Centrul pentru Persoane Vârstnice “Sfântul Mucenic Fanurie”

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Mucenic Fanurieeste unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (D.G.A.S.P.C. Sector 6), înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6, Bucureşti.

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Mucenic Fanuriefuncţionează în Municipiul Bucureşti, la adresa din str. Drumul Ciorogârla nr. 147A, Sector 6, este un centru modern, cu o capacitate de 24 locuri, unde persoanele aflate în dificultate pot beneficia de găzduire precum şi de măsuri de suport specifice situaţiei de dependenţă, prin asigurarea serviciilor de îngrijire în sistem rezidenţial. Centrul este destinat persoanelor vârstnice care au domiciliul legal pe raza sectorului 6 şi îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind instituţionalizarea.

Domeniu de competenţă:

 • asistenţă socială acordată persoanelor vârstnice şi instituţionalizarea acestora.

Categorii de beneficiari vezi detalii

Persoane vârstnice cu domiciliul stabil în sectorul 6 Bucureşti (persoane vârstnice = persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare) şi care se află în una din următoarele situaţii:

 1. nu au familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 4. nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
 5. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Servicii oferite vezi detalii

 • Asistenţă socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Ergoterapie şi petrecere a timpului liber;
 • Asistenţă medicală curentă şi terminală;
 • Găzduire, hrănire, îngrijire şi igienă personală;
 • Siguranţă şi accesibilitate în comunitate;
 • Alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces.

Alte servicii oferite:

 • activităţi de socializare: consiliere psihologică, relaţională, juridică, după caz; activităţi de comunicare;
 • sesiuni de dezbateri pe diferite teme prestabilite;
 • consultarea şi discutarea presei şi a subiectelor de larg interes;
 • jocuri de societate - şah, table, cărţi, rummy, etc.;
 • petrecerea zilelor onomastice;
 • excursii organizate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, la obiective turistice, culturale şi de agrement din capitală şi din ţară.

Persoanele vârstnice instituţionalizate în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Mucenic Fanurie” pot beneficia în cadrul centrului de activităţi de stimulare psiho-motorie precum şi de asigurarea unui grup interrelaţionar.

Acte necesare pentru obţinerea serviciilor vezi detalii

 • cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal (tutore, curator);
 • declaraţie notarială a solicitantului din care să reiasă că acesta nu are copii sau întreţinători legali; dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică şi să ataşeze eventualele acte doveditoare;
 • adeverinţă de venit impozabil (act de stare materială de la Administraţia Financiară);
 • acte de stare civilă: act de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre divorţ sau certificat deces, după caz;
 • talon pensie recent, dacă este pensionar ;
 • situaţia locativă, după caz : copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresă (a contractului de vânzare - cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere);
 • fişa de evaluare sociomedicală;
 • ancheta socială;

În funcţie de situaţia economică şi medicală a solicitantului şi a aparţinătorilor, se vor anexa acte doveditoare ale venitului pe persoană pentru aparţinători şi, după caz, acte medicale care să ateste starea de sănătate a acestora.

Admiterea în căminul pentru persoane vârstnice se va face pe bază de dosar, care va cuprinde documentele enumerate mai sus;

La acestea se adaugă în momentul internării următoarele acte:

 • Adeverinţa eliberată de INML cu privire la capacitatea de discernământ a persoanei în cauza în situaţia în care echipa pluridisciplinară care efectuează evaluarea socio - medicală are indoieli cu privire la starea de sănătate mintală a persoanei care solicită internarea. În cazul în care se declară că persoana nu are discernământ, internarea se va face numai dupa punerea sub interdicţie, dacă are familie sau intreţinători legali, sau cu acordul autorităţii tutelare în cazul persoanelor singure; dacă este pus sub interdicţie nu e cazul;
 • Certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA (pentru persoanele cu vârsta până la 70 ani), coproparazitologic;
 • Adeverinţă medicală care să precizeze ca NU suferă de boli infecto - contagioase.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor vezi detalii

 • Depunerea cererii persoanei vârstnice la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat la adresa:     str. Cernişoara nr. 38 - 40, sector 6 Bucureşti sau Strada Floare Roşie   nr. 7A, sector 6 Bucureşti;
 • Completarea documentaţiei conform Anexei nr. 1 (fără documentele medicale);
 • Efectuarea anchetei sociale de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • Completarea fişei de evaluare socio-medicală:
  • evaluarea medicală va fi efectuată de medicul de familie sau medicul specialist curant; pentru persoanele fără adăpost sau/şi persoane neînscrise la un medic de familie si care sunt în imposibilitatea de a o face, evaluarea medicală va putea fi efectuată de către medicul centrului rezidenţial desemnat de şeful centrului sau, după caz, de către medici din spitalul unde persoana vârstnică este internată;
  • evaluarea socială va fi efectuată de Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • Emiterea dispoziţiei de admitere în căminul pentru persoane vârstnice de către Primarul Sectorului 6 (în 3 exemplare);
 • Întocmirea planului individual de servicii  de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • Completarea dosarului cu documentele medicale necesare admiterii (conform Anexei nr. 1);
 • Întocmirea şi semnarea contractului de servicii sociale (în 3 exemplare);
 • Semnarea, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6, a angajamentului de plată a contribuţiei de întreţinere în căminul pentru persoane vârstnice; în cazul în care procentul de 60% din venitul persoanei vârstnice nu acoperă integral valoarea contribuţiei de întreţinere, se va semna de către aparţinători un angajament de plată (sau, după caz, mai multe angajamente) care va acoperi diferenţa până la valoarea contribuţiei de întreţinere ; în cazul în care venitul pe persoană al familiei aparţinătoare (sau al familiilor aparţinătoare) se situează sub nivelul de 600 lei, la dosar se vor ataşa actele doveditoare ale veniturilor aparţinătorilor care nu îşi vor asuma obligaţia de plată a diferenţei mai sus menţionate ; în situaţii excepţionale, la dosar se vor ataşa acte medicale doveditoare ale aparţinătorilor în cazul în care aceştia se află în imposibilitatea de a suporta diferenţa până la valoarea totală a contribuţiei de întreţinere, urmând ca situaţia să fie supusă spre analiză şi decizie finală Directorului general adjunct şi Directorului general ai D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Persoanele vârstnice găzduite în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Mucenic Fanurie” pot participa la activităţi care să le permită menţinerea sau ameliorarea capacităţilor fizice şi intelectuale şi să îi stimuleze la participarea la viaţa socială. Programele vin în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, prin creşterea confortului psihic, prin implicarea în activităţi ce au caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni. Deasemenea, acestea oferă posibilitatea vârstnicilor de a socializa, de a se implica în viaţa comunităţii, de a fi puşi în valoare, atât ei ca indivizi, cât şi experienţa lor, de a se simţi utili.

Baza legislativă vezi detalii

 • Legea nr. 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • OU 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor;
 • Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/2000 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
 • Legea nr.292/2011 a asistentei sociale;
 • HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de intreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, actualizat prin Hotărâre de Consiliu Local;
 • Ordonanţa Guvernului nr.68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completată de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr.86/2004;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 pentru aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind aprobarea standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de ingrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice;
 • Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • HG 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/ 2006;
 • HG 430/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Date de contact:

Adresa: str. Drumul Ciorogârla nr. 147A, Sector 6 , Bucureşti 
Staţie RATB: linia 178

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA