Programe de sprijin pentru copii școlari

Cele 3 centre de zi pentru copii de vârstă școlară, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 6, funcționează în unor școli din  sectorul 6:

 • Centrul de zi Giulești - Sârbi - Școala Gimnazială nr. 153;
  Capacitate – 40 locuri;
 • Centrul de zi Giulești - Școala Gimnazială nr. 168;
  Capacitate – 25 locuri;
 • Centrul de zi Drumul Taberei - Școala Gimnazială nr. 279;
  Capacitate – 25 locuri;

DGASPC Sector 6 încheie anual un acord de parteneriat cu școlile respective pentru derularea activităților specifice de centru de zi,  copiii incluși în program fiind elevi ai școlilor respective care se confruntă cu diferite probleme socio-educaționale.

Activitățile cu copiii din cadrul centrelor de zi sunt desfășurate de câte 2 educatori, angajați ai DGASPC sector 6. Fiecare centru de zi are desemnat un asistent social care gestionează dosarele fiecărui copil, realizând activitățile de evaluare inițială și complexă a copilului și familiei, precum și monitorizarea acesteia pe parcursul includerii copiilor în program, identificând  nevoile de sprijin și soluțiile aferente pentru copil/familie. Educatorii, copiii și părinții beneficiază de suportul de specialitate al unui psiholog, membru al echipei multidisciplinare  -asistentul social și psihologul fac parte din cadrul Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie.

Educatorii sunt persoane de referință pentru copiii incluși în centrele de zi, activitățile principale realizate fiind: efectuarea temelor școlare, servirea prânzului, activități educativ-recreative. Alături de educatori, periodic, se implică în activitățile cu copiii și voluntari, care desfășoară diferite alte tipuri de acțiuni: vizionări de filme, activități de educație sanitară, financiară sau alimentară, de dezvoltare a abilităților manuale sau a cunoștințelor generale.

Copiii din centrele de zi sunt implicați frecvent în activități și acțiuni prin care își dezvoltă abilitățile manuale, creativitatea, inteligența, integrarea socială: taberele de cartier, confecționare de mărțisoare, de produse hand made specifice sărbătorilor de Paște, Crăciun, realizarea și participarea în cadrul unor spectacole dedicate unor evenimente.

Activitățile educativ-recreative se planifică lunar de către echipa de profesioniști avându-se în vedere nivelul de dezvoltare al copiilor, preferințele lor, precum și resursele disponibile pentru realizarea lor,  părinții/reprezentanții legali ai copiilor fiind informați despre aceste acțiuni.

Din sesizările adresate instiuției și în urma evaluărilor realizate a reieșit faptul că de serviciile centrelor de zi pentru copii școlari au nevoie copiii care provin din familii în care părinții nu obțin venituri sau nu obțin venituri constant, nu sunt alfabetizați sau au un nivel redus de școlarizare astfel că nu pot asigura copiilor un spațiu pentru studiu și de cele mai multe ori nici sprijinul adecvat pentru efectuarea temelor. Pentru copiii care provin din aceste familii, masa caldă oferită în programul centrului vine, de asemenea, în întâmpinarea nevoilor lor de a avea o alimentație adecvată. Pentru unii dintre copii și pentru familiile lor au fost oferite și alte beneficii sociale: prestații financiare și/sau materiale (bonuri valorice, bunuri de folosință îndelungată), oportunitatea includerii adulților în cadrul unor cursuri de calificare/ de completare a studiilor primare etc. Cei mai mulți copii provenind din asemenea familii au fost cei incluși în centrele de zi Giulești și Giulești Sârbi.

S-a constatat, de asemenea, că de serviciile centrelor de zi  este nevoie și pentru copiii ai căror părinți sunt angajați astfel că nu își pot supraveghea copiii după orele de școală iar din veniturile obținute nu pot acoperi însă cheltuielile unui afteschool privat.
De-a lungul timpului, activitatea centrelor de zi a fost apreciată de cadrele didactice din școlile unde au funcționat aceste centre și, de asemenea, de părinții copiilor beneficiari.

În timp, la copiii care au fost incluși în centrele de zi s-au observat progrese:

 • recuperarea deficiențelor educaționale ale celor aflați în situații de risc de abandon  școlar;
 • facilitarea integrării școlare;
 • îmbunătățirea relațiilor cu familia;
 • valorificarea aptitudinilor și abilităților copiilor prin implicarea în alte activități educativ-recreative;
 • realizarea unor relații interpersonale adecvate atât cu copiii, cât și cu adulții în vederea inserției sociale;
 • reducerea comportamentelor deviante;
 • asigurarea unui aport alimentar necesar și adecvat vârstei copiilor;

Servicii oferite vezi detalii

 • servicii de supraveghere, consiliere și suport emoțional și la efectuarea temelor;
 • activități în vederea dezvoltării deprinderilor de viață independentă;
 • activități instructiv-educative, de recreere-socializare, ținând cont de vârsta și nivelul de dezvoltare a acestora;
 • asistență psihologică pentru copii și servicii de sprijin și consiliere pentru părinții / reprezentanții legali ai copiilor;
 • dezvoltarea abilităților pentru o viață sănătoasă, totodată acordă primul ajutor, în caz de nevoie, pe perioada cât copiii sunt în centru;
 • hrana necesară copiilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • colaborează cu familiile copiilor care frecventează programul centrului, în ceea ce privește respectarea interesului superior copilului;
 • contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc ce pot duce la separarea copilului  de părinții săi;
 • activități de informare a beneficiarilor / potențialilor beneficiari cu privire la serviciile oferite și beneficiile acestora.

Beneficiari – copiii cu domiciliul legal în sectorul 6, elevi ai școlilor unde funcționează centrele de zi aflați în risc de separare a copilului de familie.

Admitere vezi detalii

PROCEDURA DE ADMITERE

Solicitările de înscriere la centrele de zi pentru copii școlari se depun la sediul Direcției Protecția Copilului din Aleea Istru nr. 4, sector 6 sau la  office@dgaspc6.com.
Telefon: 0219970, 0213176311, fax: 0213176312;

Criterii admitere în programul centrelor de zi pentru copii școlari 

Criterii generale:

 1. Copilul pentru care se solicită înscrierea în programul centrului de zi trebuie să fie elev al școlii în cadrul căreia funcționează centrul și să aibă domiciliul în sectorul 6.
 2. Copilul pentru care se solicită înscrierea în programul centrului de zi trebuie să fie elev în clasele 0 - IV.

Criteriu prioritar:

 1. Copilul provenit din familia al cărui venit lunar este sub 1450 lei pe membru de familie și este lipsit de supraveghere și suport din partea acestora din motive obiective (părinți bolnavi, părinți neșcolarizați, crescut de bunici, program de lucru prelungit al părinților), copil expus riscului de separare de familia sa. În această situație copilul beneficiază și de o masă caldă  zilnic.

Alte criterii:

 1. Copilul care beneficiază de măsură de protecție specială - plasament.
 2. Copilul care provine din familie monoparentală.
 3. Copilul provenit din familie cu mai mult de trei copii.
 4. Copilul cu rezultate școlare slabe.
 5. Copilul care locuiește împreună cu un adult care se află în incapacitate psihică/fizică de a supraveghea minorul.

În limita locurilor disponibile:

 1. Copilul provenit din familia al cărui venit este peste 1450 lei pe membru de familie.
 2. Copilul care are un părinte în căutarea unui loc de muncă.
 3. Copilul care are un părinte în concediul de creștere și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 - 2 ani.

Acte necesare pentru includerea copiilor în programul centrelor de zi:

 • Solicitare din partea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
 • Copii după acte de identitate: certificat de naștere copil/copii din familie, CI părinți/reprezentant legal;
 • Adeverințe/documente din care să reiasă veniturile membrilor familiei;
 • Copii după documente privind stabilirea autorității părintești, după caz;

Adrese centre de zi:

 • Școala Gimnazială nr. 279 – Prelungirea Ghencea nr. 24;
 • Școala Gimnazială nr. 168 – str. Alizeului nr. 9;
 • Școala Gimnazială nr. 153 – str. Drmul Săbăreni nr. 21;

 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA