Birou Asistenţi Personali şi Maternali

Domeniu de competenţă

 • Angajează persoane în funcţia de Asistent Personal (la persoana cu handicap);
 • Gestionează resursele umane de la angajare şi până la încetarea contractului individual de muncă;
 • Organizarea şi efectuarea încadrării personalului;
 • Asigurarea evidenţei personalului;
 • Întocmeşte proiectele de dispoziţii  de angajare şi punerea în executare a modificărilor contractelor individuale de muncă;
 • Întocmeşte şi tine în evidenţă fişa postului pentru angajaţii încadraţi în funcţiile de “Asistenţi personali” respectiv “Asistenţi maternali” ai D.G.A.S.P.C-Sector 6;
 • Eliberează la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat;
 • Întocmeşte formele în vederea pensionării salariaţilor;
 • Stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat;
 • Acordă consiliere Asistenţilor personali şi maternali în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin;
 • Primeşte rapoarte de activitate semestriale de la Asistenţii personali;
 • Asigură informarea corectă cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin persoanelor angajate în funcţiile de Asistent personal, Asistent maternal cât şi a persoanelor cu handicap.

Categorii de beneficiari

Persoane care îndeplinesc condiţiile legale pentru a putea fi angajate în funcţiile de : Asistent personal şi Asistent maternal profesionist.

Servicii oferite

Nu realizează direct prestarea de servicii către beneficiarii D.G.A.S.P.C Sector 6, ci doar administrează activitatea anumitor persoane care prestează activitate socială.

Acte necesare

Pentru angajare:

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de angajare al Asistentului personal sau maternal 

 • Buletin de identitate (original şi copie);
 • Certificat de naştere (copie);
 • Certificat de căsătorie (copie);
 • Copie dupa actele de studii;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverinţă de la serviciul soţului/soţiei dacă beneficiază/nu beneficiază de deducere suplimentară;
 • Adeverinţă de la Agenţia Forţelor de Muncă (daca este cazul);
 • Copie decizie de pensionare (daca este cazul);
 • Dispoziţie de punere sub tutelă sau curatelă (pentru copil, persoane fără capacitate de exerciţiu sau puşi sub interdicţie judecătorească);
 • Certificat persoană cu handicap (original şi copie);
 • Buletin de identitate persoana cu handicap (original şi copie);
 • Decizie de pensionare a persoanei cu handicap (daca este cazul);
 • Carnetul de Muncă;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să se specisfice că este apt de muncă;
 • Hotărârea şi atestatul în funcţia de Asistent maternal profesionist;
 • Dispoziţia de plasament al copilului.

Pentru efectuarea concediului de odihnă al Asistentului personal

 • cerere de concediu tip + bulletin identitate PH, Asistent personal şi certificatul de încadrare în gradul de handicap în original.

Pentru prelungirea contractului de muncă

 • certificatul de încadrare în gradul de handicap în original + copie

Pentru Asistent Maternal: în plus Atestaul nou.

Pentru eliberarea oricarui tip de adeverinţă

 • cerere tip + buletin de identitate

Pentru eliberarea cărţii de muncă şi/sau copie a acesteia

 • Buletin de identitate+cerere
 • În cazul obţinerii copiei doar buletinul de identitate

Pentru primirea salariului într-un cont bancar:

 • Cerere depusa către Serviciul Contabilitate

Modalităţi şi condiţii de acordare ale serviciilor

Legislaţie

Actele normative în vigoare în baza cărora îşi desfăşoară activitatea Biroul Asistenţi Personali şi Maternali:

 • Constituţia României (adoptata de Parlamentul României în 1991 şi modificată prin referendum în 2003);
 • Legea nr.519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999 privind protecţia specială şi incadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;
 • Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii);
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
 • Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
 • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
 • H.G.nr. 1215/2002 pentru aprobarea Strategiei Naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România;
 • H.G. nr. 829/2002 privind aprobarea Planului National antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale;
 • O.U.G. nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr. 726/2002 al Ministrului sănătăţii şi familiei privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru adulţi şi se aplică măsurile de protecţie a acestora;
 • Ordinul ministrului lucrărilor publice privind aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, indicative NP051/2000, nr. 649/2001;
 • O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
 • Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 • Legea nr.144/2004 privind aprobarea O.G.nr.2/2004 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.14/2003 pentru infiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.N.P.H.;
 •  HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 • O.U.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Hotărârea 679/2003 Condiţiiile obţinerii atestatului pentru Asistentul Maternal Profesionist;
 • Legea 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap.

Pentru angajarea unei persoane în funcţia de Asistent Maternal este necesar ca respectiva persoană să se adreseze şi către Serviciul Asistenţă Maternală în vedera obţinerii Atestatului pentru Asistent Maternal Profesionist.

Formulare

Contact

Adresa: str.Cernişoara nr.38-40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.115.

Adresa e-mail: asistentipersonalimaternali@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA