Serviciul alocaţii şi indemnizaţii

Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Indemnizația pentru creșterea copilului, acordată în baza OUG nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare:

Acte necesare dosar
vezi mai mult

 • cerere tip;
 • actele de identitate ale ambilor părinți ;
 • certificatul de naștere al copiilor ;
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți);
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • GDPR ambii părinți;
 • Declarație solicitant;
 • Declarația celuilalt părinte, care nu a solicitat icc;
 • Notă informare (semnată de solicitant);
 • Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online);
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar);
Termenul de depunere a dosarului de indemnizație pentru creșterea copilului este de 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate de minimum 42 de zile.

Formulare
vezi mai mult

In situatia schimbarii titularului de indemnizatie, termenul de depunere al dosarului este de 15 zile de la suspendarea activitatii parintelui care urmeaza sa solicite acest drept.

Cuantumul indemnizației este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni succesive,  din ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, nu mai mult de 8500 lei și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Instituția competentă în ceea ce privește aprobarea și plata acestor drepturi este Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu sediul în strada Ion Câmpineanu nr.20, sector 1, București, adresa e-mail: apismb@mmanpis.ro, contact APISMB telefon: 0219309

Venituri
vezi mai mult

Venituri obținute în calitate de salariat:

 • adeverința eliberată de angajator privind veniturile realizate;
 • dispoziția/decizia de suspendare/încetare (după caz), conf. art. 51 lit. a) Codul muncii, a contractului individual de muncă;

Activități independente:

Venituri obținute Persoană Fizică Autorizată

 • Declarație unică ANAF;
 • Registrul jurnal cu incasarile din PFA;
 • Extras de cont cu incasarile din PFA;
 • Adeverință de venit pentru anul anterior nașterii copilului (după caz);
 • Rezoluția de la Camera de Comerț privind suspendarea activității
 • Dovada suspendării de la ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB;
 • în situația în care nu a beneficiat de concediul pentru sarcină și lăuzie este necesară o declarație pe proprie răspundere în acest sens;

Venituri obținute din drepturi de autor 

 • Adeverință de venit de la ANAF pe anul anterior;
 • Extras de cont cu incasarile din drepturi de autor;
 • Dovada suspendării activității (decizie, act adițional, copie, contract, etc.);
 • Adeverință care să cuprindă perioada în care au fost realizate veniturile,  venitul brut defalcat pe luni, contribuții sociale reținute (10% sau 16%) și venitul net realizat, defalcat;

Venituri independente, obținute din exercitarea profesiei de avocat, notar public sau medic:

 • Declarație unică ANAF;
 • Registrul jurnal de incasari;
 • Adeverință de venit pe anul anterior;
 • Dovada suspendării eliberată de Barou și ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB sau OPSNAJ, de Casa de Asigurări a Avocaților
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate (dacă nu a beneficiat);
 • Dovada suspendării din funcția de notar public, termenul de suspendare începe să curgă de la data încheierii procesului-verbal de preluare a sigiliilor și închidere a registrelor.

Elev/student

 • adeverință studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal;

Beneficiari
vezi mai mult

Poate beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului:

 • Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului "frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand".

Termenul de depunere al dosarului de ICC pentru celalalt părinte care are dreptul dar nu a beneficiat de acest drept şi doreste să-şi solicite dreptul la ICC, este de 15 zile de la suspendarea activităţii, dar înainte să împlinească copilul vârsta de 2 ani.

Instituția competentă în ceea ce privește aprobarea și plata acestor drepturi este Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București cu sediul în strada Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1, București, relatii cu publicul Bd. Magheru nr. 7, Sector 1, adresa e-mail: apismb@mmanpis.ro

Stimulentul de inserție pentru creșterea copilului, acordat în baza OUG nr. 111/2010 cu modificările și completările ulterioare:

Acte necesare dosar
vezi mai mult

 • cerere tip;
 • actele de identitate ale ambilor părinți;
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul , hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență ;
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți);
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • GDPR ambii părinți;
 • Declarație solicitant;
 • Declarația celuilalt părinte;
 • Notă informare (semnată de solicitant);
 • Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online).
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar);

 

Termen de depunere dosar stimulent de inserție:

Pentru persoanele care solicită acordarea stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități, prevăzut la art. 7 alin. (2) (650 lei) din ordonanța de urgență, acesta se acordă după cum urmează:

 1. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanta (dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată);
 2. începând cu data depunerii cererii în cazul în care cererea este depusă peste termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. c^1) din ordonanța de urgență.

Formulare
vezi mai mult

Venituri
vezi mai mult

Venituri obținute în calitate de salariat:

 • adeverința tip eliberată de angajator;
 • dispoziția/decizia de reluare a activității;

Activități independente:

Venituri obținute Persoană Fizică Autorizată

 • Rezoluția de la Camera de Comerț privind reluarea activității
 • Dovada reluării activității de la ANAF;
 • Adeverința tip pentru solicitarea stimulentului de inserție;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB;(este necesară atunci când se solicită stimulentul de inserție după finalizarea concediului de maternitate);
 • în situația în care nu a beneficiat de concediul pentru sarcină și lăuzie este necesară o declarație pe proprie răspundere în acest sens;

Venituri obținute din drepturi de autor 

 • Dovada reluării activității (decizie, act adițional, copie, contract, etc.);

Venituri independente, obținute din exercitarea profesiei de avocat, notar public sau medic:

 • Dovada reluării activității ANAF;
 • Adeverința cu perioada concediului de sarcină și lăuzie, precum și cu plățile efectuate eliberată de CASMB sau OPSNAJ, de Casa de Asigurări a Avocaților (este necesară atunci când se solicită stimulentul de inserție după finalizarea concediului de maternitate);
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la concediul de maternitate (dacă nu a beneficiat);
 • Dovada reluării activității, a notarului public, de la Colegiul director al Camerei, predarea sigiliilor, a timbrului sec și a dispozitivului digital de semnătură electronică.

în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență nr.26/2021 se menține la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru:

 • persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități);
 • persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).
 • acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv concediile pentru recuperarea capacității de muncă, concediile de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate.
 • Părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Beneficiari
vezi mai mult

Poate beneficia de stimulentul de inserție pentru creșterea copilului:

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;

Pentru a beneficia de stimulentul de inserție pentru creșterea copilului :

 • Solicitantul trebuie să fi realizat în ultimele 24 de luni anterior datei nașterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal, prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege: venituri din salarii, șomaj, din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • Printre altele, perioadă asimilată este considerat și intervalul de timp în care persoana solicitantă a dreptului "frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licență ori de master, student-doctorand".
 • Solicitantul trebuie să realizeze venituri la data solicitării stimulentului de inserție și pe toată perioada în care beneficiază de acest drept.

Stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2) [în cuntum de 650 lei după împlinirea de către copil a varstei de 2 ani/ 3 ani copil dizabilitate] din ordonanța de urgență se acordă oricăruia dintre părinți sau oricăreia dintre persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, care a efectuat cel puțin o lună de concediu pentru creșterea copiilor.

Stimulentul de inserție acordat până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu dizabilități, nu se cumulează cu indemnizația care se acordă pentru copilul cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;

Stimulentul de inserție în cuantum de 650 lei se acordă și în situația în care certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului expiră după împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

în situația persoanei îndreptățite care beneficiază de stimulentul de inserție în cuantum de 650 lei, al cărei copil este încadrat în grad de handicap după împlinirea vârstei de 3 ani, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani.

în această situație, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de inserție se face în baza unei noi cereri completate de persoana îndreptățită și a copiei după certificatul de încadrare în grad de handicap.

Nu se suspendă plata stimulentului de inserție în situația persoanelor îndreptățite aflate în plata stimulentului de inserție care solicită următoarele concediie medicale:

 1. concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
 2. concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 3. concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
 4. concedii medicale și indemnizații de risc maternal.
  cu excepția celui pentru maternitate;

În conformitate cu modificările aduse de Ordonanța nr.26/2021, este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în toate situațiile pe plată a stimulentului de inserție prevăzute la art. 7 alin. (1) și (2).

în conformitate cu prevederile art.9 alin (4)  din O.U.G 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, prevăzut la art. 2 alin. (1) cu modificările și completările ulterioare, durata de acordare a concediului se prelungește corespunzător în cazul suprapunerii a două sau mai multor situații de natură a genera acest drept.

Facem mențiunea că pentru perioada de suprapunere, trebuie depusă cerere, în termen de 30 de zile calendaristice de la data nașterii celui din urmă copil, prin care se solicită acest drept, însoțită de celelalte documente doveditoare.

Pentru continuitatea acordării drepturilor, este necesară prelungirea suspendarii activității profesionale la finalizarea concediului acordat pentru cel din urmă copil ,cererea trebuie să fie depusă cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 2 sau 3 ani, în cazul copilului încadrat într-un grad de handicap, sau în termen de maximum 30 de zile de la această dată, dar înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului. în cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii.”

”în situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art.8, aceste drepturi pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu numărul de suprapuneri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate”

Acte necesare dosar
vezi mai mult

 • cerere tip
 • actele de identitate ale ambilor părinți ;
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul , hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență ;
 • certificatul de căsătorie (dacă părinții sunt căsătoriți);
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap copil (dacă e cazul);
 • GDPR ambii părinți;
 • Declarație solicitant;
 • Declarația celuilalt părinte;
 • Notă informare (semnată de solicitant);
 • Declarația pe proprie răspundere (se completează de solicitant, pentru dosarele depuse online).
 • Extras de cont al solicitantului (dacă dorește să se facă plata în cont bancar);

Formulare
vezi mai mult

Beneficiarul drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie să comunice în scris Serviciului Alocații și Indemnizații din cadrul Direcției pentru Protecție Socială Adulți, orice modificare intervenită în situația sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile de la apariția acestora.

Acte necesare:

 • actul de identitate al solicitantului;
 • actul de identitate al celuilalt părinte ;
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul , hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau de încredințare a adopției, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgență ;
 • Declarația de reluare a activității;
 • GDPR (ambii părinți).

Formulare:

Acte necesare dosar
vezi mai mult

 • cerere tip
 • Declarația UE (ambii părinți)
 • GDPR (ambii părinți)
 • Notă informare (solicitant)
 • Declarația pe proprie răspundere (solicitant, numai pentru dosarele depuse online)
 • Extras cont al solicitantului ( numai dacă se solicită plata în cont bancar)
 • Actele de identitate ale ambilor parinti (reprezentanților legali) - original
 • Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicită alocația de stat - original
 • Certificatul de căsătorie - original
  - pentru persoanele care au sau au avut calitatea de lucrător migrant, se va anexa la dosarul de alocație de stat și documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa precum și numărul de asigurare din celălalt stat membru U.E.

În conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 republicată, toți copii cetățeni români, straini sau apatrizi care domiciliază în România, au dreptul la alocație de stat după cum urmează:

 • în cuantum de 631 lei/lună până la vârsta de 2 ani sau până la 3, în cazul copilului cu handicap;
 • în cuantum de 256 de lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani;

Documente suplimentare pentru copiii născuţi în străinătate, în completarea celor de mai sus:

 • Acte de rezidenţă părinţi şi copii, de exemplu: Italia – codice fiscal şi cartea /cardul de identitate, Marea Britanie – NINO ( National Insurance Number);
  În cazul în care nu există acte de rezidenţă este necesară declaraţia notarială a ambilor părinţi în care să fie precizat dacă au avut sau nu au avut rezidenţă în statul în care s-a născut copilul şi perioada în care au avut rezidenţă.
 • Negaţie eliberată de autoritaţile competente din statul în care s-a născut copilul, din care să reiasă că niciunul dintre părinţi nu a beneficiat de alocaţie de stat (prestaţii financiare)pentru minor; în cazul în care au beneficia teste necesară o adeverinţă din care să reiasă data până la care s-a plătit alocaţia (prestaţia financiară) precum şi părintele titular al acestui drept.

Aceste acte trebuie traduse în limba română de un traducător autorizat.

Formulare
vezi mai mult

Ținând cont că în această perioadă, activitatea cu publicul se desfășoară și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, facem următoarele precizări:

Vă rugăm să lăsați și un  număr de contact, pentru a putea reveni către dumneavoastră pentru consultanță sau alte informații.

Pentru depunerea cererilor la ghișeu, vă așteptăm la sediul Direcției pentru Protecție Socială ADULȚI din - str. Floare Roșie nr. 7A, sector 6.

Program cu publicul:

 • Luni, Marți, Joi, Vineri: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 13.00 – 18.30

Pentru informații privind plata alocației de stat, a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție precum și soluționarea cererilor este efectuată de către AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ a Municipiului București.
adresa e-mail: apismb@mmanpis.ro
Site webwww.mmanpis.ro
contact: 0219309

Baza legislativă
vezi mai mult

Date de contact

Contact: 0372303295 sau 0726295706;
Adresa: Strada Floare Roșie nr.7A, Sector 6;
Mijloace de transport: 136,236,336, 137,138, 61,62, Metrou - Gorjului;

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA