Birou Adopții și Post-adopții

Adopţia poate fi:

 • Adopţia internă – adopţia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât şi adoptatul au reşedinţa obisnuită în România;
 • Adopţia internaţională - adopţia în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce urmează să fie adoptat au resedinţa obisnuită în state diferite, iar în urma încuviinţării adopţiei, copilul urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului ; ea se realizeaza cand cel putin unul dintre adoptatori este cetatean roman ;

În cursul procedurii de adopţie trebuie respectate următoarele principii:

 • principiul interesului superior al copilului;
 • principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
 • principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică;
 • principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate;
 • principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei;
 • principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.

Atribuţii şi servicii
vezi mai mult

 • asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă,
 • asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere,
 • oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura  de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente,
 • asigură evaluarea persoanei/familiei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului,
 • desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale,
 • asigură pe parcursul procesului de evaluare consilierea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea,
 • asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice,
 • asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege,
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate, respectiv deschiderea procedurii de adopţie, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, desfacerea şi nulitatea adopţiei şi reprezintă instituţia în aceste cauze.
 • face demersuri pentru deschiderea procedurii adopţiei interne în condiţiile Legiinr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată;
 • pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă;
 • realizează matching-ul (potrivirea) copil – familie/persoană adoptatoare în conformitate cu legislaţia în vigoare,
 • informează şi consiliază familia naturală a copilului cu privire la efectele şi consecinţele adopţiei;
 • sprijină familiile/persoanele atestate ca fiind apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi copii în vederea adopţiei;
 • acordă asistenţă familiilor sau persoanelor care au primit copii în încredinţare în vederea adopţiei pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;
 • supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, în condiţiile legii;
 • formulează şi înaintează instanţelor judecătoreşti competente cererile specifice domeniului de activitate,
 • urmăreşte  evoluţia copiilor adoptaţi de pe teritoriul unităţii administrativ– teritoriale în care funcţionează, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea adopţiilor pe care le-au sprijinit;
 • colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin.

ETAPELE PROCEDURII DE ADOPŢIE

Anterior înregistrãrii cererii privind eliberarea atestatului, direcţia se va asigura cã procedura de informare prealabilã a persoanei-familiei a fost îndeplinitã. În caz contrar, direcţia va proceda în mod obligatoriu la furnizarea informaţiilor şi întocmirea documentului care atestã îndeplinirea acestei activitãţi.

Documentele necesare la depunerea cererii de evaluare în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă să adopte

În conformitate cu prevederile din Anexa  nr. 1 a  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.273/2004, cererea privind eliberarea atestatului este însoţită de următoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă;
 • declaraţie autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat să depăşească 3 luni;  (la NOTARIAT)
 • copie a certificatului de naştere, insotita de original;
 • copie  a certificatului de căsătorie sau hotărârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacă este cazul, insotita de original
 • copie după titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei, insotita de original;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverinţele de venit sau alte documente care atestă veniturile nete precum si forma de angajare (pe perioada determinate sau nedeterminata) ale solicitantului/solicitanţilor;
 • certificat/ adeverinţă medical/medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cornice inclusive neuropsihice, însoţit/însoţită de  rezultatul evaluării psihiatrice – Certificat de evaluare psihiatrica A5;
 • declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declaraţie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu este/sunt decăzut/decăzuţi din drepturile părinteşti, precum şi referitor la faptul că nu are/au copil/copii în sistemul de protecţie specială ; la NOTARIAT )
  Conform art. 6 din normele metodologice Documentele prevăzute în Anexa nr.1 literele f, h, j şi l se solicită şi pentru soţul adoptatorului, în situaţia în care acesta nu se asociază la cererea de adopţie;
  În situaţia în care la domiciliul solicitanţilor locuiesc şi alte persoane, la dosar se vor ataşa următoarele documente:
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul ;
 • certificat/ adeverinţă medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţit/ însoţită de  rezultatul evaluării psihiatrice – Certificat de evaluare psihiatrica A5;
 • Certificat de integritate comportamentală;
 • CV;
 • Copii dupa actele de studii;
 • Motivatia adoptiei;

Eliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte (atestatul este valabil pentru o perioadă de cinci ani de la data emiterii).

Pe parcursul celor 5 ani de valabilitate a atestatului, se va realiza o reevaluare anuală, cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea a 12 luni de la eliberarea atestatului sau de la ultima reevaluare anuală.

Obţinerea atestatului nu este necesară în următoarele cazuri:

 • pentru adopţia persoanei majore ,
 • pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv.

În situaţia în care solicitantul îşi schimbă domiciliul pe parcursul procesului de evaluare în raza administrativ-teritorială a altei direcţii competente să elibereze atestatul, direcţia sau, după caz, O.P.A. care a înregistrat cererea de evaluare are obligaţia transmiterii acesteia, însoţită de întreaga documentaţie existentă, direcţiei de la noul domiciliu, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă de schimbarea domiciliului. În acest caz finalizarea procedurii de evaluare poate fi realizată de către direcţia de la noul domiciliu sau de către un O.P.A. cu care această direcţie a încheiat protocol de colaborare.

In perioada evaluarii  angajatorii au obligaţia de a acorda salariatului sau, după caz, salariaţilor soţ şi soţie care adoptă, timp liber pentru efectuarea evaluărilor impuse de obţinerea atestatului şi realizarea potrivirii practice, fără diminuarea drepturilor salariale, în limita a maximum 40 de ore pe an.

Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei prin care se identifică şi se selectează persoana/familia atestată ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului, şi se stabileşte compatibilitatea dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare.

Procesul de potrivire include o componentă iniţială şi una practică şi se realizează de către compartimentul de adopţii şi postadopţii din structura direcţiei.

La finalul procedurii de potrivire, compartimentul de adopţii şi postadopţii din cadrul direcţiei întocmeşte un raport de potrivire, în care sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre copil şi adoptator/familia adoptatoare, precum şi propunerea vizând sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

Pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.

Perioada pentru care se acordă suma prevăzută la alin. (1) este de maximum 10 zile din durata totală a procedurii de potrivire practică. Sumele efective se plătesc pe baza programului de vizite întocmit de către direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, în termen de maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.

Plata acestor drepturi se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul/familia adoptatoare.

Beneficiarii vor depune la sediul Direcției Protecției Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, o cerere de plată însoţită de programul vizitelor întocmit de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, copia sentinței legalizate de încuvinţare a adopţiei şi extras de cont bancar.

Suma acordată va fi virată în contul beneficiarului, în maximum 45 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilului cu care s-a realizat potrivirea practică.

La cererea de încredinţare în vederea adopţiei se anexeazã următoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau, dupã caz, cartea de rezidenţã permanentã;
 • copie legalizatã de pe certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorţ/certificatul de divorţ, dacã este cazul;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • adeverinţe de venit sau alte documente care atestã veniturile nete ale solicitantului/solicitanţilor;
 • certificat/adeverinţã medical/medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate şi eventualele boli cronice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice;
 • certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul;
 • certificat/adeverinţã medicalã eliberat/eliberatã de medicul de familie privind starea de sãnãtate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice,inclusiv bolile psihice, însoţit/însoţitã de rezultatul evaluãrii psihiatrice .
 • certificatul de naştere al copilului, în copie ;
 • certificatul medical privind starea de sãnãtate a copilului, eliberat de medicul de familie în a cãrui evidenţã se aflã;
 • hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã, legalizata, privind deschiderea procedurii adopţiei interne ;
 • raportul de potrivire, conţinând propunerea de sesizare a instanţei judecãtoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei ;
 • dispoziţia şi atestatul de adoptator/familie adoptatoare apt/aptã sã adopte ;
 • orice alte documente relevante în susţinerea cererii de încredinţare în vederea adopţiei.

Încredinţarea în vederea adopţiei nu este necesară în următoarele cazuri:

 • pentru adopţia persoanei care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu;
 • pentru adopţia copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv;
 • pentru adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura adopţiei şi acesta se află în plasament la unul dintre soţii familiei adoptatoare sau la familia adoptatoare de cel puţin 6 luni;
 • pentru adopţia copilului de către tutorele său, dacă au trecut cel puţin 6 luni de la data instituirii tutelei.

Încredinţarea în vederea adopţiei se face de către instanţa judecătorească competentă.

Pe durata încredinţării copilului în vederea adopţiei, domiciliul acestuia se află la persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat. Efectuarea actelor obişnuite necesare exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor părinteşti, cu excepţia celor care conduc la încheierea unui act juridic, se realizează de către persoana sau familia căreia acesta i-a fost încredinţat.

Adoptatorul sau, opțional, oricare dintre soții familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din activități salariale și asimilate acestora sau, după caz, din activități independente, drepturi de autor ori activități agricole, denumit în continuare persoană îndreptățită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum 2 ani, care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției, precum și de o indemnizație lunară.

Pot beneficia de acest concediu numai persoanele/familiile pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei (au o hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în vederea adopţiei.

Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Concediul de acomodare se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite - la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii, actele de identitate.

Pentru acordarea indemnizaţiei lunare aferente concediului de acomodare, cererea şi documentele justificative se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi se înregistrează la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana îndreptăţită, denumită în continuare agenţie teritorială. În situaţia în care cererea este depusă după termenul de mai sus, dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea.

Cererea şi documentele justificative se depun în format letric sau, după caz, în format electronic. 

În situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație de acomodare adoptă unul sau mai mulți copii, într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, dacă din calculul indemnizației  rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru concediul de acomodare mai mic decât cuantumul indemnizației cuvenite anterior, atunci se acordă indemnizația lunară pentru concediul de acomodare primită pentru copilul adoptat anterior.

Cererea de încuviinţare a adopţiei este însoţită de următoarele acte:

 • certificatul de naştere al copilului, în copie legalizată;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a copilului, eliberat de către unităţi publice nominalizate de către direcţia de sănătate publică;
 • atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare;
 • hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare ân vederea adopţiei;
 • certificatele de naştere ale adoptatorului sau ale soţului şi soţiei din familia adoptatoare, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie al adoptatorului sau al soţilor din familia adoptatoare, în copie legalizată;
 • cazierul judiciar al adoptatorului sau, după caz, al fiecărui membru al familiei adoptatoare;
 • certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorului, eliberat de medicul de familie pe lista căruia este înscris;
 • documentele doveditoare cu privire la exprimarea consimţământului părinţilor fireşti, în măsura în care nu s-a pronunţat anterior o hotărâre judecătorească de încuviinţare a deschiderii procedurii adopţiei interne a copilului.

Cererea de încuviinţare a adopţiei adresată instanţei judecătoreşti prelungeşte de drept perioada de încredinţare până la soluţionarea cererii prin hotărâre judecătorească definitivă. Pe această perioadă, dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Direcţia în a cărei rază teritorială domiciliează persoana sau familia adoptatoare va avea obligaţia de a depune rapoartele finale până cel mai tarziu cu 5 zile înaintea termenului la care a fost citată pentru judecarea cauzei, precum şi, după caz, de a da instanţei judecătoreşti orice relaţii necesare pentru soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei.

Instanţa judecătorească va admite cererea de încuviinţare a adopţiei numai dacă, pe baza probelor administrate, şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al copilului.

Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizaţie lunară, denumită în continuare indemnizaţie de sprijin, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. are vârsta cuprinsă între 3 şi 6 ani;
 2. este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu;
 3. face parte dintr-un grup de 2 fraţi adoptabili împreună.

Cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei copilul se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. are împlinită vârsta de 7 ani;
 2. este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
 3. face parte dintr-un grup de cel puţin 3 fraţi adoptabili împreună.

În situaţia în care copilul adoptat întruneşte două dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 75%.

În situaţia în care copilul adoptat întruneşte cumulativ toate condiţiile prevăzute la alin. (1) sau pe cele prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei de sprijin se majorează cu 100%.

Indemnizaţia de sprijin se acordă pe baza cererii adoptatorului sau a unuia dintre soţii care au adoptat copilul/copiii, Cererea este însoţită de copia hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, precum şi de copia actului de identitate a solicitantului, copia certificatului de naştere al copilului şi, după caz, acte doveditoare privind încadrarea în una sau mai multe dintre categoriile prevăzute de art. 1001 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) lit. b) şi c) din lege si se depune în termen de 30 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei şi se înregistrează la agenţia teritorială în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul persoana
îndreptăţită. În situaţia în care se depăşeşte termenul de 30 de zile lucrătoare, indemnizaţia de sprijin se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Indemnizaţia de sprijin prevăzută la alin. (1) - (4) se acordă începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei şi încetează fie la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu de către copilul adoptat, fie în luna în care a intervenit desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacităţii depline de exerciţiu, dacă acesta îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăşi vârsta de 26 de ani.

 • rapoarte trimestriale asupra evoluţiei relaţiilor copil-persoană/familie adoptatoare,
 • servicii postadopţie.

Monitorizarea postadopţie nu se realizează în cazul adopţiei interne a copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv ori de către rudele copilului şi nici în cazul adopţiei copilului de către tutorele său ori de către persoane/familii care au avut copilul în plasament cel puţin 2 ani.

Legislatie
vezi mai mult

 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicarea nr.3 -12 august 2016;
 • Norme metodologice de aplicare a  Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei;
 • Decizia nr. 61 din 8 august 2016 privind aprobarea şi conţinutul unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei;
 • Hotărârea nr. 448 din 30 iunie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind contactarea părinţilor fireşti sau a rudelor biologice, accesul adoptatului la informaţii vizând originile sale şi propriul trecut, precum şi accesul părinţilor fireşti sau a rudelor biologice  ale persoanelor adoptate la informaţii referitoare la persoana adoptată.
 • Legea nr. 272/2004  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare.

Link-uri utile
vezi mai mult

Date de contact:

Birou adopţii şi postadopţii Sector 6
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti;
Telefon: 021.317.63.11
Email: adoptiipostadoptii@dgaspc6.com

 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA