Direcția Generală

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 este instituţia publică, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6, înfiinţată  la data de 01.03.2005 prin comasarea  serviciului public pentru protecţia copilului şi a serviciului public de asistenţă socială ce funcţionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1434/2004.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  realizează la nivelul sectorului 6 măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituţia asigură, la nivelul sectorului 6, aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  elaborează strategia proprie de asistenţă socială, planul de asistenţă socială şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din unitatea administrativ teritorială.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 are rolul  de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Conducerea direcţiei este asigurată de:

Director General - Gabriela Schmutzer

Director General Adjunct Direcţia Economică - Ionuț Popa

Director Executiv Direcţia Protecţia Copilului - Nicolae Gorunescu

Director General Adjunct Direcţia Protecţie Socială - Alina Loredana Simion

Director Executiv - Direcţia Strategii Comunicare - Mihaela Drăgoi

Atributii:

 1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;
 3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 4. evaluează şi pregăteşte persoanele identificate de serviciul public local de Asistenţă socială care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestora;
 5. colaborează cu ONG care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de colaborare;
 6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;
 7. colaborează, pe baza de protocoale sau convenţii, cu celelalte Direcţii Generale precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 8. asigură, la cerere, consultanţa de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii  responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 9. propune consiliului local al sectorului 6 infiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de Asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;
 13. actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu;
 14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap.

Util

The General Directorate

The General Directorate of Social Assistance and Child Protection is a public institution operating under the Local Council of Bucharest 6th District, founded on 1st of March 2005 by combining the public service of child protection with the public service of social assistance, which were operating in the 6th District of the municipality of Bucharest, as per Governmental Order no. 1434/2004.

The 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection deals at 6th District level with all measures regarding social assistance in the field of child protection, family, single persons, elderly persons, disabled persons, as well as any person in need.
The institution ensures that all governmental politics and strategies for social assistance are applied at 6th District level, in order to prevent and combat social exclusion and poverty.   

To this regard, The 6th District’s General Directorate of Social Assistance and Child Protection elaborates its own strategy for social assistance, the plan for social assistance and action programs in the field, depending on the needs of the citizens from the administrative territorial unit.
The General Directorate’s main role is to identify and solve the community’s social problems in the following fields: child protection, family, single persons, elderly persons, disabled persons and any person in need. 

The Management of the Directorate is as follows:

General Director - Gabriela Schmutzer

Deputy Director General – The Economic Department – Ionuț Popa

Executive Director -  The Child Protection Department - Nicolae Gorunescu

Deputy Director General- The Social Protection Department - Alina Loredana Simion

Executive Director – The Communication Strategies Department - Oana Andreea Baba

Responsibilities

 1. Coordinates and supports the activity of local public administration authorities in the social assistance and child protection field;
 2. It methodologically coordinates the activity of preventing child separation from parents, and that of adult admission in institutions and services, undergoing at public services level of social assistance;
 3. Offers necessary technical assistance in creating and training consultative community structures as a form of support in the activity of social assistance and child protection;
 4. Evaluates and trains the possible personal assistants for the disabled persons recruited by the public service of Social Assistance, and monitors their activity;
 5. Collaborates with NGOs which unfold activities in the social assistance and child protection field or with economic agents by signing collaboration conventions;
 6. Develops partnerships and collaborates with NGOs and other social civil representatives in order to offer and diversify social services and child protection services, depending on the local community needs;
 7. Collaborates with other General Directorates and other public institutions from the territorial administrative unit, under protocols or conventions, in order to fulfill the duties which by law come into the Directorate s responsibilities;
 8. Ensures free consulting, on request, regarding all services and measures in the social assistance and child protection field. Collaborates with other designated institutions to ease the people’s access to these rights;
 9. Suggests to the local council of the 6th District the establishment, financing or co-financing of public institutions of social assistance, as well as services for child protection;
 10. Submits annually, or on demand, evaluation reports of the activities carried out;
 11. Ensures the payment receiving of the given legal aid to the disabled persons, as per the law;
 12. Supports and develops an information and advice system easy to access by the single persons, elderly persons, disabled persons and by any person in need and their families, in order to obey and exercise the law;
 13. Takes action on promoting family- type alternatives of the institutionalized protection of the persons in need, including nursing at home;
 14. Establishes the activity of recruitment, employment, periodic and continual assessment of the personnel from its own range and the institutions/ services under its command;
 15. Ensures the administrative and secretarial services for the commission of child protection and that of medical expertise of the disabled adult. 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA