Acordarea venitului minim de incluziune (VMI) prin acordarea ajutorului de incluziune şi/sau prin acordarea ajutorului pentru familia cu copii

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 îi informează pe cetățenii cu domiciliul legal în Sectorul 6 că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

Persoanele care nu beneficiază în prezent de ajutor social sau alocație de susținere a familiei pot afla toate informațiile necesare privind condițiile și procedura de obținere a venitului minim de incluziune, începând cu luna ianuarie 2024.

Informații detaliate despre VMI

ANUNȚ 02.05.2023

Precizări privind cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare acordate de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, conform prevederilor HG nr. 368/2023

Пояснения о суммах, условиях и механизме выдачи единовременных выплат, предоставляемых румынским государством иностранным гражданам или лицам без гражданства находящиеся в особом положении, прибывшие из зоны вооруженного конфликта в Украине, согласно Постановлению Правительства № 368/2023

vezi anunțul

Precizări privind decontarea cheltuielilor cu hrana și utilitățile pentru persoanele refugiate din Ucraina găzduite pe raza Sectorului 6, pentru luna aprilie

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță persoanele fizice care găzduiesc pe raza Sectorului 6 străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea pe luna aprilie conform următoarei proceduri:

Persoanele fizice pot depune până cel târziu la data de 12 mai 2023, la sediul instituției situat în str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau pe e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com o cerere  în care precizează numărul persoanelor găzduite în luna aprilie, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana. Cererea va fi însoțită de:

 1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 4. extras de cont al solicitantului;
 5. actele persoanelor găzduite.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Formularele pentru cerere și declarație pe proprie răspundere se găsesc, pentru a fi descărcate și completate, pe pagina Serviciului Ajutor Social.

În cerere solicitantul precizează dacă optează doar pentru încasarea sumelor prin virament bancar.

Cererile depuse după data de 12 mai 2023 nu vor fi luate în considerare.

Serviciul Ajutor Social poate efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în caz de suspiciuni.

Condiții de eligibilitate

 • cererea trebuie depusă de o persoană fizică;
 • cererea trebuie depusă pentru o locuință situată pe raza sectorului 6;
 • solicitantul trebuie să aibă un drept de folosință asupra locuinței în care a găzduit persoanele provenite  din zona conflictului armat din Ucraina, dovedită printr-un document (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, contract de închiriere sau contract de comodat, alte tipuri de documente, după caz);
 • persoanele găzduite trebuie să provină  din zona conflictului armat din Ucraina.

Pentru informații suplimentare, ne puteți apela la numărul 021.9970, disponibil de luni până duminică în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Având în vedere modificările legislative ce vor intra în vigoare începând cu luna mai 2023, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va afișa noile proceduri și modalități de sprijin financiar pentru refugiații ucraineni, în cel mai scurt timp de la data promulgării lor.

ANUNȚ (actualizat 01.03.2023) ref. la decontarea cheltuielilor cu hrana și cazare pentru refugiați

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 anunță cetățenii sectorului 6, persoane fizice, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, că pot depune cererile pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazare prevăzute la art.1 alin (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, conf. H.G. 494/08.04.2022.

Modelul de cerere poate fi descărcat de aici.

Cererea va fi însoțită de:

 • o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 • copia actului de identitate al solicitantului;
 • documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 • extras de cont al solicitantului;
 • actele persoanelor gazduite.

Atenție: Plata sumelor cuvenite se va realiza numai prin virament bancar!

Toate documentele menționate mai sus se pot depune online într-un singur email și  numai la adresa ajutorsocial@dgaspc6.com.

Documentele se por depune și fizic, la sediul din Floare Roșie nr. 7A -  Serviciul Ajutor Social, conform următorului program:

 • Luni, marți, joi și vineri: 09.00 – 13.00;
 • Miercuri: 13.00 – 18.30.

Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor pe luna precedentă.

NOTĂ DE INFORMARE

Actualizat: 18.01.2024

Conform prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024, pentru menţinerea dreptului la ajutorul de incluziune, persoanele apte de muncă, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit ajustat al familiei numai dacă se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

 1. îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), respective sunt înregistrate la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii;
 2. efectuează activităţi cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă, în condiţiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. efectuează activităţi specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022;
 4. la solicitarea primarului, prestează acţiuni/lucrări de interes local, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
  Efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) nu exceptează persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim de incluziune, de la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), respectiv prestează acţiuni/lucrări de interes local, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

În scopul valorificării forţei de muncă locale, primarii au obligaţia să întocmească planul de activităţi sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale, denumite în continuare beneficiari de lucrări.

Planul de activităţi prevăzut la alin. (1) se aprobă prin dispoziţie a primarului, se afişează la sediul primăriei şi cuprinde activităţile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum şi repartizarea persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.
Repartizarea persoanelor apte de muncă pentru efectuarea activităţilor sezoniere se realizează de către primar, în funcţie de solicitările beneficiarilor de lucrări şi după efectuarea de către beneficiarii ajutorului de incluziune a activităţilor prevăzute la art. 131 alin. (1) lit. d).
Beneficiarii de lucrări care solicită forţă de muncă pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere se adresează primarului, în scris, precizând activitatea ce urmează a fi desfăşurată, numărul de lucrători solicitaţi şi perioada de desfăşurare a activităţii sezoniere.
Remunerarea activităţii desfăşurate potrivit alin. (1), norma de lucru, precum şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care prestează activitatea, în condiţiile Legii nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Refuzul repetat de două ori al persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a efectua activităţile sezoniere conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune.
Refuzul de a efectua activităţile sezoniere se înregistrează la nivelul beneficiarilor de lucrări prin neefectuarea de către persoana prevăzută la art. 132 alin. (2) din lege a activităţilor.
Lista cu persoanele prevăzute la art. 132 alin. (2) din lege care nu au efectuat activităţile sezoniere se comunică primarului de către beneficiarul lucrărilor, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.
Pe baza listei personalul serviciului public de asistenţă socială determină persoanele care au refuzat de două ori efectuarea de activităţi sezoniere, în vederea încetării dreptului la ajutorul de incluziune.

Face excepţie de la prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 131 alin. (1) persoana aptă de muncă ce se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 7 ani, în situaţia în care, pe raza teritorială a localităţii în care îşi au domiciliul/reşedinţa persoana aptă de muncă cu copiii aflaţi în întreţinere, nu există servicii sociale sau educaţionale care asigură servicii de supraveghere şi educaţie pe timpul zilei;
 2. asigură creşterea şi îngrijirea unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 12 ani, respectiv 16 ani în cazul copiilor din familia monoparentală, în situaţia în care, pe raza teritorială a localităţii în care îşi au domiciliul/reşedinţa persoana aptă de muncă cu copiii aflaţi în întreţinere, nu există servicii sociale de tip centre de zi care asigură servicii de supraveghere şi educaţie pe timpul zilei şi/sau servicii de tip afterschool;
 3. asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii în vârstă de până la 18 ani, dacă acesta/aceştia este/sunt încadrat/încadraţi în grad de handicap/dizabilitate grav/ă sau accentuat/ă dovedit prin certificat eliberat în condiţiile legii;
 4. asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/gravă care nu beneficiază de asistent personal, în condiţiile legii;
 5. asigură îngrijirea uneia sau mai multor persoane vârstnice dependente, astfel cum sunt definite în art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care nu beneficiază de îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
 6. urmează forma de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă, prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. participă la un program de pregătire/reconversie profesională;
 8. este încadrată în muncă.

Astfel, în vederea întocmirii planului de activităţi sezoniere invităm persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forţă de muncă şi funcţionează pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, denumite în continuare beneficiari de lucrări, să solicite în scris Primăriei Sectorului 6 persoane apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor de incluziune pentru desfăşurarea activităţilor sezoniere.

În prezent, la nivelul Sectorului 6 sunt identificate 14 persoane apte de muncă (10 femei si 4 barbati), care pot desfăşura şi activităţi sezoniere.

Serviciul Ajutor Social, aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, sprijină categoriile de persoane aflate în dificultate prin consiliere şi orientarea către servicii, în vederea depăşirii situaţiilor în care se află, prin acordarea de suport financiar şi material, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel:

 • acordă venitul minim de incluziune;
 • acordă ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, energie electrică, gaze naturale şi combustibili solizi/lichizi, precum şi supliment pentru consumul de energie termică, energie electrică, gaze naturale şi combustibili solizi/lichizi;
 • acordă ajutoare de urgenţă (pentru calamităţi naturale, incendii, accidente, pentru probleme medicale, pentru plata restanţelor înregistrate la furnizorii de utilităţi, precum şi ajutor pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmormântarea persoanelor neasigurate);
 • primeşte dosarele pentru decontarea cheltuielilor cu hrana şi cazarea pentru cetăţenii străini sau apatrizii găzduiţi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina şi întocmeşte situaţiile centralizatoare pe care le transmite către I.S.U.B.I.F.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 îi informează pe cetățenii cu domiciliul legal în Sectorul 6 că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

Persoanele care nu beneficiază în prezent de ajutor social sau alocație de susținere a familiei pot afla toate informațiile necesare privind condițiile și procedura de obținere a venitului minim de incluziune, începând cu luna ianuarie 2024.

Informații detaliate despre VMI

Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei. Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat

Supliment pentru energie

Măsură care are drept scop sprijinul financiar, suportat din bugetul de stat și/sau după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acodare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi după caz; proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsat de 16 ani.

Beneficiarul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentelor pentru energie: familia sau persoana singură.

Ajutoarele pentru încălzire şi suplimentul pentru energie prevăzute la art. 1 se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.
În cererea şi declaraţia pe propria răspundere solicitantul ajutorului pentru încălzire şi al suplimentului pentru energie prevăzute la art. 1 are obligaţia de a menţiona componenţa familiei, veniturile realizate, elementele de identificare a furnizorului, codul de client şi locul de consum, bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Persoanele care solicită ajutorul pentru energie termică au obligaţia de a completa numărul de camere ale locuinţei.

Acte necesare
vezi mai mult

În vederea stabilirii dreptului se vor solicita următoarele acte doveditoare care atestă componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa si bunurile deţinute:

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari/locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora, codul client al furnizorului și cod loc consum/POD;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz:

2. Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii sector 6 din care să reiasă dacă figurează cu dosar ( pentru persoanele care nu obțin venituri și au varsta de cel putin 40 ani);
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2021-2022 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul și membrii de familie sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei)
 • alte documente doveditoare, după caz.

3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz.

4. Furnizorul de gaze sau se energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de către furnizor

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale, însă au reședința situată pe raza sectorului 6, se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor.

Cererea împreună cu toate documentele necesare sau Cererea - PDF inteligent vor putea fi transmise, prin e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.comprin poștă la adresa: Str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București sau pot fi depuse personal, la Sediul Direcției Protecție Socială Adulți din Str. Floare Roșie nr. 7A, Sector 6

Pentru cererea-declaraţia pe propria răspundere transmisă de către titular prin poştă/online care nu are ataşate toate documentele, stabilirea dreptului se face ținînd cont de data ultimului document obţinut, prevederile paragrafului anterior rămânând valabile.
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarul de ajutor social și/sau pentru familia beneficiară de alocație pentru susținerea familiei se face cu condiția ca la data depunerii cererii familia să fie în plată a cel puțin unuia dintre drepturile la ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familie și se acordă luând în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acestora, depuse de titular pentru acordarea respectivelor drepturi. Formularul de cerere este cel prevăzut la art.18 alin.(5) din Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. Dispozițiile primarului conțin numele și prenumele titularului, cuantumul ajutorului pentru încălzire și perioada de acordare a acestuia.Dispoziția primarului se transmite titularului în termen de 5 zile de la emitere.

După emiterea dispoziţiilor se întocmeşte situaţia centralizatoare care se va transmite în scris şi în format electronic la:

 1. furnizor
 2. Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

Serviciul Ajutor Social va transmite rapoarte statistice pentru fiecare modalitate de încălzire a locuinţei la solicitarea Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti în luna decembrie, în luna aprilie și la solicitarea APISMB.

Pe baza situaţiei centralizatoare şi a facturilor reprezentând consumul, furnizorii întocmesc borderoul centralizator pentru certificare, care se transmite Primăriei sector 6 prin intermediul Serviciului Ajutor Social, acesta reprezentând document de plată.

După certificare, borderoul se transmite în termen de 5 zile Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în vederea decontării.

Conditii de eligibilitate
vezi mai mult

Conditii de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în baza prevederilor Legii nr. 226/2021:

1. Condiții legate de situația locativă:

Art.3 alin.(1) lit.f) din Legea nr.226/2021-locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă, denumită în continuare locuinţă - construcţia cu destinaţia de locuinţă aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia acesta exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei. Se asimilează locuinţei de domiciliu sau de reşedinţă şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa socială
Art.3 alin.(1) lit.l) din Legea nr.226/2021 titular al ajutorului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a măsurilor prevăzute la lit. h) şi i), solicită acordarea acestora şi poate fi, după caz: proprietarul locuinţei,succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
Art.8 alin.(1) din Legea nr.226/2021  Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

2. Condiții legate de nivelul venitului obținut de familie/persoana singură:

Art.7 alin.(2) Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.
Art.3 alin.(1) lit.e) din Legea nr.226/2021-persoana singură este persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singură şi nu se mai află în întreţinerea părinţilor, precum şi persoana cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care locuieşte şi se gospodăreşte singură şi are capacitate de exerciţiu anticipată; În baza acestui articol, studenții, care se află în întreținerea părinților, nu pot beneficia de prevederile Legii nr.226/2021.
În conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din legea nr.416/2001: La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

 1. alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 6. sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;
 7. veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.
  (la data 14-nov-2018 Art. 8, alin. (1) din capitolul I, sectiunea 3 modificat de Art. III din Ordonanta urgenta 96/2018 )
 9. sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Condiții legate de bunurile deținute:

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Lista este prevăzută în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
vezi lista

LISTA BUNURILOR CE POT DUCE LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

Bunuri mobile*

1

Motociclete şi autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

3

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

4

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

5

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

6

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri/crecătorii animale sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face prin dispoziţie a primarului sectorului 6 după cum urmează:

 • începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
 • începând cu luna depunerii cererii pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se emit o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece.

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
 2. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
 3. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
 4. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
 5. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
 6. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
 7. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
 8. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
 9. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
 10. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
 11. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea menționată anterior, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment penrtru energie, în sumă fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utiliate, în cuantum de:

 1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
 2. 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 3. 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 4. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului
vezi mai mult

I. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

II. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

III. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
După înregistrarea cererii, în termen de 15 zile lucrătoare, Serviciul Ajutor Social va efectua obligatoriu ancheta socială la domiciliul titularului în vederea verificării veridicităţii datelor înscrise în cererea şi decalaraţia pe propria răspundere, precum şi în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Fac exepţie beneficiarii de ajutor social şi beneficiarii de alocaţii pentru susţinerea familiei pentru care au fost efectuate deja anchetele sociale.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi perioada de acordare a acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

IV. Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi şi petrolieri:

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul Ajutor Social. Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate, însoţite de toate actele doveditoare, se depun individual la sediul Serviciului Ajutor Social din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.
Dispoziţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri vor conţine numele şi prenumele titularului, codul numeric personal, adresa locuinţei pentru care se solicită dreptul, cuantumul ajutorului calculat în funcţie de venitul mediu lunar pe membru de familie, precum şi data efectuării plăţii acestuia. Acestea se comunică titularilor în termen de maxim 5 zile de la data emiterii.

Neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
vezi mai mult

În cazul în care, după verificare cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, precum şi a documentelor prezentate se constată faptul că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile legale de acordare, se redactează dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei motivată privind respingerea cererii.

Totodată, în situaţia în care familia sau persoana singură refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

Obligaţia titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei:
Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia de a comunica în scris, Serviciului Ajutor Social, în termen de 5 zile, orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia.

Modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței:
Comunicarea modificării intervenite se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe propria răspundere, însoţită de documentele care atestă modificarea semnalată. 

După verificarea cererii şi a documentelor prezentate se emite o nouă dispoziţie cu privire la modificarea ajutorului sau, după caz, la încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, care va fi transmisă titularului în termen de 5 zile de la data emiterii.
Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face înepând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările.

Verificarea veridicităţii datelor cuprinse în cerere:
vezi mai mult

În vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru încălzire şi la suplimentul pentru energie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. În situaţia în care beneficiarii de ajutor pentru încălzire şi supliment pentru energie sunt şi beneficiari ai ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ai alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ancheta socială se efectuează o singură dată, pentru toate beneficiile de asistenţă socială acordate.

În cazul în care în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei nu a declarat corect numărul membrilor de familie, veniturile ori bunurile deţinute, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei încetează cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. În aplicarea art. 33 alin. (3) şi (4) din lege, recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire şi/sau supliment pentru energie se face prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, având la bază dispoziţia primarului, în care se indică suma datorată şi motivul constituirii debitului.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare;

Acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor (auto, feroviare).
vezi mai mult

Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se face de către un membru al familiei sau persoana singură care se află în una din situaţiile de mai sus, care se înregistrează la D.G.A.S.P.C Sector 6.

Acte necesare:

 • Acte de identitate ale persoanei/membrilor de familie;
 • Certificate de naștere pentru copii;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorț/Certificat de deces soț/soție;
 • Hotărâre definitivă de încredințare a minorilor și/sau stabilire pensie alimentară;
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară și dacă beneficiază de tichete de masă (nr. și valoarea acestora);
 • Talon de pensie/șomaj;
 • Talon orice tip de indemnizație;
 • Talon alocație de stat;
 • Adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele peste 18 ani, fără ocupaţie, apte de muncă) sau Certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă);
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Proces verbal încheiat de autoritatea competentă care să constate starea de fapt a producerii calamității, incendiului sau accidentului;
 • Declarația solicitantului prin care declară că locuința nu este asigurată;
 • Justificarea stării de necesitate (să nu dețină unul din bunurile cuprinse în anexa 1 la H.C.L. sector 6 nr.20/2021);
 • Actul de proprietate al locuinței;
 • Orice alte acte necesare soluționării cazului.

Ajutorul pentru situații de necesitate se poate solicita în maximum 12 luni de la data evenimentului și doar pentru o locuință situată pe raza sectorului 6.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data  luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

Suma care se acordă este de 2000 lei.

După ce a fost înregistrată, cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se repartizează Serviciului Ajutor Social, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile singure.

După întocmirea dosarului de ajutor de urgenţă (cererea + ancheta socială + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare a acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia de acordare, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar, Buget și Salarizare, pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru problemele medicale.
vezi mai mult

Se acordă ajutoare de urgenţă pentru probleme medicale, certificate în acest sens de medicul specialist. Astfel, acest tip de ajutor se acordă pentru efectuarea de operaţii chirurgicale, tratamente, investigaţii de specialitate, achiziţionarea de dispozitive medicale, de tratamente, alte situaţii.

Acte necesare:

 • Acte de identitate ale persoanei/membrilor de familie;
 • Certificate de naștere pentru copii;
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorț/Certificat de deces soț/soție;
 • Hotărâre definitivă de încredințare a minorilor și/sau stabilire pensie alimentară;
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară și dacă beneficiază de tichete de masă (nr. și valoarea acestora);
 • Talon de pensie/șomaj;
 • Talon orice tip de indemnizație;
 • Talon alocație de stat;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele peste 18 ani, fără ocupaţie, apte de muncă) sau Certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă);
 • Facturi proforme, reţete medicale, scrisori medicale;
 • Adeverință medicală din care să reiasă dacă persoana singură este aptă de muncă sau un membru al familiei, fără loc de muncă, este apt de muncă;
 • Orice alte acte necesare soluționării cazului.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

După ce a fost înregistrată, cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se repartizează Serviciului Ajutor Social, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familiile singure.

După întocmirea dosarului de ajutor de urgenţă (cererea + ancheta socială + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare a acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia de acordare, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar-Buget, pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

În situația în care suma menționată pe actul medical/factura proformă este de până la 1.000 lei se acordă suma menționată pe documentul respectiv.

În situația în care suma menționată pe actul medical/factura proformă depășește limita maximă de acordare a acestui tip de ajutor se acordă suma de 1.500 lei.

Acest ajutor de urgență se va acorda doar pentru acoperirea costurilor acelor acte/investigații/tratamente medicale pentru care s-a solicitat respectivul sprijin financiar. În situația în care costul procedurii/dispozitivului/tratamentului medical s-a modificat de la data solicitării la data achiziționării acestuia, în sensul scăderii acestora, sumele rămase vor fi cheltuite pe alte proceduri/dispozitive/tratamente doar după înformarea în scris, în prealabil, a Serviciului Ajutor Social, care-și va da acordul pe respectiva notă de informare sau vor fi restituite, după caz. In această situație Serviciul Ajutor Social va întocmi un referat de restituire a sumelor către Serviciul Financiar, Buget și Salarizare.

În toate cazurile, în care se solicită achiziționarea unui dispozitiv/tratament un reprezentant al Serviciului Ajutor Social va însoți beneficiarul, la momentul ridicării sumelor acordate, în vederea achiziționării dispozitivului/tratamentului medical.

În toate cazurile în care se solicită acordarea unui ajutor de urgență pentru achitarea tratamentului medical, solicitantul va prezenta spre decontare bonurile fiscale.

În maxim 60 de zile de la primirea ajutorului de urgenta, beneficiarul acestuia se obligă să justifice sumele primite.

Acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social.
vezi mai mult

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure, pot depune cerere pentru acordarea ajutorului de înmormântare, următoarele persoane:

 • soţul sau soţia supravieţuitoare;
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, în copie:

 • certificatul de deces;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea, chitanțe (în original).

Cererea însoţită de actele doveditoare se înregistrează la D.G.A.S.P.C Sector 6- Serviciul Ajutor Social.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

După întocmirea dosarului de ajutor de înmormântare (cererea + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar, Bugetși Salarizare pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

Ajutorul pentru înmormântare se acordă o singură dată, iar suma acordată este de 2.000 lei.

Valoarea facturilor cu serviciul funerar trebuie să fie minim în sumă de 1000 lei, iar factura trebuie să fie eliberată pe numele solicitantului ajutorului de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare se poate solicita în maximum 12 luni de la data decesului.

Acordarea ajutorului de înmormântare, în cazul defuncților care nu au avut calitatea de asigurat, exceptați de la prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
vezi mai mult

Ajutorul de deces se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte:

 • certificat de deces (original şi copie xerox);
 • adeverinţă eliberată de către Casa Locală de Pensii Sector 6 din care să rezulte dacă persoana decedată a avut calitatea de pensionar şi dacă s-a acordat ajutor de deces pentru defunct, persoană neasigurată (conf. art.126 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare);
 • adeverinţă eliberată de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti din care să rezulte dacă persoana decedată a avut calitatea de asigurat;
 • adeverinţă de salariat în care se va specifica dacă solicitantul sau membrii familiei a/au beneficiat de ajutor de înmormântare;
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator;
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea, chitanțe (în original).

Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul în care persoana decedată a avut Pot beneficia de ajutorul pentru înmormântare numai persoanele care au avut ultimul domiciliu legal pe raza sectorului 6, până la data decesului.

Ajutorul de înmormântare nu se acordă în cazul în care persoana decedată a avut calitatea de asigurat înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau OPSNAJ, la data decesului.

Ajutorul de înmormântare nu se mai acordă în cazul în care a beneficiat de ajutor pentru înmormântare de la altă instituţie de stat sau privată.

Ajutorul pentru înmormântare se acordă o singură dată, iar suma acordată este de 2.000 lei.

Valoarea facturilor cu serviciul funerar trebuie să fie minim în sumă de 1000 lei, iar factura trebuie să fie eliberată pe numele solicitantului ajutorului de înmormântare.

Ajutorul de înmormântare se poate solicita în maximum 12 luni de la data decesului.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului pentru ajutorul de urgență sus menționat este de 3 luni de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului solicitat.

Cererea însoţită de actele doveditoare se înregistrează la D.G.A.S.P.C Sector 6- Serviciul Ajutor Social.

După întocmirea dosarului de ajutor de înmormântare (cererea + acte justificative), se întocmeşte referatul care stă la baza dispoziţiei de acordare acestui tip de ajutor.

După ce s-a emis dispoziţia, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar, Buget și Salarizare pentru întocmirea statului de plată, cât şi solicitantului.

Acordarea ajutorului de urgenţă familiilor sau persoanelor singure pentru acoperirea unor nevoi curente, respectiv debite către furnizorii de utilități de strictă necesitate sau către asociația de locatari/proprietari (la întreținere, energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi), care le percep în situații de incapacitate financiară obiectivă.
vezi mai mult

Pentru a beneficia de prezentul ajutor de urgență, persoanele sau familiile care se găsesc în situația de dificultate, trebuie să prezinte restanțe acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități de strictă necesitate (energie electrică, gaze naturale, apă curentă, gunoi). Cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se întocmește de către persoana singură / membru familie, care se regăsește într-una din situaţiile de mai sus sau reprezentant legal și se înregistrează la Registratura D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Acte necesare:

 • Acte de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie;
 • Certificate de naștere (pentru copii sub 14 ani);
 • Certificat de căsătorie/Hotărâre judecătorească definitivă de divorț (sau Certificat grefă privind dovada existenței pe rolul instanței de judecată a acțiunii de divorț)/Certificat de deces soț/soție;
 • Hotărâre judecătorească definitivă de încredințare minor și/sau stabilire pensie alimentară (sau Certificat de grefă privind dovada existenței pe rolul instanței de judecată a acțiunii de încredințare minor);
 • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
 • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • Adeverință de salariu din care să reiasă venitul net obținut în luna anterioară și dacă beneficiază de tichete de masă (nr. și valoarea acestora);
 • Talon de pensie/șomaj;
 • Talon orice tip de indemnizație;
 • Adeverință emisă de Casa Locală de Pensii Sector 6;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap;
 • Adeverință emisă de Agenția Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (pentru persoanele peste 18 ani, fără ocupaţie, apte de muncă) sau Certificat medical de constatare a capacității de muncă emis de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei judetene de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (pentru persoanele aflate în incapacitate de muncă);
 • Adeverință emisă de Asociația de Proprietari/Locatari cu debitele restante (defalcat, consum fără penalități)/ Facturi sau Notificări/Înștiințări emise de furnizorii publici de servicii (Enel, Distrigaz, Apanova, Urban) cu privire la restanțele înregistrate (consum fără penalități);
 • Extras de cont al furnizorului;
 • Dovada de domiciliu (contract de vânzare-cumpărare, de închiriere, de comodat), cu excepția în care proprietarul locuinței este decedat;
 • Adeverință eliberată de Asociația de Proprietari/Locatari din care să reiasă persoanele care locuiesc la respectivul imobil;
 • Declarație prin care își exprimă acordul de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, precum și acordul de a participa la cursuri de formare profesională;
 • Orice alte documente necesare soluționării cazului.

Termenul de aşteptare pentru depunerea documentelor solicitate în vederea completării dosarului de analizare a eligibilității acordării ajutorului de urgență este de 3 luni, de la data confirmării de primire a adresei de solicitare a documentelor transmisă solicitantului sau de la data luării la cunoştinţă a listei cu actele necesare în vederea acordării ajutorului de urgență solicitat.

Suma acordată pentru familie/persoană singură - privind prezentul ajutor de urgență - este de până la 1.500 lei, reprezentând un procent de 50% din restanța înregistrată.

Notă: Restanța înregistrată de către persoana singură/familie către asociația de proprietari/furnizori publici de servicii de strictă necesitate să nu depășească suma totală de 3.000 lei (consum fără penalități).

În cazul în care există mai multe restanțe înregistrate (atât către asociația de proprietari/locatari cât și către furnizori publici de servicii de strictă necesitate), ajutorul de urgență se acordă pentru toate tipurile de restanțe înregistrate, doar în situația în care suma totală acordată nu depășește valoarea de 1500 lei.  

După ce a fost înregistrată, cererea pentru acordarea ajutorului de urgenţă se repartizează Serviciului Ajutor Social, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se află familia/persoana singură.

După constituirea dosarului de ajutor de urgenţă (cerere + ancheta socială + acte justificative), se întocmeşte referatul (de către Serviciul Ajutor Social) cu propunere de acordare a ajutorului de urgență, care stă la baza emiterii dispoziţiei scrisă a Primarului, de acordare a acestui tip de ajutor.

După emiterea dispoziţiei de acordare, Serviciul Ajutor Social înaintează un exemplar atât Serviciului Financiar-Buget (pentru întocmirea ștatului de plată) cât şi solicitantului.

Sumele acordate cu titlu de ajutor de urgență pentru persoanele sau familiile care se află într-o situație de dificultate generată de restanțele acumulate la plata întreținerii sau a altor utilități, se vor vira direct în conturile asociației de proprietari/locatari sau furnizorilor publici de servicii de strictă necesitate (cu specificația codului de client).

Ajutorul de urgență nu se acordă - fiind redactat un răspuns scris către solicitant (în termenul legal) în care se motivează respingerea cererii - în următoarele situații:

 • refuzul persoanei singure/membrilor de familie de a prezenta documente justificative sau prezentarea incompletă a acestora;
 • refuzul persoanei singure/membrilor de familie de a furniza informații în vederea întocmirii anchetei sociale;
 • neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Beneficiarii ajutoarelor de urgenţă: familia sau persoana singură.

Ajutoarele de urgenţă se acordă în limita fondurilor alocate în acest scop de la bugetul local prin intermediul Serviciului Ajutor Social, familiilor sau persoanelor singure cu domiciliul legal situat pe raza sectorului 6, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • se află într-una din situaţiile deosebite menţionate în lista cu situaţiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, Anexă la H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023;
 • au domiciliul legal situat pe raza sectorului 6 în ultimele 12 luni sau au avut domiciliul legal situat pe raza sectorului 6 (în cazul persoanelor decedate);
 • nu au beneficiat în cursul anului calendaristic de un alt ajutor de urgenţă acordat în temeiul hotărârii menţionate mai sus (sau în cazul solicitării ajutorului de urgență menționat la pct.4 din Anexa la H.C.L.Sector 6 nr.6/27.01.2023, nu au beneficiat în același an de prevederile H.C.L. Sector 6 nr.183/2002);
 • ajutorul de urgență se acordă o singura dată pe an, cu excepția ajutorului pentru înmormântare și a ajutorului pentru situații de necesitate care se acordă o singură dată (și numai în cazul în care data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului nu depășește 12 luni de la producerea evenimentului);
 • necompletarea dosarului cu actele solicitate sau expirarea documentelor prezentate într-un interval de 3 luni de la depunere, atrage închiderea cazului prin întocmirea unui raport de închidere caz, urmând ca solicitantul să fie înștiințat cu privire la neacordarea ajutorului solicitat;
 • veniturile medii nete pe membru de familie să fie de până la 1300 lei/membru și de până la 1600  lei pentru persoana singură, (pentru ajutoarele de urgență prevăzute la pct.2 și 4 în Anexa H.C.L. Sector 6 nr.06/27.01.2023) și până la nivelul salariului minim net pe economie (pentru ajutorul de urgență prevăzut la pct.1 din Anexa H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023), și nelimitat pentru ajutorul pentru înmormântare prevăzut la pct.3 din Anexa H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023.

Ajutoarele de urgenţă se acordă prin dispoziţia scrisă a Primarului Sectorului 6, care are la bază solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, însoţită de acte doveditoare care atestă componenţa familiei şi veniturile, precum şi o evaluare a situației, sub forma anchetei sociale efectuată de către Serviciul Ajutor Social, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. (excepție pentru ajutorul pentru înmormântare).

La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei şi, după caz, ale persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia, alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, a alocației de stat pentru copii prevăzute de Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată cu modificările și completările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioarea, ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, cu completările ulterioare, burselor școlare, a sumelor acordate în baza art.51 alin.2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a stimulentului educațional oferit conform prevederilor Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învațamântul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum și veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată.

Stabilirea dreptului la acordarea ajutoarelor de urgență se realizează ţinându-se seama și de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, prevăzută în Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr.6/27.01.2023.
Familiile şi persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat sau altă formă de deţinere cel puţin unul din bunurile cuprinse în lista de mai sus, nu pot beneficia de acordarea de ajutoare de urgență.(excepție pentru ajutorul pentru înmormântare).

Unei persoane singure/familii, i se poate acorda pe parcursul unui an, în condițiile prezentei proceduri de lucru, un singur ajutor de urgență din cele prevăzute în H.C.L. Sector 6 nr. 6/27.01.2023.

Beneficiarul acordării ajutorului de urgență, apt de muncă, va trebui să presteze acțiuni și lucrări de interes local, conform HCL Sector 6 nr. 317/18.12.2018 (excepție pentru ajutorul pentru înmormântare);

Beneficiarul ia la cunoștință, la sediul instituției sau la efectuarea anchetei sociale, de faptul că în situația în care devine beneficiar al ajutorului de urgență se obligă să presteze acțiuni sau lucrări de interes local și/sau să participe la cursuri de formare profesională în vederea reinserției sociale;
Astfel, se va identifica  persoana aptă de muncă care va presta acțiuni sau lucrări de interes local și se va obține consimțământul scris al acesteia;

Activități desfășurate de responsabilul de caz:

 • Informare solicitant - la sediul instituției sau la efectuarea anchetei sociale - prin care ia la cunoștință că în situația în care devine beneficiar al tipurilor de beneficii de asistență socială menționate acordate de la bugetul local, se obligă să presteze acțiuni sau lucrări de interes local.
 • Identificarea persoanei aptă de muncă care vapresta acțiuni sau lucrări de interes local și obținerea consimțământului scris;

Neprezentarea persoanei aptă de muncă, după două convocări, sau refuzul nejustificat de a presta acțiuni și lucrări de interes local conduce:

 1. la încetarea acordării beneficiilor de asistență socială menționate în prezentul proiect, cu luna următoare constatării refuzului;
 2. obligativitatea de a efectua orele de muncă restante, în situația în care va accesa din nou beneficiile de asistență socială acordate de la bugetul local.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.L. S6 nr. 6/27.01.2023 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în anul 2023 în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Beneficiari:
Persoanele fizice care găzduiesc cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea.

Acte necesare
vezi mai mult

Persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la sediul instituției situat în str. Floare Roșie nr.7A, sector 6 sau pe e-mail la adresa: ajutorsocial@dgaspc6.com o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea, însoțită de:

 1. o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
 2. copia actului de identitate al solicitantului;
 3. documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina:
  • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de solicitant;
  • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
  • actul de succesiune deţinut de solicitant;
  • contractul de închiriere deţinut de solicitant însoţit de dovada înregistrării contractului la ANAF;
  • contractul de comodat deţinut de solicitant însoţit de actul de identitate al proprietarului şi de actul de proprietate al acestuia.
 4. extras de cont al solicitantului;
 5. actele persoanelor gazduite.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.

Cererile depuse după primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni se soluționează în luna următoare.

În cerere solicitantul precizează dacă optează doar pentru încasarea sumelor prin virament bancar.

Serviciul Ajutor Social întocmește situațiile centralizatoare, în patru exemplare, care cuprind numele și prenumele fiecărei persoane fizice solicitante, numărul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți, numărul de zile de găzduire, precum și suma solicitată de fiecare persoană fizică.

Situațiile centralizatoare se întocmesc în patru exemplare, în a patra zi lucrătoare a fiecărei luni, și se certifică pentru realitate.

În termen de 3 zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr.336/2022, Serviciul Ajutor Social transmite situațiile centralizatoare întocmite și certificate pentru realitate Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, precum și spre informare Instituției Prefectului-Municipiul București.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea situațiilor centralizatoare certificate, virează sumele solicitate în contul 50.06.10Sume de mandat cuvenite beneficiarilor, reprezentând cheltuielile cu hrana prevăzute la art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare“, deschis la unitățile Trezoreriei Statului la solicitarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor menționate anterior, Serviciul Financiar, Buget, Salarizare efectuează plata sumelor cuvenite către beneficiarii în numerar sau prin virament bancar, în funcție de opțiunea înscrisă de aceștia în cerere, în baza situației centralizatoare întocmită de către Serviciul Ajutor Social.

Serviciul Ajutor Social poate efectua verificări privind realitatea informațiilor din cererile depuse de persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în caz de suspiciuni.

Condiții de eligibilitate
vezi mai mult

 • cererea trebuie depusă de o persoană fizică;
 • cererea trebuie depusă pentru o locuință situată pe raza sectorului 6;
 • solicitantul trebuie să aibă un drept de folosință asupra locuinței în care a găzduit persoanele provenite  din zona conflictului armat din Ucraina, dovedită printr-un document (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, contract de închiriere sau contract de comodat, alte tipuri de documente, după caz);
 • persoanele găzdiute trebuie să provenă  din zona conflictului armat din Ucraina.

Baza legislativă
vezi mai mult

 • Hotărâre nr. 336 din 11 martie 2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.

Formulare și instrucțiuni de completare vezi detalii

Date de contact:

Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului);
Telefon: 0376203744; 0726316989.
Adresa email: ajutorsocial@dgaspc6.com.

 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA