Birou Prevenire şi Protecţia Muncii

Atribuţii:

 1. studiază actele normative care reglementează activitatea de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 2. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă şi unitate;
 3. asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabilirea nivelului de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;      
 4. controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 5. verifică periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie, încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise  pentru locul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate şi propunerea măsurilor tehnice şi organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;
 6. participă şi acordă avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerinţelor de securitate;
 7. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;
 8. asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc;
 9. propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii, în functie de necesităţile concrete;
 10. organizează propaganda de protecţie a muncii;
 11. elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;
 12. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
 13. colaborează cu medicul coordonator şi cu cabinetul de medicina muncii la care este arondată unitatea în vederea cunoaşterii la zi a situaţiei îmbolnavirilor profesionale, efectueaza controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională şi propune măsuri de securitate;
 14. propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerinţele de securitate a muncii în organizarea şi desfăşurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;
 15. colaborează cu medicul coordonator în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii;
 16. colaborează cu reprezentanţii angajaţilor cu atribuţii pentru securitatea şi sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu şi cu reprezentanţii sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă incluse în contractele colective;
 17. stabileşte, prin dispoziţie scrisă, a modului de organizare privind  apărarea impotriva incendiilor în unitate;
 18. asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
 19. execută, pe baza planificării aprobate de Directorul Executiv, controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaţiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripţii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale;
 20. participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în institutii similare din ţară şi străinătate;
 21. participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Directiei, precum şi la cercetarea acestora; ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora;
 22. obţine avize şi autorizaţii de prevenire şi stingere a incendiilor,prevăzute de lege;
 23. elaborează instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte sarcinile ce revin salariatilor pentru fiecare loc de muncă;
 24. verifică nivelul de cunoaştere a instrucţiunilor P.S.I. de către salariaţi;
 25. stabileşte un număr de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 26. asigură mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar intervenţiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregătire a acestora, corelate cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitaţii şi mărimea unităţii;
 27. asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;
 28. asigură contactele, convenţiile şi planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acţiunii forţelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri militari şi cu ale serviciilor de urgenţă ce pot fi solicitate în ajutor;
 29. asigură funcţionarea în parametrii normali a centralelor termice şi a cazanelor de apă caldă din centrele de plasament;
 30. organizează propaganda P.S.I;
 31. întocmeşte documentaţia în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru instituţie;
 32. obţine autorizaţiile de funcţionare (sanitare, sanitar-veterinare, de protecţia muncii) pentru sediul central şi pentru centrele de plasament;
 33. colaborează cu Institutul Teritorial de Muncă Bucureşti;
 34. colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Muncii în vederea autorizării anuale a electricienilor din cadrul instituţiei;
 35. colaborează cu Inspecţia de Stat pentru Controlul Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiile de Ridicat pentru autorizarea fochiştilor din centrele de plasament;    
 36. colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului ;
 37. asigură aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare şi aparatură medicală pentru cabinetele medicale din centre de plasament, creşe şi complexul de servicii sociale “ SF. NECTARIE ”;
 38. asigură controlul oftalmologic şi confencţionarea de ochelari de vedere acolo unde este nevoie, atât pentru copiii instituţionalizaţi în centrele de plasament, cât şi pentru persoanele adulte din complexul de servicii sociale “ SF. NECTARIE ”;
 39. întocmeşte planurile de evacuare în situaţii de urgenţă pentru toate centrele de plasament, creşele, complexul de servicii sociale şi direcţiile D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 40. asigură amenajarea şi dotarea logistică a punctelor de prim ajutor pe perioada caniculară din locaţiile D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 41. colaborează cu serviciile specializate din cadrul Primărie Sectorului 6;
 42. colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
 43. colaboreză cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti;
 44. colaboreză cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în privinţa protecţiei civile conform prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă;
 45. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

Date de contact:

Adresa: str. Cernişoara nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.127.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA