Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi

Domeniul de competenţă

 • evaluare complexă şi monitorizare copii cu dizabilităţi

Categorii de beneficiari

 • copii cu dizabilităţi

Servicii oferite
vezi detalii

(1) În vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilități, Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul Direcției exercită următoarele atribuții (conf. art. 19 dinHOTĂRÂRE Nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului):

 1. identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare și reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor din oficiu;
 2. verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;
 3. contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;
 4. contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare- reabilitare este aprobat de directorul general/executiv al Direcției;
 5. informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și implementării planului de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilități;
 6. coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;
 7. comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;
 8. reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
 9. eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidențial specializat, pentru situația prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;
 10. colaborează cu serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din cadrul centrelor județene de resurse și asistență psihopedagogică, respectiv a municipiului București în vederea respectării interesului superior al copilului;
 11. colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției în vederea asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități la viața de adult;
 12. întocmește anual propuneri documentate privind înființarea de servicii sociale de interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi cuprinse în raportul anual al Direcției și vor fi transmise Comisiei.

(2) În situația în care documentele de evaluare nu sunt complete, serviciul de evaluare complexă solicită specialiștilor transmiterea informațiilor de completare. Dacă informațiile nu sunt transmise în termen de 15 zile, este anunțată Comisia în vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. h).

(3) În vederea realizării atribuției prevăzute la alin. (1) lit. j), serviciul de evaluare complexă:

 1. transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, care are acces la dosarul integral al copilului;
 2. împreună cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap sprijină părinții în întocmirea dosarului necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale pentru dosarul depus la serviciul de evaluare complexă pentru persoanele adulte cu handicap fiind cele menționate de art. 6 alin. (5) din Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, cu modificările ulterioare, eliberate de medicul de specialitate pentru copii.

Etapele soluţionării cazului

Acte necesare
vezi detalii

Având în vedere Criteriile biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap aprobate prin Ordinul 1306/1883/2016 emis de Ministerul Sănătăţii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice şi Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap aprobată Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârsnice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, vă informăm că documentele ce urmează a fi anexate cererii de evaluare şi depuse la sediul instituţiei - Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi (Aleea Istru, nr. 4),  pentru încadrarea în grad de handicap/obţinerea planului de abilitare-reabilitare pentru copil, sunt următoarele:

 1. certificatul de naştere al copilului și a actului de identitate - 2 exemplare (pentru cazurile noi și în cazul  modificării acestuia);
 2. actele de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal - 2 exemplare (pentru cazurile noi sau la modificarea actelor de stare civila);
 3. documentul prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului (dacă au intervenit modificări);
 4. certificat de casatorie / hotarare de divort
 5. fişa medicală sintetică - TIPIZAT, prevăzut în Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 cu valabilitate de 1 an
 6. certificatul medical tip A5- eliberat de către medicii de specialitate din unităţile abilitate de DSP să elibereze aceste certificate, cu precizarea valabilităţii cuprinse între 3 luni şi 4 ani - original și copie
  • Precizări -menţionate la art. 29 alin (1-4) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
   • Certificatul medical tip A5 este conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 576/2007*) privind aprobarea Sistemului de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor conform broşurii "Modelar-Spitale".*) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 576/2007 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   • În cazul unui diagnostic multiplu, se emite un singur certificat medical tip A5 semnat de şeful unităţii sanitare în care lucrează medicii de specialitate care au evaluat copilul sau se emit mai multe certificate medicale tip A5, dacă medicii de specialitate lucrează în unităţi sanitare diferite.
   • În certificatul medical tip A5 se trec diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate şi alte boli - şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10.
   • Criteriile medicale privind alte aspecte decât diagnosticul - forma clinică a bolii, stadiu, complicaţii, rezultate ale analizelor de laborator şi ale investigaţiilor paraclinice etc. - precum şi recomandările medicale privind efectuarea de alte consulturi, de exemplu, evaluare psihologică, şi privind conduita terapeutică pentru abilitarea şi reabilitarea copilului şi pentru îngrijirea şi supravegherea permanentă a copilului sunt consemnate de medicul de specialitate în documentele medicale adiţionale certificatului medical de tip A5 sau emise în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, care pot fi, după caz: scrisoare medicală, bilet de externare, rezultate investigaţii etc.
 7. Documente medicale adiţionale;
 8. fişa de evaluare psihologică - TIPIZAT,  cu precizarea valabilităţii nu mai mare de 3 luni, atunci când este cazul, astfel:
  • Precizări-menţionate la art. 32 alin (1-4) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
   Evaluarea psihologică este obligatorie la prima încadrare în grad de handicap, precum şi pentru toate orientările şi reorientările şcolare şi profesionale de către COSP.
   • În cazul copiilor cu dizabilităţi fizice, somatice, senzoriale şi boli rare fără tulburări psihice, evaluarea psihologică nu este obligatorie la reîncadrarea în grad de handicap şi, dacă se consideră necesară, se realizează numai la recomandarea medicului de familie sau a celui de specialitate.
   • În cazul copiilor cu dizabilităţi mintale, psihice şi asociate, precum şi în cazul copiilor cu HIV/SIDA şi boală canceroasă, evaluarea psihologică este obligatorie la fiecare reîncadrare în grad de handicap.
   • Evaluarea psihologică a copiilor cu dizabilităţi fizice, somatice, senzoriale şi boli rare fără tulburări psihice este însoţită de una-două şedinţe de consiliere psihologică, la recomandarea psihologului care a evaluat copilul.
 9. fişa psihopedagogică - TIPIZAT
  • Precizări-menţionate la art. 36 alin (1-3) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016
   • Evaluarea educaţională are în vedere stabilirea nivelului de achiziţii curriculare, a gradului de asimilare şi corelare a acestora cu posibilităţile şi nivelul de dezvoltare cognitivă, psihomotorie şi socioafectivă a copilului, precum şi identificarea decalajelor curriculare, a particularităţilor de învăţare şi dezvoltare.
   • Evaluarea educaţională este realizată, după caz, de către cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară.
   • Evaluarea educaţională a copiilor cu dizabilităţi şi CES care frecventează unităţi de educaţie timpurie se realizează în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.851/2010*) cu privire la aprobarea Reperelor fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului de la naştere la 7 ani.
 10. Certificatul de orientare şcolară şi profesională în vigoare, atunci când este cazul.
 11. adeverință preșcolar/școlar- copie și original
 12. adeverință venit părinți

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabiltăți  (SECCD) este o componentă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și are ca obiectiv evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor cu dizabilități în scopul stabilirii funcționării, stabilirii nivelului calității structurilor anatomice, funcțiilor organice, activităților și participării copilului la viața socială în vederea eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap și a întocmirii planului abilitare/reabilitare.

 1. Toate documentele prezentate mai sus sunt depuse in dosarul unic al copilului. Dacă copilul este în evidența SECC de mai mult de un an, documentele aduse in fiecare an se adaugă, în același dosar, documentelor din anii anteriori, astfel că deși certificatele de încadrare în grad de handicap se reînnoiesc la 12/24 luni sau la 18 ani, in cazul copiilor ce necesită îngrijiri paliative, fiecare copil are un dosar unic.
 2. Cererea de evaluare și încadrare în grad de handicap-însoțită de documentele obligatorii verificate, pentru a se evita situația ca unele dintre ele să fie lipsă, deteriorate sau mai vechi decât termenul legal, se completează de către reprezentantul legal al copilului, este preluată de către specialiștii din cadrul SECC și se stabilește, împreună cu părintele/ reprezentantul copilului, data, ora și locul evaluării (la sediul DPC sau la domiciliul copilului). Cererea este  înregistrată  în registrul  DPC,  repartizată SECCD de către directorul executiv, ulterior șeful SECC desemnează un Manager de Caz și echipa pluridisciplinară (medic, psiholog, psihopedagog, asistent social)
 3. După evaluarea copilului și completarea dosarului cu ancheta socială(făcută la domiciliul copilului)  MC stabilește propunerea gradului de handicap în baza tabelului de corelare a calificatorilor funcțional și psihosocial, completează Raportul de evaluare complexă și întocmește Planul de abilitare-reabilitare pe baza propunerilor făcute de specialiști
 4. Dosarele sunt înaintate spre aprobare Comisiei pentru Protecția Copilului sector 6. După eliberarea certificatelor de încadrare in grad de handicap, semnate de membrii CPC, a planurilor de abilitare și reabilitare/tranziție /paliație, precum și a contractelor cu familia, dosarele revin la SECC și sunt păstrate în arhiva serviciului, astfel că la o nouă cerere de încadrare în grad de handicap sunt preluate din arhivă și urmează un nou proces.
 5. Responsabilitatea manipulării, păstrării și monitorizării dosarelor revine managerilor de caz.
 6. Dosarele care nu au mai fost activate în 3 ani consecutiv sunt arhivate, predate pe bază de proces verbal și depuse în arhiva DGASPC.

Evaluarea 
vezi detalii

Asistentul social va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare

 • data evaluării
  • locul în care se va desfăşura (exista posibilitatea evaluării la domiciliu pentru copiii nedeplasabili şi actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului).
 • Copilul, la data şi locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale (stabilite prin evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant) şi al stadiului de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea şociala (prin evaluarea psiho - socială).

Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic (în funcţie de afecţiune competentă evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psihologpsihopedagog şi asistent social.

Întocmire dosar 
vezi detalii

În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap.

Dosar la comisie
vezi detalii

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 6, acesta îl analizează  şi eliberează o Hotărîre cu anexele:

 • Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficienţe (până la vârsta de 18 ani);
 • Plan de abilitare/reabilitare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie);

Termenul de valabiliatate al Certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii se stabilește ținând cont de situația concretă a copilului din punct de vedere al deficiențelor/afectărilor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare și este de minimum 6 luni și maximum 2 ani. Pentru tânărul care urmează să împlinească 18 ani, termenul de valabilitate poate fi mai mic de 6 luni și mai mare de 2 ani, dar nu mai mare de 2 ani și 6 luni.
Prin excepție de la prevederile alin. (2) pentru copiii cu handicap a căror afecțiune necesită îngrijiri medicale paliative, certificate de medicul de specialitate, Comisia pentru protecția copilului stabilește un termen de valabilitate a certificatului valabil până la vârsta de 18 ani
.

Acordarea drepturilor
vezi detalii

Solicitantul depune Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate (în copie) şi Certificatul medical tip A 5 (copie) împreună cu actele de stare civilă la sediul din Aleea Istru, nr. 4 pentru acordarea drepturilor aferente gradului de dizabilitate.

Dreptul la prestațiile sociale se stabilește prin decizie a Directorului Executiv al DGASPC în baza documentului care atestă încadrarea în grad de handicap din evidența direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.
Plata prestațiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei Directorului Executiv al DGASPC.
În situația în care persoana încadrată în grad de handicap nu dorește să beneficieze de prestații sociale poate depune cerere în acest sens.

Reevaluare
vezi detalii

Solicitantul revine pentru obţinerea Certificatului de încadare în grad de dizabilitate cu 60 de zile înainte de data expirării Hotărârii anterioare sau în cazul modificării stării da sănătate a copilului. 

Reevaluarea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap se face  la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap.

Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:
vezi detalii

Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS nr.6552/13,12,2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special, evaluarea şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str. Heliade între Vii, nr. 36, Sector 2.

Legislaţie:
vezi detalii

Legislaţia primară:

 • Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Legislația secundară:

 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MMFPSPV nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Ordinul MS nr. 193/283/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora;
 • Ordinul MS nr. 1259/1906/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora;
 • Ordinul MS nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MECTS nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat;
 • Ordinul MECTS nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

Date de contact

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Tel:  0213176311;
Fax: 0213176312.
E-mail: evaluarecomplexacopii@dgaspc6.com

Legaturi utile
vezi detalii

 • Copii cu cerințe Educaționale Speciale
 • Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str. Heliade între Vii, nr. 36, Sector 2;
 • Asociatia Handicapatilor Somatici din Romania - Centrul de Recuperare si Reintegrare Sociala   Bucuresti Calea Mosilor nr.113, sc.D, et.2, cod 70342 Tel./Fax: 3122781 E-mail: ahsr@arexim.ro;
 • Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic - Romania (ASCHF-R) Str. G-ral Haralambie Nicolae nr.36, sector 4, Bucuresti, cod 040587 Tel 021.335.43.70 Tel./Fax 021.337.18.75 E-mail: aschfr@dnt.ro, Website: www.aschfr.org;
 • Centrul de Resurse Sindrom Down Biroul National Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.74, sector 1, Bucuresti, cod013766, Tel/Fax: 021.232.49.12 E-mail: sd@caritasbucuresti.org, Website:  http://www.sindromdown.ro;
 • Fundatia Nationala “Alianta pentru persoane cu Autism” A.P.A Str.Lotrioara nr.20, l.V39, sc.1, et.1, ap.24, sector 3, Bucuresti, Tel.67460.76; 0723.569.593 E-mail: raugusta@xnet.ro;
 • Asociatia de Terapie Familiala Bucuresti, Tel: 0724275572, E-mail :terapiedefamilie2005@yahoo.com;
 • Centrul de Copii Sf.Margareta Bucuresti;
 • Asociatia “Sf.Ana” pentru ajutoarea copiilor cu handicap sever , Str.Petru Rares nr.1, sector1, Bucuresti cod 011101, Tel./Fax: 021.223.55.93 E-mail: sfantaana@k.ro;
 • “Stationarul de zi pentru copii autisti” Spitalul de psihiatrie “dr.Constain Goros” Bd.Nicolae Grigorescu nr.41, sector 3, Bucuresti (la subsolul Policlinicii Titan);
 • Romhandicap societatea Nationala de Recuperare si Tehnologie Ortopedica, Str.T.Stefanescu nr.3, sector 3, 030591, Bucuresti, Tel:3134963, 0744658719, E-mail: rh@fx.ro;
 • Asociatia Persoanelor si Familiior afectate de mucoviscidoza- Bucuresti, Romania;
 • Clinica Alfred Rusescu B-dul Lacul Tei nr.210, sector 2, Bucuresti, dr.Emil Tomescu,  Tel.Fax: 242.33.68;
 • Asociatia Romana Spina Bifida si Hidrocephalia (ARSBH) Bucuresti, Str.Vultureni, nr.21, sector4, Tel.fax: 021.333.0333, 072.333.0333 E-mail: diga_eugenia@yahoo.com;

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA