Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități "Uverturii"

Domeniu de competență:

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități "Uverturii" funcționează în regim rezidențial, oferind cazare, masă, îngrijire și asistență specializată pentru persoanele afectate de tulburări neuropsihice.

Categorii de beneficiari:

Persoane adulte cu handicap neuropsihic care au domiciliul în sectorul 6 şi care deţin certificat de încadrare în grad de handicap neuropsihic.

Servicii oferite vezi detalii

Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar, care cuprind activităţi, servicii, terapii specifice de integrare/reintegrare socială. 

Majoritatea beneficiarilor au fost privați de un mediu familial stimulant, atât de necesar unei evoluții pozitive a stării de sănătate. În scopul susținerii cognitive și a capacităților de adaptare și relaționare cu alte persoane, beneficiarii sunt implicați și în programe lucrative precum confecționare și decorare obiecte.

Activități de socializare și petrecere a timpului liber vezi detalii

 • artterapie
 • meloterapie
 • jocuri de table și cărți,
 • îngrijire plante decorative
 • cules legume din sera centrului (grădinărit)
 • jocuri de tenis de masă și baschet etc.
 • ieșiri în comunitate (parcuri, vizite muzee și gradina zoologică, plimbări și pescuit Lacul Morii, tabere, etc.)

Un mediu aparte, anume creat pentru susținerea activităților recreative îl oferă o seră amenajată în curtea complexului, acolo unde beneficiarii au ocazia de a lucra în echipă la plantarea, îngrijirea și recoltarea legumelor ce vor ajunge ulterior, prin îndemînarea bucătarilor, chiar în farfuriile lor.

Acte necesare vezi detalii

Cererea și actele necesare privind acordarea măsurii de protecție în centru rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap neuropsihic, cu domiciliul legal pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, București se depun spre înregistrare la sediul D.G.A.S.P.C. sector 6, situat  în strada Floare Roșie nr. 7A, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.

 1. Cerere privind acordarea măsurii de protecţie
 2. Tutore:
  • Act de identitate  - original
  • Certificat de naştere ,
  • Decizie/Hotărâre  judecătorească  definitivă de punere sub interdicţie- original
 3. Persoana cu handicap neuropsihic:
  • Certificat de încadrarea în grad de handicap, valabil la data depunerii dosarului ,
  • Act de identitate  - original ,
  • Certificat de naştere ,
  • Acte doveditoare privind veniturile:
   • Adeverinţă de la Administraţia  Finanelor  Publice  – în original;
   • Decizie de pensionare ( pensie limită de vârstă, pensie de invaliditate etc.) şi talon recent de pensie –pentru cei care deţin acest statut;
  • Acte doveditoare ale situaţiei locative;
 4. Acte medicale
  • SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL  SPECIALIST PSIHIATRU cu specificare diagnosticului şi a stării prezente de sănătate şi  cu recomandarea “internarea într-un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică” în original;   
  • EVALUARE PSIHOLOGICĂ  recentă, cu  precizareaa  scorului GAFS   ( scala de evaluare globală a funcţionarii);
  • SCRISOARE MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU DIAGNOSTICELE CU CARE ESTE ÎN EVIDENȚĂ (ORIGINAL);
  • ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă;

La aceste acte se adaugă  - investigaţii medicale necesare integrării în colectivitate:

 • certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analize medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA, coproparazitologic, iar rezultatul analizelor acestora permite includerea în comunitate,
 • adeverinţă medicală care să ateste dacă suferă sau nu de boli infecto-contagioase (de la medicul de familie)

CONTRIBUȚIA DE ÎNTREȚINERE DATORATĂ DE PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN CENTRELE REZIDENȚIALE PUBLICE
vezi detalii

 • Conform articolului 90 alin.1 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 – persoanele adulte cu dizabilități asistate în centre rezidențiale sau susținătorii legali ai  acestora, în funcție de veniturile personale ale persoanelor cu dizabilități, au obligația de a plăti o contribuție lunară, de întreținere, stabilită în condițiile legii.
 • Conform articolului 90 alin.2 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 - persoanele adulte cu dizabilități, care nu au venituri și nici susținători legali care să le datoreze întreținerea acestora, sunt asistate gratuit, costurile aferente fiind susținute din bugetele locale.
 • Conform prevederilor Codului Civil, persoanele pentru care există obligația de întreținere, sunt următoarele: rudele în linie dreaptă, frații și surorile, precum și celelalte persoane anume prevăzute de lege.
 • Nivelul contribuției de întreținere datorate de adulții cu handicap, asistați în centre sau de susținătorii acestora se stabilește  conform Ordinului nr.623/2017 – pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora, respectiv conform Ordonanței de Urgență nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.
 • Pentru  persoanele adulte cu handicap care sunt posesoarele unui contract de întreţinere sau ale oricărui alt act juridic încheiat între părţi, din care rezultă fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, accesul în centrul rezidențial se realizează numai în condiţiile suportării integrale a costului mediu lunar al cheltuielilor, stabilit prin H.C.L. sector 6, București, de către aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere.

După emiterea Hotărârii privind măsura de protecție a persoanei cu afecțiuni neuropsihice în centru, de către Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap, sector 6, București, Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități "Uverturii" întocmește următoarele documente:

 • contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original;
 • angajamentul de plată – după caz;
 • fișa inițială de evaluare;
 • fișa de evaluare individuală
 • orarul zilnic;
 • planul individualizat de servicii;
 • planul de asistență și îngrijire;
 • solicitare de punere în legalitate pe linie de evidența persoanelor.

Date de contact:

Adresa: Drumul Mănăstirea Văratec, Nr. 1-5, sector 6 (zona Lacul Morii)
Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA