Metodologie de aplicare a Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone

Cine poate beneficia de ajutorul financiar?

 • familiile cu copii preșcolari (sub 6 ani) cu domiciliul în sectorul 6.

Criterii de eligibilitate vezi detalii

 • veniturile nete pe membru de familie trebuie să fie de până la 3500 lei/lunar;
 • copilul pentru care se solicită sprijinul financiar nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru copilul respectiv solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță  ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță;
 • părinții/reprezentantul legal ai copilului sunt angajați cu forme legale sau sunt în evidență ca fiind persoane șomere, indemnizate sau care se află în evidența agentiei locale pentru ocuparea forței de muncă ca fiind persoane în cautarea unui loc de muncă și care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției locale pentru ocuparea forței de muncă;
 • Solicitantul face dovada contractării serviciilor de bonă, prin intermediul unei firme specializate sau prin contract încheiat cu persoana fizică autorizată care poate exercita profesia de bonă.

Nu poate beneficia de ajutorul financiar:

 • persoana care are calitatea de asistent maternal profesionist față de copilul pentru care solicită sprijinul financiar;
 • persoana la care este instituită măsura de plasament în regim de urgență,  conform art 59 lit b din Legea  272 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • persoana care este asistentul personal al copilului sau care beneficiază de indemnizația prevăzută  de art 42, alin 4 din Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap;
 • solicitantul se află in concediul de crestere a copiilor cf art 2 sau 31 din din OUG 111/2010, aprobata prin Legea 132 cu modificarile si completările ulterioare;
 • persoana care nu si-a achitat impozitele si taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.

Cuantumul ajutorului financiar vezi detalii

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară familiilor care au venituri nete pe membru de familie de până la 3500 lei pe lună.  Ajutorul financiar acordat  va fi diferențiat în funcție de veniturile nete realizate, după cum urmează:

 • 710 lei/lună - pentru  venituri nete pe membru de familie de până la 2100 lei/lună;
 • 550 lei/lună – pentru  venituri nete pe membru de familie cuprinse între intre 2101 – 2500 lei/lună;
 • 390 lei/lună – pentru  venituri nete pe membru de familie cuprinse intre 2501 – 3000/lună;
 • 250 lei/lună – pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse intre 3001 – 3500 lei/lună.

Venitul pe membru de familie va fi determinat prin calcularea mediei veniturilor nete realizate de beneficiar si de membrii familiei in ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutor financiar.

Vor fi luate în calcul înclusiv drepturile de asigurări sociale de stat, indemnizații, alocații, și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere.

Pentru calcularea veniturilor solicitantului și ale familiei acestuia, nu se iau în calcul:

 • alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar lunar și prestațiile sociale acordate persoanelor cu handicap (în baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), bursele școlare, tichetele sociale pentru pentru stimularea participării la învățământul preșcolar, sprijinul financiar oferit prin programul “Bani de liceu‟, veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (conform Legii 52/2011), sumele ocazionale acordate ca despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

Documente necesare vezi detalii

Documente justificative privind situația socio-economică a familiei:

 • copie dupa documentele de identitate și de stare civilă ale solicitantului si ale membrilor familiei, copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
 • copie hotarâre de divorț/hotărârea privind stabilirea domiciliului copilului la părintele care solicită ajutorul financiar, în situația în care părintii sunt despărțiti/divorțați;
 • În situația în care părinții au domicilii diferite, adeverințe de la autoritatea locală unde are domiciliul celălalt părinte din care să reiasă că acesta nu a solicitat/nu beneficiază de ajutor financiar din partea instituției respective pentru copilul în cauză;
 • adeverințe și alte documente  privind veniturile nete realizate de membrii familiei in ultimele 6 luni. Acestea pot fi adeverințe eliberate de angajator sau de entități asimilate acestuia sau adeverințe emise de organul fiscal de care apartine solicitantul , precum si declarația fiscală în situația în care solicitantul obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; 
 • Copie extras de cont solicitant;
 • adeverință de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele aflate în șomaj sau care sunt în căutarea unui loc de muncă, după caz;
 • adeverință  de la Direcție Impozite si Taxe Locale Sector  6– din care să reiasă situația plății taxelor și impozitelor către autoritatea locală de către solicitant;
 • Copia precontractului sau contractului încheiat între solicitant și firma la care este angajată bona sau contractul încheiat cu bona care este persoană fizică autorizată;
 • Copie document in baza căruia se desfasoară activitatea de bonă, respectiv contractul încheiat între bonă si persoana juridică;
 • Copie documente care atestă indeplinirea conditiilor necesare exercitarii profesiei de bonă;

Plata dreptului la ajutor financiar încetează în urmatoarele situații vezi detalii

 • La împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani
 • În urma decesului copilului
 • În urma integrării copilului în sistemul de creșă/grădiniță
 • În situația în care incetează activitatea bonei
 • Atunci când se schimbă domiciliul solicitantului în altă localitate
 • Nu mai sunt îndeplinute criteriile de eligibilitate
 • Atunci când beneficiarul nu depune declarația semestrială de menținere a condițiilor necesare de acordare a ajutorului financiar în termenul prevăzut de 30 de zile.

Solicitarea pentru acordarea ajutorului financiar va fi soluționată în termen de cel mult 60 de zile de la depunerea cererii și a documentelor doveditoare necesare. Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începand cu luna următoare depunerii cererii.

Date de contact:

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie
Adresa: Aleea Istru Nr. 4, (zona Prelungirea Ghencea), Sector 6, Bucureşti
Telefon:  021.317.63.11 (interior 217)

Cererea și documentele necesare se pot depune la adresa de email: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA