Concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi bucătar în cadrul creșei Îngerașii

17.05.2024

---

09.05.2024

---

Având în vedere Hotărarea Consiliul Local al Sectorului 6 nr.185/07.09.2023 privind aprobarea înființării unității de educație timpurie antepreșcolară  Creșa Îngerașii, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 Bucureşti, Sector 6 și  prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuţie vacante dupa cum urmează:

Personal nedidactic:

 • 2 posturi bucătar

Pentru posturile prevăzute în prezentul anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

Dosarul de concurs

1.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune personal dosarul de concurs la  sediul DGASPC Sector 6, din strada Cernisoara nr.38-40, Bucureşti, Sector 6, luni - vineri între orele  09:00-13:00

1.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de naștere și de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

1.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, la rubrica ”Oportunități de angajare” împreună cu anunţul de concurs și la avizierul unității.

1.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

1.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

1.6.  Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazier, anterior datei de susţinere aprobei scrise sau, după caz, aprobei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

1.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.Candidații au obligaţia de a se prezenta la sediul DGASPC sector 6 cu documentele prevăzute la punctul 1.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

1.8. Nerespectarea prevederilor punctul 1.1.- punctul 1.7. conduce la respingerea candidatului.

Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din OUGa  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de  a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

Condițiile specifice prevăzute în fişa postului  pentru personal nedidactic:     

Bucătar

 • Studii: generale/ liceale cu diploma de bacalaureat
 • Certificat calificare bucătar
 • Vechime în muncă: minim 3 ani.

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

Locul, data şi ora desfăşurării probelor:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune  personal dosarul  de concurs  în perioada 11.04.2024-24.04.2024 inclusiv, luni - vineri între orele  0900-1300, la sediul DGASPC sector 6, din strada Cernisoara,    nr.38-40, Sector 6, București .

Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare  25.04.2024, la sediulCernisoara, nr.38-40, Sector 6, București.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 08.05.2024, ora 14:00, la sediuldin Aleea Istru. nr. 4B, Sector 6, București .

Data, ora şi locul organizării interviului: 14.05.2024, ora 14.00, la sediuldin Aleea Istru. nr. 4B, Sector 6, București .

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la avizierul Cernisoara, nr.38-40, Sector 6, București şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica “Carieră”.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro , la secțiunea ’’Carieră’.

Coordonate de contact:

Site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro, la secțiunea ’’Carieră’’.
Adresa de corespondență: Str.Cernișoara nr.38-40, sector 6 București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com
Persoana de contact: - Pirvu Elena, inspector superior-Direcția Resurse Umane;

Bibliografia și tematica de concurs pentru postul de bucatar:

 1. Ordinul nr. 976/16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind  productia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;
 2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare republicat – Capitolul II  - Executarea contractului individual de muncă;
 3. Ordinul  Ministrului Sănătătii nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor   și tinerilor – cap 1, (art 7, art 15, art 33 și art.34).
   

Calendarul de desfășurare a concursului:

11.04.2024 - 24.04.2024  luni - vineri între orele  09.00-13.00

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

25.04.2024

Selecţie dosare

26.04.2024, ora 14.00

Afișare rezultate selecție dosare

29.04.2024 ora 9.00-12.00

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

30.04.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

08.05.2024, ora 14:00

Data desfăşurării probei scrise

09.05.2024

Afişare rezultate proba scrisă

10.05.2024 ora 9.00-12.00

Depunere contestaţii proba scrisă

13.05.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

14.05.2024, ora 14.00

Data de desfăşurare a interviului

15.05.2024

Afişare rezultate interviu

16.05.2024,ora 9.00-12.00

Depunere contestaţii interviu

17.05.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

20.05.2024

Comunicare rezultate finale

 Atribuțiile postului de bucatar:

 • Răspunde de pregătirea și de calitatea hranei, pe baza meniurilor întocmite de personalul special destinat în acest scop, asigurându- se că servirea mesei să se facă în orele stabilite prin programul de activități al creşei;
 • Intreține si raspunde de permanent de îngrijirea, igiena și folosirea în bune condiții a tuturor utilităților din dotarea blocului alimentar și de igiena spațiului în care își desfășoară activitatea
 • Respectă prevederile normelor de sănătate publică, privind probele alimentare;
 • Respectă dispozițiile în vigoare privind limitarea accesului persoanelor străine în blocul alimentar al creşei;
 • Întreține curățenia corespunzătoare în blocul alimentar și respectă regulile de dezinfectare a aparaturii din dotarea acestuia;
 • Efectuează  periodic controale medicale  de  specialitate  conform  normelor stabilite  în acest sens, prezentând rezultatul acestor controale cabinetului medical;
 • Poartă în permanentă echipamentul de protecție din dotare, asigurând schimbarea acestuia ori de câte ori este nevoie;
 • Se conformează oricăror altor dispoziţii ale directorului unităţii, în limita competențelor profesionale.
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa;

Înapoi

Data publicării: 11 apr 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA