Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap

Categorii de beneficiari:

 • persoane adulte cu handicap, cetățeni români, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au domiciliul ori reședința în sectorul 6.

Domeniu de competență:

 • asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, precum și informarea și consilierea socială a persoanelor cu handicap.

Descrierea pe scurt a activităților desfășurate vezi detalii

 • înregistrează în registrul propriu de evidență dosarele persoanelor care solicită încadrarea în grad de dizabilitate, după realizarea evaluării de către Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;
 • asigură transmiterea dosarelor la C.E.P.A.H. Sector 6, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad și tip de handicap, întocmit de Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități;
 • transmite membrilor C.E.P.A.H. Sector 6 ordinea de zi și data de desfășurare a ședințelor, în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;
 • ține evidența desfășurării ședințelor si întocmește procesele-verbale privind desfășurarea acestora;
 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, precum și anexele acestora, certificatele de încadrare în grad de handicap destinate deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă și certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc ședința;
 • redactează deciziile privind acordarea măsurilor de protecție și orice alte documente emise de C.E.P.A.H. Sector 6;
 • eliberează copii conform cu originalul ale certificatelor de încadrare în grad de handicap, în cazul în care acestea au fost pierdute/furate/deteriorate/distruse;
 • înregistreazã contestaţiile formulate împotriva certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap și le transmite Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, împreună cu dovada comunicării certificatului și dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare;
 • comunică direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, certificatul de încadrare în grad de handicap, anexa acestuia, programul individual de reabilitare și integrare socială, certificatul de orientare profesională, certificatul de încadrare în grad de handicap destinat deschiderii drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, precum și deciziile Comisiei Superioare și alte documente emise de C.E.P.A.H. Sector 6;
 • îndeplinește și alte atribuții și sarcini la solicitarea directorului general, care au legătură cu specificul activității biroului.

Informații importante:

 • Certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teriorială în alta;
 • Certificatele de încadrare în grad de handicap emise de către Comisia de Evaluare respectă noul model impus de Hotărârea de Guvern nr. 927/2016 - modificarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2008, luând în considerare necesitatea respectării datelor cu caracter personal; prin urmare, datele referitoare la statutul social, codul de boală, precum și codul de handicap, fac parte din Anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • În textul certificatului de încadrare în grad de handicap se face motivarea actului administrativ, unde se face referire la capitolul/capitolele din Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare.

ATENȚIE

 • Persoanele care solicită reevaluarea încadrării în grad de handicap, trebuie să depună documentația cu 60 de zile înainte de expirarea valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap. Documentația necesară reevaluării este menționată pe Anexa certificatului de încadrare în grad de handicap dobândit anterior;
 • Pentru informații legate de încadrarea/neîncadrarea în grad de handicap stabilită de către C.E.P.A.H Sector 6, vă îndrumăm să consultați Anexa la certificatul de încadrare în grad de handicap pe care l-ați primit, la rubrica Motivarea de specialitate;
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap poate fi contestat de către titularul acestuia, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.
 • Contestațiile la certificatele de încadrare în grad de handicap se pot depune prin una dintre modalitățile enumerate mai jos:
  • La Secretariatul C.E.P.A.H. Sector 6 (cel care a eliberat certificatul de încadrare în grad de handicap), în format fizic sau prin intermediul adresei de e-mail: comisieadulti@dgaspc6.com, ori prin poștă la adresa str. Floare Roșie nr. 7A, sector 6;
  • La Secretariatul Comisiei Superioare la adresa de e-mail: contestatie@anpd.gov.ro;
  • Direct la sediul ANPDPD;
  • Prin poștă, la adresa General Constantin Budișteanu nr. 28C, etaj 1, sector 1.

Contact:

Adresă: str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6, Bucureşti (zona Militari - Apusului);
Telefon: 0372.303.294 sau 021.410.30.20 int. 315;
Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA