, copii şi persoane vârstnice – indiferent de domiciliul legal - dispuse să achite integral costurile serviciilor medicale.

Documentele necesare admiterii:

 • actul de identitate – beneficiar ( B.I./C.I./C.N – după caz);
 • certificat de handicap, program de recuperare , PIS – emis de către comisia de handicap sector 6;
 • pentru beneficiarii copii este necesară și o actul de identitate al părinților;
 • talon de pensie/ adeverintă de venit/adeverință de la circa financiară pentru cei fără venit pentru anul trecut și anul în curs, după caz ( necesar pentru beneficiarii adulți / persoane vârstnice care nu dețin certificat de încadrare în grad de hadicap);
 • acte de identitate pentru ceilațti membrii ai familiei (pt. beneficiarii copii fără handicap,  persoane vârstnice și adulți fără handicap);
 • acte medicale:
  • adeverință cu diagnosticele din evidența medicului de familie ,
  • pentru beneficiarii copii cu certificat de handicap este suficient certificatul medical A5 unde sunt menționate diagnosticul;
  • copii ale biletelor de internare/ieșire din spital, scrisori medicale, radiografii specifice diagnosticului – când vă prezentați la consultația bft, dacă există;
  • aviz epidemiologic la începerea efectuării stagiului de ședințe recomandate de către medicul BFT.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor:

 • cerere de admitere (anexa 2) înaintată Directorului General  al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 în vederea includerii în programul Complexului de Servicii Sociale “Floare Roşie”.
 • cererea poate fi depusă  la una din următoarele locaţii la sediul Direcţiei Protecţie Socială, respectiv a Complexului de Servicii Sociale “Floare Roşie” din str. Floare Roşie nr.7A. După depunerea cererii, beneficiarul trebuie să întocmească dosarul social cu actele solicitate.

În termen de 30 de zile, beneficiarului i se vor comunica rezultatele evaluării situaţiei sale, precum şi data începerii procedurilor de recuperare.

Serviciile sunt destinate persoanelor vârstnice instituționalizate în cadrul Complexului cât și persoanelor cu domiciliul pe raza sectorului 6, indiferent de vârstă, religie, sex, aparteneță care au recomandare medicală de la medic specialist ( medic neurolog /medic orl/ medic de medicină internă/ medic alergolog sau medic reumatolog, etc) cu specificarea numarului de ședinte și timpul efectiv pe ședință.

Serviciile se oferă gratuit în funcție de recomandarea medicală.
Pentru fiecare persoană se acorda două cure de salinoterapie/an.

Documentele necesare admiterii:

 • cerere tip  (anexa 3); 
 • actul de identitate – beneficiar ( B.I./C.I./C.N – după caz);
 • pentru beneficiarii copii este necesară și actul de identitate al părinților;
 • recomandare de la medicul specialist ( obligatoriu va conține specificații privind numărul de ședințe și timpul efectiv pe ședință).

Formulare:

Baza  legislativă vezi detalii

 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • OU 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor;
 • Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/2000 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
 • Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de catre susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale  pentru persoane vârstnice, actualizat prin Hotărâre de Consiliu Local;
 • Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completată de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 pentru aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Ordinul nr. 2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;
 • Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HG 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Staţie RATB: linia 178, 336
Zona Militari – Valea Lungă:  61, 62, 136,137, 138
Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA