Vacanță creșă - Îngerașii

Vă informăm că în luna august, pentru efectuarea igienizării generale anuale, creșa va fi închisă în perioada 01 – 20 august 2024.

Domeniul de competență

Creșa este un serviciu public cu personalitate juridică care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere acopiilor cu vârste cuprinse între 1-3 ani și funcționează în subordinea DGASPC Sector 6. Creșele fac parte din sistemul de învățământ preuniversitar, reglementat de Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Categorii de beneficiari vezi detalii

Beneficiari ai creșelor sunt copii cu vârsta între 1 și 3 ani. Beneficiarii serviciilor acordate sunt copiii cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în Romania. Au prioritate copiii cu domiciliul stabil în sectorul 6.
De serviciile furnizate în cadrul creșelor beneficiază și copiii cetățenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau reședința stabilite în România potrivit legii, precum și copiii cetățenilor străini aflați temporar pe teritoriul României, cu prioritate copiii cu domiciliul stabil în sectorul 6.

Creșa "Îngerașii" are capacitate maximă 135 de locuri, din care 30 locuri vor fi destinate copiilor proveniți din grupurile vulnerabile, 15 locuri copiilor cu dizabilități; Pentru anul școlar 2023/2024 sunt disponibile 90 de locuri.

Creșele se organizează și funcționează cu program de lucru zilnic, de luni până vineri, între orele 06:00- 18.00.
Creșele își întrerup activitatea, prin rotație, pentru o perioadă de 30 de zile de vacanță pe timpul verii. Creșele își încetează activitatea în perioada sărbătorilor legale.
Perioadele și durata de întrerupere a activității creșelor se vor afișa la loc vizibil părinților/reprezentaților legali ai copiilor cu cel puțin 30 de zile înainte.

Capacitatea și structura grupelor pot fi modificate în condiții de extindere/restrângere a activității, în funcție de condițiile sociale, economice, sanitare etc.

Servicii oferite vezi detalii

 1. Servicii de educație timpurie, relizate în baza unui curriculum național, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoțională și socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a unor dificultăți de adaptare la mediul educațional, de învățare sau pe remedierea eventualelor deficiențe în dezvoltare.
 2. Servicii de îngrijire, protecție și nutriție a copiilor.
 3. Servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului.
 4. Servicii complementare pentru copil și familie, respectiv servicii de informare și consiliere, de educație parentală, servicii de terapie logopedică, servicii de asistență psihopedagogică oferite de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională sau servicii tip centru de joacă, ludotecă etc.

Costurile serviciului vezi detalii

Contribuția părinților este în valoare de 22 lei/zi.

 • Contribuția lunară de întreținere a copiilor înscriși în centrele de zi de tip creșă, suportată de părinții/reprezentantul legal al acestora, se stabilește în funcție de numărul efectiv de zile de prezență a copilului la programul zilnic.
 • Numărul de zile în care copilului a frecventat Creșa de tip creșă în care se oferă servicii de educație antepreșcolară este monitorizat prin registrul de evidență/prezență completat de asistenta medicală în colaborare cu educatorul din cadrul centrului de zi de tip creșă și încărcat zilnic în platforma de prezență online.
 • Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscriși în Creșa de tip creșă se realizează cu plata în avans pentru o lună calendaristică.
 • Contribuția poate fi achitată și prin tichete de creșă, tichete sociale și/sau cupoane sociale, potrivit legii.
 • Contribuția lunară a părinților/reprezentanților legali ai copiilor care au frecventat programul centrului de zi de tip creșă pe o perioadă de până la 3 zile lucrătoare,  pe parcursul unei luni, este reportată pentru luna următoare.

Documente obligatorii pentru înscrierea la creșă vezi detalii

Pentru înscrierea copilului la creșă se depun următoarele documente obligatorii:

 1. cererea de înscriere
  - formular online (se completează în platforma crese6.ro , în perioada de înscrieri)
 2. certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
 3. documentul de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal;
 4. certificatul de căsătorie al părinților, dacă este cazul;
 5. hotărârea judecătorească a sentinței definitive privind desfacerea casătoriei prin divorț, certificat de divorț, dacă este cazul;
 6. certificatul de deces sau decizia judecătorească privind declararea decesului a unuia dintre părinți/reprezentanți legali, dacă este cazul;
 7. hotărârea/sentința de plasament sau încredințare în vederea adopției, dacă este cazul;
 1. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentanți legali, cu mențiunea că aceasta are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii;

  SAU, după caz:
 1. decizia de suspendare a contractului de muncă, eliberată de angajator SAU decizia privind aprobarea acordării indemnizației de creștere copil, eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, pentru părinții care se află în concediu de creştere şi îngrijire copil;
 2. adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de către părinți/reprezentanți legali la forma de zi, în situația în care nu au loc de muncă;
 3. adeverință de la ALOFM pentru părintele/reprezentantul legal care are calitatea de șomer și se află în căutarea unui loc de muncă;
 4. în cazul părinților care realizează venituri din activități independente, aceștia vor furniza documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere, DGASPC Sector 6 putând efectua verificări la instituțiile abilitate;

Toate documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere al copilului, se înregistrează pe platforma online crese6.ro în format pdf. sau jpg.

Pentru cazurile sociale, dosarul de înscriere pe lângă documentele prevăzute mai sus se completează cu planul de servicii sociale și referatul cu propunerea de admitere întocmite de către serviciul de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. S 6, în situația copilului expus riscului de separare de familie.

Toate documentele de susținere din dosarul de înscriere al copilului vor fi prezentate în limba română. Actele eliberate într-un alt stat vor fi redactate și traduse în limba română de către un traducător autorizat.

Atenție! Atașați la cererea trimisă online toate documentele solicitate mai sus în format pdf. sau jpg.

Baza legislativă vezi detalii

 1. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 292/20.12.2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 17 din 13 ianuarie 2022 - privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
 5. Ordonanță de Urgență nr. 100 din 10 septembrie 2021 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
 6. H.G. nr. 566/28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară.
 7. H.C.L. nr. 107/17.05.2024 - REGULAMENT privind înscrierea/reînscrierea, acordarea/încetarea serviciilor furnizate în cadrul creșelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, începând cu anul şcolar 2024-2025
 8. HCL Sector 6 nr. 51 – Hotarare pentru reorganizarea centrelor de zi de tip creșă, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în structuri de creșă, unități de educație timpurie și îngrijire pentru copii de vârstă antepreșcolară, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Date de contact

D.G.A.S.P.C. sector 6 București – str Cernișoara 38-40 (zona Piața Gorjului)
Telefon – 021/7457237

Creșa Îngerașii
Aleea Rușețu, nr.6A, sector 6 Bucuresti
Adresa de email: office@dgaspc6.com

 

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA