Serviciul Managementul Calității, Monitorizare și Spațiu Locativ

SPAȚIUL LOCATIV

CATEGORII DE BENEFICIAR: Locuințe ANL vezi detalii

Criteriile de eligibilitate a unei locuințe ANL:

 • Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste;
 • Să aibă venit, indiferent de cuantumul acestuia;
 • Titularul cererii de locuință trebuie să aibă locul de muncă pe raza Sectorului 6;
 • Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, aceste restricţii având în vedere raza municipiului Bucureşti. Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari.

Documentele necesare dovedirii îndeplinirii Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului București.

Pentru ca cererea să fie analizată, este necesar ca aceasta să fie depusă de solicitanți individual și în nume propriu și să fie însoțită de actele mai jos menționate:

 1. Declarație notarială, dată la data depunerii cererii de către solicitant și membrii majori ai familiei acestuia, din care să rezulte că, solicitantul și familia sa (prin familie se înțelege solicitant, soț/soție și copiii care vor fi nominalizați, iar pentru solicitantul necăsătorit se va preciza starea civilă) până la data depunerii cererii, nu deține și nu a deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul București. Tot în declarație, solicitantul va preciza unde și în ce calitate locuiește în fapt familia sa - original;
 2. Certificatul de căsătorie al solicitantului sau, după caz, acte care atestă desfacerea căsătoriei (dacă este cazul);
 3. Actul de identitate al solicitantului și soțului/soției (dacă este cazul)
  • Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii - pentru solicitant şi, după caz, familia acestuia (soţia/soţul, copiii majori), pe baza adeverinţei eliberată de direcţia locală de evidenţă a persoanelor, la care solicitantul (și soțul/soția, copiii majori, dacă este cazul) este arondat cu domiciliul;
 4. Certificatele de naştere ale copiilor sau actele de identitate (dacă este cazul);
 5. Pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de tată, se va prezenta hotărâre judecătorească de încredinţare a minorilor (stabilire a domiciliului minorilor);
 6. Dovada calităţii în care solicitantul (și soțul/soția, copiii, dacă este cazul) locuieşte la adresa de domiciliu. În acest sens va prezenta, după caz:
  • actul de proprietate sau contractul de închiriere, dacă locuiește în calitate de tolerat la părinți sau alte persoane; se va prezenta și schița locuinței cu suprafața locuibilă a acesteia;
  • contractul de închiriere (în care se va preciza numărul de camere închiriate și suprafața acestora) dacă locuiește în calitate de chiriaș la proprietar; în situația în care, în contractul de închiriere nu se precizează suprafața închiriată, se va prezenta și schița locuinței;
 7. Solicitantul care are domiciliul în locuință naționalizată și a fost evacuat de la adresa de domiciliu, va prezenta hotărâre judecătorească de evacuare/notificare în vederea evacuării, precum și procesul- verbal de punere în aplicare a hotărârii/notificării;
 8. Dacă solicitantul nu locuiește la adresa la care are domiciliul, va preciza acest lucru în declarația de la punctul 1 și va prezenta contractul locuinței unde locuiește în fapt, la care anexează schița acesteia și actele de identitate ale persoanelor care au domiciliul și locuiesc la respectiva adresă;
 9. Solicitantul care are calitatea de tolerat în spațiu la adresa unde locuiește, va prezenta actele de identitate ale persoanelor care locuiesc şi au domiciliul la aceeași adresă; pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere;
 10. Solicitantul care are domiciliul şi/sau locuieşte în apartament la bloc, va prezenta adeverinţă de la asociaţia de proprietari în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor care locuiesc și pentru care se plătesc cote de întreţinere aferente apartamentului respectiv;
 11. În cazul în care, solicitantul și, după caz, soţia/soţul, după data de 01.01.1990 au avut domiciliul în municipiul București și la alte adrese faţă de cea actuală, urmează să fie prezentate şi actele domiciliilor anterioare, respectiv:
  • actul de proprietate/contractul de închiriere și actele de identitate ale părinților, dacă a domiciliat la aceștia;
  • contractul de închiriere, dacă a locuit în calitate de chiriaș la proprietar;
  • dacă nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuințelor, se vor prezenta adeverințe de la direcțiile de taxe locale în circumscripția cărora se află respectivele locuințe, în care să se menționeze dacă solicitantul și după caz, soția/soțul, a figurat sau figurează în calitate de proprietar la adresele respective;
 12. Dovada studiilor absolvite de solicitant – se va prezenta diploma eliberată, potrivit legii, pentru ultimul nivel de studii finalizat; cei care nu au urmat o formă de învățământ, vor face mențiune în declarația notarială de la punctul 1; pentru absolvenții de liceu, diploma de bacalaureat va fi însoțită, după caz, de atestatul privind pregătirea profesională obținută la absolvire;
 13. Dacă este cazul:
  • Documente privitoare la starea de sănătate actuală, potrivit cărora se acordă dreptul la însoțitor sau o cameră în plus, pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soț/soție, copii), dacă este cazul:
   • Certificat medical – formular A5 - (dacă este cazul) eliberat conform O.U.G. nr. 40/1999, pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soţ/soţie, copii); certificatul medical va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau de adeverință eliberată de medicul specialist care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență cu respectiva afecțiune;
   • Certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru pentru solicitant sau un alt membru al familiei (soţ/soţie, copii) în acest sens;
  • Tinerii proveniți din case de ocrotire socială și care au împlinit 18 ani, vor prezenta acte doveditoare
  • Tinerii care au adoptat sau adoptă copii, vor prezenta acte care atestă acest lucru;
 14. Dovada locului de muncă al solicitantului prin:
  • contract de muncă, acte adiționale la acesta și adeverință eliberată de angajator, din care să reiasă cu claritate, adresa completă a locului de muncă unde solicitantul își desfășoară activitatea;
 15. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, de membrii ai familiei solicitantului (soț/soție, copii), care nu au loc de muncă, dar realizează venituri, altele decât cele salariale (dacă este cazul):
  • pentru şomerii: carnetul de luare în evidenţă la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 6 şi dovada veniturilor realizate de aceştia în lunile respective;
  • pentru pensionari: taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6, cu pensia primită în ultimele 12 luni;
  • pentru persoanele încadrate în grad de handicap/în grad de invaliditate: taloanele de pensie/indemnizație/stimulent din ultimele 12 luni sau adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6/D.G.A.S.P.C. Sector 6/APIS/D.G.A.S.M.B. (după caz);
  • pentru minori se va face dovada primirii alocaţiei de stat pentru luna anterioară depunerii cererii.

În perioada de evaluare a dosarelor, Comisia Socială poate solicita și alte documente relevante din categoria celor de mai sus, cu menționarea termenului limită până la care se permite completarea dosarelor, cu clarificările solicitate.

CRITERII pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

A. Criterii de acces la locuinţă:

 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
 2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în municipiul Bucureşti.
  NOTĂ:
  Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti și nici chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricţia nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - deţin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuinţă, dobândite în condiţiile legii.
 3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea**) pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti. **) Pentru situațiile în care titularii cererii de locuință îți desfășoară activitatea la domiciliu sau în regim de telemuncă se face dovada adresei la care își desfășoară activitatea, cu respectarea prevederilor art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.închirierii.
  NOTĂ:
  • Lista de priorităţi se stabileşte ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închrierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.
  • Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat ________ 10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu ________ 7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar –

 1. mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv ________ 5 puncte
 2. mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv ________ 7 puncte
 3. 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ________ 9 puncte
 4. mai mică de 8 mp ________ 10 puncte

NOTĂ:
În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil.
În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la lit. A pct. 2.

2. Starea civilă actuală

2.1. Starea civilă:

 1. căsătorit ________ 10 puncte
 2. necăsătorit ________ 8 puncte

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:

 1. Copii
  - 1 copil ________ 2 puncte
  - 2 copii ________ 3 puncte
  - 3 copii ________ 4 puncte
  - 4 copii ________ 5 puncte
  - > 4 copii ________ 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
 2. alte persoane, indiferent de numărul acestora ________ 2 puncte

3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus ________ 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului

4.1. până la 1 an ________ 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ________ 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ________ 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ________ 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ________ 4 puncte

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ________ 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ________ 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ________ 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurtă durată ________ 13 puncte
5.5. cu studii superioare ________ 15 puncte

NOTĂ:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani ________ 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ________ 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ________ 5 puncte

7. Venitul mediu net lunar/membru de familie:

7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ________ 15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie şi salariul mediu net pe economie ________ 10 puncte

NOTE:

 • Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.
 • În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

CATEGORII DE BENEFICIAR: Locuințe sociale vezi detalii

Criterii eligibile pentru a închiria o locuință socială, trebuie să vă încadrați în următoarele situații:

 • Aveți domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6;
 • Aveți un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, SUB nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. Chiria va fi de maximum 10% din venitul realizat;
 • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a retrocedării imobilului, partajului succesoral sau din cauza divorțului;
 • Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe;
 • Solicitanții și/sau membrii familiei nu dețin, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.
 • Mai pot beneficia de o locuință socială persoanele care au fost evacuate sau sunt în curs de evacuare din locuințele retrocedate foștilor proprietari. 

Locuințe din fondul locativ de stat

Se acordă respectând aceleași criterii ca pentru locuințele sociale (de vârstă, vulnerabilități), reglementate prin hotărâri de Consiliu Local, cu respectarea cadrului legal. Doar venitul solicitantului trebuie să depășească nivelul salariului mediu net lunar pe economie.
Trebuie menționat că aceste locuințe sunt administrate de Primăria Municipiului București, prin Administrarea Fondului Imobiliar (AFI). Primăria Sectorului 6 se ocupă doar de repartizarea lor, atunci când este cazul, după care le predă către AFI București.
Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi construite pentru tineri și supuse închirierii.

Actele necesare dovedirii îndeplinirii criteriilor aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință, depuse în temeiul Legii locuinței nr. 114/1996

Este necesar ca solicitanţii să depună cererea individual şi în nume propriu şi să prezinte, la data depunerii cererii, actele mai jos menţionate:

 1. Declaraţie autentificată, din care să rezulte că familia solicitantului (prin familie se înţelege solicitantul(a), soţia/soţul şi copiii, care vor fi nominalizaţi, precum și părinții solicitantului dacă urmează să beneficieze de locuință alături de acesta, pentru solicitantul necăsătorit se va preciza starea civilă), după data de 01.01.1990 şi până la data depunerii cererii, nu a deţinut şi nu deţine o locuinţă proprietate personală sau din fondul locativ de stat, nu a cedat un contract de închiriere şi nu a beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe. Tot în declaraţie, solicitantul va preciza unde locuieşte în fapt şi că se angajează să comunice primăriei orice modificare survenită în situaţia sa. Când este cazul, solicitantul va menţiona dacă membrii familiei sale (soţia, soţul, copiii majori) realizează venituri pe cont propriu (din închirieri bunuri mobile şi imobile, activităţi autorizate conform legii sau din alte activităţi producătoare de venituri impozabile), urmând să prezinte în acest sens, acte care să dovedească veniturile respective. Pentru interzisul care urmează să beneficieze de locuință alături de solicitant declarația va fi dată de tutore.
 2. Certificatul de căsătorie sau acte care atestă desfacerea căsătoriei* (dacă este cazul).
 3. Actele de identitate ale ambilor soţi/(dacă este cazul)
  • Dovada domiciliilor avute până la data depunerii cererii - se va face, pentru solicitant(ă) şi, după caz, familia acestuia/acesteia (soţia/soţul, copiii majori), pe baza adeverinţei eliberată de direcţia locală de evidenţă a persoanelor, la care solicitantul(a) este arondat cu domiciliul stabil.
 4. Certificatele de naştere ale copiilor* sau actele de identitate (dacă este cazul).
 5. Pentru copiii rezultaţi din concubinaj, recunoscuţi de tată, se va prezenta hotărâre judecătorească de încredinţare a minorilor (stabilire a domiciliului minorilor).
 6. Dovada calităţii în care familia locuieşte la adresa de domiciliu. În acest sens va prezenta, după caz:
  • actul de proprietate sau contractul de închiriere dacă la adresa de domiciliul solicitantul(a) și, după caz, familia acestuia(eia) (soție/soț, copii) locuiesc în calitate de tolerați;
  • contractul de închiriere (în care se va preciza numărul de camere închiriate) dacă la adresa unde solicitantul(a) și, după caz, familia acestuia(eia) (soție/soț, copii) locuiesc în calitate de chiriaș la proprietar.
 7. În cazul în care, titularul(a) sau după caz, soţia/soţul acestuia/acesteia, după data de 01.01.1990 au avut domiciliul și la alte adrese faţă de cea actuală, urmează să fie prezentate şi actele domiciliilor anterioare.
  • Pentru domiciliile avute în mediul urban, se vor prezenta, după caz:
   • contractual de închiriere, dacă au locuit în calitate de chiriaș la proprietar;
   • actul de proprietate sau contactul de închiriere și actele de identitate ale părinților dacă au avut Domiciliu la aceștia.
  • Pentru situaţiile în care nu pot fi prezentate actele de proprietate sau contractele de închiriere ale locuinţelor, se vor prezenta adeverinţe eliberate de direcţiile/serviciile de impozite şi taxe locale de pe lângă primăriile pe raza cărora se situează imobilele respective, în care să se menţioneze dacă solicitanţii au figurat sau figurează cu locuinţe proprietate personală la acele adrese, după 01.01.1990.
  • Pentru domiciliile avute în mediul rural se vor prezenta adeverinţe eliberate de primăriile comunelor pe raza cărora au domiciliat, din care să reiasă dacă au figurat sau figurează cu locuinţă proprietate personală şi teren intravilan pe raza comunelor respective, după 01.01.1990.
 8. Solicitantul care are calitatea de tolerat în spațiu la adresa unde locuiește, va prezenta actele de identitate ale persoanelor care locuiesc şi au domiciliul la aceeași adresă. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, se vor prezenta certificatele de naştere.
 9. Dacă solicitantul are domiciliul şi/sau locuieşte în apartament la bloc, va prezenta adeverinţă de la asociaţia de proprietari în care să se precizeze numele și prenumele persoanelor pentru care se plătesc cote de întreţinere aferente apartamentului respectiv.
 10. Certificat medical – formular A5 - (dacă este cazul) eliberat conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/1999, pentru solicitant, soţ/soţie, copii şi/sau părinţii soţilor, dacă aceştia din urmă vor beneficia, alături de titularul de cerere, de repartizarea unei locuinţe în baza Legii nr. 114/1996. Certificatul va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate  sau de adeverință eliberată de medicul de familie care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență cu respectiva afecțiune.
 11. Decizie de pensionare/decizie medicală asupra capacității de muncă/certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul) - pentru solicitant, soţ/soţie, copii şi/sau părinţii soţilor, dacă aceştia din urmă vor beneficia, alături de titularul de cerere, de repartizarea unei locuinţe în baza Legii nr. 114/1996.
 12. Certificat de rănit, luptător sau urmaş al celui decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 (dacă este cazul).
 13. Dovada drepturilor acordate conform prevederilor Legii nr. 44/1994 (veterani de război), completată şi modificată (dacă este cazul).
 14. Dovada drepturilor acordate conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 (persoane persecutate politic şi persoane deportate), completată şi modificată (dacă este cazul).
 15. Pentru solicitanții divorțați, care au pierdut drepturile locative la adresa de domiciliu ca urmare a violenței domestice, acte eliberate de autoritățile competente care să ateste acest lucru.
 16. În cazul în care solicitanţii sunt evacuaţi (evacuarea nu trebuie să se datoreze culpei proprii) de la adresa de domiciliu, vor prezenta sentinţa judecătorească de evacuare şi procesul-verbal de punere în aplicare a sentinţei sau notificare în vederea evacuării emisă de executor judecătoresc.
 17. Pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, proveniți din instituții de ocrotire, adeverință eliberată de direcția de asistență socială care să ateste acest fapt.
 18. Dovada veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, de familia solicitantului (solicitantul(a), soţia/soţul şi copiii):
  • pentru salariați: adeverinţe de la locurile de muncă cu veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; salariații în sectorul privat, vor prezenta pe lângă adeverinţă şi copie a contractul de muncă purtând viza „conform cu originalul”, data și semnătura reprezentantului legal al angajatorului, precum şi extrasul din registrul de salariaţi certificat de angajator (revisal);
  • pentru şomeri: carnetul de luare în evidenţă la Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sector 6 şi dovada veniturilor realizate de aceştia în lunile respective;
  • pentru pensionari: taloanele de pensie din ultimele 12 luni sau adeverință eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6, cu pensia primită în ultimele 12 luni;
  • pentru persoanele încadrate în grad de handicap/în grad de invaliditate: taloanele de pensie/indemnizație/stimulent din ultimele 12 luni sau adeverinţă eliberată de Casa Locală de Pensii Sector 6/ D.G.A.S.P.C. Sector 6/APIS /D.G.A.S.M.B. (după caz); pentru minori se va face dovada primirii alocaţiei de stat pentru luna anterioară depunerii cererii.
 19. Pentru copiii solicitanților care au vârsta între 18 și 26 de ani și care urmează o formă de învățământ - cursuri de zi, adeverință care să ateste acest fapt, eliberată de instituția respectivă.

După caz, se vor putea solicita şi alte documente. *Cetățenii străini care beneficiază de protecție internațională, vor prezenta actele eliberate în țara de origine, traduse în limba română și legalizate.

Criteriile aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în temeiul Legii nr.114/1996, de categoria de solicitanți îndreptățiți la locuință socială

A. Criterii de acces

 1. Solicitantul să fie major și să aibă  domiciliul stabilit pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6  de cel puțin 12 luni la data depunerii dosarului.
 2. Solicitantul, cetățean străin, să fie major, să beneficieze de protecție internațională în România și să aibă permis de ședere pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, potrivit prevederilor art.6 din O.G.nr.44/2004.
 3. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a partajului succesoral sau datorită divorțului.
 4. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe.
 5. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețină, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.
 6. Persoanele sau familiile care solicită atribuirea unei locuinţe sociale trebuie să îndeplinească, obligatoriu, condiţia ca venitul mediu net lunar/membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, să se situeze sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, emis anterior lunii în care se analizeazã cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa.
 7. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu fi pierdut drepturi locative din propria culpă la adresă unde au avut calitate de chiriaș într-o  locuință proprietate a statului/unității administrativ-teritoriale.

Notă: Prin persoane aflate în întreținere se înțeleg copiii sau persoanele adulte pentru care s-a instituit tutela, dacă solicitantul sau unul dintre membrii familiei pentru care se solicită locuința are calitatea de tutore, precum și copiii încredințați spre adopție.

Criteriile de la punctele 2-4 trebuie îndeplinite de beneficiarii (titularul de contract și membrii familiei acestuia  care sunt incluși în contractul de închiriere) de locuințe sociale pe toată perioada în care au calitatea de chiriași în unitățile locative respective.

B. Criterii de departajare prin punctaje

1. Situaţia locativă actuală:

a) La adresa unde locuiește nu este asigurată norma locativă:
Norma locativă este asigurată când, conform Anexei 1, litera B din Legea nr. 114/1996:

 • 1 persoană ocupă 1 cameră;
 • 2 persoane ocupă 2 camere;
 • 3 sau 4 persoane ocupă 3 camere;
 • 5 sau 6 persoane ocupă 4 camere;
 • 7 sau 8 persoane ocupă 5 camere.

Punctaj:
2 puncte/persoană

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului și persoane aflate în întreținere care nu au asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr.114/1996. Pentru copiii și părinții solicitanților, precum și pentru persoanele aflate în întreținere se acordă punctaj doar dacă aceștia sunt incluși în rândul celor pentru care titularul de cerere solicită locuința.
Prin persoane aflate în întreținere se înțeleg copiii sau persoanele adulte pentru care s-a instituit tutela, dacă solicitantul sau unul dintre membrii familiei pentru care se solicită locuința are calitatea de tutore, precum și copiii încredințați spre adopție.

În cazul celor toleraţi în spaţiu, suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor,  care au domiciliul și/sau locuiesc în aceeași unitate locativă. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor  familiei solicitantului de locuinţă.

La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se vor avea în vedere solicitantul și celelalte persoane incluse în cererea sa de locuință.

b) Calitatea în care solicitantul locuieşte la adresă:

 • chiriaş la particular, în locuinţă de serviciu, în cămin ________ 3 puncte
 • tolerat la părinţi/copii/alte persoane ________ 1 punct

c) Persoane care figurează cu domiciliul într-o locuinţă unde au pierdut drepturile locative ca urmare a divorţului sau de unde au fost evacuați în virtutea unor prevederi contractuale legale, care nu depind de voinţa şi comportamentul acestora (înstrăinarea locuinței unde au domiciliat în calitate de toleraţi sau chiriaşi şi alte situaţii similare).

Punctaj: 
5 puncte

d) Data la care solicitantul şi-a stabilit domiciliul în Bucureşti (prin raportare la termenul stabilit de art. 21 alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare):

Punctaj:
1 punct – de la 1 la 3 ani;
3 puncte – de la 3 la 10 ani
5 puncte – peste 10 ani

2. Numărul de copii

Punctaj:
2 puncte
- pentru 1 (un) copil;
4 puncte - pentru 2 (doi) copii;
6 puncte - pentru 3 (trei) copii.

Câte 1 (un) punct pentru fiecare copil, care depășește numărul de 3 copii aflați în întreținere.
Astfel, pentru 4 copii se vor primi 7 puncte, pentru 5 copii se vor primi 8 puncte, etc..

Notă: Sunt incluși copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere (nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu), precum și cei de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ cursuri de zi și care nu realizează venituri.

3. Starea de sănătate (boala de care suferă solicitantul, soţul/soţia,copiii, persoanele aflate în întreținere, precum şi părinţii cu care gospodăresc, numai dacă aceştia din urmă fac parte dintre membrii familiei pentru care se solicită locuinţă):

a) Invaliditate (handicap):

Punctaj:
7 puncte
- invaliditate gr. I (handicap grav);
4 puncte - invaliditate gr. II (handicap accentuat);
2 puncte - invaliditate  gr. III (handicap mediu);
1 punct - handicap ușor

b) Certificat medical de boală, cu drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2)

Punctaj:
2 puncte

Se va acorda punctaj doar în situațiile în care afecțiunea este dintre cele menționate în Anexa nr.2 la O.U.G. nr. 40/1999 și este dovedită cu certificat medical (formular A5) eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul instituției respective. Certificatul va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau de adeverință eliberată de medicul de familie care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență cu respectiva afecțiune cronică.

NOTĂ: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soţ/soţie, copii, părinți) și alte persoane aflate în întreținere se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de handicap/invaliditate pentru părinţii/copiii majori ai solicitanţilor, precum și pentru persoanele aflate în întreținere numai în cazul in care aceştia vor beneficia, alături de titularul de cerere, de repartizarea unei locuinţe în baza Legii nr. 114/1996.

4. Venit mediu net lunar/ membru de familie:

Punctaj:  
0 puncte - pentru situațiile în care nu realizează venituri de nicio natură;
15 puncte - venitul mediu net lunar/membru de familie este mai mic decât venitul minim garantat (ajutor social)/pentru o persoană
10 puncte - venitul mediu net lunar/membru de familie este situat între venitul minim garantat (ajutor social)/ pentru o persoană și salariul minim net lunar pe total economie stabilit conform actelor normative în vigoare la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților.
5 puncte - venit mediu net lunar/membru de familie este mai mare decât salariul minim net lunar pe total economie stabilit conform actelor normative și cel mult egal cu câştigul salarial mediu net lunar pe total economie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților.

Nota: Se au în vedere toate veniturile indiferent de natura acestora (salarii, ajutoare sociale, alocații, pensii, indemnizații etc.) și țara în care au fost realizate.

5. Vechimea cererii:

Punctaj:
0 puncte – până într-un an
1 punct  -  pentru fiecare an

NOTĂ: - 1 an = 12 luni, calculul se face începând cu data depunerii dosarului pentru fiecare an împlinit prin raportare la termenul prevăzut de art. 21, alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele care nu au fost reactualizate 5 ani consecutiv se consideră clasate fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.

6. Vârsta solicitantului (prin raportare la termenul stabilit de art. 21 alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare):

Punctaj:  
1 punct - 18 ani - până la 35 ani;
5 puncte - 35 ani – până la 60 ani;
10 puncte -  începând cu vârsta de 60 de ani

7. Criterii speciale

7.1. Tineri cu vârsta până în 35 ani, proveniţi din instituţii de ocrotire socială

Punctaj:
15 puncte

               
7.2. Familii monoparentale

Punctaj:
5 puncte

               
Nota: Criteriul 7.2 se aplică în cazul solicitanților care:

 • au copii în întreținere care nu au împlinit vârsta de 18 ani,
 • au copii majori în întreținere, cu vârstă de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ cursuri de zi și care nu realizează venituri.

Definiția familiei monoparentale dată de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, art.22, alin.(5) și (6):
”(5)Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.
(6) Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).”

Punctaj:
5 puncte

Notă: Îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedit cu acte eliberate de autoritățile abilitate de lege în acest sens.

7.3. Beneficiarii Legii nr. 341/2004, beneficiarii Decretului - Lege nr. 118/1990, beneficiarii Legii nr. 44/1994

Punctaj:
5 puncte

7.4. Persoane care figurează cu domiciliul într-o locuinţă unde au pierdut drepturile locative prin divorț, fiind victime ale violenței domestice

Punctaj:
5 puncte

Notă: Îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedit cu acte eliberate de autoritățile abilitate de lege în acest sens.

Notă:

 • la egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea datei și numărului de înregistrare a cererii;
 • în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează.

Criteriile aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse în temeiul Legii nr.114/1996, de categoria de solicitanți îndreptățiți la locuință din fondul locativ de stat

A. Criterii de acces

 1. Solicitantul să fie major și să aibă domiciliul stabilit pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6  de cel puțin 12 luni la data depunerii dosarului.
 2. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețină, să nu fi deținut și să nu fi înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare a partajului succesoral sau datorită divorțului.
 3. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru construcția unei locuințe.
 4. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu dețină, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.
 5. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) au realizat, în cele 12 luni anterioare evaluării dosarului, un venit mediu net lunar/membru de familie ce depășește câştigul salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților.
 6. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, părinții soților și alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună și care urmează să beneficieze de locuință împreună cu solicitantul) să nu fi pierdut drepturi locative din propria culpă la adresă unde au avut calitate de chiriaș într-o  locuință proprietate a statului/unității administrativ-teritoriale.

Notă: Prin persoane aflate în întreținere se înțeleg copiii sau persoanele adulte pentru care s-a instituit tutela, dacă solicitantul sau unul dintre membrii familiei pentru care se solicită locuința are calitatea de tutore, precum și copiii încredințați spre adopție.
Prin locuințe din fondul locativ de stat se înțeleg locuințele aflate în proprietatea statului/unității administrativ-teritoriale, altele decât cele destinate tinerilor construite în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 152/1998, cele sociale, de necesitate, de serviciu, de intervenție, de sprijin sau de protocol așa cum sunt aceste categorii definite de Legea nr. 114/1996.
Criteriile de la punctele 2-4 trebuie îndeplinite de beneficiarii  (titularul de contract și membrii familiei acestuia  care sunt incluși în contractul de închiriere) de locuințe din fondul de stat pe toată perioada în care au calitatea de chiriași în unitățile locative respective.

B. Criterii de departajare prin punctaje

1. Situaţia locativă actuală:

a) La adresa unde locuiește nu este asigurată norma locativă:
Norma locativă este asigurată când, conform Anexei 1, litera B din Legea nr. 114/1996:
- 1 persoană ocupă 1 cameră;
- 2 persoane ocupă 2 camere;
- 3 sau 4 persoane ocupă 3 camere;
- 5 sau 6 persoane ocupă 4 camere;
- 7 sau 8 persoane ocupă 5 camere.

Punctaj
2 puncte/persoană

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului și persoane aflate în întreținere care nu au asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr.114/1996. Pentru copiii și părinții solicitanților, precum și pentru persoanele aflate în întreținere se acordă punctaj doar dacă aceștia sunt incluși în rândul celor pentru care titularul de cerere solicită locuința.
Prin persoane aflate în întreținere se înțeleg copiii sau persoanele adulte pentru care s-a instituit tutela, dacă solicitantul sau unul dintre membrii familiei pentru care se solicită locuința are calitatea de tutore, precum și copiii încredințați spre adopție.
În cazul celor toleraţi în spaţiu, suprafaţa locativă a imobilului se  împarte la numărul total al locatarilor,  care au domiciliul și/sau locuiesc în aceeași unitate locativă. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută  conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor  familiei solicitantului de locuinţă.
La stabilirea numărului de membri ai  familiei solicitantului de locuinţă se vor avea în vedere solicitantul și celelalte persoane incluse în cererea sa de locuință.

b) Calitatea în care solicitantul locuieşte la adresă:
- chiriaş la particular, în locuinţă de serviciu, în cămin ________ 3 puncte
- tolerat la părinţi/copii/alte persoane ________ 1 punct

c) Persoane care figurează cu domiciliul într-o locuinţă unde au pierdut drepturile locative ca urmare a divorţului sau de unde au fost evacuați în virtutea unor prevederi contractuale legale, care nu depind de voinţa şi comportamentul acestora (înstrăinarea locuinței unde au domiciliat în calitate de toleraţi sau chiriaşi şi alte situaţii similare)

Punctaj:
5 puncte

d) Data la care solicitantul şi-a stabilit domiciliul în Bucureşti (prin raportare la termenul stabilit de art. 21 alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare):

Punctaj:   
1 punct - de la 1 până la 3 ani;
3 puncte  - de la 3 până la 10 ani
5 puncte - peste 10 ani

2. Numărul de copii

Punctaj:
1 punct  – pentru fiecare copil

Notă: Sunt incluși copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere (nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu), precum și cei de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ cursuri de zi și care nu realizează venituri.

3. Starea de sănătate (boala de care suferă solicitantul, soţul/soţia,copiii, persoanele aflate în întreținere, precum şi părinţii cu care gospodăresc, numai dacă aceştia din urmă fac parte dintre membrii familiei pentru care se solicită locuinţă):

a) Invaliditate(handicap):

Punctaj:  
7 puncte
– invaliditate gr. I (handicap grav);
4 puncte – invaliditate gr. II (handicap accentuat);
2 puncte -  invaliditate gr. III (handicap mediu);
1 punct – handicap ușor

b) Certificat medical de boală, cu drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2)

Punctaj:  
2 puncte

Se va acorda punctaj doar în situațiile în care afecțiunea este dintre cele menționate în Anexa nr.2 la O.U.G. nr. 40/1999 și este dovedită cu certificat medical (formular A5) eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul instituției respective. Certificatul va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau de adeverință eliberată de medicul de familie care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență cu respectiva afecțiune cronică.

NOTĂ: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soţ/soţie, copii, părinți) și alte persoane aflate în întreținere se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de handicap/invaliditate pentru părinţii/copiii majori ai solicitanţilor, precum și pentru persoanele aflate în întreținere numai în cazul in care aceştia vor beneficia, alături de titularul de cerere, de repartizarea unei locuinţe în baza Legii nr. 114/1996.

4. Venit mediu net lunar/ membru de familie:

Punctaj:  
10 puncte – venit mediu net/membru de familie între câştigul salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților și salariul mediu brut lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților.
0 puncte – venit mediu net/membru de familie peste salariul mediu brut lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților.

Nota: Se au în vedere toate veniturile indiferent de natura acestora (salarii, ajutoare sociale, alocații etc.) și țara în care au fost realizate.

5. Vechimea cererii:

Punctaj:
0 puncte – până într-un an
1 punct  - pentru fiecare an

NOTĂ:  1 an = 12 luni, calculul se face începând cu data depunerii dosarului pentru fiecare an împlinit prin raportare la termenul prevăzut de art. 21, alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele care nu au fost reactualizate 5 ani consecutiv se consideră clasate fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.

6. Vârsta solicitantului (prin raportare la termenul stabilit de art. 21 alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare):

Punctaj:  
1 punct    – 18 ani - până la 35 ani;
5 puncte  – 35 ani – până la 60 ani;
10 puncte –  începând cu vârsta de 60 de ani

7. Criterii speciale

7.1. Tineri cu vârsta până în 35 ani, proveniţi din instituţii de ocrotire socială

Punctaj:
15 puncte

               
7.2. Familii monoparentale

Punctaj:
5 puncte

               
Nota: Criteriul 7.2. se aplică în cazul solicitanților care:
- au copii în întreținere care nu au împlinit vârsta de 18 ani,
- au copii majori în întreținere, cu vârstă de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ cursuri de zi și care nu realizează venituri.

Definiția familiei monoparentale dată de Legea asistenței sociale nr.292/2011, art.22, alin.(5) și (6):
”(5)Termenul familie monoparentală desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu aceasta.
(6) Prin persoană singură, se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este necăsătorită;
b) este văduvă;
c) este divorţată;
d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e).”

7.3. Beneficiarii Legii nr. 341/2004, beneficiarii Decretului  - Lege nr. 118/1990, beneficiarii Legii nr.44/1994

Punctaj:
5 puncte

7.4. Persoane care figurează cu domiciliul într-o locuinţă unde au pierdut drepturile locative prin divorț fiind victime ale violenței domestice

Punctaj:
5 puncte

Notă: Îndeplinirea acestui criteriu trebuie dovedit cu acte eliberate de autoritățile abilitate de lege în acest sens.

Notă:
- la egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea datei și numărului de înregistrare a cererii;
- în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează.

Criterii aplicabile la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință depuse de  categoriile de solicitanți prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007

A. Criterii de acces

De atribuirea locuinţelor cu chirie, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2007, pot beneficia cu prioritate persoanele/familiile care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. Au domiciliul pe raza  administrativ – teritorială a Sectorului 6.
 2. La adresa de domiciliu sunt titulare ale contractelor de închiriere, au avut calitatea de chiriaşi în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora;
 3. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și gospodăresc împreună) să nu dețină în proprietate o altă locuință (inclusiv casă de vacanță).
 4. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și gospodăresc împreună) să nu fi înstrăinat o locuință proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990. Excepție fac situațiile în care dreptul de proprietate a fost pierdut ca urmare partajului succesoral sau datorită divorțului.
 5. Solicitantul și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și gospodăresc împreună) să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite de execuție pentru realizarea unei locuințe.
 6. Solicitanții și/sau membrii familiei (soț, soție, copii, alte persoane aflate în întreținere, care locuiesc și gospodăresc împreună) să nu dețină, în calitate de chiriași, o altă locuință din fondul locativ de stat.
 7. Persoanele/familiile care au un venit mediu net lunar /membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele (1) – (6).
 8. Sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele (1) – (6), în cazul acestora nefiind obligatorie îndeplinirea criteriului de la punctul (7).

NOTA 1: Pot beneficia de dispoziţiile legii persoanele/familiile care, îndeplinesc condițiile prevăzute la punctele (1) – (7) sau (1) - (6) și (8) dacă la data retrocedãrii pe cale administrativã sau judecãtoreascã a locuinţelor cãtre foştii proprietari sau moştenitorii acestora, au avut calitatea de chiriaşi în locuinţă din fondul locativ de stat (pe raza Sectorului 6), doveditã prin acte, ori li s-a anulat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã (şi irevocabilã) contractul de vânzare-cumpãrare a locuinţei (situată pe raza sectorului 6) și, ca urmare a evacuării sau preluării în folosință a unei alte locuințe pusă la dispoziție  de către fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia, şi-au schimbat domiciliul la o altă adresă de pe raza Sectorului 6, la reînnoirea (în condiţiile legii) actelor de identitate. 
NOTĂ 2: Pot beneficia de prevederile O.U.G. nr. 74/2007 numai persoanele/familiile faţă de care măsura evacuării/notificarea în vederea evacuării sau refuzul de încheiere/prelungire a contractului de închiriere nu s-a datorat propriei culpe.

B. Criterii de departajare prin punctaje

1. SITUAŢIA LOCATIVĂ ACTUALĂ:

a) La adresa unde locuiește este asigurată norma locativă,
Norma locativă este asigurată când, conform Anexei 1, punctul B la Legea nr. 114/1996:
- 1 persoană ocupă 1 cameră;
- 2 persoane ocupă 2 camere;
- 3 sau 4 persoane ocupă 3 camere;
- 5 sau 6 persoane ocupă 4 camere;
- 7 sau 8 persoane ocupă 5 camere.

Punctaj
2 puncte

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului și persoane aflate în întreținere care nu are asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr.114/1996. Pentru copiii și părinții solicitanților, precum și pentru persoanele aflate în întreținere se acordă punctaj doar dacă aceștia sunt incluși în rândul celor pentru care titularul de cerere solicită locuința.
Prin persoane aflate în întreținere se înțeleg copiii sau persoanele adulte pentru care s-a instituit tutela, dacă solicitantul sau unul dintre membrii familiei pentru care se solicită locuința are calitatea de tutore, precum și copiii încredințați spre adopție.
În cazul celor toleraţi în spaţiu, suprafaţa locativă a imobilului se  împarte la numărul total al locatarilor,  care au domiciliul și/sau locuiesc în aceeași unitate locativă. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută  conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor  familiei solicitantului de locuinţă.
La stabilirea numărului de membri ai  familiei solicitantului de locuinţă se vor avea în vedere solicitantul și celelalte persoane incluse în cererea sa de locuință.

b) Situaţia solicitantului la adresa unde figurează cu domiciliul:
b* notificat/evacuat din locuinţă retrocedată fostului
proprietar, locuinţă aflată pe raza sectorului 6 ________ 25 puncte
b** chiriaş în locuinţă situată pe raza sectorului 6, retrocedată fostului proprietar ________ 15 puncte

NOTĂ: În cazul prevăzut la lit. b* sunt incluse şi persoanele cu privire la care nu s-a dispus evacuarea sau nu au fost notificate cu privire la evacuare dar, din motive neimputabile lor, nu beneficiază de un contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul (proprietarul a refuzat prelungirea sau reînoirea contractului).
Sunt incluse în cazul prevăzut la lit. b** și persoanele/familiile care, la data retrocedãrii pe cale administrativã sau judecãtoreascã a locuinţelor cãtre foştii proprietari sau moştenitorii acestora, au avut calitatea de chiriaşi în locuinţă din fondul locativ de stat, doveditã prin acte, ori li s-a anulat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã contractul de vânzare-cumpãrare a locuinţei şi au fost obligate, în condiţiile O.U.G. nr. 40/1999, să preia în folosință o altă locuinţă pusă la dispoziţie de fostul proprietar sau de moştenitorii acestuia.

2. NUMĂRUL DE COPII:

Punctaj:
1 punct
 – pentru fiecare copil.

Notă: Sunt incluși copii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere (nu au dobândit capacitate deplină de exercițiu), precum și cei de până la 26 de ani care urmează o formă de învățământ cursuri de zi și care nu realizează venituri.

3. STAREA DE SĂNĂTATE – (boala de care suferă solicitantul, soţul/soţia, copiii şi părinţii cu care gospodăresc, numai dacă aceştia din urmă fac parte dintre membrii familiei pentru care se solicită locuinţă):

a) Invaliditate(handicap):

Punctaj:
7 puncte
– invaliditate gr.I(handicap grav);
4 puncte – invaliditate gr.II(handicap accentuat);
2 puncte -  invaliditate gr.III (handicap mediu);
1 punct – handicap ușor

b) Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, cu drept la o cameră în plus (conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2)

Punctaj:
2 puncte

Se va acorda punctaj doar în situațiile în care afecțiunea este dintre cele menționate în Anexa nr.2 la O.U.G. nr. 40/1999 și este dovedită cu certificat medical (formular A5) eliberat de instituția medicală competentă, semnat de medicul de specialitate și de conducătorul instituției respective. Certificatul va fi însoțit de buletine de analiză care atestă că diagnosticul a fost pus în baza investigațiilor de specialitate sau de adeverință eliberată de medicul de familie care atestă că persoana, pentru care s-a prezentat certificatul medical, este în evidență cu respectiva afecțiune.

NOTĂ: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soţ/soţie, copii, părinți) și alte persoane aflate în întreținere se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de handicap/invaliditate pentru părinţii/copiii majori ai solicitanţilor, precum și pentru persoanele aflate în întreținere numai în cazul in care aceştia sunt incluși în rândul persoanelor pentru care titularul de cerere solicită locuință.

4. VENIT MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE:

Punctaj: 
0 puncte - pentru situațiile în care nu realizează venituri de nicio natură, precum și în cazurile în care venitul mediu net lunar /membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, se situează peste nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data demarării procedurilor de evaluare a situației solicitanților;
15 puncte – venitul mediu net lunar/membru de familie este mai mic decât venitul minim garantat (ajutor social)/pentru o persoană
10 puncte – venitul mediu net lunar/membru de familie este situat între venitul minim garantat (ajutor social)/pentru o persoană și salariul minim net lunar pe total economie stabilit conform actelor normative în vigoare la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților.
5 puncte – venitul mediu net lunar/membru de familie este mai mare decât salariul minim net lunar pe total economie stabilit conform actelor normative în vigoare la data la care demarează procedurile de evaluare a situației solicitanților și cel mult egal cu câştigul salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statisticã în ultimul Buletin statistic, publicat la data la care demarează evaluarea cererilor.

Se au în vedere toate veniturile indiferent de natura acestora (salarii, ajutoare sociale, alocații pentru copii etc.) și țara în care au fost realizate.         

5. VECHIMEA CERERII:

Punctaj:
0 puncte – până într-un an
1 punct   -  pentru fiecare an

NOTĂ: - 1 an = 12 luni, calculul se face începând cu data depunerii dosarului pentru fiecare an împlinit prin raportare la termenul prevăzut de art. 21, alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, modificată și completată.
Dosarele care nu au fost reactualizate 5 ani consecutiv se consideră clasate fără a fi necesară îndeplinirea altor formalități.

6. VÂRSTA SOLICITANTULUI (prin raportare la termenul prevăzut de art. 21, alin (2) din H.G. nr. 1275/2000, cu modificările și completările ulterioare):

Punctaj:
1 punct - 
între 18 ani – până la 35 ani
5 puncte - între 35 ani – până la 60 ani
10 puncte - începând cu 60 de ani

7. CRITERII SPECIALE

Beneficiarii Legii nr. 341/2004, beneficiarii Decretului  - Lege nr. 118/1990, beneficiarii Legii nr. 44/1994

Punctaj:
2 puncte

NOTĂ
La egalitate de puncte, prioritatea se stabileşte în ordinea datei și numărului de înregistrare a cererii.

Legislația aplicabilă vezi detalii

 • Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Standard SR EN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015;
 • Standard SR ISO 37001: 2017/ISO 37001: 2016;
 • Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G 118/2014 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
 • H.G 1269/2021 privind aprobarea Startegiei Naționale Anticorupție 2021-2025  și a documentelor aferente acesteia;
 • Regulamentului nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Acte normative specifice domeniului asistenței sociale, care reglementează activitatea fiecărui serviciu/birou controlat.
 • Legea locuinţei nr.114/1996, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărâre de Guvern nr.1275/2000 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.
 • Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare.
 • Hotărâre de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Formulare

Serviciul Managementul Calităţii, Monitorizare și Spațiu Locativ îndeplineşte următoarele atribuţii vezi detalii

În domeniul managementului calității

  • Efectuează activităţi preventive şi corective în scopul îmbunătăţirii calității serviciilor sociale acordate, prin acțiuni de control, inclusiv monitorizarea modului de remediere a deficiențelor constatate și a implementării măsurilor dispuse;
  • Evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente, conform standardelor de calitate;
  • Asistă serviciile sociale în demersurile efectuate privind elaborarea documentelor justificative și a fișei de autoevaluare, necesare obținerii licenței de funcționare;
  • Analizează, pe bază de indicatori, rezultatele obținute ca urmare a acțiunii de control și realizează valorificarea acestora în scopul optimizării și creșterii calității serviciilor sociale oferite;
  • Întreprinde activități de auditare internă pentru implementarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001:2015 și a sistemului de management anti-mită, conform standardului SR ISO 37001:2017pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, în scopul respectării cerințelor impuse de organismul de certificare;

În domeniul controlului intern managerial

  • Coordonează procesul de elaborare a procedurilor operaționale specifice activității, precum și a listei obiectivelor specifice și a registrului de riscuri, aferente fiecărui serviciu/ compartiment/centru, în conformitate cu prevederile Ordinului nr.600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Elaborează Manualul în domeniul integrat al calității și controlului intern managerial, având ca referință standardele de control intern managerial, conform Ordinului nr.600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și standardelor SR EN ISO 9001:2015 și SR ISO 37001:2017;
  • Întocmește raportări asupra stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform prevederilor Ordinului nr.600 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare;

În domeniul monitorizării

  • Elaborează periodic sau la cerere situații statistice, rapoarte, analize sau sinteze privind situația beneficiarilor de prestații/servicii sociale;
  • Elaborează și transmite periodic ( lunar/trimestrial/semestrial/anual) rapoarte statistice ( fișe de monitorizare, formulare, chestionare, etc) către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor sector 6, etc.

În domeniul protecției datelor cu caracter personal

  • Derulează activități specifice, prin responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul instituției, pentru monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului 11 UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  • Prelucreză și păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite de legislația în vigoare;

Spațiul Locativ

  • Asigură luarea în evidență a cererilor precum și a documentelor justificative necesare, depuse de către solicitanții de locuințe sociale, din fondul locativ de stat și/sau cele destinate închirierii pentru tineri;
  • Propune spre aprobare, procedurile de luare în evidență, verificare, reverificare, actualizare a cererilor și documentelor justificative depuse de solicitanții de locuințe. Aplică, în îndeplinirea atribuțiilor, deciziile și procedurile aprobate;
  • Păstrează evidența și transmite, la solicitarea diverselor instituții și autorități, date cu privire la necesarul de locuințe la nivelul Sectorului 6 (conform numărului de cereri înregistrate) și, după caz, numărul de cereri înregistrate raportat la diverse categorii de solicitanți (tineri, pensionari, persoane cu dizabilități etc.);
  • Întocmește, actualizează și monitorizează bazele de date necesare desfășurării activităților, cuprizând solicitanții de locuințe, fondul locativ aflat în administrarea administrației publice Sector 6, necesarul de locuințe. Transmite spre publicare pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 6, bazele de date, cu respectarea legislației GDPR;
  • Întocmește și transmite, la solicitarea conducerii executive a Sectorului 6 și/sau a instituțiilor abilitate analize, raportări, estimări privind solicitanții de locuințe, fondul locativ din administrare, alte soluții de locuire identificate;
  • Întocmește și/sau propune întocmirea de studii, analize, strategii în domeniul locuirii pentru categoriile vulnerabile, în scopul generării și aplicării de politici publice relevante și sustenabile;
  • Prezintă spre analiză, Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor, constituită la nivelul Primăriei Sectorului 6, situația privind locuințele și spațiile cu altă destinație (garaje aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale) aflate la dispoziția Primăriei Sectorului 6, pentru ca, aceasta să hotărască cu privire la repartizarea spațiilor în cauză;
  • Prezintă spre analiză Comisiei Sociale de repartizare a locuințelor, constituită la nivelul Primăriei Sectorului 6, cererile privind transcrierea contractelor de închiriere, schimburilor de locuințe, intrări în spațiu și extinderi în cadrul aceleiași unități locative;
  • Propune inițierea de proiecte de hotărâre, ce urmează a fi supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, conform obligațiilor ce îi revin cu privire la punerea în aplicare a dispozițiilor primarului și/sau conținute de legislația aplicabilă în materie locativă;
  • Duce la îndeplinire hotărârile luate de Comisia socială de analiză a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor (prin emiterea de răspunsuri către petenți și/sau, atunci când este cazul către instituții publice, eliberarea de repartiții);
  • Asigură secretariatul Comisiei sociale de analiză și repartizare a locuințelor, în conformitate cu dispoziția primarului Sectorului 6;
  • Preia petițiile privitoare la problematica locativă, efectuează verificările necesare formulării răspunsurilor și transmite răspunsurile la petițiile adresate primarului Sectorului 6 de către persoane fizice, instituții publice, din domeniul său de competență.

Date de contact:

Email: spatiulocativ@dgaspc6.com
Telefon: 0725.600.723

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA