Concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de natură contractuală

15.04.2024

---

10.04.2024

---

05.04.2024

---

04.04.2024

---

29.03.2024

---

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu sediul în Str. Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București organizează concurs în data de 03.04.2024-proba scrisă și 09.04.2024-interviul, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.VII alin.(2) lit. a) și alin.(3) din Ordonanța de Urgență nr.115/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de natură contractuală, funcții de execuție, cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

1. Denumirea posturilor vacante și a structurilor în cadrul cărora se află acestea:

1.1. PROTECȚIA COPILULUI – DIRECȚIA CENTRE COPII

 • 1 post psiholog în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,
 • 1 post asistent social în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,
 • 1 post bucătar calificat în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,
 • 1 post îngrijitoare în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ,,Istru,, - Cantină
 • 1 post bucătar calificat în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ,,Istru,, - Cantină
 • 1 post bucătar calificat în cadrul Internatului de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități ,,Domnița Bălașa,,

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

1.2. PROTECȚIA COPILULUI – DIRECȚIA CENTRE COPII

 • 1 post instructor de educație în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână,  lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte).

1.3. PROTECȚIA COPILULUI 

 • 1 post instructor de educație în cadrul Centrului de Zi ,,Sfântul Andrei,,

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

1.4. DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

 • 1 post inspector de specialitate gradul IA în cadrul Serviciului Relații cu Publicul și Registratură
 • 1 post îngrijitoare în cadrul Complexului Servicii Seniori

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

1.5. PROTECȚIE SOCIALĂ

 • 1 post asistent social în cadrul Serviciului Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilități
 • 4 posturi îngrijitor la domiciliu în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

1.6. PROTECȚIE SOCIALĂ – DIRECȚIA CENTRE ADULȚI

 • 2 posturi educator în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Uverturii,,
 • 1 post bucătar calificat în cadrul Cantinei Sociale

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

1.7. PROTECȚIE SOCIALĂ – DIRECȚIA CENTRE ADULȚI

 • 2 posturi de infirmieră în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Uverturii,,
 • 1 post de asistent medical principal în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Mucenic Fanurie,,
 • 1 post de asistent medical principal în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,,

Durata timpului de muncă: durata normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână,  lucru în ture 12/24 ore, 12/48 ore (ore zi/ore noapte).

2. Dosarul de concurs vezi detalii

2.1. În vederea participării la concurs, candidații vor depune fizic dosarul de concurs la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din Strada Cernișoara nr. 38-40, Sector 6, de luni până vineri între orele  09:00-13:00

2.2. Dosarul de concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului anexat pe site;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi înspecialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului saude către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

2.3. Formularul de înscriere la concurs, model curriculum vitae și modelul orientativ al adeverinţei care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului sunt disponibile pe site-ul instituției www.asistentasociala6.ro, împreună cu anunțul de concurs.

2.4. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

2.5. Copiile de pe actele prevăzute la lit.b) – e) precum și copia certificatului de încadrare în grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea ,,conform cu originalul,, de către secretarul comisiei de concurs.

2.6. Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.
În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar sau, după caz, a extrasului de pe cazierul, anterior datei de susţinere a probei scrise sau, după caz, a probei practice.

În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

2.7. Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
Candidații au obligaţia de a se prezenta la Direcția Resurse Umane cu documentele prevăzute la punctul 2.2. lit. b)-h) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

2.8.   Nerespectarea prevederilor punctelor 2.1. - 2.7. conduce la respingerea candidatului.

2.9. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor, conform calendarului de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

3. Condiţii generale necesare ocupării posturilor vezi detalii

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă și capacitate deplină de exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
 9. contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

4. Condițiile specifice de participare vezi detalii

4.1 PROTECȚIA COPILULUI – DIRECȚIA CENTRE COPII

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede psiholog în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,

Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologie
Atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din Romania
Vechime: nu e cazul

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent social în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,

Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu  diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială
Aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Astenţilor Sociali din România
Vechime: minim 1 an

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiedeinstructor de educație în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,

Studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat                                                                                              
Vechime: nu e cazul

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede bucătar calificat în cadrul Complexului de Servicii Sociale Căsuțe de Tip Familial ,,Acasă,,

Studii: generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Certificat de calificare bucătar
Vechime: nu e cazul

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede îngrijitoare în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ,,Istru,, - Cantină

Studii:  generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Vechime: nu e cazul.

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede bucătar calificat în cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ,,Istru,, - Cantină

Studii: generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Certificat de calificare bucătar
Vechime: nu e cazul

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede bucătar calificat în cadrul Internatului de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități ,,Domnița Bălașa,,

Studii: generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Certificat de calificare bucătar
Vechime: nu e cazul

4.2. PROTECȚIA COPILULUI 

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede instructor de educație în cadrul Centrului de Zi ,,Sfântul Andrei,,

Studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat 
Vechime: nu e cazul.

4.3. DIRECȚIA STRATEGII COMUNICARE

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiedeinspector de specialitate gradul IA în cadrul Serviciului Relații cu Publicul și Registratură

Studii: Studii universitare de licență de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniile: științele comunicării sau științe economice                   
Vechime: minim 7 ani

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede îngrijitoare în cadrul Complexului Servicii Seniori

Studii: generale
Vechime: nu este cazul

4.4. PROTECȚIE SOCIALĂ

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent social în cadrul Serviciului Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilități

Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistență socială
Aviz de exercitare a profesiei emis de Colegiul Astenţilor Sociali din România
Vechime: minim 1 an    

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede îngrijitor la domiciliu în cadrul Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

Studii: generale
Vechime: nu este cazul

4.5. PROTECȚIE SOCIALĂ – DIRECȚIA CENTRE ADULȚI

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede bucătar calificat în cadrul Cantinei Sociale

Studii: generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Certificat de calificare bucătar
Vechime: nu este cazul 

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede educator în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Uverturii,,

Studii: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor sociale, științelor umaniste și arte
Vechime: minim 1 an    

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede infirmieră în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Uverturii,,

Studii: generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
Calificare: Absolvenți sau în curs de absolvire a unui curs de infirmieră, calificare atestată prin certificat sau adeverinţă
Vechime: nu este cazul

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent medical principal în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Mucenic Fanurie,,

Studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale sanitare
Aviz de liberă practică eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Asigurare de malpraxis
Vechime: minim 5 ani

Condiţii specifice de participare pentru funcţia contractuală de execuțiede asistent medical principal în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,,

Studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și studii postliceale sanitare   
Aviz de liberă practică eliberat de Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Asigurare de malpraxis
Vechime: minim 5 ani

5.  Probele stabilite pentru concurs vezi detalii

Selecţia dosarelor de înscriere la concurs, probă scrisă şi interviu.

Fiecare probă de concurs are caracter eliminatoriu.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

6. Locul, data şi ora desfăşurării probelor vezi detalii

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul fizic de concurs în perioada 14.03.2004-27.03.2024 inclusiv, de luni până vineri între orele  09:00-13:00, la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr. 38-40 Sector 6 București.

Data, ora și locul organizării selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare – 28.03.2024 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr.38-40 Sector 6 București.

Data, ora şi locul organizării probei scrise: 03.04.2024, ora 10:00, – în sediul din Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6 - Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală "Conacul Golescu Grant" București.

Data, ora şi locul organizării interviului: 09.04.2024, ora 10:00, – în sediul din Aleea Ţibleş, nr.64, Sector 6 - Centrul de Recreere și Dezvoltare personală " Conacul Golescu Grant" București.

Rezultatele, la fiecare probă, vor fi afișate la Registratura Generală a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecția Copilului Sector 6, din strada Cernișoara nr. 38-40 și pe pagina de internet www.asistentasociala6.ro la rubrica "Carieră".

Bibliografia și tematica stabilită, precum și atribuțiile stabilite conform fișelor de post se regăsesc mai jos, la secțiunile dedicate.

7. Coordonate de contact:

Adresa: Str.Cernișoara nr. 38-40, sector 6, București
Telefon 021/7457237
Email: resurseumane@dgaspc6.com

8. Bibliografia și tematica de concurs vezi detalii

Complex de Servicii Sociale  Căsuțe de Tip Familial “Acasă”- psiholog

 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul I, Capitolul II, Capitolul VI, Capitolul VII
 • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:
  Modulul 1. Accesarea serviciilor: Standardul 1. Admiterea în complex (paginile 1 -4)

  Modulul 2. Evaluare și planificare: Standardul 1 și 2 (paginile 5-8)
  Modulul 5. Activități specifice/servicii. Standardul 1, 2, 3 și 4 (paginile 19-24)
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Complex de Servicii Sociale  Căsuțe de Tip Familial “Acasă”- asistent social

 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare - integral
 • Hotărârea nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului - integral
 • Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială:
  Modulul 1. Accesarea serviciilor: Standardul 1. Admiterea în complex (paginile 1 -4)

  Modulul 2. Evaluare și planificare: Standardul 1 și 2 (paginile 5-8)
  Modulul 5. Activități specifice/servicii. Standardul 1, 2, 3 și 4 (paginile 19-24)
 • Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările si completările ulterioare - Capitolul II - Executarea  contractului individual de muncă

Complex de Servicii Sociale  Căsuțe de Tip Familial “Acasă”- instructor de educaţie

 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare - Capitolul I, Capitolul II, Capitolul VI, Capitolul VII
 • Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 • Manualul educatorului - Educație pentru integrare socială - CRIPS, 2015

Complex de Servicii Sociale  Căsuțe de Tip Familial “Acasă”- bucatar calificat

 • Ordinul nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor;
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru” Cantină - îngrijitor

 • Ordinul nr.1456/2020, pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități ”Istru” Cantină - bucătar calificat

 • Ordinul nr.976/16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilități ,,Domnița Bălașa,, - bucătar calificat

 • Ordinul nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor
 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

Centrul de Zi "Sfântul Andrei" - instructor de educaţie

 • Legea nr.272/2004 cu privire la protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată - Capitolul I, Capitolul II, Capitolul VI, Capitolul VII
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 • Manualul educatorului-Educație pentru integrare socială – CRIPS, 2015: Dezvoltarea copilului și deprinderile de viață independentă  (pag. 4-14)  și  Stimularea comportamentului pozitiv. Limite recompense și sancțiuni în educarea copilului (pag. 63-73)

Serviciul Relații cu Publicul și Registratură - inspector de specialitate gradul IA

 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGE nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare - Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare
 • O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Reglementări privind Statutul funcționarilor publici - prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului platit din fonduri publice
 • ORDONANȚA nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România

Complex Servicii Seniori - îngrijitoare

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi și obligații, angajat - angajator)
 • Ordinul nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II și Capitolul III

Serviciul Management de Caz și Monitorizare Servicii Sociale Persoane Adulte cu Dizabilități - asistent social

 • Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.7/2023, privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituționalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul nr.1218/2019, pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecția persoanelor adulte cu dizabilități.

Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice - îngrijitor la domiciliu

 • Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi și obligații, angajat-angajator)
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa nr. 8 – Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu modificările și completările ulterioare.

Cantinei Sociale - bucătar calificat

 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi si obligații, angajat-angajator)
 • Ordinul nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind  producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Uverturii,, - educator

 • Legea nr. 53/2003 -  Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Prevederi contractuale privind drepturi și obligații, angajat-angajator)
 • Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Uverturii,, - infirmieră

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Sf. Mucenic Fanurie,, - asistent medical principal 

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, repubilcat, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 • Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali - Ghid de nursing - Vol. II, Editura Viața Medicală Românească, 2008, Coordonator Lucreția Titircă
 • Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale - Anexa nr. 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

Centrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie,, - asistent medical principal 

 • Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare - Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă
 • Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali - Ghid de nursing - Vol. II, Editura Viața Medicală Românească, 2008, Coordonator Lucreția Titircă
 • Ordinul nr.29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale – Anexa nr. 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice

9. Calendarul de desfășurare a concursului vezi detalii

14.03.2024 – 27.03.2024

Perioada de depunere a dosarelor de concurs

29.03.2024

Afișare rezultate selecție dosare

01.04.2024

Depunere contestaţie rezultate selecţie dosare

02.04.2024

Afişare rezultate contestaţii selecţie dosare

03.04.2024

Data desfăşurării probei scrise

04.04.2024

Afişare rezultate proba scrisă

05.04.2024

Depunere contestaţii proba scrisă

08.04.2024

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă

09.04.2024

Data de desfăşurare a interviului

10.04.2024

Afişare rezultate interviu

11.04.2024

Depunere contestaţii interviu

12.04.2024

Comunicare rezultate contestaţii interviu

15.04.2024

Comunicare rezultate finale

10. Atribuțiile posturilor vezi detalii

 

 

Înapoi

Data publicării: 14 mar 2024

Descarcă aplicația mobilă de sesizări eSector6!

Google Play
Versiune minimă: Android 8.0

AppStore
Versiune minimă: iOS 13.0

Campanii active

Servicii medicale gratuite pentru Bucureșteni, prin proiectul SAFE

Află mai multe despre SAFE

021.9970: Instrument de informare și consultanță pentru cetățenii Sectorului 6

 119 - numărul unic pentru copii

 0731624849 - TELEFONUL DE URGENŢĂ ÎN SECTORUL 6

Campania Spune “NU” cerşetoriei!

© 2024 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Bucureşti

 

DGASPC Sector 6 este certificată ISO escim DGASPC Sector 6 este certificată ISO 9001 DGASPC Sector 6 este certificată ISO 37001

 

 

 

Website realizat în cadrul proiectului “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Site realizat în cadrul proiectului POCA