Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Creșei Ingerașii

13.02.2024

---

02.02.2024

---

08.02.2024

---

 

Având în vedere Hotărarea nr.185/07.09.202, privind aprobarea înființării unitații de educație timpurie anteprescolară Creșa Ingerașii, cu personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, București,  hotărare emisă de Consiliul Local al Sectorului 6  precum și a prevederilor Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante după cum urmeaza:

Personal didactic auxiliar:

 • 1 post de administrator financiar
 • 1 post de administrator patrimoniu

Pentru posturile prevăzute în prezentul anunț, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contractul individual de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată;

1. Dosarul de concurs: vezi detalii

1.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune fizic dosarul de concurs la DGASPC Sector 6, cu sediul in  strada Cernisoara nr.38-40, Bucureşti, Sector 6, luni - vineri între orele  09:00-10:300

1.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. Copia certificatului de nștere și de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european;

1.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, la rubrica ”Oportunități de angajare” împreună cu anunţul de concurs și la avizierul unității.

1.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

1.5. Copiile de pe actele mai sus prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

1.6. Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazier, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

1.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Candidații au obligaţia de a se prezenta la DGASPC sector 6, cu documentele prevăzute la punctul 2.2.  lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.
Documentele prevăzute la literele a), f)-h), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de desfăşurare al concursului.

1.8.   Nerespectarea prevederilor punctul 2.1.- punctul 2.7. conduce la respingerea candidatului.

2. Condiţii generale necesare ocupării posturilor contractuale vacante: vezi detalii

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Generale Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit.h);
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

3. Conditii specifice: vezi detalii

Condițiile specifice prevăzute în fişa postului  pentru personal didactic auxiliar

3.2 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de administrator financiar.
Studii:  universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de  licenţă  sau echivalenta în domeniul  de licență: Contabilitate, Economie sau Finanțe;
Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

3.3 Condiţii specifice prevăzute în fişa postului, aferente funcţiei contractuale de execuție de administrator patrimoniu.
Studii: universitare de licenţă, absolvite  cu diploma, respectiv  studii  superioare de lunga durata absolvite cu diplomă de licenţă  : Contabilitate, Economie.
Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

4.  Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidațíi declarați admiși la etapa precedentă.

5.  Locul, data şi ora desfăşurării probelor: vezi detalii

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul fizic de concurs în perioada 17-31.01.2024  inclusiv, luni - vineri între orele  09:00-13:00, la sediul DGASPC sector 6, din strada Cernisoara, nr.38-40, Sector 6, București .
Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare  01.02.2024, la ora 16:00, la sediulCernisoara, nr.38-40, Sector 6, București.
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 07.02.2024, ora 10:30, la sediul din str. Floare Rosie, nr.7A, Sector 6, București.
Data, ora şi locul organizării interviului: 13.02.2024, ora 10.00, la sediuldin str. Floare Rosie, nr.7A, București.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la avizierulCernisoara, nr.38-40, Sector 6, București şi pe pagina de internet www.asistentasociala6.rola rubrica “Oportunităţi de angajare”.

Candidații declarați respinși vor depune personal la sediul directiei, sau la adresa de email www.asistentasociala6.ro,
cerere prin care vor solicita documentele depuse în original la dosarul de concurs. Pentru ridicarea acestora se vor prezenta la sediuldin strada Cernisoara, nr.38-40, Sector 6, București.

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc mai jos, în cadrul acestui anunț.

6. Bibliografia și tematica de concurs: vezi detalii

Administrator financiar

 1. Legea contabilității republicată nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare – în integralitate;
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare în integralitate;
 3. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale - în integralitate;
 4. Legea bugetului de stat- în integralitate;
 5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările - în integralitate;
 6. Legea nr 1/2011 a Educatiei Nationale- în integralitate;
 7. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematică din  anexa 1, Cap. I-II-III salarii de baza pentru functiile din invatamant.
 8. O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabiitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuile de aplicare a acestuia - în integralitate;
 9. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 1.792/2002 Pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările  ulterioare în integralitate;
 10. O.G nr . 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv modificata si completata de legea 243/2010 în integralitate;
 11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare, în integralitate;
 12. Ordinul 2634/05.11.2015 documente financiar contabile, în integralitate;
 13. Ordonanţă de urgenţă Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu tematica din Titlul III până la partea  VIII-a, în integralitate;

Administrator patrimoniu

 1. Legea contabilității republicată nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare -în integralitate;    
 2. Lege Nr. 273 Din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale- în integralitate;
 3. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematică - Cap II Executarea contractului individual  de munca   art. 37,38,39,40;
 4. Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale,  cu tematică -SECŢIUNEA a 2-a Educaţia antepreşcolară si SECŢIUNEA a 11-a Răspunderea disciplinară şi patrimonială;
 5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice  Nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare- în integralitate;
 6. Ordinul 2634/05.11.2015 documente financiar contabile- în integralitate;
 7. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare- în integralitate;
 8. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor - în integralitate;

7. Calendarul de desfășurare a concursului: vezi detalii

17.01-31.01 luni - vineri între orele  09.00-13.00

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

01.02.2024

Selecţie dosare

02.02.2024, ora 14.00

Afișare rezultate selecție dosare

05.02.2024, ora 9.00-12.00

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

06.02.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

07.02.2024, ora 10:30

Data desfăşurării probei scrise

08.02.2024

Afişare rezultate proba scrisă

09.02.2024 ora 9.00-12.00

Depunere contestaţii proba scrisă

12.02.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

13.02.2024, ora 10.00

Data de desfăşurare a interviului

14.02.2024

Afişare rezultate interviu

15.02.2024,ora 9.00-12.00

Depunere contestaţii interviu

16.02.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

19.02.2024

Comunicare rezultate finale

8. Atributii din fisa de post pentru personal didactic auxiliar: vezi detalii

Administrator financiar

 • Intocmeste Bugetul de venituri si cheltuieli si Rectificarile Bugetelor de venituri si cheltuieli;
 • Intocmirea si avizeaza ordinelor de plată privind virarea salariilor, reținerilor și taxelor către bugetul de stat si a bunurilor si serviciilor;
 • Evidenta platilor si cheltuielilor in Fisele bugetare;
 • Verificarea Registrul de casă si a actelor justificative anexate;
 • Intocmirea tuturor notelor contabile si introducerea lor in sistemul informatic;
 • Inregistrarea tuturor documentelor contabile sistematic si cronologic in programul de contabilitate
 • Intocmirea lunara a balantei de verificare;
 • Intocmeste Executia bugetara;
 • Intocmirea trimestriala a Bilantului contabil, a anexelor si a raportului explicativ;
 • Intocmirea si depune formularele lunare si trimestriale din Sistem Forexebug;
 • Introducerea si validarea bugetului si a rectificarilor bugetare in programul FOREXEBUG, operarea  si verificarea angajamentelor bugetare in programul CAB, precum si in ALOP;
 • Verificarea concordantelor intre Executia bugetara generata de programul CAB si Executia bugetara a institutiei;
 • Operarea si evidenta angajamentelor bugetare, lichidarii , ordonantarii si platii cheltuielilor institutiei;
 • Gestioneaza activitatea de întocmire a salariilor, prin operarea si înregistrarea CIM-urilor, dispozițiilor de numire, dispozițiilor de încetare, dispozițiilor de acordare gradații vechime, actelor adiționale, concediilor de odihnă, concediilor medicale, suspendărilor de contract;
 • Verificarea lunară a pontajelor și întocmirea statelor de salarii și a recapitulațiilor aferente statelor de salarii;
 • Realizeaza evidența lunară a fișierelor excel si borderouri  privind viramentele salariilor si asigura alimentarea pe platformele online la institutiile bancare in cauza, ale acestora
 • Asigură transmiterea în termen a modificărilor de contracte de muncă și acte adiționale către ITM prin evidența revisal;
 • Efectuarea înregistrărilor și transmiterea situațiilor statistice S1-lunar, S3-anual pe portalul Institului Național de Statistică;
 • Evidența și întocmirea declarațiilor lunare aferente salariilor;
 • Colaborează cu Direcția Economica din cadrul D.G.A.S.P.C sector 6 la elaborarea proiectului de buget pentru activitatea proprie a Creșei, potrivit propunerilor compartimentelor de specialitate din cadrul Creșei;
 • Răspunde la problemele referitoare la activitatea desfășurată în domeniul specific serviciului;
 • Asigură realizarea la timp și calitate a tuturor sarcinilor stabilite de conducerea direcției;
 • Manifestă fermitate în aplicarea legilor și solicitudine față de instituțiile publice cu care colaborează, ori care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniul de activitate ale direcției;
 • Are obligația de a aplica prevederile actelor normative în vigoare referitoare la atribuțiile repartizate;
 • Indeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea Creșei, în limita competențelor și cu respectarea prevederilor legale.
 • Răspunde de legalitatea și calitatea lucrărilor efectuate;

Administrator patrimoniu

 • Administrează și gestionează (primește,planifică, repartizează, urmărește) toate bunurile materiale aflate în patrimoniul cresei (alimente, produse chimice de papetărie, medicamente și materiale sanitare, îmbrăcăminte și echipament, obiecte de inventar, mijloace fixe și alte materiale) conform normativelor în vigoare;
 • Întocmește  referate de  necesitate pentru produsele alimentare, nealimentare și prestări servicii, asigurând o aprovizionare ritmică-pentru buna desfășurare a activității din cresa;
 • Răspunde de justa planificare, repartizare și întrebuințare a produselor alimentare și nealimentare conform normelor și normativelor de consum și igienico-sanitare;
 • Verifica daca elibrerarea bunurilor din magazie s-a facut in cantitatea si sortimentele specificate in actele de eliberare;
 • Întocmește lista zilnica de alimente conform necesarului caloric calculat de cabinetul medical și stabilește împreună cu personalul  de specialitate implicat, meniurile zilnice ținând cont și de opiniile copiilor;
 • Întocmește și ține permanent evidența clară și precisă a tuturor intrărilor și ieșirilor (produse alimentare și nealimentare  provenite din cheltuieli bugetare sau prin donații și sponsorizări) conform normativelor în vigoare;
 • În calitate de șef al comisiei de recepție, participă la recepția calitativă și cantitativă a tuturor mărfurilor intrate în cresa, întocmește și  semnează documentele aferente acestei activități;
 • Are obligatia inscriptionarii obiectelor de inventor si a mijloacelor fixe in conformitate cu registrul numerelor de inventar.
 • Participă la inventarierea tuturor bunurilor materiale aflate în gestiunea cresei, efectuând activitatea de casare și propuneri de casare, conform normativelor în vigoare;
 • Respectă Declaraţia de confidenţialitate semnată în cresa, privitoare la datele despre copii și activităţile din centru;
 • Asigură aplicarea legislației în vigoare în desfășurarea activităților din cresa;
 • Respectă normele de protecţia muncii și de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare, sub semnătură proprie şi participă la instruirea teoretică şi practică;
 • Respectă ROF, ROI și Codul Etic stabilit pentru cresa;
 • Respectă metodologia de lucru, strategia cresei din care face parte;
 • Respectă Standardele Minime Obligatorii prevăzute în legislația în vigoare;
 • Participă la activităţi şi cursuri de formare profesională continuă;
 • Participă la şedinţele administrative din cresa;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii trasate de directorul cresei în limitele competenței profesionale.

Coordonate de contact:

 • site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 6 www.asistentasociala6.ro, la secțiunea ’’Carieră’’.
 • Adresa de corespondență: Str.Cernișoara nr.38-40, sector 6 București
  Telefon 021/7457237
  Email: resurseumane@dgaspc6.com
  Persoana de contact: -Pirvu Elena, inspector superior-Serviciul Resurse Umane;

 

Înapoi

Data publicării: 17 ian 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA