Serviciul Asistență Persoane Vârstnice

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă cu nevoi particulare, din cauza limitărilor fiziologice și fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.  Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice vine în ajutorul acestora, prin oferirea serviciilor de asistenţă socială în funcţie de nevoile identificate.

Domeniul de competenţă:

 • servicii de asistenţă socială și suport acordate persoanelor vârstnice.

Categorii de beneficiari: 

 • persoane vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 Bucureşti (persoane vârstnice = persoane care au împlinit vârsta legală de pensionare).

Servicii oferite:

1. Asistenţă notarială a persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor în scopul întreţinerii vezi detalii

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30, persoanele vârstnice sunt asistate la notariat în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă. La nivelul Sectorului 6, persoanele vârstnice sunt asistate de către un reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 - consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic şi Contencios, pentru încheierea actelor juridice prin care aceştia îşi înstrăinează bunurile în scopul întreţinerii.

Acte necesare:

 • Adresă din partea notariatului care să menționeze exact tipul de act care urmează a se încheia;
 • Cerere (din partea persoanei vârstnice) care să cuprindă  datele de identificare ale persoanei vârstnice și ale persoanei întreținătoare, notarul la care se va încheia actul și tipul actului care urmează a se încheia;
 • Act de identitate – persoana vârstnică;
 • Talon pensie;
 • Act de proprietate a locuinței (unde este cazul și a actului de moștenire și a tuturor actelor care atestă proprietatea locuinței) ;
 • Certificat medical pentru persoana vârstnică emis de către Institutul Național de Medicină Legală <<Mina Minovici>>, din care să rezulte că are discernământ și poate încheia acte juridice;
 • Declarație din partea persoanei care urmează să preia în întreținere și îngrijire persoana vârstnică;
 • Adeverințe de venit pentru beneficiarul contractului de întreținere (întreținător);
 • Act de identitate al întreținătorului;
 • declaraţie de consimţământ privind prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 • Notă generală de informare GDPR.

În cazul solicitării asistenţei notariale pentru încheierea unui contract de întreţinere, procedura de accesare constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • primirea solicitării repartizate Serviciului Asistenţă Persoane Vârstnice;
 • deplasarea unui reprezentant al Serviciului Asistență Persoane Vârstnice la domiciliul persoanei vârstnice solicitante pentru efectuarea anchetei sociale, precum și pentru informare şi consiliere referitoare la actul notarial care urmează a se semna, inclusiv asupra urmărilor acestui act, precum şi asupra detalierii clauzei de întreţinere în funcţie de nevoile şi preferinţele solicitanţilor; informarea solicitanților despre prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența asistența socială a persoanelor vârstnice referitoare la aspectele legate de încheierea unui act translativ de proprietate;
 • completarea dosarului cu actele solicitate și întocmirea documentației necesare;
 • în situația în care se recomandă încheierea actului notarial, Serviciul Juridic și Contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 va delega un consilier juridic în vederea asistării persoanei vârstnice la notariat.
 • în situația în care nu se recomandă încheierea actului notarial, se întocmeşte răspuns solicitantului și Biroului Notarial.

2. Efectuarea de anchete sociale în vederea rezilierii actului juridic de înstrăinare a bunurilor în scopul întreţinerii vezi detalii

După încheierea contractului de întreţinere (sau, după caz, contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere şi uzufruct viager), în cazul în care D.G.A.S.P.C. Sector 6 va fi sesizată cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere de către întreţinător, se va efectua  ancheta socială la domiciliul persoanei vâstnice și se va colabora cu Serviciul Juridic și Contencios din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru informarea și consilierea persoanei vârstnice, respectiv se vor efectua demersuri în conformitate cu prevederile legii 17/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Efectuarea de anchete sociale şi instrumentare cazuri ca urmare a petiţiilor cu tematică diversă și furnizarea de servicii sociale de asistență și suport pentru persoanele vârstnice. vezi detalii

Sunt avute în vedere:

 • solicitări de acordare servicii îngrijiri la domiciliu / solicitări acordare ajutor ocazional pentru persoanele vârstnice defavorizate/ sesizări din partea asociatiilor de proprietari / vecini referitoare la persoane vârstnice care crează disconfort locatarilor, etc.
 • furnizarea de servicii sociale de asistență și suport;
  Tipurile de servicii sociale de asistență și suport:
  • sprijin în vederea perfectării act de identitate,
  • sprijin pentru întocmirea dosarului de internare într-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice,
  • sprijin în vederea facilitării accesului la servicii medicale,
  • sprijin în vederea facilităriii accesului în cadrul adăpostului de noapte/cantină socială,
  • informare și consiliere pentru drepturile sociale.

În cazul solicitărilor cu o tematică diversă, procedura de accesare constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • primirea solicitării/petiţiei în cadrul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice;
 • realizarea evaluării inițiale/anchetei sociale la domiciliul persoanei vârstnice sau în altă locaţie aflată pe raza sectorului 6, unde locuiește persoana în cauză, în teren - în situația persoanelor vârstnice fără adăpost, în funcție de specificul fiecărui caz în parte, la care se ataşează eventuale acte doveditoare relevante (nevoile persoanei vârstnice se evaluează prin anchetă socială, care cuprinde datele cu privire la afecțiunile acesteia, capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene, condițiile de locuit, precum și veniturile efective sau potențiale considerate minime pentru asigurarea satisfacerii nevoilor curente ale vieții);
 • se realizează informarea, consilierea socială și îndrumarea petentului, căruia îi sunt prezentate serviciile comunitare disponibile şi modul de accesare al acestora, precum și modalitățile de intervenție pentru soluționarea situației semnalate.

4. Informare şi consiliere socială vezi detalii

În cazul furnizării de servicii sociale de asistență și suport (sprijin perfectare acte de identitate, sprijin în accesarea de servicii medicale, facilitarea accesului în adăpostul de noapte, centre rezidențiale, cantină socială, etc.), procedura de accesare constă în parcurgerea următoarelor etape:

 • înregistrare cerere pentru acordarea de servicii sociale și suport în cadrul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice, în vederea efectuării anchetei sociale, prin care se certifică situația de risc în care se găsește persoana vârstnică (în funcție de nevoile identificate, solicitantul este informat și consiliat asupra serviciilor de asistență și suport de care poate beneficia, în cazul în care este de acord este completat un plan de intervenție).

Serviciile sociale de asistență și suport nu se acordă – fiind redactat un răspuns scris către solicitant în care se motivează respingerea cererii – în următoarele situații:

 • refuzul persoanei vârstnice singure/familiei acesteia de a furniza informații în vederea întocmirii anchetei sociale;
 • refuzul persoanei vârstnice singure/familiei acesteia de a prezenta documente justificative sau prezentarea incompletă a acestora, după caz;
 • refuzul de a completa declarațiile de consimțământ de către persoana vârstnică/persoanele în cauză referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Informare şi consiliere socială petent

Reprezentanții Serviciului Asistență Persoane Vârstnice realizează informarea  și consiliere socială persoanelor vârstnice/aparținătorilor /reprezentanților legali ai persoanelor vârstnice cu privire la serviciile sociale acordate de D.G.A.S.P.C. Sector 6, precum și a modalităților de accesare. Informarea și consilierea se poate realiza telefonic, la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 6, în teren (în cazul persoanelor vârstnice fără adăpost) și la domiciliul persoanei vârstnice.

5. Admiterea persoanelor vârstnice în centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice vezi detalii

Admiterea în centrul de tip rezidenţial pentru persoane vârstnice reprezintă o măsură de protecţie socială care se dispune în cazul în care persoana vârstnică se află în una din următoarele situaţii:

 1. nu are familie şi nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 3. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
 4. nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
 5. se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

Accesul unei persoane vârstnice într-un centru rezidenţial destinat persoanelor vârstnice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

 1. necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
 4. nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Acte necesare:

 • cerere din partea solicitantului sau a reprezentantului legal;
 • declaraţia notarială a solicitantului din care să reiasă că solicitantul nu are copii sau ȋntreţinători legali. Dacă aceştia există, trebuie să prezinte declaraţie notarială cu motivele pentru care nu pot ȋngriji persoana vârstnică şi să prezinte eventualele acte doveditoare; totodată, copiii persoanei vârstnice îşi asuma obligaţia ca, în cazul în care starea de sănătate psihică a persoanei vârstnice se degradează, să efectueze demersurile pentru punerea sub interdicţie şi numirii unui reprezentant legal al acesteia; 
 • adeverinţa de venit impozabil (act de stare materială de la Circa Financiară);
 • act de identitate;
 • certificat naştere;
 • certificat căsătorie;
 • hotărâre divorţ sau certificat deces, dupa caz;
 • talon pensie recent, dacă este pensionar;
 • Situaţia locativă, după caz:
  1. contract de construire;
  2. contract de vânzare – cumpărare;
  3. act donaţie;
  4. act moştenire;
  5. act de ȋnchiriere;
 • fişa de evaluare socio – medicală ***;
 • adeverinţe de venituri/ taloane de pensie pentru toţi membrii familiei/ familiilor aparţinătoare ale persoanei vârstnice, după caz;
 • evaluare psihiatrică de la medicul specialist psihiatru;
 • declaraţie de consimţământ privind prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 • notă generală de informare GDPR.

Dosarul cuprinzând actele mai sus menţionate se depune online sau la Registratura DGASPC Sector 6, ȋn Bucureşti, str. Floare Roşie nr. 7A, sector 6 Bucureşti.

La acestea se adaugă ȋn momentul confirmării locului disponibil următoarele acte:

 • certificat medical din care să rezulte că s-au efectuat analizele medicale: RBW, radiografie plămâni, test SIDA (pentru persoanele cu vârsta pana la 70 ani), coproparazitologic, iar rezultatul acestora permite includerea în comunitate;
 • adeverinţă medicală care să precizeze că NU suferă de boli infecto – contagioase (de la medicul de familie);

* NU este permis în aceste centre accesul persoanelor care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere, decât în condiţiile suportării costului mediu lunar al cheltuielilor cheltuielilor stabilit prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 de către aparţinători sau de către cei obligaţi la întreţinere.

***  Fişa de evaluare socio – medicală (10 pagini) se poate descărca de pe pagina de internet a DGASPC Sector 6: www.asistentasociala6.ro , secţiunea Direcţia Protecţie Socială, Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice. Fişa are o parte socială, care va fi completată de către reprezentanţii DGASPC Sector 6, cu ocazia efectuării anchetei sociale la domiciliu, iar partea medicală se completează de către medicul de familie (sau m. specialist, etc), după cum urmează: capitolul VI, capitolul XIII - concluzii (se va face recomandare de îngrijire în cămin pt persoane vârstnice, dacă este cazul, şi se va semna, ştampila şi parafa) şi capitolul XIV – se vor completa datele medicului+ semnătură, parafă, ştampilă.

Procedura de accesare constă în parcurgerea următoarelor etape:

 1. Depunerea solicitării  și a documentelor necesare;
 2. Efectuarea anchetei sociale de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice; 
 3. Completarea fişei de evaluare socio – medicală/geriatrică
 4. Completarea dosarului cu documentele medicale necesare admiterii;
 5. Întocmirea documentației cu propunere de admitere în cadrul unui centru rezidențial și întocmirea planului individual de servicii (în momentul în care este identificat un loc disponibil);
 6. Emiterea dispoziţiei de admitere în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

După emiterea dispoziției de admitere, la momentul sosirii beneficiarului în central rezidențial urmează:

 • Întocmirea şi semnarea contractului de servicii sociale (în 3 exemplare);
 • Semnarea, conform Hotărârii Consiliului Local Sector 6, a angajamentului de plată a contribuţiei de întreţinere în căminul pentru persoane vârstnice; în cazul în care procentul de 60% din venitul persoanei vârstnice nu acoperă integral valoarea contribuţiei de întreţinere, se va semna de către aparţinători un angajament de plată (sau, după caz, mai multe angajamente) care va acoperi diferenţa până la valoarea contribuţiei de întreţinere; în cazul în care venitul pe persoană al familiei aparţinătoare (sau al familiilor aparţinătoare) se situează sub nivelul valorii nete a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, la dosar se vor ataşa actele doveditoare ale veniturilor aparţinătorilor care nu îşi vor asuma obligaţia de plată a diferenţei mai sus menţionate. Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligația să plătească diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare este stabilită la nivelul valorii nete a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

6. Efectuarea de anchete sociale, evaluări și monitorizări pentru persoanele vârstnice care beneficiază de îngrijitori informali vezi detalii

Prin Legea nr. 355 din 13 decembrie 2022 a fost modificată și completată Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, fiind aduse clarificări în ceea ce privește încadrarea îngrijitorului informal.

Îngrijitorul informal care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, poate beneficia de program lunar de lucru redus, de o jumătate de normă, cu asigurarea plăţii, din bugetul local, în baza unui contract încheiat cu serviciul public de asistenţă socială, a unei indemnizaţii echivalente cu jumătate din salariul de bază brut al îngrijitorului la domiciliu stabilit potrivit Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru gradaţia 0, prevederile art. 35 din această lege aplicându-se în mod corespunzător. Indemnizaţia prevăzută se supune reglementărilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Timpul cât îngrijitorii informali au beneficiat de program redus de lucru se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă, pe baza adeverinţei eliberate de serviciul public de asistenţă socială.
Asigurarea plății îngrijitorului informal care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, se face din bugetul local.

Accesul unei persoane vârstnice la îngrijire asigurată de către un îngrijitor informal se realizează avându-se în vedere următoarele criterii:

 1. necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care poate fi asigurată la domiciliu;
 2. nu se poate gospodări singură;
 3. se află în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 4. îngrijitorul informal care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice primește acordul de la angajator pentru a desfășura program redus de lucru;
 5. ancheta socială efectuată relevă faptul că se justifică solicitarea și nu există alternative pentru îngrijirea persoanei vârstnice;
 6. persoana vârstnică își manifestă acordul față de intenția persoanei care dorește să activeze ca îngrijitor informal în raport cu aceasta, dacă starea de sănătate a persoanei vârstnice permite obţinerea consimţământului acesteia.

Acte necesare:

 • cerere care să conţină solicitarea persoanei pentru încadrare ca îngrijitor informal, care îşi asumă responsabilitatea îngrijirii unei/unor persoane vârstnice;
 • acte doveditoare care să certifice nevoia de îngrijire, respectiv din care să rezulte situația de dependenţă sociomedicală a persoanei vârstnice, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;
 • grila de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice completată;
 • adeverință de la angajator pentru a desfășura program redus de lucru;
 • acordul persoanei vârstnice față de intenția persoanei care dorește să activeze ca îngrijitor informal în raport cu aceasta, dacă starea de sănătate a persoanei vârstnice permite obţinerea consimţământului acesteia;
 • adeverinţă de venit impozabil;
 • acte de stare civilă: act de identitate, certificat de căsătorie, hotărâre divorţ sau certificat deces, după caz;
 • talon pensie recent (persoană vârstnică) ;
 • situaţia locativă, după caz: copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana vârstnică locuieşte la adresă (a contractului de vânzare – cumpărare, act de donaţie, act de moştenire, contract de închiriere);
  (*NU pot beneficia de îngrijitor informal persoanele vârstnice care au contract de întreţinere sau orice act juridic încheiat între părţi din care să rezulte fără echivoc intenţia de a se obliga la întreţinere).
 • ancheta socială cu recomandare pentru încadrare de îngrijitor informal;
 • declaraţie de consimţământ privind prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal;
 • notă generală de informare GDPR.

Pentru soluționarea cererii pentru încadrare ca îngrijitor informal, este necesară realizarea anchetei sociale la domiciliul persoanei vârstnice, iar în funcție de concluziile acesteia, precum și de recomandările cuprinse în cadrul grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, se propune încadrarea îngrijitorului informal.

Procesul de evaluare complexă a situației persoanei vârstnice, urmărește, în principal, evaluarea capacităților fizice, mentale și senzoriale pentru încadrarea în grade de dependență, evaluarea familiei privind capacitatea acesteia de a realiza obligațiile de întreținere ce îi revin, conform legii, evaluarea mediului fizic și social în care trăiește persoana și familia, evaluarea percepției persoanei  asupra propriilor nevoi, a vulnerabilității și consecințelor asupra siguranței și securității personale, etc. În situația în care solicitarea este justificată, este necesar și acordul angajatorului actual al persoanei care a solicitat încadrarea ca îngrijitor informal.

Procedura de accesare constă în parcurgerea următoarelor etape:

 1. depunerea solicitării  și a documentelor necesare;
 2. efectuarea anchetei sociale de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice; 
 3. completarea documentaţiei;
 4. completarea fişei de evaluare socio - medicală;
 5. întocmirea planului individual de servicii de către Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;
 6. întocmire referat cu propunere pentru încadrarea solicitantului ca îngrijitor informal și înaintarea documentației către Biroul Asistenți Personali și Maternali din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 7. formulare adresă de răspuns către solicitant cu modul de soluționare, cu respectarea termenului legal;
 8. colaborarea cu Biroul Asistenți Personali și Maternali pentru clarificarea oricăror aspecte legate de dosar și stabilirea planului comun de monitorizare, respectiv:
  • Serviciul Asistență Persoane Vârstnice monitorizează trimestial sau ori de câte ori este cazul activitatea îngrijitorului informal, respectiv modul în care acesta se ocupă de îngrijirea persoanei vârstnice. În cadrul procesului de monitorizare, dacă starea de sănătate permite, se solicită persoanei vârstnice o declarație despre modul în care este îngrijită, precum și completarea unui chestionar de satisfacție.
  • Îngrijitorii informali au obligaţia de a comunica serviciului public de asistenţă socială orice modificare referitoare la asumarea responsabilităţii îngrijirii persoanei vârstnice şi la informaţiile care au stat la baza întocmirii anchetei sociale.
  • Serviciul Asistență Persoane Vârstnice colaborează permanent cu Biroul Asistenți Personali și Maternali, iar în situația în care îngrijitorul informal nu își îndeplinește atribuțiile asumate, va realiza o informare scrisă a acestuia în vederea efectuării demersurilor ce se impun.

* Solicitările/documentelor necesare se pot depune online (office@dgaspc6.com, persoanevarstnice@dgaspc6.com), la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, situat la adresa: Strada Cernişoara nr. 38 – 40, sector 6 Bucureşti sau Strada Floare Roşie nr. 7A, Sector 6 Bucureşti.

Legislaţie vezi detalii

 • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 • OU 27/2002 privind activitatea de reglementare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistență socială şi a structurii orientative de personal;
 • Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003, privind serviciile sociale, modificată şi completată de Legea 515/2003, Ordonanţa Guvernului nr. 86/2004;
 • Ordinul nr. 73/17.02.2005 pentru aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale acredităţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;
 • Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice ȋn ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată.

Date  de contact:

Şef Serviciu - Elena Purcărea
Adresa: str. Floare Roşie nr. 7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari-Apusului)
Telefon: 021 410 30 20, int: 312, int. 324, tel. 0316208017
E-mail: persoanevarstnice@dgaspc6.com

Parteneri:

http://www.protectiacopilului6.ro/images/logo-parteneri/ageing-well.jpg

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA