Sesiune de înscriere la creșa Îngerașii pentru anul școlar 2023-2024

Rezultatele sesiunii de înscriere  2023/2024

REZULTATELE SESIUNII DE ÎNSCRIERE DIN 11-20 MARTIE 2024 - CREȘA ÎNGERAȘII

În atenția părinților aflați în concediu pentru creșterea copilului:

 • De la data intrării în colectivitate a copilului ADMIS, aveți obligatia de a face dovada reluării activității în 30 de zile conform HCL 78/2023 , în caz contrar copilul își va pirede locul la cresă;
 • Data de intrare efectivă (fizică) a copilului în colectivitatea creșei trebuie să fie pe parcursul anului școlar 2023/2024 și să fie obligatorie înainte de începerea sesiunii de reînscriere a copiilor de vârstă antepreșcolară la creșă (20 mai 2024).

În așteptare - Cererile de înscriere rămase pe lista de așteptare cărora NU le-a fost atribuit un loc la creșă, vor rămâne în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. În cazul în care, pe parcursul anului școlar, în afara sesiunii de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordinea listei de așteptare. Lista de așteptare nu se transferă de la un an școlar la altul.

Creșa Îngerașii se află în subordinea Consiliului Local Sector 6, oferind servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere pe timpul zilei. Creșa Îngerașii funcționează în administrarea DGASPC Sector 6 și face parte din sistemul de învățământ preuniversitar, reglementat de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile, criteriile de departajare și procedurile privind înscrierea copiilor în cadrul celor 4 creșe aflate în administrarea DGASPC Sector 6 au fost aprobate prin Hotărârea  nr. 78, din 27 aprilie 2023, a Consiliului Local Sector 6.

Creșa este situată în Aleea Rușețu, nr.6A, capacitate maximă 135 de locuri, din care 30 locuri vor fi destinate copiilor proveniți din grupurile vulnerabile, 15 locuri copiilor cu dizabilități; Pentru anul școlar 2023/2024 sunt disponibile 90 de locuri.

Înscrierea la creșa Îngerașii pentru anul școlar în curs se va desfășura conform următorului calendar:

 • 11-20 martie 2024 - înscrierea copiilor, exclusiv online, accesând platforma disponibilă la adresa crese6.ro
 • 5 aprilie 2024 - afișarea rezultatelor, pe site-ul asistentasociala6.ro

Depunere online la adresa crese6.ro

IMPORTANT:
Înscrierea copiilor în creșă se face pentru anul școlar în curs, respectiv anul școlar 2023/2024. Copii admiși în anul școlar 2023/2024 vor participa la sesiunea de reînscriere pentru includerea în anul 2024/2025.
Pentru anul școlar următor, respectiv 2024/2025, sesiunea de înscriere va avea loc în luna iunie a anului 2024, în conformitate cu calendarul de admitere, ce va fi publicat anual la jumătatea lunii mai pe site-ul nostru - la categoria dedicată creșelor.

Admiterea copiilor de vârstă antepreșcolară în creșă se face în limita locurilor disponibile.

Înscrierile se fac exclusiv online, accesând platforma disponibilă la adresa crese6.ro doar în perioada 11 - 20 martie 2024.
Aplicația se deschide în data de 11 martie 2024 și se închide în data de 20 martie 2024.

Cererile depuse în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare. Pentru a putea introduce date și documente în platformă, este necesar să vă creați un cont (doar pentru cei care nu au deja un cont creat în platformă).

Pot fi înscriși numai copiii care nu au împlinit 3 ani la momentul începerii sesiunii de înscriere. În situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar 2023-2024, acesta poate frecventa programul creșei până la finalizarea anului școlar.

Acte necesare pentru înscriere vezi detalii

Pentru înscrierea copilului în creșă se încarcă următoarele documente obligatorii, în platforma menționată mai sus:

 • cererea de înscriere - formular online (se completează în platforma);
 • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 • documentul de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, emis cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii de înscriere pentru părinții/reprezentanții legali care au viză de reședință în Sectorul 6;
 • certificatul de naștere ale fraților minori antepreșcolari, dacă este cazul;
 • certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 • hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 • certificatul de deces sau deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 • hotărârea/sentinței de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;
 • decizia de suspendare a contractului de muncă SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în cazul în care unul dintre părinți se află în concediu de creștere și îngrijire copil;
 • adeverință, în original, de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă, dacă este cazul;
 • decizia de încadrare în grad de handicap/invaliditate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, dacă este cazul;
 • adeverință de la A.L.O.F.M. pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă, dacă este cazul;
 • în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, D.G.A.S.P.C. Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

În funcție de fiecare caz în parte, documentele menționate la punctele 2 - 14, se încarcă în platformă în format pdf sau jpg. Toate documentele depuse vor fi în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat, înaintea urcării în platformă.

Dacă după analiza dosarelor de înscriere încărcate în platforma online se constată că documentele depuse nu sunt conforme și în termen de valabilitate, părintele/reprezentantul legal va fi notificat prin SMS și/sau poșta electronică (email) pentru completarea dosarului. Dacă actele solicitate în notificare nu sunt transmise în termenul specificat dosarul va fi respins, părintii/reprezentantii legali putând depune o nouă cerere în următoarea sesiune de înscriere.

Criterii de prioritate și departajare a dosarelor vezi detalii

1. Criteriile de prioritate generale, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, în vederea întocmirii listei dosarelor admise sunt:

 1. domiciliul stabil al părinților/reprezentanților legali în Sectorul 6 (dovedit prin copie după actul de identitate).
  Viza de reședință nu constituie criteriu de prioritate la admiterea în creșă.
  Cererile de înscriere înregistrate ale părinților/reprezentanților legali ai copiilor cu domiciliul sau reședința în alte sectoare/localități vor fi analizate doar dacă rămân locuri vacante în creșă (inclusiv după redistribuire).
 2. cazurile sociale (se atașează ancheta socială/planul de servicii întocmit de serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6).
  Sunt cazuri sociale:
  • copilul cu dizabilități, în situația în care starea de sănătate permite accesul în creșă (recomandarea medicului/psihologic);
  • copilul aflat sub tutela altor persoane pensionate conform legii;
  • copilul luat în plasament în familie sau de asistent maternal profesionist;
  • copilul aflat în situații de risc de separare de părinți (dosarele vor fi evaluate și transmise de către personalul de specialitate din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie);
  • copilul provenit din familie monoparentală (cu un singur părinte/reprezentant legal unic, dovedit prin certificatul de naștere al copilului sau prin certificatul de deces al unuia dintre părinți, a deciziei judecătorești privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali sau prin hotărâre judecătorească a decăderii părintelui din drepturile părintești sau alte acte justificative);
  • copilul care beneficiază de alocație de susținere a familiei;
  • alte situații de natură socială/medicală excepțională, stabilite în urma evaluării sociale.

2. Criterii de prioritate specifice, aplicate pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, după aplicarea criteriilor de prioritate generale în vederea întocmirii listei dosarelor admise sunt:

 1. privind situația familiei copilului pentru care s-a înregistat cererea de înscriere
  gemeni/tripleți;
 2. privind activitatea părinţilor/reprezentanţilor legali:
  • părinții/reprezentantii legali au loc de muncă;
  • părinte/reprezentant legal care urmează o formă de învățământ la zi (adeverință de la unitatea de învățământ unde frecventează cursurile de zi);
  • părinte/reprezentant legal aflat în stare de invaliditate/handicap (conform certificatului de handicap/deciziei de pensionare), cu activitate, în ordinea gradelor de handicap grav sau accentuat;
  • părinții/reprezentanții legali care nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului;
  • părinte/reprezentant legal care este șomer în căutarea unui loc de muncă.

3. Criteriul de departajare, aplicat pentru fiecare cerere de înscriere în creșă, după aplicarea criterilor de prioritate generale și a criteriilor de prioritate specifice, în vederea întocmirii listei dosarelor admise, este data depunerii cererii de înscriere în creșă.

În cazul în care, pe parcursul anului, în afara sesiunii de înscriere se eliberează un loc în creșă, locul vacant va fi atribuit următorului copil de pe lista finală a dosarelor declarate eligibile, în ordinea listei de așteptare.

Cererile în așteptare se vor respinge automat, la data la care copiii împlinesc vârsta de 3 ani.

În situatia în care copilul cu vârstă antepreșcolară înscris la creșă împlinește vârsta de 3 ani în timpul anului școlar, acesta poate frecventa creșa respectivă până la finalizarea anului școlar.

Condițiile, criteriile de departajare și procedurile privind înscrierea copiilor în cadrul celor 4 creșe aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 au fost aprobate prin Hotărârea  nr. 78, din 27 aprilie 2023, a Consiliului Local Sector 6.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul asistentasociala6.ro sau să apelați la numărul de telefon 021.9970, disponibil zilnic în intervalul orar 08.00 – 20.00.

Urmăriți-ne si pe Facebook

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA