Serviciul Prestații Sociale și Facilități

02.03.2023
Precizări privind acordarea gratuității pentru transportul urban cu metroul pentru persoanele cu dizabilități din Sectorul 6

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 asigură persoanelor cu dizabilități, însoțitorilor acestora și asistenților personali  gratuitate la transportul urban cu metroul prin decontarea abonamentului lunar cu număr nelimitat de călătorii, sub forma unei cartele magnetice sau a cardului reîncărcabil.

Beneficiază de gratuitate la transportul urban cu metroul, următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu handicap grav și accentuat cu domiciliul sau reședința pe raza Sectorului 6;
 • asistenții personali și asistenții personali profesioniști angajați în cadrul DGASPC Sector 6;
 • însoțitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezența acestora;
 • însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezența acestora;
 • însoțitorii adulților cu handicap auditiv, mintal accentuat, numai în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social al DGASPC Sector 6, care să ateste că acesta prezintă asociat și tulburări de comportament și se poate depla doar în prezența  unui însoțitor.

Gratuitatea la transportul urban cu metroul se asigură prin solicitarea decontării la DGASPC sector 6 a contravalorii abonamentelor lunare achiziționate de persoanele cu handicap, în condițiile descrise în Anexa nr. 1 la HCLS6 cu  nr. 37/17.02.2023, prin transmiterea următoarelor documente către instituția noastră:

 1. Prin intermediul poștei electronice, la adresa de email prestatiisociale@dgaspc6.com:
  1. solicitarea în format electronic (pdf sau  jpg) a persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal).
   Formularul cererii poate fi descărcat de aici.
  2. act de identitate în format pdf. sau jpeg;
  3. abonamentul lunar cu număr nelimitat de călătorii sau bonul de reîncărcare a acestuia, după caz, față – verso (în format pdf sau jpg);
  4. extras de cont al persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal), de asemenea în format pdf sau jpg.
 2. Prin intermediul serviciilor poștale:
  1. solicitarea în original a persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal).
   Formularul cererii poate fi descărcat de aici.
  2. act de identitate;
  3. abonamentul lunar în original cu număr nelimitat de călătorii sau bonul de reîncărcare a acestuia, după caz;
  4. extras de cont al persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal)”.
 3. La sediul instituției, din str. Floare Roșie nr. 7A:
  1. solicitarea în original a persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal).
   Formularul cererii poate fi descărcat de aici.
  2. act de identitate;
  3. abonamentul lunar în original cu număr nelimitat de călătorii sau bonul de reîncărcare a acestuia, după caz;
  4. extras de cont al persoanei îndreptățite (persoana cu dizabilitate, reprezentant legal sau asistent personal)”.

Programul cu publicul este următorul:

Luni, marți, joi și vineri: 09.00 – 13.00, Miercuri: 13.00 – 18.30.

Pentru a beneficia de gratuitate la transportul urban cu metroul persoanele îndreptăţite vor achiziţiona abonamentele lunare de la punctele de vânzare S.C. Metrorex S.A. şi le vor înainta spre decontare la DGASPC Sector 6, în maxim 60 de zile de la data expirării perioadei de validitate a abonamentului folosit, care are inscripționată (inclusiv intr-o formă letrică, alături de ștampila Metrorex, în cazurile generate de defecțiuni tehnice) atât prima zi de utilizare, cât și ultima zi, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii de referință, pentru abonamentele achiziționate în luna/lunile precedentă/e.

Nu vor fi acceptate la decontare abonamente achiziționate, dar rămase neutilizate.

Se pot solicita la o cerere de decontare mai multe abonamente lunare de transport urban cu metroul, dar nu mai mult de trei, în limita maximă a 12 abonamente lunare pe an, fără suprapunerea perioadei de valabilitate, și numai după validarea cartelei.

Pentru persoanele cu handicap grav cu însoțitor, pentru copiii cu handicap accentuat (cu vârsta peste 7 ani, neșcolarizați), adulţii cu handicap auditiv şi mintal accentuat se vor deconta două abonamente lunare, unul pentru persoana îndreptăţită şi unul pentru însoţitor. Pentru a fi decontate ambele abonamente lunare, având în vedere că însoţitorul poate călători gratuit numai în prezenţa persoanei cu handicap, abonamentele lunare trebuie să aibă aceeaşi perioadă de valabilitate, după validarea cartelei. În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită, DGASPC Sector 6 va deconta doar contravaloarea abonamentului persoanei cu handicap, nu şi contravaloarea abonamentului însoţitorului său.

Cardul contactless reîncărcabil cu abonament lunar de călătorii cu metroul este nominal şi netransmisibil

Nu se admit la decontare cheltuielile cu transmiterea prin serviciile poștale a documentelor de decontare a abonamentelor lunare de transport urban cu metroul și nici cele ocazionate de achiziționarea cardului reîncărcabil.

Pentru toate cererile depuse până la data de 25 a lunii de referință, pentru abonamentele achiziționate în luna/lunile anterioară/e, plata decontului se va face în cursul lunii următoare depunerii cererii și a abonamentelor de metrou, exclusiv în contul bancar al persoanelor îndreptățite. Nu este admisă modalitatea de decontare a abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii cu metroul, prin serviciile poștale.

Gratuitatea la transportul urban cu metroul pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora se acordă pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap şi a actului de identitate valabil.

Gratuitatea la transportul urban cu metroul pentru asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti se acordă pe perioada de valabilitate a contractului individual de muncă şi a actului de identitate.

Persoanele cu handicap care au domiciliul în altă localitate şi reşedinţa pe raza administrativă a sectorului 6 beneficiază de gratuitate pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare, dar nu mai mult de durata de valabilitate a vizei de reşedinţă.

Sunt exceptate de la acordarea gratuității de către DGASPC Sector 6 următoarele categorii :

 • Persoanele cu handicap care beneficiază de gratuităţi în baza altor acte normative.
 • Persoanele cu handicap grav pentru care DGASPC Sector 6 a angajat asistent personal sau asistent personal profesionist, nu beneficiază de gratuitate la transportul cu metroul, în același timp, și pentru însoţitor.
 • Persoanele cu handicap nedeplasabile cu mijloace de transport în comun.
 • Minorii cu handicap în vârstă de până la 7 ani circulă gratuit cu mijloacele de transport urban cu metroul, iar pentru aceștia se emite un singur abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, pentru însoțitor.
 • Minorii cu handicap, elevi, aflați în învăţământul obligatoriu acreditat/autorizat, primar, gimnazial, liceal, special, profesional şi postliceal, care frecventează o unitate de învăţământ din Municipiul Bucureşti sau județul Ilfov circulă gratuit cu mijloacele de transport urban cu metroul, pe tot parcursul anului calendaristic, iar pentru aceștia se emite un singur abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii, pentru însoțitor.
 • Pentru cazurile minorilor de mai sus, se va admite la decontare doar abonamentul lunar al însoțitorului minorului.

ANUNȚ

BENEFICIARII LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP, CU DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN SECTORUL 6, POSESORI AI LEGITIMAȚIILOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN COMUN, EMISE DGASPC SECTOR 6, POT FOLOSI ATÂT MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN BUCUREȘTI, ASIGURATE DE STB SA, CÂT ȘI RUTELE PE CARE OPEREAZĂ OPERATORII DE TRANSPORT STV SA, ECOTRANS STCM SRL ȘI REGIO SERV TRANSPORT SRL, PE RUTELE LINIILOR:

403, 407, 409, 411, 412, 413, 416, 417, 440, 449, 450, 451, 459
429, 470, 476
R462, R466

RUTELE DESERVITE DE LINIILE DE MAI SUS POT FI CONSULTATE PE SITE-UL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI – ILFOV.

Categorii de beneficiari:

 • Adulţii şi copiii cu handicap, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul sau reşedinţa în România;
 • Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap.

Servicii/beneficii sociale oferite vezi detalii

Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri, în cuantum de 368 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 158 lei ;
 • indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 în cuantum de 1.524 lei, sau asistent personal, după caz

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de:

 • indemnizaţie lunară, indiferent de venituri,  în cuantum de 279 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 116 lei.

Persoanele adulte cu handicap mediu pot beneficia de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri, în cuantum de 64 lei.

NU pot beneficia de prestaţii sociale:

 • adulţii cu handicap îngrijiţi şi protejaţi în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de instituții rezidențiale publice cu caracter socio-medical, in care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice pe o perioadă mai mare de o lună;
 • adulţii cu handicap care sunt reţinuţi sau condamnaţi definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii ori detenţiei;
 • adulţii cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri, aflaţi în îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist.

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • prestație socială lunară minori în cuantum de 316 lei;
 • indemnizaţie lunară conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006, în cuantum de 1.524  lei sau asistent personal.

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • prestație socială lunară minori, în cuantum de 184 lei.

Copilul cu handicap mediu poate beneficia de:

 • alocaţie de stat în condiţiile şi în cuantumul prevăzut de lege, acordată de Agenţia pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipilui București;
 • prestație socială lunară minori, în cuantum de 64 lei.

Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA poate beneficia şi de:

 • alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice (16,5 lei/zi)

Nu pot beneficia de drepturile prevăzute mai sus copiii cu handicap care se află în internate sau centre de plasament aferente unităţilor ori instituţiilor de învăţământ special sau în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social, cu excepţia centrului de tip respiro, în care se asigură întreţinere completă din partea autorităţii administraţiei publice.

Nu pot beneficia de indemnizația lunară  conform art. 42, al. 4 din Legea nr. 448/2006 părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav pentru care s-a stabilit măsură de protecție socială, în condițiile legii, la un asistent maternal sau într-un serviciu de tip rezidențial.

Facilităţi în domeniul transportului vezi detalii

Persoanele adulte cu handicap grav pot beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita a 24 călătorii pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Persoanele adulte cu handicap accentuat pot beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţa şi cu metroul.

Copilul cu handicap grav poate beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 24 călătorii pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Copilul cu handicap accentuat poate beneficia de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele de transport fluvial, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în limita a 12 călătorii pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul.

Pot beneficia de aceste facilităţi şi următoarele persoane:

 • însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora;
 • însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, pe baza  anchetei sociale;
 • asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme, precum şi însoțitorii persoanelor cu handicap grav sau asistenții personali ai acestora pot beneficia de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită in locurile publice.

Lista drepturilor, obligațiilor, a prestațiilor sociale și a facilităților, adulți, respectiv copii cu handicap, pe grade de handicap,
poate fi vizualizată aici (actualizat 03.2022)

Acte necesare vezi detalii

Cererea de acordare de prestații sociale și facilități pentru adulți și copii cu handicap, de solicitare rovinietă (pentru persoana cu handicap, însoțitor, asistent personal), cererea de acrodare beneficiu arti. 27, card european de dizabilitate, decontare carburant (+ opțiune), transfer dosar administrativ și solicitare încetare prestații ca urmare a decesului pot fi descărcate de aici.

Actele necesare pentru solicitarea facilităților de transport pentru adulţi:

 • actul de identitate în original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • 1 poză tip CI;

Actele necesare pentru solicitarea facilităților de trannsport pentru copii:

 • actul de identitate al reprezentantului legal, original;
 • buletinul de identitate al copilului, original (pentru copiii peste 14 ani);
 • 1 poză tip CI;

Actele necesare pentru obţinerea rovinietei (după caz):

Pentru obţinerea cardului-legitimaţie de parcare este necesară o poză tip CI, recentă.

Actele necesare pentru obţinerea abonamentului de metrou şi a legitimaţiei STB pentru persoana cu handicap şi pentru asistentul personal:

 • Certificatul de încadrare în grad de handicap valabil (original);
 • Actul de identitate (original);
 • Poză color tip CI, recentă;
 • Pentru beneficiarii de legitimaţii în baza altor acte normative, adeverinţă de la STB care atestă scoaterea din evidenţă a acesteia.

Actele necesare pentru acordarea  plăţii  dobânzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat, ori persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat:

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Condiţii:

 • Creditul sa fie folosit în totalitate doar pentru achiziţionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului să nu depăşească 10 ani;
 • Să se efectueze plata ratelor creditului la scadenţă.

Actele necesare eliberării adeverinţei referitoare la acordul plăţii dobânzii:

 • Cerere
 • Certificatul de încadrare în grad de handicap ;
 • Documentul de identitate ;
 • Hotărâre de punere sub interdicţie/dispoziţie de curatelă, după caz ;

După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului.

Actele necesare solicitării decontului de carburant

 • Opțiune;
 • Cerere;
 • Bonuri achiziționare carburant, în original.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor/schema relaţionării beneficiar-serviciu:

Dreptul la asistenţă socială sub forma prestaţiilor sociale se acordă din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de încadrare în grad de handicap, cu luna următoare celei de obținere a certificatului de încadrare in grad de handicap.

Dreptul la asistenţă socială sub forma facilităţilor se acordă la cerere, cu data de 1 a lunii următoare celei de obținere a certificatului de încadrare in grad de handicap.

Formulare vezi detalii

Formulare conform Hotărârii 43/2024 (în curând)

 • CERERE privind exprimarea opţiunii pentru acordarea gratuităţii la transport interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, de bonuri valorice pe suport electronic sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, în baza art. 24 alin. (1), (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • FORMULAR pentru acordarea bonurilor valorice pe suport electronic (card carburant), în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • CERERE privind decontarea carburantului, în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • FORMULAR pentru acordarea bonurilor de carburant pe suport hârtie, în baza art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Informare persoane cu dizabilități
Potrivit regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Atribuţii vezi detalii

 • acordarea de beneficii sociale constând în prestații sociale, pentru persoanele cu handicap (indemnizații lunare, buget personal complementar lunar, indemnizații lunare conform art. 42, alin. 4 din Legea nr. 448/2006, prestații sociale pentru minorii cu handicap, indemnizații de însotițor, indemnizații ale persoanei cu handicap ce beneficiază de serviciile asistentului personal aflat în concediu de odihnă)
 • evidențierea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, constand in:
  • domeniul sănătații și recuperării:
   • consiliere în privința obținerii dispozitivelor medicale gratuite,
   • evidența în scopul acordării alocaţiei de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani,
   • concedii medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesită internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu, precum și pentru reabilitare/recuperare, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
  • domeniul transportului:
   • acordarea gratuității transportului cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul, precum și a transportului interurban, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, atât persoanelor cu handicap, cât și insoțitorilor persoanelor cu handicap grav, respectiv asistenților personali ai acestora;
   • acordarea rovinietelor și a cardurilor-legitimațiilor de parcare;
 • acordarea facilitatilor persoanelor cu handicap constând în plata dobânzii aferente creditelor acestora, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006

Baza legislativă vezi detalii

REPERE LEGISLATIVE  PENTRU ACORDAREA DE PRESTAȚII SOCIALE ȘI FACILITĂȚI PERSOANELOR CU HANDICAP

Legislaţia primară:

 • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modifocarile si completarile ulterioare;
 • Hotarârea nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 432/2007 pentru aprobarea procedurii de acordare a drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
 • HG nr. 1017/12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • Hotărârea nr. 430/2008 privind aprobarea metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordinul Nr.2272/30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • HG 57/2012 privind modificarea OUG 111/2010 privind concediul de îngrijire a copilului;
 • OUG nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • OUG nr. 51/30.06.2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative;
 • HG nr. 1019/12.2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuții în efectuarea plăților prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, a Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap.

Legislația secundară:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale
 • OUG nr. 110/2011 privind concediul si indemnizația lunară pentru creșterea copilului, actualizată
 • Legea nr. 227/2015 a Noului Cod Fiscal al României
 • Legea nr. 82/1991 a Contabilității
 • Ordin nr. 600/04.2018 privind aprobarea codului intern managerial al entităților publice
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii
 • Codul Civil al României

Contact

Adresa: Floare Roșie nr.7A, Sector 6, București
Telefon: 0214103020 interior 325
Adrese de e-mail: prestatiisociale@dgaspc6.com.

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni, marți, joi, vineri: 09.00 – 13.00
 • Miercuri: 13.00 – 18.30

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA