Secretariat Comisie Protecția Copilului

Secretariatul Comisiei Protecţia Copilului funcţionează în baza HG nr. 502/2017, privind organizarea şi metodologia de funcţionare a Comisiei pentru Protecţia Copilului, precum şi a art. 104 din Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Activitatea Secretariatului Comisiei Protecţia Copilului se desfăşoară în strânsă interdependenţă cu cea a Comisiei pentru Protecţia Copilului.

Atribuții

 • asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • asigură convocarea persoanelor chemate în fata Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru solutionarea cazurilor privind copiii, îndeplinind procedurile de convocare prevăzute de lege;
 • organizează şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului şi consemnează audierile şi dezbaterile ce au loc, hotărârile adoptate de ea şi modul în care acestea au fost adoptate;
 • redactează Ordinea de zi a şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului pe baza propunerilor înaintate de serviciile DGASPC;
 • redactează hotărârile şi alte acte ale Comisiei pentru Protecţia Copilului, potrivit procesului-verbal al şedinţei în care au fost emise şi le înregistrează în registre speciale de evidenţă a acestora;
 • comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului în forma şi în termenul prevazut de lege.

Eliberarea certificatelor si hotararilor de incadrare intr-un grad de handicap se face pe baza de programare telefonica.

BENEFICIARI

 • Copii aflaţi în dificultate şi copii cu dizabilităţi

LEGISLAȚIE

 • HGR nr.502/2017 privind metodologia de organizare si functionare a comisiei pentru protectia copilului
 • Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G.R. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • Ordinul nr. 725/12.709/01.10.2002 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al ANPCA, privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora; 

DATE DE CONTACT:

Coordonator: Anca Kriss Popescu
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti;
Tel.:0376.203.316;  021/317.63.11/int.248 și 249 ;
Fax: 021/317.63.12. 
comisiaprotectiacopilului@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA