Serviciul Asistenţă Maternală și Management de Caz

Serviciul Asistenţă Maternală și Management de Caz

Subordonate

ANUNŢ selecție, în vederea atestării și angajării ca asistenţi maternali profesionişti (04.03.2019)

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat cu direcțiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului derulează proiectul Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor care este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

Astfel, în vederea dezvoltării rețelei de asistență maternală, DGASPC sector 6 organizează selecție, în vederea atestării și angajării ca asistenţi maternali profesionişti.

Persoanele apte de muncă, cu domiciliul pe raza sectorului 6, ce dispun de spaţiu locativ, nu au probleme de sănătate şi doresc să îngrijească la domiciliul propriu un copil, sunt rugate să sune la 021/317.63.11/int.225.

Mai multe informații aici

Domeniu de competenţă:

Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist; această protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă.

Categorii de beneficiari:

Orice copil are dreptul de a beneficia de serviciul de asistenţă maternală, dacă se impune acest lucru.

Copilul şi familia sa au acces la serviciul de asistenţă maternală care recunoaşte nevoile individuale ale lor şi răspunde acestora ţinând cont de religie, origine etnică, limbă, cultură, dizabilităţi şi sexualitate.

Servicii oferite: vezi detalii

 • identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării ca AMP, în condiţiile legii;
 • pregăteşte şi participă la cursurile de formare iniţială şi continuă a asistenţilor maternali profesionişti organizate de DGASPC sector 6 şi eliberează certificate de absolvire;
 • susţine propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum şi pe cele de suspendare sau ori retragerea, motivat, în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6;
 • propune C.P.C. Sector 6 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenţilor maternali profesionisti;
 • întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 6 raportul de anchetă psihosocială privind evaluarea  capacităţii de a deveni asistent maternal profesionist;
 • asigură o evidenţă clară şi corectă a membrilor reţelei proprii de asistenţi maternali,
 • instrumentează şi soluţionează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecţie pentru îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcţie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal potrivit;
 • întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor ;
 • sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, accepta, întelege şi actionează  în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovate de către autoritatea competentă;
 • prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la ingrijirea copilului, asigurându-se ca acestea au fost înţelese;
 • participa la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi competenţele AMP;
 • identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor familiei acestuia;
 • evaluează anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor ;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal profesionist, în condiţiile legii;
 • urmăreşte evoluţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie, precum şi evoluţia relaţiilor dintre copii şi asistentul maternal profesionist, revizuind periodic planul individualizat de protecţie;
 • asigură servicii de consiliere asistenţilor maternali în vederea optimizării activităţii de creştere, îngrijire şi educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie;
 • asigură şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare si exploatare;
 • desfăşoară activităţi specifice în vederea menţinerii legăturii copilului cu familia naturală/extinsă, conform planului individualizat de protecţie;
 • realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, cel puţin trimestriale, pe durata măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii;
 • coordonează activităţile privind pregătirile referitoare la îngrijirea de zi cu zi a copilului înaintea plasării copilului sau în cel mult 7 zile dupa plasare, în cazul plasamentului în regim de urgenţă şi facilitează comunicarea şi informarea părţilor (copil, familie, asistent maternal);
 • aduce la cunoştinţă asistentului maternal toate informaţiile despre copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranţă a acestuia, precum şi a celorlalţi copii ai asistentului maternal sau plasaţi la acesta;
 • coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel încat nevoile şi preferinţele copilului să fie satisfăcute;
 • propune autorităţilor competente instituirea/schimbarea/încetarea măsurii de protecţie;
 • realizează reevaluarea măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii de protecţie, înaintează dosarul spre soluţionare autorităţilor competente;
 • susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6 instituirea /schimbarea /încetarea măsurii de protecţie propusă;
 • organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv intâlniri individuale cu copilul;
 • asigură, în condiţiile legii, menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viaţa copilului, ţine evidenţa vizitelor/întâlnirilor şi consemnează impactul acestora asupra copilului;
 • întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist;
 • se asigură ca fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă sănătos;
 • se asigură ca dezvoltarea educaţională şi socială a fiecarui copil plasat este stimulată prin frecventarea gradiniţei, şcolii sau participa la orice alte forme organizate de stimulare şi educare;
 • întocmeşte referatele necesare eliberării sumelor şi achiziţionării produselor necesare creşterii şi îngrijirii copiilor, conform legislaţiei în vigoare ;
 • urmăreşte în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcţiei, împlementarea şi finalizarea programelor şi proiectelor specifice aprobate;
 • îndeplineste orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.
 • colaboreaza cu instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor care ii revin ;
 • colaboreaza cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului .

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor vezi detalii

Acte existente în dosarul copilului:

A. Dosarul copilului:

 • sesizare/solicitare;
 • raport privind ancheta socială iniţială;
 • răspuns la sesizare;
 • raport de evaluare a nevoilor copilului;
 • hotărâre/decizie de stabilire a măsurii de protecţie;
 • hotărâre de stabilire a gradului de handicap sau/şi a orientării şcolare;
 • plan individualizat de protecţie;
 • raport de revizuire a evaluării nevoilor;
 • raport de revizuire a planului individualizat de protecţie;
 • rapoarte de vizită/urmărire a evoluţiei copilului;
 • acte de stare civilă.

B. Dosarul familiei biologice:

 • sesizare/solicitare;
 • raport privind ancheta socială;
 • răspuns la sesizare;
 • plan individualizat de protecţie;
 • raport de evaluare a nevoilor familiei şi a împrejurărilor care au determinat separarea copilului de familie;
 • revizuire a planului individualizat de protecţie;
 • raport de vizită/întâlnire cu copilul;
 • copii de pe actele de stare civilă.

C. Acte necesare -  asistent maternal profesionist

 • copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului;
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b);
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei,  cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că solicitantul  nu se aflla decazut din drepturile parintesti sau cel al carui copil  a fost declarat abandonat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva
 • cerere de evaluare;
 • curriculum vitae/cazier/copii de pe actele de stare civilă şi de studii/alte acte prevăzute de lege;
 • raport de vizită la domiciliu;
 • recomandări/referinţe;
 • certificate medicale;
 • raport intermediar de evaluare;
 • raport de pregătire;
 • raport final de evaluare;
 • cerere de eliberare a atestatului;
 • propunere/recomandare a asistentului social;
 • atestat;
 • copie de pe contractul individual de muncă;
 • convenţie de plasament;
 • raport lunar de supervizare;
 • raport de evaluare anuală.

Modalităţi şi condiţii de acordare ale serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu vezi detalii

Plasamentul în regim de urgenţă este făcut în condiţiile prevăzute de lege, cu justificarea în scris de către asistentul social care a propus măsura a motivelor acesteia; evaluarea nevoilor copilului în acest caz se realizează în cel mult 7 zile de la data plasamentului, iar în cazuri excepţionale, cu aprobarea supervizorului, acest termen se poate prelungi cu cel mult 5 zile.

Hotărârea de plasament

 • Recomandarea stabilirii măsurii de plasament a copilului la AMP se face de către managerul de caz împreună cu asistentul social al copilului şi este o consecinţă a evoluţiei favorabile a procesului de acomodare.
 • În această etapă este obligatorie luarea în considerare a opiniei copilului - potrivit capacităţii sale de exprimare şi gradului său de maturitate - şi a opiniei–AMP.
 • Prezentarea cazului autorităţii competente se realizează în echipă, de către managerul de caz/asistentul social implicat, propunerea de luare a măsurii de plasament fiind susţinută de către managerul de caz sau asistentul social al copilului.
 • Decizia finală aparţine autorităţii competente.
 • Hotărârea de plasament se face nominal la AMP.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul sau creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Condiţiile pentru obţinerea atestatului de asistent maternal
vezi mai mult

Pentru ca o persoana să primească atestatul de asistent maternal profesionist trebuie:

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul ei în societate, starea sănătăţii şi profilul ei psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
 • să urmeze cursurile de formare profesională organizate de serviciul asistenţă maternală;

Persoane care nu pot fi asistent maternal profesionist

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • persoana care sufera de boli transmisibile;

Procedura de atestare a asistentului maternal
vezi mai mult

Persoanele care solicită obţinerea atestatului vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor serviciului public specializat pentru protecţia copilului pe raza căruia îşi au domiciliul sau unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi de protecţie a copilului, prin angajarea de asistenţi maternali profesionişti.

Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

 • copii legalizate ale actelor de stare civilă şi ale actelor de studii ale solicitantului;
 • o scurtă prezentare a peroanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii a acestora, precum şi, dupa caz, gradul de rudenie cu solicitantul (în anumite situaţii şi acordul acestor persoane);
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a peroanelor menţionate mai sus;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte.;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei pe perioadă nedeterminată, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist sau, dupa caz, copie legalizată a contractului de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor sau rudelor solicitantului;
 • recomandări ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului .

Capacitate de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionişti a solicitanţilor va fi evaluată de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii .

Alte condiţii
vezi mai mult

 • Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani.
 • Atestatul poate fi eliberat, reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia
 • Copilului, la propunerea motivată a direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
 • Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract de munca încheiat cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 • Contractul individual se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului, cu o perioada de proba de minim 3 luni.
 • Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament a unui copil la asistentul maternal profesionist respectiv.
 • Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii sau incetării atestatului de asistent maternal profesionist.
 • Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevazute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.      

Drepturile asistentului maternal profesionist
vezi mai mult

 • salariu de bază stabilit între limita minimă şi limita maximă pentru asistentul social cu pregatire medie, în funcţie de vechimea în muncă;
 • un spor de 15 % calculat la salariu de baza, pentru încordare psihica foarte ridicată şi condiţii de muncă deosebite în care îşi desfăşoară activitatea;
 • decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în cazul în care deplasarea se face în interesul copilului, în condiţiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;
 • dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copii primiţi în plasament ;
 • decontarea sumelor necesare asigurarii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite scolare, precum şi sumele aferente acoperii cheltuielilor de locuit;
 • 15% spor pentru al II- lea copil dat in plasament;
 • 25% pentru plasamentul unui copil cu dizabilităţi;
 • alte drepturi prevazute de lege.

Obligatiile asistentului maternal profesionist
vezi mai mult

 • să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase – fizice, intelectuale şi afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, dupa caz;
 • să permită specialiştilor direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului supravegherea activităţii lor profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
 • să pastreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primesc cu privire la copii.
 • să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă cu excepţia cazului în care separerea de copiii plasaţi pentru aceasta perioada este autorizată de angajator;

Asistentii maternali profesionişti au obligaţia să informeze de îndată direcţia generală de asistenţă şi protecţia copilului care le supraveghează activitatea, asupra oricărei schimbări survenite în situaţia lor personală, familială sau socială, care ar putea influenţa activitatea lor profesională.

Bază legislativă:vezi detalii

 • ORDIN Nr. 26/2019 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială*). Acest ordin a abrogat ordinul 35/2003.
 • Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 273 / 2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • HGR nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • Ordin nr. 35/2003 – privind apobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de împlementare a acestor standarde ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 - privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;
 • Ordin al ANPDC nr. 288/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 • Ordin al ANPDC nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti;
 • [ABROGATĂ] Lege nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesioniţti;
  Codul Familiei.

Formulare

Management de caz vezi detalii

Domeniu de competență:

 • evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal care au solicitat protecţie socială, în context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;
 • întocmirea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor şi intervenţiilor;
 • alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului;
 • implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal şi a persoanei adulte aflată în dificultate şi sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
 • controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de protecţie/planul de servicii/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, după caz, precum şi asupra serviciilor şi intervenţiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoane adulte aflate în dificultate;
 • verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;
 • asigurarea unei comunicări eficiente între toate părţile implicate în rezolvarea cazului.

Categorii de beneficiari:

 • copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii de protecţie specială;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;

Servicii oferite:

 • Informare şi  îndrumare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Consiliere socială;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Evaluare socio-familială;
 • Reprezentare în Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 6/instanţă;

Legislatie vezi detalii

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilulului;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificată şi completată ulterior;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului ;
 • Ordonanţa Guvernamentală nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 188/1999 – republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilui public.

Date de contact:

Asistență maternală

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti;
Tel. 021/317.63.11/int. 225 (Serviciul Asistenţă Maternală);
Fax: 021/317.63.12. 
Email: asistentamaternala@dgaspc6.com

Management de caz

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti 
Telefon: 021.317.63.11 (interior 215)
E-mail: managementcaz@dgaspc6.com

 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA