Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună”

Scopul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună” este acela de a oferi copiilor până la 18 ani, cu diferite tipuri de dizabilități, care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, un pachet de servicii integrate de recuperare în vederea creșterii gradului de integrare socială. Serviciile acestui centru asigură menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților/reperezentanților legali pentru depășirea situațiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Serviciul social Centrul de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare al serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

Legislație vezi detalii

Astfel, serviciul social Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună” îşi desfăşoară activitatea şi sub următoarele aspecte legislative:

 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
 • 867/2015 privind nomenclatorul serviciilor sociale și regulamentul cadru de organizare și funcționare;
 • Legea 197/2012 privind asigurarea calității serviciilor sociale, cu modificările și completările și modificările ulterioare;
 • Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Legea nr 18/1990, republicată, convenția ONU privind drepturile copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 • HG 797/ din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
 • Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare.

Servicii vezi detalii

Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună”  este situat pe str. Aleea Istru, nr.4, sector 6, București într-un spaţiu special amenajat, şi oferă următoarele tipuri de servicii:

 • terapie psihologică (individuală și de grup)
 • logopedie,
 • terapie psihopedagogică
 • terapie educaţională,
 • stimulare senzorială,
 • kinetoterapie,
 • consiliere părinţi (individuală și de grup)
 • activități zilnice de grup ( se vor organiza activităţi educative cu copii de vârstă mică, în funcţie de nevoile evaluate, copii care nu sunt integraţi în nicio formă de învăţământ; grupuri cu copiii mari, în vederea dezvoltarii abilităţilor de socializare şi a creşterea gradului de integrare socială.

Pentru copiii care nu pot fi deplasaţi la sediul Centrul de Zi de Recuperare  pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună”, o parte dintre servicii vor putea fi oferite la domiciliul acestora, prin intermediul echipei mobile.
Serviciile sunt oferite de o echipă multidisciplinară de specialişti: psihologi, psihopedagogi, educatori, logopezi, kinetoterapeuţi, asistenţi sociali.

În cadrul centrului, copiii vor beneficia de activităţi individuale şi de grup, de socializare care îi vor ajuta în creşterea gradului de integrare socială, a stimei de sine, a valorizării personale.

Părinţii vor fi informaţi de către specialişti cu privire la drepturile pe care le au ei şi copiii lor, vor primi suport pentru a conştientiza şi accepta dizabilitatea copilului lor, pentru a depăşi barierele de comunicare, înţelegere şi integrare, prin schimbul de informaţii cu alţi părinţi care trec prin aceeaşi experienţă.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate de centru sunt: vezi detalii

 • Copiii cu vârsta cuprinsa  între 0 și 18 ani din zona administrativ-teritorială a sectorului 6, cu deficiență neuropsihomotorie, cu un diagnostic medical, cu sau fară certificat de încadrare în grad de handicap.
 • Alte criterii de admitere a copilului în centru țin de numărul de locuri disponibile (max.12  copii cu dizabilități pentru activitațile de grup și 60 de copii pentru intervențiile terapeutice individuale), de neincluderea copilului în nicio formă de învățământ preșcolar, precum și de complianța familiei,
 • Familile/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși în centru.

Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de Centrul de Zi de Recuperare penru Copiii cu Dizabilități ”Împreună”

Beneficiarii Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Împreună” sunt copii cu sau fară încadrare în grad de handicap, referiți sau nu de către specialiștii din cadrul Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități sector 6, de către alți specialist care au constatat dificultatea, sau chiar prin solicitarea directă a părinților.

Criterii de admitere vezi detalii

 • certificat medical /scrisoare medicalăde la medicul specialist,in care sa fie precizat diagnosticul;
 • scrisoare medicală de la medicul de recuperare, in care sa fie specificat diagnosticul, in cazul copiilor care necesită intervenție kinetoterapeutică;
 • vârsta 0 – 18 ani;

Prioritate in acordarea serviciilor de recuperare:

 • vârsta copilului – 0-3 ani;
 • copiii cu diagnostice grave ;
 • copiii care provin din familii defavorizate;
 • copiii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

Acte necesare vezi detalii

Accesarea serviciilor din cadrul Centrului  de Zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități ”Împreună” se realizeză pe baza unei cereri-tip la care se vor atașa urmatoarele documente:

 • certificat de naștere copil/CI copil;
 • CI părinți/reprezentant legal;
 • certificat de căsătorie/sentință de divorț;
 • adeverință de venit a părinților/reprezentant legal;
 • adeverință grădiniță/școală(dacă este cazul);
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • hotărârea de încadrare în grad de handicap - * încadrarea în grad de handicap nu este o condiție obligatorie pentru admiterea copiilor în cadrul centrului, aceștia putând beneficia de serviciile centrului dacă au scrisoare medicală de recomandare de la medicul de specialitae;
 • scrisoare medicală/referat din  partea altor specialiști care sesizează o problemă neuropsihomotorie;

Date de contact:

Adresă: Aleea Istru nr. 4 Sector 6
Telefon: 021.317.63.11
Email: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA