Unitate Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice

Domeniu de competență

 • servicii de asistenţă socială acordate persoanelor vârstnice (care au împlinit vârsta legală de pensionare).

Categorii de beneficiari

 • beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane vârstnice dependente sau semidependente care necesită ajutor pentru realizarea activităților de bază și/sau pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice.

Scopul serviciului social şi servicii oferite

Serviciile sociale tip îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice furnizate prin Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice au  misiunea de a acorda servicii de bază, servicii instrumentale și servicii de suport, persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o perioadă determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de gradul de dependență sau semidependență corelat cu nevoile individuale ale acestora, pentru a-și menține pe cât posibil autonomia funcțională și pentru a-și continua viața în propria locuință, în demnitate și respect.

Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice îşi desfăsoară activitatea, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local sector 6, București nr.94 din 29.04.2021, cu prevederile Hotărârii Consiliului Local sector 6, București nr.77 din 27.04.2023, respectiv în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1253/12 octombrie 2022 pentru modificarea H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa nr. 3 standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice.

Servicii oferite vezi detalii

Servicii de bază

 • Ajutor pentru igiena corporală
 • Îmbrăcare/dezbrăcare
 • Igiena eliminărilor
 • Hrănire și hidratare
 • Transfer și mobilizare
 • Deplasare în interior
 • Comunicare

Servicii instrumentale

 • Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia
 • Efectuarea de cumpărături
 • Activități de menaj
 • Însoțire la plimbări
 • Activități de administrare și gestionare

Servicii de suport

 • Consiliere socială
 • Sprijin pentru dezvoltarea personală şi menţinerea respectului de sine
 • Activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate
 • Informare şi consiliere a membrilor de familie
 • Sprijin în accesarea serviciilor medicale, kinetoterapie, terapii de recuperare, activităţi terapeutice şi ocupaţionale

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor vezi detalii

 • solicitantul/ persoana pentru care se solicită serviciile să aibă calitatea de pensionar (pentru persoanele pensionate medical este necesar să aibă vârsta legală de pensionare);
 • adresă de domiciliu pe sectorul 6, conform actului de identitate valabil; (serviciile sociale tip îngrijire la domiciliu se pot furniza numai în cazul în care persoana vârstnică și locuiește efectiv pe raza administrativ teritorială a sectorului 6).
 • solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă întreţinător legal ca  urmare a încheierii unui act de înstrăinare a bunurilor cu clauză de întreţinere;
 • solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat sau să nu beneficieze de indemnizaţia de însoţitor ca urmare a ȋncadrării ȋn gradul grav de handicap.

Acte necesare ȋntocmirii dosarului pentru acordarea serviciilor vezi detalii

 • act valabil de identitate în copie (domiciliul legal pe raza sectorului 6) al beneficiarului;
 • acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună persoana vârstnică;
 • dovada venitului lunar, în copie, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul;
 • copia actului de proprietate/ închiriere/ comodat, după caz, al locuinţei beneficiarului;
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Financiară a Sectorului 6 pe anul în curs şi cel precedent pentru beneficiar şi pentru membrii majori ai familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună beneficiarul (cu acordul scris al beneficiarului, responsabilul de caz va solicita adeverinţa de venit, operatorului desemnat de instituţie să acceseze Serviciul PatrimVen);
 • certificat de încadrare în grad de handicap, după caz, pentru beneficiar şi pentru membrii familiei cu care locuieşte şi se gospodăreşte împreună acesta;
 • fişă de evaluare socio – medicală completată de către medicul de familie/medicul specialist (indexul medical) şi care să cuprindă inclusiv informații referitoare la eventuale afecțiuni infecto-contagioase (dacă este sau nu este ȋn evidență cu boli contagioase). Fişa de evaluare socio-medicală va fi completată de asistentul social la momentul evaluării sociale, indexul medical urmând a fi completat ulterior de medicul de familie sau de medicul specialist al persoanei vârstnice.

Costuri servicii îngrijiri la domiciliu vezi detalii

Serviciile de îngrijire la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află ȋn una din următoarele situații:

 1. nu au venituri şi nici susținători legali;
 2. sunt beneficiari ai ajutorului social acordat ȋn baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare  sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările ulterioare;
 3. susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Persoanele vârstnice care realizează venituri peste nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de O.U.G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.

Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

Costul integral al serviciilor de ȋngrijire la domiciliu este de 36 lei/oră (în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1253/12 octombrie 2022 pentru modificarea H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa nr. 3 standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice).

 1. cu plata unei contribuții de 2% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  persoane vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea 196/2009, cu modificările ulterioare și 2000 lei, costul serviciilor este de 0,72 lei/oră;
 2. cu plata unei contribuții de 10% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  persoane vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 2001 lei și 2400 lei, costul serviciilor este de 3,6 lei/oră;
 3. cu plata unei contribuții de 20% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 2401 lei și 2700 lei, costul serviciilor este de 7,2 lei/oră;
 4. cu plata unei contribuții de 30% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 2701 lei și 3000 lei, costul serviciilor este de 10,8 lei/oră;
 5. cu plata unei contribuții de 40% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 3001 lei și 3300 lei, costul serviciilor este de 14,4 lei/oră;
 6. cu plata unei contribuții de 50 % din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 3301 lei și 3600 lei, costul serviciilor este de 18 lei/oră;
 7. cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 3601 lei și 4000 lei, costul serviciilor este de 27 lei/oră;
 8. cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 4000 lei, costul serviciilor este de 36 lei/oră.

Baza legislativă vezi detalii

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Anexa nr.8 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • Hotărârea de Guvern nr.1253/12 octombrie 2022 pentru modificarea H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa nr. 3 standardele de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice.
 • Ordinul nr.2489 din 13 decembrie 2023 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind managementul de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice.
 • Procedura de accesare şi acordare a serviciilor:
  • Solicitările pentru accesarea serviciilor tip îngrijiri la domiciliu pot fi depuse fizic la sediul serviciului, transmise telefonic sau pe adresa de e-mail, iar răspunsul va fi transmis petentului la adresa de domiciliu sau la adresa de e-mail în termen de cel mult 30 zile,
  • Actele necesare întocmirii dosarului social pot fi depuse fizic la sediul serviciului sau transmise prin intermediul poştei electronice. Pentru persoanele vârstnice dependente documentele necesare întocmirii dosarului social pot fi preluate de specialiştii unităţii de la domiciliul beneficiarului, la data efectuării evaluării sociale a persoanei vârstnice,
  • După completarea dosarului depus cu documentele necesare, specialiștii Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice vor analiza documentația,  pentru inițierea demersurilor privind admiterea, ȋn condițiile ȋntrunirii criteriilor de eligibilitate, în funcție de gradul de dependență şi ȋn funcție de locurile disponibile, în serviciul social de ȋngrijire la domiciliu.
  • Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale constau în furnizarea către beneficiari, a serviciilor de îngrijiri la domiciliu prin implementarea măsurilor prevăzute în Planul Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire. Reevaluarea se va efectua anual sau ori de câte ori situaţia o va impune, şi revizuirea Planul Individualizat de Asistenţă şi Îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.  
  • Încetarea acordării serviciilor de îngrijire la domiciliu se poate realiza la cererea persoanei vârstnice/aparţinătorilor fără a aduce cu sine obligaţii de plată a contribuţiei pentru serviciile neefectuate,
  •  Precizăm că, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti, poate furniza prin Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice servicii sociale pentru un număr limitat de beneficiari, în funcţie de gadul de dependenţă al persoanelor vârstnice, de solicitarea acestora şi de nevoile identificate. La includerea în programul de îngrijiri la domiciliu se va tine cont de disponibilitatea existentă în programul de lucru al îngrijitorilor la domiciliu, respectând totodată programul beneficiarilor deja existenţi în cadrul Unităţii de Îngrijiri la Domiciliu Persoanei Vârstnice.

Date de contact:

Şef Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice – Luciana Petroi
Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, Adresa: Prelungirea Ghencea, nr.28, bl.C5, Sector 6, București, nr. tel. 0725963247, 0371525789
Adrese de e-mail: ingrijiriladomiciliu@dgaspc6.com, persoanevarstnice@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA