Serviciul Relații cu Publicul și Registratură

Serviciul Relaţii cu Publicul reprezintă puntea de legătură dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea cât mai eficiente.

Serviciul Relaţii cu Publicul se află în directa subordonare a directorului general al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi acoperă următoarele domenii de activitate:

1. Relaţii cu Publicul

Activitatea în domeniul relaţiilor cu cetăţenii se desfăşoară la sediul central al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (str.Cernişoara nr.38-40, zona Piaţa Gorjului), iar angajaţii cu atribuţii în acest sens stau la dispoziţia publicului cu informaţii legate de activitatea şi serviciile oferite de către instituţie:
Informare şi consiliere directă a cetăţenilor sau intermediată de mijloace tehnice de comunicare;

  • Documentare cu privire la serviciile oferite de DGASPC 6 şi schimbările legislative;
  • Documentare cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea diferitelor facilităţi/servicii oferite de DGASPC Sector 6;
  • Îndrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alţi furnizori de servicii sociale (după caz);
  • Furnizarea de formulare cetăţenilor;
  • Sprijinirea beneficiarilor în vederea completării corecte a formularelor;
  • Informarea cetăţenilor cu privire la demersurile pe care trebuie să le întreprindă în vederea obţinerii serviciului solicitat;
  • Informarea cetăţenilor cu privire la toate actele necesare/modalităţi de obţinere în vederea obţinerii serviciului social solicitat;
  • Punerea la dipoziţia cetăţenilor de materiale informative gratuite.

Angajaţii serviciului oferă suport tuturor celor interesaţi în obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de activitatea instituţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

2.  Secretariat

  • registratură - înregistrarea tuturor documentelor care intră, ies sau circulă în interiorul instituţiei şi repartizarea documentelor spre serviciile competente în soluţionarea lor şi urmărirea termenelor de răspuns;
  • curierat - asigură transmiterea pe cale directă a documentelor către celelalte instituţii publice, organizaţii neguvernamentale de pe raza municipiului Bucureşti cu care DGASPC sector 6 colaborează.

CUM OBŢINETI O INFORMAŢIE DE INTERES PUBLIC?

Orice persoană fizică sau juridică poate solicita informaţii de interes public. Informaţiile de interes public pot fi cerute verbal sau în scris (pe hârtie sau electronic).

Pentru informaţiile care nu pot fi obţinute verbal, solicitantul trebuie să facă o cerere scrisă.

Dacă nu aţi primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii, puteţi face reclamaţie admnistrativă adresată conducătorului instituţiei.

Dacă solicitantul este nemulţumit de răspunsul primit la cererea prin care solicită informaţii de interes public, se poate adresa conducătorului instituţiei printr-o reclamaţie administrativă conform modelului:

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, consideră că i s-au încălcat anumite drepturi, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la aflarea răspunsului.

Persoana desemnată cu difuzarea informaţiilor de interes public: Ion Dumitrenco

Date de contact:

Adresa de funcţionare a serviciului: Sediul central al DGASPC Sector 6: str.Cernişoara nr.38 - 40 (zona Piaţa Gorjului), sector 6.
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229, int.114.

Adresa de e-mail: office@dgaspc6.com.

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi: 8.00 - 16.30;
Miercuri  8.00 - 18.30;
Vineri:  8.00 -14.00.

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA