Programul de subvenționare în baza Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Subvenția este o formă de sprijin financiar alocată de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistență socială se adresează beneficiarilor de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 6 din municipiul București și care au încheiat convenții cu Consiliul Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, pentru acordarea de servicii de asistență socială.

Consiliul Local al Sectorului 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 acordă anual subvenții din bugetul local.

Subvențiile se acordă asociațiilor, fundațiilor și cultelor, în limita sumelor aprobate anual de Consiliul Local, urmând a fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistență socială acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea (Conform Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare precum și cu Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare )

Subvențiile se acordă asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

  • administrează unităţi de asistenţă socială în sectorul 6municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, precum și în categoriile de servicii sociale aprobate prin HCL privind aprobarea categoriilor de servicii sociale pentru care se pot acorda subvenții de la bugetul local al Sectorului 6 în anul respectiv și a categoriilor eligibile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, în limita standardelor minime de cost;
  • sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonialacreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
  • deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
  • solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

Atenție!

  • Sunt exceptate de la îndeplinirea condiției prevăzute mai sus, asociațiile, fundațiile, cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care obțin licența provizorie de funcționare până la finalizarea procesului de evaluare și selecționare, respectiv pțnă la aprobarea hotărțrii consiliului local privind asociațiile și fundațiile îndreptățite să primească subvenție de la bugetul local, dar nu mai târziu de 31 decembrie al anului curent;
  • Subvenția nu se acordă furnizorilor de servicii care sunt subvenționați pe aceeași lege (Legea nr. 34/1998 cu modificările și competările ulterioare) de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Depunerea/transmiterea documentației de solicitare a subvenției de la bugetul local în baza Legii 34/1998, se face în anul curent, pentru anul următor și este cuprinsă în perioada 1 septembrie și ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a anului curent.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei se poate înainta de către asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în una dintre următoarele variante:

În pachet închis, într-un singur exemplar, având înscrisă mențiunea: ,”A nu se deschide înainte de 1 octombrie 20....”, înregistrându-se la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Str. Cernișoara, nr. 38-40,
SAU
Electronic, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, pe adresa de email: subventii34@dgaspc6.com

Documentația transmisă electronic va fi parolată, iar parolele vor fi transmise prin e-mail în data de 01.10.20..., la adresa subventii34@dgaspc6.com.

Formularul electronic editabil al cererii de solicitare a subvenției conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din HG nr. 1153/2001, este postat pe pagina de internet a DGASPC S6, alăturat prezentului anunț.

Sunt necesare următoarele documente:

  • cererea de solicitare a subvenţiei, în original, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 1153/2001 (incluzând anexele A și B la cerere, respectiv fișa tehnică privind unitatea de asistență socială și datele privind bugetul unității de asistență socială), completată și asumată prin semnare, inclusiv prin semnătură electronică;
  • ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  • balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
  • certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local (de exemplu pentru Sectorul 6 – Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6) şi central (de exemplu pentru Sectorul 6 – Administrația Finanțelor Publice Sector 6), în original, din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii scadente;

Nr. crt.

ACTIVITATE

PERIOADĂ

1

Depunerea cererilor de solicitare a subvenției

Septembrie

2

Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii

Octombrie

3

Publicare rezultate inițiale selecție

Noiembrie

4

Depunere contestații

2 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor inițiale

5

Soluționare contestații

7 zile lucrătoare de la depunerea contestațiilor

6

Întocmire proces-verbal, publicare și transmitere rezultate finale

Decembrie

Calendarul are caracter orientativ, în funcție de situații acesta poate suporta modificări.

Urmăriți-ne si pe Facebook

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA