Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie

Domeniu de competenţă vezi detalii

Misiunea serviciului este definită pe următoarele direcţii principale: 

 • Acordarea asistenţei de specialitate şi a suportului necesar copilului şi familiei sale, în vederea respectării drepturilor copilului;
 • Prevenirea separării copilului de părinţii săi prin servicii de sprijin adecvate
 • Evlauare situației socio-familiale a copiilor care se află în risc de a fi părăsiți/părăsiți în unitățile spitalicești din raza de competență teritorială;
 • Asigurarea măsurii de protecţie specială supraveghere specializată pentru copiii care comit fapte antisociale dar nu răspund penal
 • Monitorizarea situaţiei copilului aflat în plasament/plasament de urgență sau care beneficiază de tutelă la persoane sau familii
 • Prevenirea situatiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de familie, absenteism/abandon scolar, prin integrarea si monitorizarea copiilor in cadrul centrelor de zi de tip scoala dupa scoala care functioneaza in cadrul a 3 unitati scolare din sector:
  Centrul de zi Giulești - Sârbi - Școala Gimnazială nr. 153;
  Centrul de zi Giulești - Școala Gimnazială nr. 168;
  Centrul de zi Drumul Taberei - Școala Gimnazială nr. 279;

Beneficiarii serviciilor oferite sunt copiii şi familiile acestora, care au domiciliul în Bucureşti sectorul 6.

Categorii de beneficiari vezi detalii

 • copilul aflat în situaţii de risc care pot determina separarea de părinţii săi;
 • copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi;
 • copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor săi;
 • copilul părăsit în unităţile sanitare ce au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie, care au sediul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal;
 • copilul care manifestă comportament deviant sau comportament caracterizat ca predelincvent;
 • copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
 • copilul care se află în plasament sau tutelă la familii sau persoane cu domiciliul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul reintegrat în familia naturală, ai căror părinţi au domiciliul în raza teritorială de competenţă;
 • copilul aflat în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii în vederea respectării drepturilor copilului;
 • cuplul mamă-copil aflat în situaţie de risc;
 • femeia gravidă predispusă să-şi abandoneze copilul sau să pună în pericol dezvoltarea normală a fătului;
 • familia biologică şi/sau familia extinsă a copilului aflat în una dintre situaţiile menţionate;
 • familiile de plasament;
 • alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament.

Servicii oferite vezi detalii

 • Informare şi orientare;
 • Asistenţă de specialitate şi suport;
 • Evaluare socio-familială;
 • Consiliere socială;
 • Evaluare psihologică;
 • Consiliere psihologică;
 • Mediere de conflict şi negociere;
 • Sprijin constând în prestații financiare/materiale pentru susținerea copilului și familiei sale;
 • Sprijin şi/sau acompaniere în relaţia cu alte autorităţi publice sau instituţii/organizaţii abilitate;
 • Reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi;
 • În cadrul centrelor de zi de tip școală după școală: îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei, asigurarea unei mese zilnice pentru copiii care provin din familii cu situaţie financiară precară; asistenţa de specialitate în vederea aprofundării cunostinţelor dobândite în cadrul orelor de curs, suport pentru orientarea şcolară; program instructiv – educativ; program de socializare şi recreere (activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);
 • Ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone;
 • Tichete sociale pentru sprijin educațional  – nu se mai acordă de către instituția noastră.

1. Ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bone

Metodologie de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone.

Detalii complete aici

2. Tichete sociale pentru sprijin educațional

Prevederi ale OUG nr. 133/07.08.2020, aprobată prin Legea 178/2021,  privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

3. Tichetele sociale pe suport electronic

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 113 din 15 iulie 2022 privind unele masuri necesare in vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinul refugiaților din Ucraina se instituie tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți. Acest beneficiu se acordă o singură dată mamelor care au născut în anul 2022 și care îndeplinesc anumite criterii de eligibilitate, are o valoare nominală de 2000 de lei și poate fi folosit doar pe teritoriul României și doar pentru achiziționarea de produse de îngrijire pentru nou-născuți și pentru achiziționarea de articole sanitare și medicale pentru mamă și nou-născut. Suma respectivă poate fi cheltuită în termen de 6 luni de la virarea pe suportul electronic. Contravaloarea acestui tichet este venit neimpozabil și nu se ia în calcul la stabilirea venitului net lunar/membru de familie.

Pot beneficia de tichetele sociale pe suport electronic:

 • Mame care au născut în anul 2022 – dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului cu drept de venit minim garantat;
 • Mame beneficiare de alocație pentru susținerea familiei și care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului ;
 • Mame care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială;
 • Mame fără acte de identitate și care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului;
 • Mame minore care au născut în anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului;
 • Mame cu dizabilități care au născut în anul 2022, dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului – acestea trebuie să dețină certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisiile de specialitate (Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau Comisia superioară de evaluare a persoane adulte cu handicap);
 • Mamele care au născut începând cu anul 2022 dar nu mai târziu de 3 luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;
 • Mamele trebuie să aibă domiciliul sau reședința/să locuiască în fapt în Sectorul 6 al Municipiului București.

Documente necesare pentru accesarea sprijinului:

 • Cerere pentru acordarea tichetului social pe suport electronic pentru nou născuți – cererea are niște greșeli, anexez cererea corectă– cerere simplă sau tipizat (Anexa 1.1) – este doar Anexa adresată instituției de către mamă; cererea poate fi depusă în format fizic, la sediul din Al. Istru nr. 4B sau pe mail -  prin intermediul adreselor: protectiacopilului@dgaspc6.com;
  office@dgaspc6.com;
  prevenireprotectiacopilului@dgaspc6.com.
 • Documente privind situația socio-familială a mamei și a  copilului nou-născut: certificat de naștere pentru copilul pentru care se solicită dreptul, act de identitate mamă/declarație pe proprie răspundere privind  identitatea sa, precum și alte documente privind situația socio- medicală a mamei, după caz: certificat de încadrare în grad de handicap, ordin de protecție, adeverințe de la centre specializate care să ateste situația de violență/de refugiat, de persoană dependentă etc.

Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Evaluarea eligibilității

 • În urma solicitării persoanei interesate, se vor analiza documentele privind situația socio-medicală a mamei și se va efectua o anchetă socială la domiciliul din sectorul 6 al acesteia avându-se în vedere identificarea îndeplinirii unuia dintre criteriile de eligibilitate pentru acordarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți. În funcție de situația constatată, se va recomanda  acordarea sau nu a beneficiului respectiv. În situația în există temei pentru acordarea beneficiului, se vor face demersurile necesare pentru solicitarea sprijinului către Instituția Prefectului, prin completarea datelor necesare pe listele aferente categoriei din care face parte persoana eligibilă. La data transmiterii listelor către Instituția Prefectului, copilul nu trebuie să aibă o vârstă mai mare de 3 luni.

Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

 • Reprezentanții Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie înmânează mamelor eligibile tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în termen de 5 zile de la preluarea de la instituția prefectului , conform listelor transmise anterior de Direcție. Se vor pune la dispoziția destinatarilor finali lista cu unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic. Pentru beneficiarii nedeplasabili, se va livra tichetul social pe suport electronic la domiciliul acestora de către reprezentanții instituției.

Contravenții:

 • Utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în alt scop decât cel precizat
 • Solicitarea  de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic sau pentru fracțiuni din acestea
 • Refuzul nejustificat de a primi tichete sociale pe suport electronic
 • Comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin ordonanță

Acte necesare pentru oferirea serviciilor vezi detalii

Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social sunt solicitate clienţilor în funcţie de caracteristicile şi particularităţile fiecărui caz în parte, aşa cum sunt acestea identificate în urma evaluării iniţiale.
Acte care sunt cel mai frecvent solicitate clienţilor serviciului:

 • acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport);
 • acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces);
 • acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea unui minor etc);
 • documente care să ateste situaţia locativă a familiei;
 • adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor);
 • adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz;
 • adeverinţe şi caracterizări şcolare;
 • adeverinţe din care să rezulte demersurile efectuate de solicitant în vederea găsirii unui loc de muncă (Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă);
 • cazier judiciar;
 • declaraţii.

Modalităţi şi condiţii de acordare a serviciilor vezi detalii

Cum procedăm?

 • Orice cerere/sesizare formulată de o persoană sau o instituţie/organizaţie, înregistrată şi repartizată către serviciul nostru, este urmată în cel mai scurt timp posibil de
 • Evaluarea primară a cazului, în urma căreia se va stabili cu certitudine dacă instituţia deţine competenţa necesară pentru soluţionarea cererii/sesizării. În cazul în care solicitarea nu poate fi soluţionată din lipsă de competenţă, solicitantul va fi informat în scris cu privire la acest fapt; dacă este necesar, cazul poate fi referit către alte instituţii abilitate. Dacă evaluarea iniţială confirmă competenţa instituţiei în soluţionarea cazului, urmează ca un specialist din cadrul serviciului să fi numit responsabil de caz, iar acesta va proceda la
 • Evaluarea detaliată a cazului, adică o investigare amănunţită, de tip anchetă socială, a mediului familial şi social în care trăieşte copilul, precum şi documentarea cazului cu actele solicitate beneficiarilor sau instituţiilor colaboratoare. Evaluarea se realizează de către responsabilul de caz, care va conlucra cu o echipă multidisciplinară de specialişti. Totodată, în această etapă se constituie dosarul copilului. În urma evaluării detaliate sunt identificate nevoile copilului şi ale familiei acestuia, iar echipa care instrumentează cazul va putea realiza
 • Planificarea prestaţiilor, serviciilor şi/sau intervenţiilor necesare pentru copil şi familie, astfel încât aceştia să depăşească situaţia de dificultate sau de criză pe care o traversează. Dacă intervenţiile necesare presupun stabilirea unei măsuri de protecţie, dosarul de caz va fi înaintat autorităţii competente să ia o decizie în acest sens (Comisia pentru Protecţia Copilului sau instanţa judecătorească, după caz). În etapa imediat următoare se va demara
 • Furnizarea prestaţiilor, serviciilor şi intervenţiilor,conform termenelor şi periodicităţii stabilite în plan, de comun acord cu copilul şi familia. În acest moment se va încheia contractul cu familia, care vizează modul în care vor fi acordate serviciile preconizate. Pe întreaga perioadă în care sunt derulate activităţile astfel planificate cu beneficiarii, cazul va intra în etapa de
 • Monitorizare şi reevaluare, în scopul înregistrării progreselor în situaţia beneficiarilor, gradului de atingere a obiectivelor propuse şi revizuirii planului de acordare a serviciilor pentru perioada următoare. În momentul în care se constată că obiectivele planului au fost atinse sau acordarea serviciilor se dovedeşte a nu mai fi necesară, se poate lua decizia de
 • Închiderea cazului.

Formulare

 • cerere/sesizare tip (utilizarea acestui formular este opţională)
 • declaraţii tip (utilizarea acestor formulare este opţională)

Legislaţie vezi detalii

 • LEGE nr. 156 din 30 mai 2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • H.G.R. nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal;
 • Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistență socială și  a structurii orientative de personal;
 • Ordinul Ministerului Muncii nr. 1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament;
 • Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 • Hotărârea nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți și asigurarea măsurilor de protecție specială în favoarea acestora;
 • Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime oligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;
 • HG 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;
 • Legea nr. 287/2009 privind noul Cod Civil –  în special dispozițiile privind instituirea tutelei
 • Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii devaforizate;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
 • Legea 292/2011 a asistenței sociale;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare, republicată;
 • Hotărârea nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare și ștergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispozițiilor în amterie de stare civilă și evidența persoanelor;
 • Ordonanța de Urgență nr. 33/2016 pentru modificarea și completatea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români;

Date de contact

Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon:  021.317.63.11 (interior 217, 231)

E-mail: prevenireprotectiacopilului@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA