Direcția Economică

Direcţia Economică asigură buna funcţionare a întregului sistem de servicii sociale denumit Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6.

Este motorul financiar al instituţiei şi are importanta misiune de a susţine material atât serviciile sociale oferite de DGASPC Sector 6 care includ sprijin pentru toate categoriile de persoane defavorizate din sector, cât şi structura funcţională a instituţiei reprezentată de latura resurselor umane şi de logistica materială.

Atribuţii

 • Realizează bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;
 • Gestionează planul de investiţii şi achiziţii;
 • Coordonează activităţile de investiţii şi achiziţii publice;
 • Efectuează analiza economico-financiară a insituţiei;
 • Asigură plata ajutoarelor sociale, speciale şi a altor tipuri de suport material;
 • Administrează bunurile imobile şi mobile ale DGASPC Sector 6;
 • Se implică în realizarea proiectelor şi programelor proprii sau în parteneriat cu organizaţii non-guvernamentale şi asigură suportul financiar al acestora monitorizeză respectarea termenelor şi a bugetelor proiectelor şi programelor derulate;
 • Asigură plata salariilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, ale asistenţilor maternali şi ale personalului din subordine;
 • Asigură plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 • Administrează centrele de plasament din subordine, asigurându-le beneficiarilor suportul material corespunzător (hrană, echipament, medicamente, dotări)
 • Sprijină financiar activităţi educative şi de pertecere a timpului liber pentru beneficiarii serviciilor sociale;
 • Contribuie la activităţile de informare şi promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor defavorizate;
 • Identifică resursele comunitare care pot fi utilizate în situaţii de urgenţă.

The Economic Department

The Economic Department ensures the well function of the whole social services system, also known as The General Directorate of Social Assistance and Child Protection of Bucharest’s 6th District.

The Economic Department is the financial engine of our institution and its role is to not only financially support the social services offered by DGASPC6, which include support for all categories of underprivileged persons within the 6th District area, but it also supports the functional structure of the institution represented by the human resources and logistics departments.  

Responsibilities

 • Sets up the General Directorate’s budget;
 • Handles the investment and acquisition plan;
 • Coordinates the public acquisition and investment activities;
 • Carries out the institution’s economical and financial analysis;
 • Ensures the payment of aid and any other types of material support;
 • Administers the movable and immovable assets of the General Directorate of Social Assistance and Child Protection of District 6;
 • Engages in both own and partnership projects and programs, ensuring the financial support and monitoring their deadlines and budgets;
 • Ensures the salaries payment for personal assistants of the disabled persons, foster carers and all the employers working under the institution;
 • Ensures the payment of aid for the disabled persons, as per the law;
 • Manages the foster homes running under the General Directorate, providing for the beneficiaries all the necessary material support, such as food, equipment and medicine.
 • Offers financial support for educational and leisure activities to the social services recipients;
 • Contributes to the social services activities’ promotion and information, that are addressed to the underprivileged persons;
 • Identifies Community funds which can be used in emergency situations.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA