Serviciul Relații cu Societatea Civilă

Subvenții Servicii Sociale

Serviciul Relații cu Societatea Civilă are următoarele atribuții:

Dezvoltarea parteneriatului public-privat:

 • Identifică organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale;
 • Dezvoltă structura de servicii sociale la nivelul sectorului 6 prin identificarea și extinderea rețelei de organizații neguvernamentale de profil, interni sau externi;
 • Colaborează cu organizațiile neguvernamentale, persoanele juridice și persoanele fizice, în vederea elaborării și derulării în comun a proiectelor din domeniul asistenței sociale;
 • Întocmește și actualizează evidența ONG-urilor acreditate să desfășoare activități în domeniul asistenței sociale și a furnizorilor de servicii autorizați;
 • Întocmește și actualizează evidența proiectelor și programelor implementate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale;
 • Atrage resurse financiare (donații, sponsorizări, stângere de fonduri), resurse materiale, umane prin demararea de proiecte comune cu ONG-urile interesate, reprezentanții CSR ai companiilor; se implică în acțiuni menite să promoveze responsabilitatea socială, precum și din partea operatorilor economici, organizații patronale, etc.;
 • Oferă consultanță și îndrumă organismele private care activează pe raza sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte conform legislației în vigoare cu privire la parteneriatul public-privat și contractarea de servicii sociale;
 • Dezvoltă parteneriate public-private, prin atragerea de parteneri privați atât din rândul ONG-urilor, cât și din cadrul companiilor private, prin proiecte, programe de responsabilitate socială;

Acordarea de subvenții și finanțări pentru ONG-uri:

 • Elaborează proceduri de lucru privind regimul subvenționărilor/finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local organizațiilor neguvernamentale respectând legislația în vigoare;
 • Întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale și le supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6;
 • Colaborează și menține legătura atât cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 care monitorizează și evaluează persoanele beneficiare ale proiectelor și programelor, cât și cu organismele private;  
 • Monitorizează serviciile sociale oferite de parteneri, în baza convențiilor de colaboare / contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice;

Voluntariat în domeniul asistenței sociale:

 • Evaluează și analizează nevoile serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu privire la implicarea voluntarilor în activitățile acestora;
 • Elaborează o strategie privind implicarea voluntarilor în activitățile D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Desfășoară activități specifice de recrutare de voluntari;
 • Selecționează și plasează voluntarii conform nevoilor identificate la nivelul serviciilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Monitorizează activitatea voluntarilor pe toată perioada de voluntariat prevăzută în cadrul contractului de voluntariat încheiat cu aceștia;
 • Desfășoară activități specifice de motivare a voluntarilor pe toată perioada desfășurării activității acestora în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;
 • Colaborează cu organizațiile care recrutează și formează voluntari;

Voluntariat în domeniul asistenței sociale

Îmbătrânire activă și programe intergeneraționale:

 • Coordonează activitatea Complexului Servicii Seniori, dezvoltă rețeaua serviciilor sociale și a programelor de zi dedicate seniorilor din comunitatea Sectorului 6;
 • Derulează și dezvoltă programe pentru promovarea îmbătrânirii active, combaterea excluziunii sociale, programe în comunitate, în beneficiul persoanelor vârstnice;
 • Dezvoltă și implementează programe intergeneraționale cu scopul de a crea o punte de comunicare între copii, tineri și persoane vârstnice;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu  respectarea prevederilor legale în vigoare.

Legislatie:

 1. Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;
 2. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;
 4. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 5. Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 6. H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;
 7. H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;
 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale  de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București pentru perioada 2019 – 2023;
 9. Metodologie de lucru privind incheierea de parteneriate intre dgaspc sector 6 si ong-uri ale persoanelor cu handicap sau care reprezinta interesele acestora precum si institutii de cult recunoscute de lege cu activitate in domeniu;
 10. Regulamentul de Organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Voluntariat:

 1. Legea Nr.78/24.06.2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România;
 2. Legea nr. 175 din 07 octombrie 2016 pentru modificarea art. 15 din Legea 78/2014;
 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 4. H.G. nr. 1317 din 27 octombrie 2015 privind sprijinirea activităților de voluntariat în domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice;

Date de contact:

Șef  Birou: Paul Ghișoi
Adresa: Bd. Uverturii 89, Sector 6, Bucureşti (zona Militari)
Telefon: 0725974732;
Email: relatii.ong@dgaspc6.com

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA