Direcţia Strategii Comunicare

Direcția Strategii Comunicare este un compartiment funcțional în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, înființat în urma identificării nevoilor reale ale instituției de a eficientiza comunicarea cu beneficiarii, cu reprezentanții comunității sectorului 6, cu instituții, organizații nonguvernamentale și mass-media, precum și acțiuni de dezvoltare strategică, realizare și implementare ale proiectelor necesare abilitării beneficiarilor din Sectorul 6.

Direcţia Strategii Comunicare are ca atribuţii:

 • Elaborează și gestionează instrumente de comunicare şi asigură diseminarea lor;
 • Actualizează conţinutul paginilor web al instituției şi se îngrijeşte de modernizarea structurii şi funcţiunilor lui;
 • Asigură o permanentă eficientizare în comunicarea cu beneficiarii, cu reprezentanții comunității sectorului 6, cu alte instituții, organizații nonguvernamentale și mass-media;
 • Realizează și implementează programe şi proiecte în beneficiul copiilor, persoanelor cu dizbilități, persoanelor vârstnice și oricăror persoane aflate în dificultate sau în risc de marginalizare socială în colaborare serviciile aferente fiecărui caz în parte;
 • Asigură promovarea proiectelor, strategiilor şi programelor derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
 • Asigură organizarea de evenimente, campanii, conferințe de presă;
 • Elaborează strategia de dezvoltare a DGASPC Sector 6 şi a planurilor de implementare, în concordanță cu strategiile naționale și regionale, în colaborare cu toate compartimentele din cadrul instituției;
 • Dezvoltă parteneriate, atrage sponsori, donații, precum și voluntari pentru împlicarea în bunul mers al activităților serviciilor sociale aflate în subordine.
 • Dezvoltară parteneriate public-private cu diferite organizații nonguvernamentale, în vederea întăririi relațiilor cu societatea civilă pentru susținerea în comunitate a beneficiarilor în concordanță cu nevoile lor sociale complexe, prin programe specifice socio-educative, de socializare, de consiliere, etc.

The Communication Strategies  Department

The Communication Strategies Department is a functional department within the 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection, established following the identification of the institution`s real needs to make communication with its beneficiaries more effective, as well as with the representatives of the 6th district community, with institutions, non- governmental organizations and the media.  It also performs strategic development actions and   implements and carries out projects needed to empower the beneficiaries of the 6th District.

The Communication Strategies Department has the following tasks:

 • Develops and manages communication tools and ensures their dissemination;
 • Updates the content of the institution`s web page and takes care of the modernization of its structure and functions;
 • Ensures a permanent improvement in communicating with the beneficiaries, representatives of the 6th district community, other institutions, non-governmental organizations and the media;
 • Develops and implements programs and projects for the benefit of children, people with disabilities, the elderly and any person in difficulty or at risk of social exclusion in collaboration with the services related to each case;
 • Ensures the promotion of the projects, strategies and programs developed by 6th District’s General Department for Social Assistance and Child Protection;
 • Provides the organization of events, campaigns and press conferences;
 • Elaborates the 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection development strategy and implementation plans, in line with national and regional strategies, in collaboration with all departments within the institution;
 • Develops partnerships, attracts sponsors, donations and volunteers to engage in the good work of subordinate social services activities;
 • Develops public/private partnerships with various non-governmental organizations in order to strengthen relations with the civil society for supporting the beneficiaries in the community in accordance with their complex social needs, through specific social-educational programs, socializing, counseling, etc.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA