Serviciul Achiziţii, Monitorizare Contracte

Serviciul achiziţii şi monitorizare contracte are următoarele atribuţii:

 • coordonează activităţile de investiţii şi achiziţii publice;
 • urmăreşte respectarea principiilor şi procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • organizează evaluările de ofertă şi licitaţiile privind achiziţiile publice de lucrări, produse şi servicii;
 • întocmeşte documentaţia tehnico-economică în vederea achiziţiilor publice;
 • asigură condiţiile ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă dreptul de a deveni în condiţiile legii, contractant;
 • asigură eficienţa utilizării fondurilor publice prin aplicarea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;
 • asigură transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor abilitaţi a informaţilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • asigură confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului;
 • organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi programului de investiţii publice;
 • coordonează întocmirea listei de investiţii şi a programului anual de achiziţii publice care se supun aprobării odată cu bugetul anual;
 • întocmeşte dosarul achiziţiei publice atribuit de D.G.A.S.P.C. Sector 6 pe toată durata în care contractul produce efecte juridice;
 • întocmeşte planul anual de investiţii şi achiziţii;
 • întocmeşte documentaţia economică în vederea utilizării în condiţii legale a fondurilor publice;
 • întocmeşte şi transmite raportările periodice cu privire la achiziţiile şi investiţiile publice;
 • se îngrijeşte de buna dotare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, de depozitarea, evidenţa şi folosirea acestor bunuri, intervenind ori de câte ori este nevoie pentru stoparea risipei şi prevenirea producerii pagubelor;
 • coordonează activitatea de înstrăinare, dare în administrare, închiriere sau folosinţă gratuită a bunurilor publice aparţinând unităţilor subordonate D.G.A.S.P.C. Sector 6, în conformitate cu prevederile legale;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

Date de contact

Adresa: str.Cernişoara nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.104.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA