Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale

10.02.2023
Persoanele neeligibile care pot solicita efectuarea de anchete sociale, pentru clarificarea situației la locul de consum, în vederea acordării cardului de energie

Persoanele înștiințate (conform modelului de înștiințare stabilit prin Ordinul comun nr.129/525/777/3496091/253/91/2023 din 19 ianuarie 2023 emis de MIPE, MMSS, MF, DGEP, ANAF, STS) de către Compania Națională Poșta Română că nu îndeplinesc venitul de eligibilitate au posibilitatea de a accesa serviciul telefonic (tel.031.99.66) pus la dispoziție de Compania Națională Poșta Română, de unde pot obţine informaţii privind motivele care au condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate, precum şi recomandări privind demersurile de urmat pentru remedierea factorilor care au influenţat în sens negativ rezultatul verificărilor.   
 
În cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidenţa unor coabitanţi care în fapt nu locuiesc la locul de consum şi ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:

 1. reglementarea juridică a situaţiei locative reale;
 2. adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administraţiei publice locale în vederea desfăşurării unei anchete sociale (conform modelului stabilit prin Ordinul comun nr.129/525/777/3496091/253/91/2023 din 19 ianuarie 2023 emis de MIPE, MMSS, MF, DGEP, ANAF, STS) care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.

În cazul în care persoanele înștiințate solicită desfăşurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul şi persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum, administraţiile publice locale, prin serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, au obligaţia să finalizeze ancheta socială în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
Rezultatul anchetei sociale va fi trimis de către persoanele înștiințate la Compania Naţională Poşta Română - S.A. care va introduce datele în sistemul informatic…, în vederea obţinerii mediei veniturilor per locuitor/gospodărie…, şi pentru reluarea interogărilor… şi actualizarea listei, dacă este cazul.

Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale a fost desemnat la nivel local pentru efectuarea de anchete sociale la solicitarea persoanelor înștiințate de către Compania Poșta Română S.A. că nu îndeplinesc venitul de eligibilitate, determinat de evidenţa unor coabitanţi care în fapt nu locuiesc la locul de consum şi ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate.

02.02.2023
GHIDUL CARDURILOR DE ENERGIE. Tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor

Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, MIPE răspunde celor mai frecvente întrebări adresate pe tema cardurilor de energie:

Cum se acordă ajutorul?

Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare.
Servicii/produse care se pot plăti: electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cum se utilizează?

Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei.
Plățile se fac prin mandat poștal. Nu se pot efectua mai mult de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin.
Ajutorul nu se consideră venit și nu afectează:

 • venitul minim garantat;
 • alocația pentru susținerea familiei;
 • statutul consumatorului vulnerabil de energie.

Sumele alocate celor două tranșe nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi folosite pentru plăți prin mandat poștal către alte destinații decât plata facturilor de energie.

Cine beneficiază de acest ajutor?

Categorii de beneficiar

            Vârstă

             Venit/lună

Pensionar

Peste 60 ani, inclusiv

    Sub 2.000 lei, inclusiv

Pensionar de invaliditate

Nu contează

    Sub 2.000 lei, inclusiv

Persoană cu handicap grav, accentuat sau mediu

Nu contează

    Sub 2.000 lei, inclusiv

Familie cu alocație de susținere

Nu contează

    Nu contează

Familie/persoană cu ajutor social

Nu contează

    Nu contează

Venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depaseasca 2.000 lei.

Potențialii beneficiari trebuie să știe că vor fi înștiințați dacă s-au descoperit situații care îi fac neeligibili. În acest caz, ei pot suna la 031.99.66, numărul de call center-ul creat de Poștă, unde vor primi informații suplimentare și vor fi îndrumați, dacă situația poate fi corectată.

Cum se stabilesc listele finale cu beneficiari?

Procedura de stabilire a listelor cuprinde următoarele etape:
I. Se stabilește lista potențialilor beneficiari care se încadrează în categoriile stabilite în ordonanță.
II. Se verifică veniturile acestora.
III. Pentru fiecare punct de consum, se verifică numărul de locuitori.
IV. Se verifică media venitului pentru fiecare loc de consum, pentru a vedea dacă se depășește pragul de 2.000 de lei. 

Care sunt condițiile de acordare?

Cardul se aduce de către Poșta Română, la domiciliul beneficiarului, cu confirmare de primire.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.
Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.
Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).
Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Când ajung cardurile la beneficiari?

În periada 1-28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie.
Cei care își păstrează calitatea de beneficiari vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie.
În perioada 1-30 septembrie, cei care vin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a.

Când expiră ajutorul?

1 ianuarie 2024: toate cardurile își încetează valabilitatea, indiferent de sumele rămase neutilizate. Cardurile alocate ambelor tranșe se pot folosi până la 31 decembrie 2023 inclusiv. Sprijinul nu poate fi utilizat în afara termenului de valabilitate prevăzut.

Care sunt acte necesare pentru plată?

 • Cardul de energie (primit prin Poșta Română)
 • Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului)
 • Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)
  Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.

Ce este certificatul de validare a datoriei?

Este un document emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.
Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Poșta Română pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.
Beneficiarii de carduri care sunt racordați la alimentarea cu energie termică în regim centralizat, trebuie să solicite eliberarea acestui card de către Asociația de proprietari unde este înscris.
După ce îl primesc, pentru a achita factura la energie termică, trebuie să îl prezinte poștașului/oficiantului poștal împreună cu cartea de identitate și cardul de energie.
Certificatele de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română.

Cum se efectuează plata?

 1. La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.
 2. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
 3. Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.

Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu există această posibilitate. Scopul exclusiv pentru care pot fi acordate cardurile este pentru achitarea facturilor la energie.
Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională între 42.000-60.000 lei.
Plata altor produse/servicii decât cele pentru care este destinat cardul se pedepsește cu amendă contravențională între 4.500-6.000 lei.

Ce este declarația pe proprie răspundere și în ce situație se utilizează?

Este un document ce trebuie completat de potențialul beneficiar în situația în care nu se poate stabili câți oameni stau la același punct de consum.
Sunt situații în care beneficiarii nu au nomenclatorul stradal trecut în cartea de identitate (figurează mai mulți la aceeași adresă). În această situație, ei trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere prin care spun câți locuiesc efectiv la punctul de consum.
Poșta distribuie declarațiile pentru toate acesti situații identificate la momentul întocmirii listelor cu beneficiari și să le preia în maxim 3 zile, pentru ca apoi să se recalculeze media veniturilor și să se actualizeze listele.

Ce este ancheta socială și în ce situație este necesară?

Pot fi situații în care la un loc de consum sunt luate în calcul veniturile unei persoane care nu mai locuiește acolo (dar figurează așa în acte) şi nici nu se poate face radierea acestor colocatari de la adresa de domiciliu.
În acest caz, potențialul beneficiar poate să solicite o anchetă socială la primărie, care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum. Rezultatul se transmite la Poștă, iar ulterior se actualizează lista.

Categorii de beneficiari vezi detalii

 • tineri dezinstituționalizați
 • persoane cu probleme de sănătate mintală
 • persoane adulte fără adăpost
 • persoane victime ale violenței domestice
 • persoane cu handicap / invaliditate
 • persoane cu boli cornice
 • persoane consumatoare de substanțe interzise
 • persoane victime ale infracțiunilor
 • persoane eliberate din sistemul de detenție
 • rromi
 • alte categorii de persoane aflate în nevoie socială

SERVICII OFERITE:

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale ale membrilor familiei (certificat de încadrare în grad de handicap, decizia asupra capacităţii de muncă; certificat medical de constatare a capacităţii de muncă; adeverinţă medicală);
 • acte doveditoare privind venitul realizat de către membrii familiei (adeverinţă de venit angajator, talon pensie, adeverinţă de venit Administraţia Financiară Sector 6, etc.);
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale, pentru membrii majori ai familiei;
 • dovada domiciliilor stabile avute din 1990 până în prezent de către solicitant(ă), precum şi de către ceilalţi membrii majori ai familiei sale, pe baza adeverinţei eliberate de către Serviciul pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul secţiei de Poliţie de pe raza căreia solicitantul(a) are domiciliul stabil;
 • dovezi cu privire la calitatea avută (tolerat în spaţiu, chiriaş etc.) de persoanele sus menţionate la respectivele domicilii;
 • declaraţie notarială-tip cu privire la faptul că, solicitantul(a) şi membrii majori ai familiei nu au deţinut  şi nu deţin o locuinţă în proprietate şi/sau nu beneficiază de o locuinţă cu chirie- proprietate de stat/socială, nu au înstrăinat o locuinţă după anul 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în obţinerea de credite pentru închirierea/construirea unei locuinţe, nu au pierdut drepturile locative asupra unei locuinţe ca urmare a propriei decizii (renunţare la contractul de închiriere pentru o locuinţă fond de stat/socială înstrăinarea unei locuinţe) sau din propria culpă (neplata datoriilor la cotele de întreţinere, evacuare din alte motive imputabile persoanei/familiei în cauză, din locuinţa fond de stat/socială);
 • contract de închiriere, încheiat în formă autentică.

Condiţii de acordare:

 • să fie persoană marginalizată social sau aflată în risc de marginalizare socială.
 • titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6 de cel puţin 12 luni, la data solicitării sprijinului financiar;
 • solicitantul şi membrii familiei acestuia să îndeplinească prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 a locuinţei, respectiv:
  • nu au în proprietate o locuinţă;
  • nu au înstrăinat o locuinţă după 01.01.1990;
  • nu a beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere/construire locuinţă;
  • nu deţin în calitate de chiriaş o altă locuinţă, fond de stat/socială;

Persoana marginalizată social: persoană beneficiară de venit minim garantat sau care face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat şi se află în cel puţin două din următoarele situaţii:

 • nu are loc de muncă;
 • nu are locuinţă în proprietate sau în folosinţă;
 • locuieşte în condiţii improprii;
 • are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii  în întreţinere;
 • este persoană vârstnică, fără susţinători legali;
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate;
 • are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav,accentuat ori invaliditate gradul I sau II;
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Persoana aflată în risc de marginalizare socială: persoana sau familia aflată într-o situaţie de dificultate a cărui venit pe membru este până în venitul net minim pe economie. 

Notă : fac excepţie de la prevederile art.48 din Legea nr.114/1996 cazurile familiilor care au în îngrijire copii şi care se confruntă cu o situaţie excepţională din punct de vedere locativ, respectiv, locuiesc în spaţii improvizate în care sănătatea copiilor poate fi grav afectată, locuinţa este afectată de un incendiu, sau altă situaţie pentru care spaţiul locativ devine temporar inutilizabil.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de identitate şi de stare civilă privind titularul cererii, precum şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind încredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte doveditoare privind veniturile realizate de către membrii familiei;
 • adeverinţă eliberată de către Asociaţia de Proprietari/Locatari cu privire la restanţa înregistrată;
 • acte cu privire la datoriile înregistrate de persoana/familia solicitantă, la furnizorii de utilităţi publice de strictă necesitate;
 • act doveditor privind proprietatea/contract de închiriere a locuinței;
 • adeverinţă de la A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că membrii majori ai familiei se află în căutarea unui loc de muncă;
 • Dispoziţia Primarului sector 6 privind stabilirea dreptului la ajutor social;
 • certificat fiscal privind veniturile realizate de către membrii majori ai familiei solicitantului;
 • certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • decizia asupra capacităţii de muncă;
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă;
 • dovadă din care să rezulte că a executat o pedeapsă privativă de libertate.

Condiţii de acordare:

 • titularul ajutorului să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • să fie persoană marginalizată social, conform prevederilor Legii nr.116/2002.

Furnizarea de servicii sociale de asistență și suport (sprijin perfectare acte identitate, sprijin obținere documentație analizare posibilitate încadrare în grad de handicap/ invaliditate, sprijin în accesarea de servicii medicale, facilitarea accesului în adăposturi / centre rezidențiale, cantină socială, consiliere socială, îndrumare în vederea identificării unui loc de muncă) pentru categoriile de persoane vulnerabile (persoane fără adăpost, persoane victime ale violenței domestice, persoane cu handicap, persoane care suferă de boli incurabile, tineri dezinstituționalizați, persoane consumatoare de substanțe interzise, persoane victime ale infracțiunilor, rromi, alte categorii de persoane aflate în nevoie socială), atât în mod direct cât și în parteneriat cu O.N.G.-uri.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor (după caz):

 • acte de stare civilă (B.I./C.I./C.I.P., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă;
 • acte doveditoare pentru veniturile (adeverinţă de venit ANAF, adeverință venit angajator, talon de pensie, talon indemnizaţie de handicap, decizie de pensionare, indemnizații, stimulente, pensie alimentară;
 • cetificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate;
 • decizie medicală de constatare a capacităţii de muncă;
 • adeverinţă emisă de A.L.O.F.M. sector 6, din care să rezulte că persoana se află în căutarea unui loc de muncă.

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;
 • În urma concluziilor reieşite din ancheta socială şi actele depuse.

Acte necesare pentru obținerea serviciilor (după caz):

 • acte de stare civilă (B.I./C.I./C.I.P., certificate de naştere, certificate de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre privind incredinţarea sau plasamentul minorilor, hotărâre judecătorească  privind stabilirea tutelei pentru persoanele puse sub interdicţie);
 • acte medicale care să ateste starea de sănătate (eliberate de către medicul de familie / medicul specialist / serviciile medicale de urgenţă;
 • certificat medico-legal emis de instituție medicală;
 • ordin de protecție provizoriu / ordin de protecție emis de autoritățile competente;
 • acte doveditoare pentru veniturile (adeverinţă de venit ANAF, adeverință venit angajator, talon de pensie, talon indemnizaţie de handicap, decizie de pensionare, indemnizații, stimulente, pensie alimentară;
 • cetificat de încadrare în grad de handicap/ invaliditate (dacă este cazul);
 • decizie medicală de constatare a capacităţii de muncă;
 • alte documente relevante - (după caz).

Condiţii de acordare:

 • Titularul cererii să aibă domiciliul legal pe raza sectorului 6;

11.1. CATEGORII DE PERSOANE ȘI FAMILII CARE SE ADRESEAZĂ CĂTRE D.G.A.S.P.C. SECTOR 6

 • familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere (altele decât cele beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei și ajutor social) ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 • familiile monoparentale (altele decât cele beneficiare ale alocației pentru susținerea familiei și ajutor social) ale căror venituri nete lunare pe mebru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 • persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Categoriile menționate trebuie să aibă domiciliul, rezidența sau să locuiescă efectiv pe raza sectorului 6, București.

11.2. CONDIȚII DE ACORDARE

Titularul cererii / reprezentantul legal se va prezenta la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6 – Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale (situat în str. Floare Roșie nr.7A, sector 6, București), unde:

 • va depune / completa cererea și declarația pe propria răspundere privind acordarea tichetului social electronic pentru alimente / masă caldă (prevăzut în Ordinul nr.846/2022), anexând documente justificative privind informațiile furnizate.
 • va completa declarația privind consimțământul + informarea referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.
 • va prezenta documente justificative cu privire la informațiile completate.

În cazul transmiterii online (pe adresa marginalizaresociala@dgaspc6.com), cererile și declarațiile pe propria răspundere, respectiv declarația privind consimțământul + informarea referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679, trebuie să fie însoțite de documente justificative privind informațiile furnizate.

Cererile incomplete sau lipsite de toate documentele justificative nu se primesc pentru procesare, iar în cazul transmiterii online nu se iau în calcul (urmând ca persoana să fie informată).

11.3. CATEGORII DE VENITURI LUATE ÎN CALCUL (potrivit OUG nr.63/2022, cu modificările și completările ulterioare):

 1. venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
 2. venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
 3. venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale;
 4. venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. venituri din activități independente, definite conform art.67 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 8. venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform art.70 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 9. venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art.76 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art.83 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. venituri din investiţii, definite conform art.91 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art.103 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. venituri din premii și jocuri de noroc, definite conform art.108 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. venituri din alte surse, definite conform art.114 şi 117 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

11.4. ALTE INFORMAȚII

Tichetul social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari eligibili.
Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.

Fiecare tichet social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele menţiuni:

 1. numele şi adresa emitentului şi datele sale de identificare;
 2. perioada de valabilitate a suportului electronic;
 3. numele, prenumele şi codul numeric personal al beneficiarului. În cazul persoanelor fără adăpost, va conţine doar numele şi prenumele beneficiarului;
 4. interdicţia de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.

Beneficiarul poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate.
Obligativitatea prezentării actului de identitate nu se aplică persoanelor fără adăpost, acestea având obligaţia să prezinte un document eliberat de autorităţile publice locale care să ateste identitatea beneficiarului.

Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde se face de către Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. la primărie şi vor fi distribuite prin grija acesteia, pe bază de tabel nominal, care se transmite ulterior Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Pentru toate cazurile în care beneficiarii sprijinului material nu se regăsesc cu adresă în situaţiile centralizatoare, tichetele sociale pe suport electronic pentru achiziţionarea de produse alimentare şi/sau pentru asigurarea de mese calde se distribuie prin primăria, respectiv serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială au fost identificaţi.

Cadru legal vezi detalii

Contact

Adresă:  str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 021 410.30.20, interior 318,
Fax: 021 410.30.20; 021 410. 31.36
Șef serviciu – Daniel Turbatu
Adresă de e-mailmarginalizaresociala@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA