Serviciul Financiar, Buget, Salarizare

Atribuţii:

 • Întocmeşte documentaţia economică în vederea utilizării în condiţii legale a fondurilor publice;
 • Întocmeşte fundamentarea bugetară pe titluri, articole şi alineate pentru anul bugetar curent şi pentru anul următor;
 • Efectuează analiza economico-financiară, punând la dispoziţia conducerii indicatori din care să rezulte eficienţa  cheltuirii fondurilor publice;
 • Urmăreşte şi răspunde de încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al sectorului 6;
 • Organizează controlul permanent privind operaţiunile economice efectuate;
 • Analizează necesităţile patrimoniale pe termen scurt şi în perspectivă;
 • Organizează şi exercită controlul financiar de gestiune în conformitate cu     prevederile legale;
 • Analizează trimestrial execuţia de casă a bugetului;
 • Ţine evidenţa operativă a creditelor aprobate, repartizate şi utilizate, conform Normelor Metodologice în vigoare;
 • Ţine evidenţa plăţilor şi cheltuielilor în Fişele bugetare pentru D.G.A.S.P.C. sector 6;
 • Intocmeşte situaţiile financiare solicitate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Direcţia Generala Protecţia Persoanelor cu Handicap, Primăria Sectorului 6;
 • În cadrul Serviciului Financiar – Buget se monitorizează derularea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă şi a proiectelor derulate prin Consilul Local;
 • Întocmeşte documentele conform OMF nr. 1792/2002;
 • Verifică fişele de prezenţă, concedii de odihnă şi medicale; întocmeşte adeverinţe solicitate de angajaţi; întocmeşte Statele de plată pentru plata salariilor personalului instituţiei şi a asistenţilor personali; întocmeste recapitulaţiile pentru plata salariilor; întocmeşte borderourile pentru alimentarea cardurilor bancare;
 • Verifică, întocmeşte şi raportează declaraţiile unice pentru Administraţia Finanţelor Publice sector 6;
 • Întocmeşte ordine de plată pentru decontarea cheltuielilor de personal, bunuri şi servicii, asistenţă socială, fundaţii, cheltuieli de capital, cheltuieli proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, venituri extrabugetare;
 • Colaborează şi comunică permanent cu Trezoreria Statului sector 6, Primăria sector 6 , Agenţia de Prestaţii Sociale Bucureşti ;
 • Întocmeşte listele de investiţii ;
 • Verifică deschiderile de credite bugetare şi extrasele de cont pentru conturile DGASPC sector 6;
 • Efectuează plăţile şi încasările prin casierie aferente Statelor de plată (salarii, ajutoare speciale, indemnizaţiile de însoţitor, ajutoare de urgenţă, prime de fidelitate, cheltuielile materiale aferente bunei desfăşurări a activităţii instituţiei) ;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

Date de contact

Adresa: str.Cernişoara nr.38 - 40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237;  021/7456229, int.104.

Adresa e-mail: office@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA