Birou Programe și Managementul Proiectelor

REZULTATE SELECȚIE PARTENER ONG

10.03.2021

COMUNICARE REZULTATE privind procedura de selecţie a partenerului pentru apelul de proiecte „Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii", apel lansat la data de 30 septembrie 2020 ele către de Ministerul Sănătăţii -Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european

Vezi rezultatul aici

SELECȚIE PARTENER ONG

22.02.2021

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță intenția de a selecta 1 partener ONG în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Granturi SEE 2014-2021 Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii, apel lansat la data de 30 septembrie 2020 de către de Ministerul Sănătății.

Informații suplimentare

Atribuţii:

 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea programelor, proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă socială, pentru protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap;
 • Elaborează termenii de referinţă și metodologia de selecție a partenerilor pentru accesarea de fonduri nerambursabile;
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează;
 • Realizează în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării imaginii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenţei sociale, pentru protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap;
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane fizice sau juridice pentru elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul sectorului 6;
 • Colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea implementării şi monitorizării proiectelor co-finanţate;
 • Întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării proiectelor aflate în derulare;
 • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenţă socială, pentru protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Colaborează cu celelalte departamente din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
 • Îndeplineşte orice alte atibuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
 • Colaborează cu Direcţia Economică în vederea întocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor;
 • Realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuităţii şi sustenabilităţii proiectelor implementate;
 • Consilierea şi îndrumarea organismelor private care activează pe raza sectorului 6 în vederea dezvoltarii şi implementării de proiecte conform legislaţiei în vigoare privind parteneriatul public-privat;
 • Întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenţionare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 6 şi le supune spre avizare Directorului General;
 • Păstrează un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul D.G.A.S.P.C. în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor, planurilor și raportărilor solicitate, în ceea ce privește asistența socială;
 • Participă la elaborarea proiectului de strategie în domeniul asistenţei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanţă cu strategiile naţionale şi regionale şi îl supune spre avizare directorului general;
 • Elaborează planuri de acţiune comunitară în vederea asigurării continuităţii serviciilor sociale.

Categoriile de acte emise de acest serviciu sunt următoarele:

 • Convenţii de colaborare
 • Adrese
 • Scrisori de intenţie
 • Rapoarte de specialitate
 • Planuri de acțiune
 • Cereri de finanțare și documente solicitate de finanțator
 • Proiecte de Hotarâre de Consiliu Local
 • Rapoarte monitorizare
 • Documentaţie specifică serviciului.

Legislatie:

 • Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Lege nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Republicare;
 • Ordin nr. 1086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 • Ordonanță de urgență nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE la 28 octombrie 2021;
 • Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022;
 • Strategia guvernului României privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea nr. 560/2022;
 • Strategia națională privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023-2030;
 • Strategia națională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030;
 • Programele de interes național;
 • Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022-2027;
 • Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027, Hotărârea Guvernului nr. 440/2022;
 • Memorandumul de Intelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein si Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • Regulamentul de Implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021;

Contact:

Adresa: Aleea Istru nr. 4, București sector 6
Adresa e-mail: strategii@dgaspc6.com
Telefon: 021/317.63.11
0727/228.928

Util

 

 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA