Serviciul Resurse Umane

Atribuţii:

 • gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea contractului individual de muncă;
 • organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a personalului;
 • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe baza de competenta şi conform prevederilor legale, prin concurs;
 • încadreaza şi stabileşte salariul de baza în conformitate cu prevederile legale pentru salariaţii noi;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii, dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local Sector 6 a Organigramei şi Statului de Funcţii al D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • pregăteşte documentaţia necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Regulamentului Intern şi al altor instrucţiuni necesare bunei funcţionări a  D.G.A.S.P.C.Sector 6;
 • ţine evidenţa fişelor de post pentru angajaţii D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • propune modificarea Organigramei D.G.A.S.P.C Sector 6 ori de câte ori este nevoie;
 • analizează necesarul de personal pe structură şi specialităţi şi face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcţie de necesităţi;
 • raspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, pregătire şi avansare a personalului;
 • eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal;
 • întocmeşte formele în vederea pensionării salariaţilor;
 • stabileşte vechimea în munca a personalului nou angajat;
 • propune trecerea într-o transa superioară de salarizare a personalului;
 • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului;
 • colaborează cu Serviciile Financiar, Buget în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând datele necesare şi a statelor de plată;
 • asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de indisciplină;
 • întocmeşte şi fundamentează Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6 şi proiectele de Dispoziţii ale Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 în domeniul său de activitate;
 • colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului.

Date de contact

Adresa: str. Cernişoara nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.106.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA