Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante la Creşa Neghiniţă

11.03.2024

---

06.03.2024

---

04.03.2024

---

29.02.2024

---

23.02.2024

---

În temeiul prevederilor Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Creşa Neghiniţă, Bucureşti, Sector 6 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante

Denumirea posturilor vacante:

1.1.

 • 1 post Magaziner în cadrul Creşei Neghiniţă;
 • 1 post Muncitor calificat - Mecanic în cadrul Creşei Neghiniţă;
 • 1 post Îngrijitoare în cadrul Creşei Neghiniţă;
 • 2 posturi Infirmieră în cadrul Creşei Neghiniţă;

1.2

Pentru posturile prevăzute la art. 1.1. al prezentului anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

Dosarul de concurs

2.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune fizic dosarul de concurs la Creşa Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Bucureşti, Sector 6, luni - vineri între orele  09:00-13:00

2.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

2.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, împreună cu anunţul de concurs.

2.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

2.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

2.6.  Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

2.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Candidații au obligaţia de a se prezenta la Creşa Neghiniţă cu documentele prevăzute la punctul 2.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

2.8. Nerespectarea prevederilor punctul 2.1.- punctul 2.7. conduce la respingerea candidatului.

2.9. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul

prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare
pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

3. Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 8. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

4. Condițiile specifice prevăzute în fişa postului:

4.1  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de magaziner în cadrul Creşei Neghiniţă:
Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

4.2  Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de muncitor calificat-mecanic în cadrul Creşei Neghiniţă:
Studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul
Certificat de calificare: instalator rețele termice și sanitare/lăcătuș mecanic/ mecanic/electrician constructor, atestate prin diplomă/adeverinţă sau certificat de calificare profesională

4.3 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de îngrijitoare în cadrul Creşei Neghiniţă:
Studii: studii generale/medii;
Vechime în muncă: nu este cazul;

4.4 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de infirmieră în cadrul Creșei Neghiniţă
Studii: generale/medii
Vechime în muncă: nu este cazul.
Absolventă sau ȋn curs de absolvire a unui curs ȋn domeniul ȋngrijirii şi dezvoltării copilului mic, atestat prin certificat sau adeverinţă.

5.  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul fizic de concurs în perioada 07.02-20.02.2024, ultima zi de înscriere este 20.02.2024,  luni - vineri între orele  09:00-13:00, la sediul Creşei Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Sector 6, București.
Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 23.02.2024, la ora 10:00, la sediulCreşei Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Sector 6, București.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 28.02.2024, ora 10:00, la sediulCreşei Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Sector 6, București.
Data, ora şi locul organizării interviului: 05.03.2024, ora 10:00, la sediulCreşei Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Sector 6, București.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la sediulCreşei Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Sector 6, București şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro, la rubrica “Oportunităţi de angajare”.

Candidații declarați respinși vor depune personal la sediul creşei, sau la adresa de email neghinita@dgaspc6.com, o cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la sediulCreşei Neghiniţă, din strada Aleea Crăieşti, nr 1, Sector 6, București.

Bibliografia și tematica stabilită

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro , la secțiunea "Oportunități de angajare"..

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: Str.Aleea Crăieşti, nr.1, sector 6 București
Telefon 0376 203 301
Email: neghinita@dgaspc6.com

Bibliografia și tematica de concurs:

Magaziner

 • Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54 din 8 iulie 1994; - cap 1, 2 si 3. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/83777
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr 976/1998 – capitolul IV
 • Hotărârea nr 2230/1969 - cap 2 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată, Titlul II (contractual individual de muncă) -Capitolul II (Executarea contractului individual de muncă);

Muncitor calificat-Mecanic

 • Legea sănătății și securității în muncă 319/2006 cu modificările și completările ulterioare; Capitolul IV Obligațiile lucrătorilor;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicată, Titlul II (contractual individual de muncă) -Capitolul II (Executarea contractului individual de muncă);
 • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Art. 22);

Îngrijitoare

 • Norme de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor   și tinerilor – Ordin Ministrului Sănătătii nr. 1456/2020-  cap 1, art 7 (11), art 13, art 15, art 20.
 • Ordin nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia – cap 2.
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare republicat – Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Infirmieră

 • Hotărârea de Guvern nr. 566/2022 – privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,  Capitolul II – (Secțiunea IV-Asigurarea mediului educational adecvat in unitățile de educație timpurie antepreșcolară);
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată Titlul II, ( Contractul individual de munca- Capitolul II Executarea contractului de muncă);
 • Ordinul nr. 1456/28.08.2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, Capitolele I, art.13,14,15,16,17 și  Cap.II ( art.21,22,33);

Calendarul de desfășurare a concursului:

07.02 – 20.02.2024 , luni - vineri între orele  09.00-13.00

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

23.02.2024

Afișare rezultate selecție dosare

26.02.2024

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

27.02.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

28.02.2024, ora 10.00

Data desfăşurării probei scrise

29.02.2024

Afişare rezultate proba scrisă

01.03.2024

Depunere contestaţii proba scrisă

04.03.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

05.03.2024, ora 10.00

Data de desfăşurare a interviului

06.03.2024

Afişare rezultate interviu

07.03.2024

Depunere contestaţii interviu

08.03.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

11.03.2024

Comunicare rezultate finale

INFIRMIERĂ

ATRIBUȚIILE POSTULUI

 • Participă la realizarea corectă a programului de viață al copiilor;
 • Participă alături de educatorul puericultor și de asistenta medicală a grupei la activități și colaborează cu  celelalte colege pentru o eficiență maximă ;
 • Participă la formarea bunelor deprinderi  de autonomie ale copiilor respectând regulile de igienă în vigoare și cu atenție la sănătatea copiilor;
 • Asigură îngrijirea corporală a copiilor;
 • Efectuează dezinfecția în grupă zilnic conform instrucțiunilor pentru jucării, mobilier, pavimente)
 • Efectuează igienizarea veselei conform normelor de igienă în vigoare – precum și ordinea și curățenia în oficii
 • Schimbă și prepară soluția de cloramină zilnic pentru dezinfectarea obiectelor
 • Aerisește, schimbă și aranjează paturile;
 • Participă alături de asistenta medicală  la servirea mesei copiilor în condiții de securitate și igienă;
 • Semnalează asistentei de la grupă sau de tură orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
 • Asigură protecția și siguranța copiilor menținând un mediu calm și echilibrat;
 • În lipsa asistentei medicale efectuează observațional triajul copiilor, anunțând medicul/ asistenta medicală de tură despre eventualele probleme medicale.
 • Efectuează curățenia grupei și a anexelor zilnic și săptămânal și lunar se face curățenie generală.
 • Pregătește copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări;
 • Anunță administratorul de patrimoniu despre epuizarea materialelor de igienizare/ consumabile.

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 • Execută orice lucrări de întreţinere şi reparaţii, când este cazul;
 • Execută lucrări în alte sectoare în limita competenţei, în funcţie de nevoile unităţii de învăţământ;
 • Verifică permanent instalaţiile din toate sectoarele şi remediază orice avarie sesizată;
 • Efectuează şi alte lucrări de întreţinere sau de reparaţii din alte sectoare de activitate, în funcţie de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat;
 • Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;
 • Respectă normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor şi normele de protecţie a muncii;
 • Verifică şi urmăreşte buna funcţionare a centralei termice; 
 • Verifică zilnic la intrarea în post instalaţiile de producere a agentului termic, instalaţiile sanitare, instalaţiile electrice, mobilierul din săli de grupă şi celelalte spaţii ale unităţii, remediază defecţiunile şi/sau anunţă existenţa acestora administratorului/directorului;
 • Se ingrijeşte şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor termice, electrice, sanitare;
 • Execută reparaţii curente şi lucrări de întreţinere la instalaţiile sanitare;
 • Se îngrijeşte de întreţinerea curţii creşei şi împrejurimile acesteia;
 • Execută şi păstrează curăţenia în sectorul lui de activitate;
 • Ajută la descărcarea mărfurilor primite;

ÎNGRIJITOARE

ATRIBUȚIILE POSTULUI

 • Asigură și întreține curățenia în spaţiile comune ale creşei (holuri, birouri, scări, băi, curte), inclusiv mobilier şi geamuri;
 • Asigură curăţenia şi dezinfectarea zilnică a grupurilor sanitare, folosind în acest scop materiale şi articole de igienă specifice;
 • Colectează, sortează şi depozitează gunoiul în spaţii special amenajate;
 • Realizează curăţenia zilnică prin operaţii de curăţire executate cu utilizarea de materiale specifice, în concordanţă cu natura murdăriei de înlăturat, natura suprafeţei şi tipul spaţiului de curăţat;
 • Curăţă toate obiectele de mobilier şi elementele greu accesibile (diverse, rame, pervazuri, tocurile uşilor) din interiorul creşei;
 • Selectează utilajele şi produsele pentru curăţenie ce vor fi folosite în corelaţie cu scopul urmărit, tipul spaţiului de curăţat, natura murdăriei şi posibilitatea de înlăturare a acesteia.

MAGAZINER

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

 • Primește comenzile necesare cumpărării bunurilor materiale;
 • Primește bunurile intrate în unitate;
 • Primește de la furnizori alimentele și celelalte bunuri materiale conform contractelor încheiate și comenzilor făcute;
 • Răspunde de primirea alimentelor și celorlalte bunuri materiale ridicate de la furnizori atât calitativ cât și cantitativ;
 • Controlează exactitatea datelor înscrise în actele însoțitoare, identifică eventualele neconcordanțe dintre calitățile și cantitățile înscrise și cele primite;
 • Păstrează alimentele și celelalte bunuri pe care le are în evidență în condițiile cerute de normele igienico-sanitare, ferindu-le de degradare;
 •  Întreține în bună stare depozitele, utilajele, aparatele de măsurat pe care le are în primire și comunică în scris administratorului unităţii orice defecțiune iviță;
 • Folosește numai aparatele de măsurat verificate de organele de specialitate;
 • Eliberează bunurile aflate în gestiune, potrivit actelor de eliberări și aprobate de persoanele îndreptățite pentru aceasta;
 • Asigura evidenţa zilnică a bunurilor la locurile de depozitare ;
 • Predă zilnic la contabilitate, sub semnătură, documentele pe baza cărora s-au efectuat intrări și ieșiri de bunuri ;
 • Comunică în scris, în condițiile stabilite de dispozițiile legale în vigoare, plusurile și minusurile în gestiune, de care are cunoștință, cazurile în care constată că bunurile din gestiune sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori există pericolul de a ajunge în asemenea situații, cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiune au atins limitele maxime sau minime, precum și stocurile de bunuri cu mișcare lentă ;
 • Participă la întocmirea referatelor de necesitate în vederea bunei desfăşurări a activitaţilor din cadrul unităţii ;
 • Participă la întocmirea necesarului de alimente în funcție de stocurile existente în gestiune ;
 • Îndeplineşte oricare altă sarcină de serviciu trasată de director, în limita competenţelor.

Înapoi

Data publicării: 7 feb 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA